KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ KULTŪROS DARBUOTOJO PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo    d. Nr. A-

Kelmė

 

 

              Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1.       T v i r t i n u   Kelmės rajono savivaldybės Metų kultūros darbuotojo premijos skyrimo nuostatus.

2.       P a v e d u  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui šio įsakymo kontrolę.

3.       L a i k a u  n e g a l i o j a n č i u Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. A-1403 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės Metų kultūros darbuotojo premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                                                                              Stasys Jokubauskas