LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 1K-316 „DĖL Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių

PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 8 d. Nr. 1K-170

Vilnius

 

 

1Pakeičiu Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1.      Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Vykdant projektų konkursą vienu etapu, turi būti nustatytas pakankamas, bet ne trumpesnis kaip 30 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos, paraiškų pateikimo terminas. Vykdant projektų konkursą dviem etapais, kiekvieno etapo paraiškų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (pirmajam konkurso etapui) dienos ir nuo siūlymo atrinktiems pareiškėjams dalyvauti antrajame konkurso etape pateikimo dienos.“

1.2.      Pakeičiu 64.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

64.1. Projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti nustatyta didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, paraiškų vertinimo ir atrankos periodiškumas, o kvietimo teikti paraiškas skelbime – galutinis paraiškų pateikimo terminas, kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos.“

1.3.      Pakeičiu 64.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

64.5. Pateiktos paraiškos gali būti vertinamos ir sprendimai dėl projektų finansavimo priimami nesilaikant paraiškų pateikimo eiliškumo, užtikrinant, kad tai neturės įtakos anksčiau pateiktų paraiškų finansavimui.“

1.4. Pakeičiu 88 punktą ir jį išdėstau taip:

88. Jeigu paskelbus kvietimą teikti paraiškas arba patvirtinus valstybės arba regiono projektų sąrašą keičiami kvietimo dokumentai ir juose keičiamos esminės nuostatos (keičiamos projektų finansavimo sąlygos ir (arba) paraiškų teikimo sąlygos, turinčios įtakos paraiškų vertinimo rezultatams (išskyrus atvejus, kai pratęsiamas paraiškų pateikimo terminas), pavyzdžiui, kai keičiamos remtinos veiklos, projektų atrankos kriterijai, reikalavimai, susiję su stebėsenos rodikliais, tinkamomis finansuoti išlaidomis, ir (ar) kiti pareiškėjams ir projektams taikomi reikalavimai), ministerija informuoja vadovaujančiąją ir įgyvendinančiąją institucijas (kai įgyvendinami regionų projektai, – ir Vidaus reikalų ministeriją, kuri informuoja regionų plėtros tarybas) apie būtinybę keisti kvietimo dokumentus ir kartu paprašo įgyvendinančiąją instituciją sustabdyti paraiškų priėmimą (arba paraiškų vertinimą, jeigu paraiškų pateikimo laikotarpis jau pasibaigęs). Paraiškų priėmimas ir vertinimas gali būti nestabdomas tų valstybės ar regiono projektų, kuriems numatomi kvietimo dokumentų pakeitimai nebus taikomi arba jų paraiškų pateikimo terminas yra vėlesnis nei 30 dienų po planuojamo kvietimo dokumentų pakeitimo įsigaliojimo datos. Įgyvendinančioji institucija svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia apie paraiškų priėmimo arba vertinimo stabdymą, o valstybės ir regionų projektų pareiškėjus informuoja apie tai papildomai. Ministerija keičiamus kvietimo dokumentus derina su įgyvendinančiąja institucija ir Veiksmų programos administravimo taisyklių nustatytais atvejais – su vadovaujančiąja institucija (išskyrus atvejus, kai kvietimo dokumentai keičiami į juos perkeliant Taisyklių nuostatas) ir (arba) kita (-omis) institucija (-omis) ir partneriais, nurodytais reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnio 1 dalyje. Ministerija ir įgyvendinančioji institucija Taisyklių 80–82 punktuose nustatyta tvarka paskelbia pakeistus kvietimo dokumentus ir nustato kitą galutinį paraiškų teikimo terminą (netaikoma, kai vykdoma tęstinė projektų atranka), kuris negali būti trumpesnis kaip 30 dienų nuo atnaujinto kvietimo teikti paraiškas paskelbimo (arba valstybės ar regionų projektų pareiškėjų informavimo) dienos, išskyrus atvejus, kai suderinus su valstybės ar regiono projekto pareiškėju ir jam sutikus tinkamai parengta paraiška gali būti pateikta per trumpesnį laikotarpį. Vykdant projektų konkursą, visas terminas nuo kvietimo paskelbimo dienos iki kvietimo sustabdymo dienos ir nuo atnaujinto kvietimo paskelbimo dienos iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos turi būti ne trumpesnis kaip 30 dienų (kai vykdomas projektų konkursas dviem etapais, – ne trumpesnis kaip 30 dienų kiekvienam etapui).“

1.5. Pakeičiu 199 punktą ir jį išdėstau taip:

199. Projekto vykdytojas, išskyrus regionų projektų vykdytojus, siekdamas gauti papildomą finansavimą, raštu kreipiasi į ministeriją. Ministerija, išnagrinėjusi projekto vykdytojo prašymą ir įvertinusi, ar papildomas finansavimas atitiktų Taisyklių 197.7 papunktyje nurodytą sąlygą (Taisyklių 196.1 ir 196.5 papunkčiuose nurodytais atvejais, taip pat įvertinusi, ar planuojamos papildomai finansuoti veiklos atitinka Taisyklių 37 punkto sąlygas (jei siekiamas gauti papildomas finansavimas sudaro iki 5 procentų projekto vertės, Taisyklių 37.2 papunktis netaikomas)), apie preliminarų pritarimą skirti papildomą finansavimą informuoja raštu projekto vykdytoją ir įgyvendinančiąją instituciją. Projekto vykdytojas, gavęs ministerijos preliminarų pritarimą, per 14 dienų (ministerija šį terminą gali pratęsti, jei reikia parengti dokumentus) per DMS įgyvendinančiajai institucijai teikia prašymą skirti papildomą finansavimą projektui.

1.6. Pakeičiu 200 punktą ir jį išdėstau taip:

200. Savivaldybės vykdomoji institucija dėl regiono projekto vykdytojo, siekiančio gauti papildomą finansavimą, raštu kreipiasi į regiono plėtros tarybą. Jei regiono plėtros taryba (Taisyklių 196.1 ir 196.5 papunkčiuose nurodytais atvejais užtikrindama, kad planuojamos papildomai finansuoti veiklos atitinka Taisyklių 37 punkto sąlygas (jei  siekiamas gauti papildomas finansavimas sudaro iki 5 procentų projekto vertės, Taisyklių 37.2 papunktis netaikomas)) priima sprendimą tenkinti prašymą, ji, vadovaudamasi Taisyklių 56 punktu, pakeičia regiono projektų sąrašą, nustatydama didesnę projektui numatomų skirti finansavimo lėšų sumą, ir apie tai Regioninės plėtros departamentas, vadovaudamasis Taisyklių 52 punktu, informuoja atsakingas institucijas ir raštu informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ir projekto vykdytoją. Regiono plėtros tarybai pakeitus regiono projektų sąrašą, projekto vykdytojas per DMS teikia įgyvendinančiajai institucijai prašymą skirti papildomą finansavimą projektui.“

1.7.    Pakeičiu 458 punktą ir jį išdėstau taip:

458. Ne perkančioji organizacija, išskyrus Taisyklių 4571, 4601 ir 461 punktuose nurodytus atvejus, svetainėje www.esinvesticijos.lt užpildo skelbimo apie kvietimą dalyvauti pirkime formą. Tik tada, kai kvietimas dalyvauti pirkime paskelbtas svetainėje www.esinvesticijos.lt, ne perkančioji organizacija informaciją apie pirkimą papildomai gali skelbti ne perkančiosios organizacijos ar specializuotose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitais būdais.“

1.8.      Pakeičiu 505 punktą ir jį išdėstau taip:

505. Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą arba laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos gali būti netaikomas privatiems juridiniams asmenims, nors toks reikalavimas ir numatytas projekto sutartyje ar projektų finansavimo sąlygų apraše, jeigu avanso suma neviršija 50 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo lėšų sumos, bet yra ne didesnė kaip 30 000 eurų (trisdešimt tūkstančių eurų).“

1.9. Papildau 513.3 papunkčiu:

513.3. pagal Užimtumo įstatymą organizuojamuose mokymuose pameistrystės forma ir stažuotėse dalyvaujančių asmenų stipendijų išlaidos, kai dėl režimo mokymas pameistrystės forma ar stažuotės sustabdomi.“

1.10.    Pakeičiu 515 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

515. Kai deklaruojamos Taisyklių 513.2 ir 513.3 papunkčiuose nurodytos išlaidos:“.

1.11.    Pakeičiu 7 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Nustačius su pirkimu susijusį pažeidimą, vadovaujamasi Europos Komisijos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. C(2019) 3452, kuriuo nustatomos su Sąjungos finansuotomis išlaidomis susijusių finansinių pataisų, kurias reikia atlikti dėl taikytinų viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikymo, nustatymo gairės (angl. Guidelines for determining financial corrections to be made to expenditure financed by the Union for non-compliance with the applicable rules on public procurement) (toliau – Gairės), kurios skelbiamos interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

2Nustatau, kad šio įsakymo 1.8 – 1.10 papunkčiai galioja, iki bus atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka