LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRADINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

 

2020 m. gruodžio 17 d. Nr. V-2934

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.1.5.2.6, 2.2.9.2 ir 2.2.9.6 papunkčiais bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, nusprendžiu:

1. Įpareigoti specialiųjų mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose įsteigtose specialiosiose klasėse mokiniai ugdomi pagal pradinio ugdymo (pradinio ugdymo individualizuotą) programas (toliau – švietimo įstaiga), vadovus organizuoti švietimo įstaigų darbą laikantis šių reikalavimų:

1.1. Kad visi vyresni nei 6 metų asmenys švietimo įstaigoje dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

1.2. Turi būti maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų:

1.2.1. vienos klasės (grupės, srauto) mokiniams ugdymo veiklos, kurioms nereikia specializuotų patalpų, visą dieną organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje (jei yra poreikis, skirtingi mokytojai turėtų atvykti į klasei (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vykti pas mokytoją);

1.2.2. jeigu yra poreikis, koreguojamas švietimo įstaigos darbo laikas, skirtingų klasių pamokų pradžios ir pabaigos, pertraukų laikas, kad būtų atskiriami skirtingose klasėse ugdomi mokiniai, kai jie atvyksta į ar išvyksta iš švietimo įstaigos, naudojasi bendromis švietimo įstaigos patalpomis, ilsisi pertraukų metu, valgo. Tvarkaraštyje trumpesnės kaip 10 min. pertraukos gali būti numatomos ar pamokos pirmoje pamainoje pradedamos anksčiau kaip 8 val. tik pritarus mokyklos tarybai (pertraukos trukmė negali būti trumpesnė kaip 5 min.);

1.2.3. jei yra galimybė, skirtingoms klasėms priskiriami skirtingi įėjimai ir išėjimai; numatomi atskiri judėjimo maršrutai iki klasės, valgyklos, specializuotų kabinetų (patalpų), sanitarinių mazgų, persirengimo kambarių;

1.2.4. organizuojant fizinio ugdymo pamokas numatoma, kad persirengimo kambariais naudotųsi tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniai;

1.2.5. mokinių spintelės (jei įmanoma) išdėstomos tame pačiame aukšte, kur vyksta pamokos tų klasių mokiniams. Jei rūbine naudojasi kelių klasių mokiniai, drabužinės gali būti įrengiamos prie mokymo patalpų ar jose (pvz., klasėse);

1.2.6. esant poreikiui, tualeto patalpos yra priskiriamos naudotis konkrečios klasės (grupės, srauto) mokiniams neskirstant jų pagal lytis;

1.2.7. mokyklos teritorijoje lauke numatomos erdvės, kuriose pertraukas galėtų leisti skirtingų klasių (grupių, srauto) mokiniai;

1.2.8. pailgintos dienos grupės veikloje gali dalyvauti tik tos pačios klasės (grupės, srauto) mokiniai;

1.2.9. taikomos kitos organizacinės priemonės.

1.3. Turi būti maksimaliai išnaudojamos galimybės pamokas, grupines veiklas organizuoti lauke, lauko klasėse.

1.4. Esant galimybei, rekomenduojama nevykdyti kontaktiniu būdu interaktyvių veiklų, kurių metu pagilėja, padažnėja kvėpavimas (pvz., susijusių su sportu, dainavimu, šokimu ir pan.). O jei vykdoma, tarp mokinių turi būti užtikrinamas ne mažesnis nei 2 metrų atstumas.

1.5. Pertraukų, kurių metu mokiniai maitinami, laikas turi būti sureguliuotas taip, kad būtų sumažintas mokinių skaičius valgykloje, turi būti maksimaliai išnaudotas klasės izoliacijos principo taikymas (pvz., kaimyninės klasės, besinaudojančios ta pačia koridoriaus erdve, maitinamos vienu metu pagal iš anksto parengtą grafiką). Maitinimas švediško stalo principu, kai maistą įsideda patys mokiniai, neturi būti organizuojamas. Po kiekvienos klasės (grupės, srauto) valgymo salė turi būti išvėdinama ir išvaloma.

1.6. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos turi būti teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais. Po kiekvienos konsultacijos patalpos turi būti išvėdinamos ir nuvalomi dažnai liečiami paviršiai, naudotos priemonės.

