NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS PASTOVIOSIOS DALIES

 

2020 m. kovo 18 d. Nr. V13-118

 

Neringa

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8*dalies 2 punktu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“, 24 punktu ir Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T1-73 „Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“, 23*punktu:

1. Nustatau, kad vietinės rinkliavos mokėtojas, pageidaujantis nemokėti vietinės rinkliavos pastoviosios dalies, privalo Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui pateikti Neringos savivaldybės administracijos išduotą statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą, kuriame nurodyta, kad statinio naudojimas sustabdytas arba, jei statinys yra sudegęs, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Neringos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą.

2. Nurodau skelbti šį įsakymą Teisės aktų registre.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                    Egidijus Šakalys