HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 16 d. Nr. D1-619

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ ir papildau nauju 11.23 papunkčiu:

11.23. tvenkiniuose jų vandens išleidimo metu, kai numatyta visiškai išleisti vandenį.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas