Molėtų rajono savivaldybės taryba

 

 

 

SPRENDIMAS

 

Dėl MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LEIDIMŲ VAŽIUOTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS IR GATVĖMIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS) IŠDAVIMO IR MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2018 m. kovo 29 d. Nr. B1-69

Molėtai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“, Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3-289 „Dėl Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 33 punktu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės leidimų važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčių mokėjimo tvarkos aprašą.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Stasys Žvinys

 

 

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1-69

 

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LEIDIMŲ VAŽIUOTI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAIS IR GATVĖMIS DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS (JŲ JUNGINIAIS) IŠDAVIMO IR MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Molėtų rajono savivaldybės leidimų važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros finansavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“.

2. Maksimalūs leidžiami transporto priemonių matmenys, leidžiama ašies (ašių) apkrova, leidžiama bendroji masė yra patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos masės patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-373 „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų ašių apkrovų ir bendrosios masės patvirtinimo“.

3. Didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais kroviniai Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais (toliau – keliais) gali būti vežami tik šio Aprašo nustatyta tvarka gavus leidimą naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (toliau – leidimas), sumokėjus Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto dydžio mokestį už naudojimąsi keliais ir jų infrastruktūra.

4. Leidimo išdavimą sąlygoja kelių ir jų statinių būklė. Leidimas išduodamas tik nedalomiems kroviniams vežti ir kai krovinių negalima arba netikslinga vežti kitos rūšies transporto priemonėmis.

5. Leidimą naudotis keliais išduoda Molėtų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO MOKĖJIMO APSKAIČIAVIMO TVARKA IR DYDŽIAI

6. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaritėmis motorinėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių matmenis (toliau – didžiausieji leidžiamieji matmenys), tarifai nurodyti 1 lentelėje:

1 lentelė

Didžiausi leidžiami matmenys viršyti (ce(centimetrais)

Mokesčio dydis (eurais)

aukščio

pločio

ilgio

vienkartinis tarifas (už 10 kilometrų)

mėnesio tarifas

metų tarifas

10–20

1,44

168,0

844,0

11–30

21–60

101–300

1,76

206,0

1031,0

31–50

61–100

301–500

2,14

246,0

1245,0

 

7. Jeigu 1 lentelėje nurodyti transporto priemonės ar jų junginio matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausius leidžiamus matmenis daugiau, negu nurodyta lentelėje, transporto priemonė ar jų junginys tampa ypač pavojingi saugiam eismui. Tokioms didžiagabaritėms motorinėmis transporto priemonėms ar jų junginiams taikomas vienkartinis mokestis, kuris apskaičiuojamas taip: prie didžiausio ribinio tarifo pridedamas papildomas 0,29 euro mokestis už kiekvieno didžiausio leidžiamo matmens viršijimą, t. y. už kiekvieną aukščio viršijimą 10 cm, pločio viršijimą 10 cm ar ilgio viršijimą 1 m, ir dauginama iš koeficiento 1,5. Visais atvejais, jeigu viršijami du ar trys matmenys, mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už atskirų didžiausių leidžiamų matmenų viršijimą.

8. Mokesčio už naudojimąsi keliais sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausią leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių ašies (ašių) apkrovą (toliau – didžiausia leidžiama ašies (ašių) apkrova), tarifai nurodyti 2 lentelėje:

2 lentelė

Didžiausia leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta (tonomis)

Mokesčio dydis (eurais)

vienkartinis (už 10 kilometrų)

mėnesio savivaldybės teritorijoje

0,6–1,0

0,69

121,0

1,1–1,5

1,39

243,0

1,6–2,0

2,08

364,0

2,1–3,0

3,66

641,0

3,1–4,0

5,90

1033,0

4,1–5,0

8,34

5,1–6,0

10,42

6,1–7,0

12,51

7,1–8,0 įskaitytinai

15,98

 

9. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies (ašių) didžiausios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

10. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių ašies (ašių) apkrova su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausią leidžiamą ašies (ašių) apkrovą, tarifai nurodyti 3 lentelėje:

3 lentelė

Didžiausia leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta tonomis

Mokesčio dydis (eurais)

vienkartinis (už 10 km)

mėnesio savivaldybės teritorijoje

0,6–1,0

0,23

40,0

1,1–1,5

0,46

81,0

1,6–2,0

0,69

121,0

2,1–3,0

1,22

214,0

3,1–4,0

1,96

344,00

4,1–5,0

2,78

5,1–6,0

3,47

6,1–7,0

4,17

7,1–8,0 įskaitytinai

5,32

 

11. Mokestis nustatomas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies didžiausios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

12. Kai viršijama didžiausia leidžiama ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

13. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausią leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginių masę (40 t, o vežant 20, 30, 40, 45 pėdų konteinerius, pagamintus pagal ISO standartus, – 44 t) (toliau – didžiausia leidžiama masė), tarifai nurodyti 4 lentelėje:

4 lentelė

Didžiausia leidžiama masė viršyta tonomis

Vienkartinio mokesčio už kiekvieną viršytą toną tarifas (už 10 kilometrų) (eurais)

Mėnesio tarifas*(eurais)

1,0–20,0

1,15

144,0

21,0–40,0

1,33

>40

1,73

*taikoma šešių ar daugiau ašių transporto priemonėms, kurias sudaro motorinė transporto priemonė su suporintais galiniais ratais ir priekaba (puspriekabė) su suporintais ratais ir kurių ašies (ašių) apkrova ne didesnė už didžiausią leidžiamą ašies (ašių) apkrovą, bendroji masė yra didesnė už didžiausią leidžiamą bendrąją masę ir ne didesnė kaip 48 tonos.

14. Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis ar jų junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už didžiausią leidžiamą masę, tarifai nurodyti 5 lentelėje:

5 lentelė

Didžiausia leidžiama masė viršyta tonomis

Vienkartiniai tarifai už kiekvieną viršytą toną, eurais (už 10 kilometrų)

1,0–20,0

0,17

21,0–40,0

0,21

>40

0,34

 

15. Kai viršijama didžiausia leidžiama ašies (ašių) apkrova ir masė, nustatomas tas mokesčio dydis, kuris yra didesnis.

16. Mokestį už naudojimąsi keliais didžiagabaritėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurių matmenys su kroviniu ar be jo viršija didžiausius leidžiamus, transporto priemonių savininkai ar valdytojai moka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą mokesčio pavadinimą ir įmokos kodą.

17. Mokestis nemokamas už naudojimąsi keliais:

17.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie šios ministerijos didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais, paskirtais kovinei, kovos-mokomajai, mokomajai, rikiuotės ir transportavimo grupėms;

17.2. užsienio valstybių karinės apsaugos sistemos didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais.

18. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai), naudodamiesi keliais, privalo turėti dokumentus (pvz., pažymas), patvirtinančius transporto priemonės, už kurią mokestis nemokamas, priskyrimą atitinkamai transporto grupei ir jų priklausymą atitinkamoms institucijoms ar organizacijoms.

19. Važiavimo maršrutą būtina derinti su savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu asmeniu.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMO TVARKA

20. Norint gauti leidimą naudotis keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, būtina ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, o važiuojant didžiagabaritėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai transporto priemonės (jų junginys) tampa ypač pavojingomis saugiam eismui, t. y. kai viršijami didžiausi leidžiami matmenys: aukštis – 0,5 m ir (ar) plotis – 1 m, ir (ar) ilgis – 5 m, ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais), kai transporto priemonės leidžiama ašies (ašių) apkrova viršija 8 t, kai bendroji pakrautos priemonės (jų junginio) masė viršija leidžiamus dydžius du ir daugiau kartų, – ne vėliau kaip prieš dvidešimt darbo dienų savivaldybės Turto skyriui, atsakingam už leidimo parengimą, pateikti užpildytą nustatytos formos prašymą (1 priedas), nurodant:

20.1. transporto priemonės (jų junginio) savininką ar valdytoją, jo adresą, telefoną;

20.2 važiavimo maršrutą ir tarpinius punktus;

20.3. važiavimo laiką;

20.4. duomenis apie pakrautą transporto priemonę (jų junginį):

20.4.1. markę, modelį, valstybinį numerį (-ius) ir transporto priemonės gamyklos gamintojo nustatytą leidžiamą svorį;

20.4.2. ilgį;

20.4.3. plotį;

20.4.4. aukštį;

20.4.5. faktišką pakrautos transporto priemonės (jų junginio) masę;

20.4.6. ašių išdėstymo schemą ir jų apkrovų dydžius bei atstumus tarp ašių;

20.4.7. posūkio spindulius.

21. Prašymą pasirašo transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vežėjas), kuris atsako už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą.

22.Prašymas leidimui gauti gali būti pateikiamas tiesiogiai arba elektroniniu paštu.

23. Jei prašymas gauti leidimą naudotis keliais yra patenkinamas, leidimą rengiantis atsakingas asmuo pagal Apraše nurodytą tvarką apskaičiuoja konkretų mokesčio dydį, kurį transporto priemonės savininkas ar valdytojas privalo sumokėti.

24. Transporto priemonių savininkai, valdytojai ar vairuotojai privalo sumokėti vienkartinį, mėnesio ar metų mokestį už kiekvieną transporto priemonę (jų junginį), mokėjimo dokumente nurodydami tos transporto priemonės (vilkiko, priekabos, puspriekabės) valstybinius numerius.

25. Leidimas (2 priedas) išduodamas važiuoti tik su ta transporto priemone (jų junginiu), už kurią sumokėtas mokestis:

25.1. mokestis sumokamas, kai su savivaldybės administracija suderinamas nustatytų matmenų krovinio vežimo maršrutas ir sąlygos;

25.2. gaudamas leidimą pareiškėjas privalo pateikti mokesčio sumokėjimo dokumentą, o leidimą išduodantis specialistas – užregistruoti šį dokumentą ir sumokėtą mokesčio sumą.

26. Sumokėjus mokestį už vienkartinį leidimą, leidimas negali būti pratęstas, negali būti išduotas jo dublikatas ar išduotas leidimas už tą patį mokestį kitai transporto priemonei.

27. Sumokėjus mėnesio ar metų mokestį už krovinio vežimą viena transporto priemone ir norint vežti krovinį kita transporto priemone, naujas leidimas gali būti išduotas, nereikalaujant papildomo mokesčio ir tik grąžinus ankstesnįjį leidimą. Pametus leidimą, dublikatas gali būti išduotas tik tai pačiai transporto priemonei.

28. Leidimas panaikinamas, o sumokėtas mokestis grąžinamas, jeigu transporto priemonės savininkas ar valdytojas atsisako leidimo iki jo galiojimo pradžios.

29. Platesnėmis kaip 3,5 m arba ilgesnėmis kaip 24,0 m transporto priemonėmis leidžiama važiuoti šviesiu paros metu esant geram matomumui, o tamsiu paros metu ar esant blogam matomumui – tik lydint automobiliui su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais. Važiuojant platesnėmis kaip 4,0 m arba ilgesnėmis kaip 25,0 m didžiagabaritėmis transporto priemonėmis, visais atvejais šias transporto priemones turi lydėti automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais. Jeigu transporto priemonių junginys yra platesnis kaip 4,5 m ir (ar) ilgesnis kaip 30 m, jį turi lydėti policijos automobilis. Palyda turi pasirūpinti transporto priemonių savininkai ar valdytojai. Atsižvelgiant į konkrečias eismo sąlygas, už leidimo parengimą atsakingo asmens nurodymu, važiavimo maršrutą ir krovinio vežimo sąlygas būtina derinti su policijos, elektros tiekimo, geležinkelio ar kitomis įstaigomis.

30. Jei prašymas gauti leidimą naudotis keliais yra patenkinamas, leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po prašymo išduoti leidimą pateikimo dienos, jei motyvuotai atsisakoma – pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, o kai transporto priemonės (jų junginys) yra ypač pavojingas saugiam eismui – per 17 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

31. Leidimas gali būti išduodamas vienam važiavimui, mėnesiui arba metams.

32. Leidimas neišduodamas, jeigu:

32.1. pateikiami nustatytų reikalavimų neatitinkantys, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai ir transporto priemonės savininkas ar valdytojas neįvykdo reikalavimo per 2 darbo dienas pateikti trūkstamus dokumentus ar ištaisyti trūkumus;

32.2. sunkiasvorės transporto priemonės masė su kroviniu yra didesnė už transporto priemonės gamintojo nustatytą didžiausią leidžiamą masę;

32.3. nesumokėta už leidimo išdavimą už naudojimąsi keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis;

32.4. nurodytos institucijos nesuderino važiavimo vietinės reikšmės keliais maršruto;

32.5. sunkiasvorės transporto priemonės ašies (ašių) apkrova yra didesnė už didžiausią leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 8 t.

 

 

IV SKYRIUS

 

LEIDIMO IŠDAVIMO RIBOJIMAS

 

33. Kelio savininkas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią:

33.1. per polaidį, potvynių laikotarpiu;

33.2. vasarą esant itin karštiems orams (dienos temperatūra 25o C ir daugiau, kai dėl to gali būti sugadinta asfaltuota kelio danga);

33.3. esant apsnigtai ar slidžiai kelio dangai;

33.4. stichinių nelaimių, eismo įvykių, kelio priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui ir kitais atvejais.

 

 

V SKYRIUS

 

LEIDIMO IŠDAVIMO KONTROLĖ

 

34. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių vairuotojai, važiuojantys keliais be leidimo, atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

35. Tikrinti kelių transporto priemonių matmenis, ašių apkrovas, bendrą svorį bei mokesčių sumokėjimą už važiavimą keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis turi teisę teritorinės ir specializuotos policijos įstaigos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai bei savivaldybės administracijos specialistai ir seniūnai kartu su policijos ar Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnais.

36. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas (vairuotojas), važiuodamas keliais, privalo leidimą vienam kartui, mėnesiui ar metams turėti su savimi ir pateikti, pareikalavus kontroliuojantiems pareigūnams.

37. Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės bendrąją masę pareigūnai gali tikrinti pagal dokumentus ir (ar) sverdami. Ašių apkrovos nustatomos tik sveriant, o matmenys – matuojant.

38. Jeigu didžiagabritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės bendroji masė pagal pateiktus dokumentus neatitinka kontrolinio svėrimo rezultatų, vadovaujamasi svėrimo rezultatais.

39. Vežėjas privalo pranešti kelius (gatves) prižiūrinčiai seniūnijai apie faktinį transporto priemonės išvykimo laiką, nesklandumus, kelio (gatvės) dangos ar įrenginių sugadinimą važiavimo metu. Jeigu važiuojant sugadintas kelias, jo statiniai ar kiti įrenginiai, vežėjas privalo informuoti savivaldybės administraciją ir atlyginti nuostolius įstatymų nustatyta tvarka.

40. Vežėjas turi užtikrinti, kad didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės vairuotojas atitiktų kvalifikacinius reikalavimus, laikytųsi Kelių eismo taisyklių ir šio Aprašo reikalavimų.

 

 

VI SKYRIUS

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Šis Aprašas skelbiamas Molėtų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.moletai.lt

42. Šis Aprašas keičiamas, pildomas Molėtų rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams galioja jų nuostatos, kol Aprašas bus pakeistas.

____________

 

Molėtų rajono savivaldybės leidimų važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčio mokėjimo  tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

PRAŠYMAS

 

201___m. _______________d.

 

Molėtai

 

Prašau išduoti leidimą važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais. Pateikiu šiuos duomenis ir dokumentus.

 

 

 

1. Vežimo maršrutas _______________________________________________________________

 

 

 

2. Transporto priemonės savininkas ___________________________________________________

 

(vežėjo pavadinimas, adresas, telefonas)

 

3. Transporto priemonės markė, modelis, valst. Nr.________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

4. Duomenys apie transporto priemonę

 

5. Viršyta

 

 

ilgis, m

 

 

 

 

plotis, m

 

 

 

 

aukštis, m

 

 

 

 

faktinė pakrautos transporto priemonės masė, t

 

 

 

 

ašių apkrovos:

 

 

 

 

automobilio, t

 

 

 

 

priekabos (puspriekabės), t

 

 

 

 

 

6. Krovinio vežimo sąlygos _________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

7. Vežti planuojama nuo ____________________________ iki ____________________________

 

Važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais įsipareigoju:

 

- tiksliai laikytis leidime nurodytų sąlygų ir terminų;

 

- sugadinus, atlikti kelio konstrukcijos elementų, tiltų, pralaidų, atstatymą.

 

 

 

________________________________________________________________________________

 

(pareiškėjo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

SUDERINTA:

 

1. Seniūnijos seniūnas ______________________________________________________________

 

2.Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariatas

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

3. ______________________________________________________________________________

 

(vardas, pavardė) (parašas) (pareigos)

 

Molėtų rajono savivaldybės leidimų važiuoti vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo ir mokesčio mokėjimo  tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

LEIDIMAS Nr.

 

Didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei kelių transporto priemonei važiuoti

 

Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais

 

 

 

1. Vežimo maršrutas ______________________________________________________________

 

 

 

2. Transporto priemonės savininkas _________________________________________________

 

(vežėjo pavadinimas, adresas, telefono Nr.)

 

3. Transporto priemonės markė, modelis, valst. Nr. ____________________________________

 

 

 

 

4. Duomenys apie transporto priemonę:

 

5. Mokestis už leidžiamų:

 

 

5.1.matmenų viršijimą

 

ilgis, m

 

 

 

Eur

 

plotis, m

 

 

 

Eur

 

aukštis, m

 

 

 

Eur

 

faktinė pakrautos transporto priemonės masė, t

 

 

 

Eur

 

 

Iš viso

 

 

Eur

 

 

5.2. masės ir ašies apkrovos viršijimą

 

ašių apkrovos:

 

 

 

 

automobilio, t

 

 

 

Eur

 

priekabos (puspriekabės), t

 

 

 

Eur

 

 

Iš viso

 

 

Eur

 

 

 

6. Krovinio vežimo sąlygos _________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

 

7. Leidimas išduotas vienam važiavimui, mėnesiui, metams (reikalinga pabraukti)

 

7.1. Krovinį vežti leidžiama nuo ____________________ iki _____________________________

 

8. Žyma apie sumokėtą mokestį _____________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

(suma žodžiais, pavedimo arba kvito išdavimo data ir Nr.)

 

 

 

Molėtų rajono savivaldybės

 

administracijos direktorius                        (parašas)                                (vardas, pavardė)

 

 

 

A. V.

 

 

 

20___m. _________________d.