1.7. Prie įėjimo į švietimo įstaigą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi būti pateikta informacija:

1.7.1. apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.);

1.7.2. apie nustatytus reikalavimus dėvėti kaukes;

1.7.3. draudimą į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

1.8. Mokinių, darbuotojų, mokinius atlydinčių asmenų sveikatos būklė turi būti stebima:

1.8.1. turi būti sudarytos sąlygos mokiniams, darbuotojams, mokinius atlydintiems asmenims matuoti(s) kūno temperatūrą tik atvykus į švietimo įstaigą;

1.8.2. mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) turi būti nedelsiant atskirtas nuo kitų mokinių, o apie mokinio sveikatos būklę informuoti jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus pasiimti mokinio rekomenduoti kreiptis konsultacijai į mokinio šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų;

1.8.3. darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti švietimo įstaigos patalpas. Darbuotojui rekomenduojama kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją;

1.8.4. jeigu švietimo įstaiga iš darbuotojo, mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) gavo informaciją apie darbuotojui ar mokiniui nustatytą COVID-19 ligą (koronoviruso infekciją), apie tai nedelsiant privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.8.5. draudžiama į švietimo įstaigą atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu.

1.9. Turi būti užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais asmenimis, į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.

1.10. Vykstant ugdymo procesui pašaliniai asmenys į švietimo įstaigą neturi būti įleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į švietimo įstaigos pastato vidų ugdymo proceso metu turi būti ribojamas, nustatomos tam skirtos erdvės ar vietos. Jei nevykstant ugdymo procesui švietimo įstaigos patalpos yra panaudojamos kitoms reikmėms, turi būti užtikrinama, kad prieš prasidedant ugdymo procesui patalpos būtų išvėdintos, išvalytos ir dezinfekuotos, laikantis šio sprendimo 1.12 papunktyje nurodytų rekomendacijų.

1.11. Švietimo įstaigoje turi būti sudarytos tinkamos sąlygos mokinių ir darbuotojų rankų higienai (praustuvėse tiekiamas šiltas ir šaltas vanduo, prie praustuvių patiekiama skysto muilo, vienkartiniai rankšluosčiai). Turi būti sudaryta galimybė darbuotojų rankų dezinfekcijai (gerai matomoje vietoje prie įėjimo į švietimo įstaigą, tualetuose pakabintos rankų dezinfekcijai skirtos priemonės). Siūloma taip pat paviešinti rekomendacijas dėl tinkamos rankų higienos (http://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/rekomendacijos%20del%20ranku%20higienos(1).pdf).

1.12. Patalpos, kuriose organizuojamas mokinių ugdymas, vykdomos konsultacijos, turi būti išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu. Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.) valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei organizuojant veiklą naudojamos bendros patalpos (specializuoti kabinetai, salės ir pan.), po kiekvienos pamokos jos turi būti išvėdinamos ir išvalomos. Jei mokymo priemone, inventoriumi naudojasi daugiau kaip vienas mokinys, jos turi būti išvalomos ir dezinfekuojamos po kiekvieno panaudojimo. Dalijimasis ugdymo priemonėmis turi būti ribojamas. Kitas aplinkos valymas švietimo įstaigoje turi būti atliekamas atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijos parengtas rekomendacijas patalpų valymui COVID-19 pandemijos metu (https://sam.lrv.lt/uploads/sam/documents/files/REKOMENDACIJOS%20dezinfekcijai%2020200327%20(1).pdf).

1.13. Apgyvendinant mokinius mokyklos bendrabutyje, turi būti laikomasi šiame sprendime nustatytų reikalavimų.

2. Įpareigoti visus vyresnius nei 6 metų asmenis švietimo įstaigoje dėvėti kaukes. Kaukių leidžiama nedėvėti vaikams, ugdomiems pagal pradinio ugdymo programą, jiems esant ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje. Taip pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais.

3. Nustatyti, kad laikoma, jog švietimo įstaigoje (-ose) įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas:

3.1. kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, atsižvelgiant į NVSC teikimą raštu, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu nustatomas savivaldybės teritorijoje esančios švietimo įstaigos (-ų) visos ar dalies veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos sustabdoma ir (ar) joje mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu;

3.2. kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimą
Nr. V-2544 „Dėl
pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                   Arūnas Dulkys