Logo  Description automatically generated

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

Dėl Valstybinės ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2024 m. sausio 5 d. Nr. O3E-3

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 67 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2023 m. gruodžio 27 d. pažymą  Nr. O5E-1107 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ investicijų grąžos viršijimo dydžio grąžinimo plano derinimoTaryba n u t a r i a:

Pakeisti Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodiką, patvirtintą Tarybos 2015 m. sausio 15 d. nutarimu Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1.  Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Įvertinusi papildomų lėšų poreikį investicijoms, numatytoms Įmonės 10 metų investicijų plane, per reguliavimo laikotarpį atlikti, Įmonės prašymu Taryba gali numatyti papildomą dedamąją, didinančią reguliuojamos veiklos pajamų lygį. Papildomos dedamosios intensyvumas gali būti nustatomas iki 100 proc. investicijoms į tinklo atstatymą ir 50 proc. kitoms 10 metų investicijų plano investicijoms. Papildomos dedamosios intensyvumas ne tinklo atstatymo investicijoms gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į Įmonės skolinimosi ir investicijų grąžos reinvestavimo politiką. Papildoma dedamoji nustatoma kiekvieniems reguliavimo laikotarpio metams ar visam reguliavimo laikotarpiui įvertinus skirtumą tarp Įmonės 10 metų investicijų plane numatytų investicijų (toliau – CAPEX) poreikio ir Įmonės nusidėvėjimo sąnaudų  ir kitų prieinamų finansavimo šaltinių 10 metų investicijų plano investicijoms atlikti atitinkamais metais,  siekiant išlaikyti tvarų Įmonės įsiskolinimo lygį, kuris apibrėžiamas kaip skolos ir EBITDA1 santykis (D/EBITDA1 dydis) ne didesnis nei 5,5:

14.1. Kai papildoma dedamoji yra nustatyta visam reguliavimo laikotarpiui, ji kiekvienais metais gali būti koreguojama priklausomai nuo pasikeitusių investicijų plano ir/ar faktinių apimčių ar kitų aplinkybių lemiančių skolos ir EBITDA1 santykio  5,5 pokytį.

14.2. Taryba, atlikdama investicijų grąžos viršijimo dydžio, palyginti su Tarybos nustatyta investicijų grąža, vertinimą (Metodikos 24.1 papunktyje nustatytu periodiškumu), nustačiusi, kad Įmonei skirta papildoma dedamoji buvo naudota kitu nei šiame punkte nustatytu tikslu, gali priimti sprendimą Įmonei skirtą šiame punkte numatytą papildomą dedamąją grąžinti vartotojams.

14.3. Papildomos dedamosios dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

 

čia:

D prognozuojama Įmonės grynoji finansinė skola (Eur), kuri skaičiuojama pagal prognozuojamą ataskaitinio laikotarpio grynosios finansinės skolos t metų pabaigai dydį, vėlesniais laikotarpiais koreguojant pagal faktinį audituotose ataskaitose numatytą šio rodiklio dydį. Prognozuojama Įmonės grynoji finansinė skola apskaičiuojama pagal formulę:

čia:

PI – Įmonės ilgalaikės paskolos ir kiti Įmonės ilgalaikiai įsipareigojimai, Eur;

O – Įmonės išleistos obligacijos, Eur;

PT – Įmonės paskolų einamųjų metų dalis ir trumpalaikės paskolos bei kiti Įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai, Eur;

PE – Įmonės pinigai ir pinigų ekvivalentai, Eur;

PS – su Įmone susijusiems ūkio subjektams suteiktos paskolos, Eur;

EBITDA1 - pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją. EBITDA1 papildomos dedamosios nustatymui yra skaičiuojamas pagal formulę:

 

čia:

Nt – planuojamos t metų nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, Eur; 

ROIt  investicijų grąža, apskaičiuota taikant Tarybos t  metų nustatytą investicijų grąžos normą nuo reguliuojamos turto bazės t metų pradžiai, Eur;

Kt už praėjusius metus t metų reguliuojamos veiklos leistiname pajamų lygyje Tarybos vertinamas investicijų grąžos nuokrypio dydis, apskaičiuotas pagal Metodikos 23.8 papunktį ir kuriam taikoma Metodikos 25.2. punkte apibrėžta sąlyga, Eur.“

2.  Pakeisti 25.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

25.2. Taryba, Metodikos 23.8 papunktyje nustatyta tvarka nustačiusi investicijų grąžos viršijimo dydžio korekcijos dydį, gali priimti sprendimą skirtumą tarp ankstesnio reguliavimo laikotarpio Tarybos nustatyto ir faktinio pajamų lygio, susijusio su LRAIC modelio įgyvendinimu, perkelti vėlesniems reguliavimo laikotarpiams. Taryba minimą sprendimą priima Įmonėms pateikus planą apie šių skirtumų grąžinimą per laikotarpį, kuris yra ne ilgesnis nei du reguliavimo periodai.“

3.  Pakeisti 25.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

25.3. Tarybai priėmus Metodikos 25.2 papunktyje nurodytą sprendimą, einamojo reguliavimo laikotarpio reguliuojamos veiklos pajamų lygis kiekvienais metais, atsižvelgiant į nustatytą skirtumą tarp ankstesnio reguliavimo laikotarpio Tarybos nustatyto ir faktinio pajamų lygio, mažinamas ta apimtimi, kuri:

25.3.1. užtikrintų 10 metų Įmonės investicijų plane numatytų investicijų įgyvendinimą

25.3.2. užtikrintų didžiausią naudą per mažiausius reguliuojamų paslaugų kaštus vartotojams;

25.3.3. išlaikytų tvarų Įmonės įsiskolinimo lygį, apibrėžtą Metodikos 14 punkte;

25.3.4. užtikrintų Įmonės teikiamų paslaugų patikimumą;

25.3.5. užtikrintų Įmonės teikiamų paslaugų kokybę.“ 

4. Papildyti nauju 25.31 papunkčiu:

25.31. Taryba, vertindama 25.3.1–25.3.5 papunkčiuose numatytas sąlygas, skaičiuoja investicijų grąžos viršijimo dydžio korekcijos dydį kiekvieniems metams ir patvirtina preliminarų grąžinimo planą, kuris toliau tikslinamas kasmet nustatant pajamų lygį.“

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                       Renatas Pocius