LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2005 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. birželio 30 d. Nr. A1-616/V-1568

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Papildome 82 punktu:

82. asmenį gydantis gydytojas, nustatęs, kad asmens sveikatos būklė nepasikeitusi nuo paskutinio jo darbingumo lygio vertinimo, rengdamas siuntimą į NDNT pakartotiniam darbingumo lygio vertinimui, siuntime į NDNT pagal anksčiau gydytojų specialistų pateiktus ir instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais patvirtintus duomenis pateikia tikslią išplėstinę diagnozę ir patvirtina, kad asmens sveikatos būklė nuo paskutinio darbingumo lygio vertinimo nepasikeitusi. Tokiu atveju papildomų tyrimų atlikti ir jų rezultatų pateikti NDNT nereikia.

2. Papildome 12.5 papunkčiu:

12.5. asmeniui nedalyvaujant Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, taip pat kai darbingumo lygis vertinamas pakartotinai Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos visoje šalyje laikotarpiu. Šiame papunktyje nustatytais atvejais Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynas pildomas susisiekus su asmeniu ar jo atstovu telefono ryšio priemonėmis ar el. paštu.

3.   Pripažįstame netekusiu galios 23 punktą.

4.   Papildome 341 punktu:

341. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir 90 kalendorinių dienų po jo baigiasi asmeniui nustatyto darbingumo lygio galiojimo terminas ir šiuo laikotarpiu asmuo nesikreipė į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo, nustatyto darbingumo lygio galiojimo terminas tęsiamas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus. Asmeniui kreipusis į NDNT dėl darbingumo lygio nustatymo ir pratęsus nustatyto darbingumo lygio galiojimo terminą, nauji dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 17 punkte, asmeniui neišduodami, o anksčiau išduoti galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus.

5.   Papildome 342 punktu:

342. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos visoje šalyje laikotarpiu asmens darbingumo lygis buvo įvertintas pakartotinai ir, nepasibaigus NDNT sprendimo dėl darbingumo lygio galiojimo pratęsimo priėmimo terminui, nurodytam Tvarkos aprašo 341 punkte, priimtas naujas NDNT sprendimas dėl darbingumo lygio:

342.1. darbingumo lygio nustatymo termino pradžia yra kita diena po asmens darbingumo lygio vertinimo, buvusio prieš Tvarkos aprašo 342 punkte nurodytą pakartotinį vertinimą, metu nustatyto darbingumo lygio galiojimo termino pabaigos, jei asmeniui nustatomas mažesnis nei buvo darbingumo lygis. Nuo šiame papunktyje nurodytos darbingumo lygio nustatymo termino pradžios Tvarkos aprašo 341 punkte nurodytas NDNT sprendimas dėl darbingumo lygio galiojimo termino pratęsimo netenka galios;

342.2. darbingumo lygio nustatymo termino pradžia yra visų reikalingų dokumentų darbingumo lygiui įvertinti gavimo NDNT diena, jei nustatomas didesnis nei buvo asmens darbingumo lygis. Nuo šiame papunktyje nurodytos darbingumo lygio nustatymo termino pradžios Tvarko aprašo 341 punkte nurodytas NDNT sprendimas dėl darbingumo termino pratęsimo netenka galios.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga