LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL 2023 m. kovo 5 d. savivaldybIŲ tarybŲ ir merŲ rinkimų POLITINĖS REKLAMOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. spalio 27 d. Nr. Sp-98

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 31 straipsnio 3 punktu, 32 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 47 straipsnio 1 dalies 11 punktu, 93, 95, 97, 98, 103 ir 125 straipsniais, nusprendžia:

1. Patvirtinti 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavesti 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų savivaldybių rinkimų komisijoms atlikti savo apygardos teritorijoje viešai skleidžiamos politinės reklamos stebėseną.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                           Jolanta Petkevičienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. Sp-98

 

2023 D. KOVO 5 D. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ IR MERŲ RINKIMŲ POLITINĖS REKLAMOS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės reklamos stebėsenos tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatoma 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinės reklamos stebėsenos ir jos metu sukauptų duomenų teikimo Lietuvos Respublikos vyriausiajai rinkimų komisijai (toliau – VRK) tvarka.

2.    Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos rinkimų kodeksu.

3.    Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Politinė reklama – valstybės politiko, politinės organizacijos, jos nario, politinės kampanijos dalyvio, kandidato, jų vardu ir (ar) interesais bet kokia forma ir priemonėmis už užmokestį ar neatlygintinai politinės kampanijos laikotarpiu ar tarp politinių kampanijų skleidžiama teigiama ar neigiama informacija, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją balsuojant rinkimuose arba kurios skleidimu propaguojamas valstybės politikas, politinė organizacija, jos narys ar politinės kampanijos dalyvis, taip pat jų idėjos, tikslai ar programa.

3.2. Išorinė politinė reklama suprantama kaip reklama, kurios įvairios specialios pateikimo priemonės (ekranai, stendai, skydai, stulpai, vitrinos ir panašiai) ir pritaikytos pateikimo priemonės (pastatų sienos, langai, durys, stogai, laikinieji statiniai, transporto priemonės, oro balionai ir panašiai) yra ne patalpose. Išorine politine reklama taip pat laikoma:

3.2.1. reklama, kurios pateikimo priemonė yra patalpose (vitrinose, langų ir (arba) durų vidinėse pusėse), tačiau ši reklama matoma iš lauko pusės;

3.2.2. pastato ar transporto priemonės viduje viešai pateikiama informacija (skelbimų lentos, iškabos ir panašiai).

3.3. Politinės reklamos stebėsena (toliau – stebėsena) – duomenų apie politinę reklamą, jos apimtį, žymėjimą ir įkainius rinkimas, kaupimas, analizė, vertinimas ir fiksavimas Apraše nustatyta tvarka.

3.4. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaita (toliau – Ataskaita) – Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. Sp-52 patvirtintos formos ataskaita, kurioje pateikiama informacija apie vietinėse ir regioninėse visuomenės informavimo priemonėse (spaudoje, radijuje, televizijoje, internete (įskaitant socialinius tinklus) ir kitomis priemonėmis (lankstinukais, plakatais) paskleistą politinę reklamą, jos apimtį, galimą kainą ir kuri pildoma VRK informacinėje sistemoje.

4.    Politine reklama nelaikomi rinkimų politinės kampanijos laikotarpiu:

4.1. neatlygintinai (ir nenumatant atsilyginti) skleidžiami įprastiniai informaciniai pranešimai apie valstybės politikų, politinių organizacijų, kandidatų veiklą, išskyrus atvejus, kai tokiais pranešimais yra agituojama;

4.2. visuomenės informavimo priemonėmis neatlygintinai, laikantis objektyvumo ir rinkimų politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų skleidžiama informacija apie rinkimų programas;

5.    Rinkimų kodekse nustatytais tikslais politinės reklamos stebėsena vykdoma politinės kampanijos laikotarpiu iki paskelbiant galutinius rinkimų rezultatus. Politinės reklamos stebėseną vykdo VRK ir savivaldybių rinkimų komisijos (toliau – SRK) VRK pavedimu.

6.    VRK, vykdydama politinės reklamos stebėseną, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka pirkti stebėsenos paslaugas.

7.    VRK gautuose skunduose, prašymuose, pranešimuose pateikta informacija apie paskleistą politinę reklamą laikoma politinės reklamos stebėsenos dalimi.

8.    VRK turi teisę kreiptis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, Visuomenės informavimo etikos komisiją, žurnalistų etikos inspektorių dėl paskleistos informacijos turinio vertinimo politinės reklamos aspektu.

9.    VRK, vykdydama politinės reklamos stebėseną ir tirdama informaciją dėl galimų politinės reklamos skleidimo pažeidimų, turi teisę susipažinti su informacija, susijusia su tiriamu klausimu, ir gauti iš visų valstybės valdžios ir valdymo institucijų, Lietuvos banko, valstybės ir savivaldybių įmonių (taip pat ir jų kontroliuojamų), įstaigų ir organizacijų, juridinių ir fizinių asmenų dokumentus, duomenis ar informaciją, taip pat gauti pirminius ir kitus dokumentus, kuriuose šie duomenys ar informacija užfiksuoti, gauti pirmiau nurodytų asmenų paaiškinimus, informaciją ar duomenis žodžiu ar raštu.

10.  VRK, stebėsenos metu pastebėjusi, kad politinė reklama paskleista galimai pažeidžiant Rinkimų kodeksą, kitus įstatymus, įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus, gali pati tirti ir vertinti aplinkybes arba pavesti tai atlikti SRK.

11.  SRK rinkimų agitacijos laikotarpiu atlieka politinės reklamos stebėseną rinkimų savivaldybės teritorijoje ir stebėsenos duomenis teikia VRK Apraše nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

STEBĖSENOS VYKDYTOJAS IR OBJEKTAS

 

12.  SRK savo savivaldybės teritorijoje atlieka viešai skleidžiamos politinės reklamos, skirtos 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinei kampanijai, stebėseną ir politinės reklamos faktus fiksuoja Ataskaitoje.

13.  SRK stebėsenos laikotarpis prasideda SRK sudarius Stebėsenos grupę ir baigiasi VRK patvirtinus ir paskelbus galutinius rinkimų rezultatus.

14.  Skleidžiamos politinės reklamos stebėseną Aprašo 13 punkte nurodytu laikotarpiu, atlieka SRK pirmame posėdyje protokoliniu sprendimu sudaryta Stebėsenos grupė, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 tos SRK nariai. Stebėsenos grupė atskaitinga SRK pirmininkui. Stebėsenos grupės darbo laiko apskaita tvarkoma atitinkamos SRK Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.

15.  SRK pirmininkas arba jo pavedimu informatikas Stebėsenos grupės narius nedelsdami nurodo VRK informacinėje sistemoje.

16.  Stebėsenos objektai:

16.1.  vietinėse ir regioninėse visuomenės informavimo priemonėse (spaudoje, radijuje, televizijoje, internete, įskaitant socialinius tinklus, taip pat savivaldybės teritorijoje matomuose, girdimuose užsienio transliuotojų kanaluose skleidžiama politinė reklama;

16.2.  išorinė politinė reklama;

16.3.  kitomis priemonėmis skleidžiama politinė reklama (lankstinukai, kalendoriukai, atvirukai ir panašiai);

16.4.  viešai skleidžiama informacija apie kandidatų susitikimus su rinkėjais arba kandidatų dalyvavimą įvairiuose su rinkimais susijusiuose ir nesusijusiuose renginiuose.

17.  Stebėsenos subjektai:

17.1.  SRK sudarytos Stebėsenos grupės nariai;

17.2.  bet kurie kiti SRK nariai, kurie apie pastebėtus politinės reklamos skleidimo faktus informuoja Stebėsenos grupės narius ir, esant galimybei, pateikia politinės reklamos gaminius, nuotraukas ar kitą informaciją.

 

III SKYRIUS

POLITINĖS REKLAMOS SKLEIDIMO REIKALAVIMAI IR RIBOJIMAI

 

18.  Atlygintina politine reklama laikoma tokia politinė reklama, kuri rengiama, gaminama ir (ar) skleidžiama už užmokestį arba kuriai rengti, gaminti ir (ar) skleisti naudojami finansiniai , pasitelkiami įprastai tokias paslaugas atlygintinai teikiantys asmenys.

19.  Su politine kampanija susijusią atlygintiną politinę reklamą gali apmokėti tik pats politinės kampanijos dalyvis.

20.  Atlygintina politinė reklama turi būti aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos VRK nustatyta tvarka. Nuo politinės kampanijos pradžios iki paskelbiant galutinius rinkimų rezultatus ji turi būti aiškiai pažymėta nurodant lėšų šaltinį VRK nustatyta tvarka (VRK 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. Sp-67 „Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. Sp-58 „Dėl Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo).

21.  Nepažymėta politinė reklama laikoma paslėpta politine reklama. Politinė reklama, pažymėta nesilaikant nustatytų reikalavimų, ir paslėpta politinė reklama yra draudžiamos. Už jų skleidimą taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.

22.  Nuo politinės kampanijos pradžios iki paskelbiant galutinius rinkimų rezultatus viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus politinės reklamos įkainius ir sąlygas, kurie skelbiami VRK interneto svetainėje.

23.  Draudžiama skleisti politinę reklamą:

23.1.  jeigu jos skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Rinkimų kodeksui ar kitiems įstatymams;

23.2.  neatlygintinai, išskyrus specialiąsias ar diskusijų laidas;

23.3.  pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje.

24.  Draudžiama įrengti ir skleisti išorinę politinę reklamą:

24.1.  ant statinių, kuriuose veikia valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos;

24.2.  valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių naudojamose viešojo transporto priemonėse ir ant jų, išskyrus atvejus, kai reklamos plotai ar vaizdo transliavimo įrenginiai priklauso ar yra perduoti naudotis tretiesiems asmenims, kuriems valstybės ar savivaldybės įmonės negali daryti tiesioginio ar netiesioginio lemiamo poveikio;

24.3.  automobilių keliuose ir jų sanitarinės apsaugos zonose, taip pat gatvėse ir prie jų, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, kelio ženklus, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, atitraukti jų dėmesį ir taip kelti pavojų eismo dalyviams, taip pat jeigu ji imituoja kelio ženklus;

24.4.  ant skulptūrų ir paminklų;

24.5.  50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa;

24.6.  neturint žemės, statinių ar kitų objektų, ant kurių ar kuriuose ji įrengiama, savininko rašytinio sutikimo. Fiziniai asmenys, leidžiantys įrengti išorinę politinę reklamą ant turimų reklamai skleisti skirtų specialių pateikimo priemonių (stendų, skydų, stulpų, vitrinų ir panašiai), ir juridiniai asmenys negali duoti sutikimo įrengti ar skleisti išorinę politinę reklamą neatlygintinai, išskyrus skelbimo lentas, kuriose visų asmenų skelbimai įprastai skelbiami neatlygintinai;

24.7.  saugomose teritorijose ir nekilnojamosiose kultūros vertybėse, taip pat jų teritorijose, išskyrus institucijos, atsakingos už kultūros vertybių apsaugą, ir saugomos teritorijos valdytojo nustatytas vietas.

25.  Išorinė politinė reklama skleidžiama vadovaujantis Išorinės politinės reklamos taisyklėmis, patvirtintomis VRK 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. Sp-66 „Dėl Išorinės politinės reklamos taisyklių patvirtinimo“. Savivaldybių institucijos gali reglamentuoti išorinės politinės reklamos įrengimą savivaldybėse tiek, kiek tai neprieštarauja Rinkimų kodekso ir Išorinės politinės reklamos taisyklių nuostatoms, laikantis politinės kampanijos dalyvių, kandidatų lygiateisiškumo principų.

26.  Rinkimų agitacija, įskaitant ir kitų tuo metu vykstančių rinkimų ir referendumų agitaciją, neatsižvelgiant į jos būdus, formas ir priemones, draudžiama likus 7 valandoms iki balsavimo rinkimų dieną pradžios ir rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos, tai yra 2023 m. kovo 5 d., ir, jeigu vyks pakartotinis balsavimas, 2023 m. kovo 19 d.

26.1.  Išimtys taikomos išorinei politinei reklamai, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki prasidedant šiam rinkimų agitacijos draudimui (2023 m. kovo 3 d. ir, jeigu vyks pakartotinis balsavimas, 2023 m. kovo 17 d.) iškabintai ne arčiau kaip 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa, ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai skleidžiamai informacijai (pranešimams, įrašams), kuri nėra laikoma rinkimų agitacija, politinės kampanijos dalyviams, jų iškeltiems kandidatams priklausančiose interneto svetainėse ir asmeninėse socialinių tinklų paskyrose.

26.2.  Balsavimo iki rinkimų dienos metu rinkimų agitacija draudžiama balsavimo patalpoje ir 50 metrų atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsuojama.

26.3.  Rinkimų agitacija nelaikoma informacija apie vykstančius rinkimus, rinkimų svarbą valstybės gyvenimui, atvykusių balsuoti rinkėjų skaičių, dokumentus, kuriuos būtina turėti balsuojant, ar kita informacija, kuria nėra raginama nedalyvauti rinkimuose, balsuoti už arba prieš kandidatą ar kandidatų sąrašą, taip pat ne politinės kampanijos dalyvio kvietimas atvykti balsuoti.

 

IV SKYRIUS

STEBĖSENOS GRUPĖS FUNKCIJOS

 

27.  Stebėsenos grupė atlieka šias funkcijas:

27.1.  nustato, ar viešai skleidžiama informacija turi politinės reklamos požymių. Kilus ginčams, neaiškumams dėl informacijos turinio vertinimo, kreipiasi į ją sudariusią SRK dėl informacijos turinio vertinimo;

27.2.  nuolat fiksuoja viešai skleidžiamos politinės reklamos faktus Ataskaitoje;

27.3.  renka ir fiksuoja informaciją apie organizuojamus susitikimus su rinkėjais ir (arba) kandidatų dalyvavimą įvairiuose su rinkimais susijusiuose ir nesusijusiuose renginiuose (kvietimus į susitikimus, susitikimų organizavimą: dalyvius, patalpų ar kitų susitikimų erdvių nuomą, susitikimų metu platinamą informaciją ir kita) ir fiksuoja ją Ataskaitoje (registruojant laukelyje „VIRS pavadinimas:“ reikalinga rinktis „Susitikimas su rinkėjais/renginys“);

27.4.  nuolat tikslina ir pildo surinktą informaciją, jeigu matoma, kad politinė reklama nėra tinkamai pažymėta arba trūksta duomenų, kad informacija apie politinę reklamą būtų tinkamai įtraukta į pildomą Ataskaitą;

27.5.  nuolat stebi ir kontroliuoja, ar savarankiški politinės kampanijos dalyviai ir viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai laikosi Aprašo III skyriuje nurodytų politinės reklamos skleidimo reikalavimų ir ribojimų, apie galimus pažeidimus nurodo Ataskaitoje:

27.5.1. jeigu pagal žymėjimą nėra žinomas politinės reklamos finansavimo šaltinis, išorinės politinės reklamos ploto (gali būti nuosavo namo langas, vitrina ar pan.), ant kurio yra iškabinta politinė reklama, savininkas, Stebėsenos grupė tikslina ir pildo informaciją;

27.5.2. jeigu nustatoma, kad nebuvo laikytasi rinkimų agitacijos draudimo, nedelsdama (prieš tai įrodymus užfiksavus taip, kad būtų matomi laikas, data ir kita galimai reikšminga informacija) kreipiamasi į asmenį, rinkimų agitacijos draudimo laikotarpiu paskleidusį rinkimų agitaciją, su prašymu pašalinti paskelbtą rinkimų agitaciją (susirašinėjimas taip pat turi būti saugomas ir fiksuojamas, o jeigu asmuo įrašą pašalina, turi būti fiksuotas įrašo pašalinimas);

27.6.  fiksuoja viešai skleidžiamos politinės reklamos apimtį ir įvertina jos kainą;

27.7.  informuoja SRK apie savo veiklą;

27.8.  teikia VRK periodinius leidinius (ar jų kopijas), kuriuose buvo paskleista politinė reklama, stebėsenos metu (galima teikti ir iki stebėsenos laikotarpio fiksuotą 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų politinę reklamą) surinktos kitos spausdintos politinės reklamos (lankstinukų, kalendoriukų, atvirukų ir panašiai) pavyzdžius, laikydamasi Apraše nustatytų reikalavimų.

 

V SKYRIUS

STEBĖSENOS DUOMENŲ ATASKAITOS PILDYMAS

 

28.  Stebėsenos metu sukaupti duomenys apie Aprašo 16 punkte nurodytą politinę reklamą turi būti nedelsiant įvedami į VRK informacinės sistemos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės posistemę (toliau – Finansavimo posistemė), kuri pagal įvestus duomenis formuoja VRK nustatytos formos Ataskaitą.

29.  Prie Finansavimo posistemės jungiamasi per Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemą, skirtą tapatybei nustatyti, tai yra per Elektroninius valdžios vartus. Pirmą kartą jungdamasis prie Finansavimo posistemės, Stebėsenos grupės narys su VRK pasirašo sutartį dėl informacijos teikimo elektroniniu būdu. Pasibaigus šios sutarties galiojimui, pasirašoma nauja sutartis.

30.  Stebėsenos grupė (jos nariai):

30.1.  kiekvieną politinės reklamos, nurodytos Aprašo 16 punkte, faktą Ataskaitoje pildo atskiru įrašu;

30.2.  kurdama Ataskaitos įrašą, užpildo visus privalomus laukus, atitinkamai neprivalomi laukai yra paliekami nepildyti, jeigu jie nėra tinkami konkrečiam reklamos atvejui;

30.3.  jeigu sukūrus Ataskaitos įrašą, paaiškėja tikslesnės reklamos paskleidimo aplinkybės, jomis Ataskaita turi būti nedelsiant papildyta;

30.4.  politinės reklamos kainą nustato atsižvelgdama į viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų VRK pateiktus politinės reklamos įkainius, esančius Finansavimo posistemėje ir skelbiamus VRK interneto svetainėje (Ataskaitoje, stulpelyje „Įkainis“, rodoma reikšmė „Nedeklaruotas įkainis“, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas, paskleidęs politinę reklamą, nėra VRK pateikęs savo politinės reklamos įkainių; reikšmė „Nenustatytas įkainis“ rodoma, jeigu viešosios informacijos rengėjas ir (ar) skleidėjas yra pateikęs politinės reklamos įkainius, tačiau Stebėsenos grupė nenurodė įkainio);

30.5.  apskaičiuoja paskelbtos politinės reklamos kainą: nustatytą politinės reklamos apimtį daugina iš pateikto įkainio. Stebėtojų grupės nustatyta politinės reklamos kaina nebūtinai turi sutapti su viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo deklaruota politinės reklamos kaina;

30.6.  pildydama Ataskaitos įrašą apie socialiniuose tinkluose paskleistą politinę reklamą, skiltyje „Papildoma informacija“ nurodo, ar paskleista politinė reklama buvo mokama (Ataskaitoje rodoma stulpelyje „Papildoma informacija“);

30.7.  pildydama Ataskaitos įrašą apie išorinę politinę reklamą, skiltyje „Papildoma informacija“ nurodo adresą, kuriuo buvo skleidžiama politinė reklama, ir politinės reklamos gamintoją;

30.8.  nustačiusi galimus politinės reklamos skleidimo pažeidimus (nepažymėta ar nepilnai / netinkamai pažymėta politinė reklama, neigiama politinė reklama, politinė reklama pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje, politinė reklama agitacijos draudimo laikotarpiu), pildo Ataskaitos skiltis „Politinės reklamos žymėjimas“ ir „Politinės reklamos pastabos“ (Ataskaitoje rodomi stulpelyje „Pastabos“);

30.9.    gavusi skundą, užpildo skiltį „Skundas“ (Ataskaitoje rodoma stulpelyje „Papildoma informacija“);

30.10.  jeigu dėl konkretaus politinės reklamos skleidimo atvejo buvo priimtas SRK sprendimas, sprendimo priėmimo datą ir numerį nurodo skiltyje „Rinkimų komisijos sprendimas“ (Ataskaitoje rodoma stulpelyje „Papildoma informacija“);

30.11.  prie kiekvieno Ataskaitos įrašo gali prisegti tos politinės reklamos pavyzdį. Rekomenduojama politinės reklamos pavyzdžius teikti per Finansavimo posistemę, prisegant juos prie atitinkamų Ataskaitos įrašų (jeigu reklama periodinėje spaudoje, – reklama nuskenuojama arba nufotografuojama, jeigu reklama internetinėje erdvėje, – padaroma ekrano vaizdo nuotrauka, jeigu išorinė reklama, – nufotografuojama, ir panašiai). Teikiant politinės reklamos pavyzdžius tokiu būdu, labai svarbu, kad matytųsi politinės reklamos žymėjimo užrašas;

30.12.  užpildžiusi visus privalomus laukus, patikrinama, ar nepateikti neviešinami asmens duomenys, ir Ataskaitos įrašą išsaugo.

31.  Jeigu SRK sprendimu nustato išlaidas (arba pripažįsta, kad jos galėjo būti patirtos) dėl politinės reklamos skleidimo ar kitokios veikos, tokia informacija pateikiama SRK Stebėsenos grupei, kuri gautą informaciją turi įtraukti į Ataskaitą.

32Ataskaitoje teikiami duomenys skelbiami viešai, todėl reikia įvesti tik prašomą pateikti informaciją, nepaliekant nereikalingų asmens duomenų.

33.  Įvedus informaciją apie Aprašo 16 punkte nurodytą politinę reklamą, Finansavimo posistemėje patvirtinus Ataskaitą (Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos tvarkymo lange paspaudus klavišą „Patvirtinti galutinę ataskaitą“), tai yra po rinkimų galutinių rezultatų patvirtinimo ir paskelbimo, ataskaita pateikiama VRK. Nepatvirtinus Ataskaitos, laikoma, kad ji VRK nepateikta.

 

VI SKYRIUS

POLITINĖS REKLAMOS PAVYZDŽIŲ IR DOKUMENTŲ BYLŲ SUDARYMAS

 

34.  Stebėsenos metu surinkti politinės reklamos pavyzdžiai ir dokumentai dedami į atskiras bylas.

35.  Periodiniai leidiniai (laikraščiai ir žurnalai), kuriuose buvo paskleista politinė reklama, į bylą dedami chronologine tvarka (byla pradedama anksčiausiu leidiniu, baigiama – vėliausiu). Dedami pirmi ir paskutiniai leidinių puslapiai ir puslapiai, kuriuose buvo paskleista politinė reklama. Politinė reklama pažymima ryškios spalvos žymekliu, apibraukiant ar kitaip pažymint.

36.  Jeigu politinės reklamos pavyzdžiai pateikti per Finansavimo posistemę, jų nuotraukas, ekrano vaizdo nuotraukas ir panašiai Ataskaitos pildymo metu prisegant prie atitinkamų Ataskaitos įrašų, šių politinės reklamos pavyzdžių po rinkimų teikti VRK nebūtina.

37.  Į dokumentų bylą dedama iš Finansavimo posistemės patvirtinta ir atspausdinta bei pasirašyta Ataskaita, toliau chronologine tvarka (pradedama anksčiausiu dokumentu, baigiama – vėliausiu) dedami SRK posėdžių, kuriuose nagrinėti klausimai, susiję su politinės reklamos stebėsena, protokolai, SRK priimti sprendimai, raštai, skundai, iš kitų įstaigų ir asmenų (fizinių ar juridinių) gauti su politinės reklamos stebėsena susiję dokumentai.

38.  Suformavus bylas dviem egzemplioriais, parengiamas Bylų (dokumentų) priėmimo–perdavimo aktas (Skundų, prašymų ir pranešimų priėmimo ir nagrinėjimo rinkimų (referendumo) komisijose tvarkos aprašo, patvirtinto 2022 m. spalio 27 d. VRK sprendimu Nr. Sp-97, 2 priedas). Galima pateikti kartu su SRK Tyrimų grupės dokumentais. Tokiu atveju atskiras Bylų (dokumentų) priėmimo–perdavimo aktas neformuojamas.

 

VII SKYRIUS

ATASKAITŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

39.  VRK teikiamos ataskaitos turi būti patvirtintos Finansavimo posistemėje ir atspausdintos iš Patvirtintų Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitų peržiūros ir atblokavimo lango. Ataskaitos turi būti pasirašytos Stebėsenos grupės narių ir SRK pirmininko bei patvirtintos SRK antspaudu.

40.  Ataskaitos teikiamos:

40.1.  Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki rinkimų (2023 m. vasario 23 d.) ir likus 5 dienoms iki pakartotinio balsavimo (2023 m. kovo 14 d.) Ataskaitos teikiamos VRK informacinėje sistemoje.

40.2.  Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) galutinių rezultatų paskelbimo dienos: 2023 m. kovo 5 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų – ne vėliau kaip iki 2023 m. kovo 24 d. arba iki 2023 m. balandžio 7 d. (jeigu vyks pakartotinis balsavimas).

41.  Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo galutinių rinkimų rezultatų paskelbimo dienos VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui (Gynėjų g. 8, Vilnius) pateikiami pasirašyti Ataskaitų originalai kartu su politinės reklamos pavyzdžiais (jeigu nebuvo pateikti per Finansavimo posistemę Ataskaitos pildymo metu) ir kitais dokumentais, kaip nurodyta Aprašo VI skyriuje.

42.  Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ar karantiną, VRK gali nustatyti kitą Ataskaitų originalų ir politinės reklamos pavyzdžių pateikimo formą ir terminus.

 

VIII SKYRIUS

POLITINĖS REKLAMOS STEBĖSENOS DUOMENŲ VIEŠINIMAS IR PANAUDOJIMAS

 

43.  VRK savo interneto svetainėje nuolat skelbia patvirtintas ARK ataskaitas ir kartą per mėnesį viešina apibendrintus duomenis, nurodydama politinės kampanijos dalyvį, viešosios informacijos rengėją ir (ar) skleidėją, fiksuotos reklamos faktą ir apimtį, pagal gautus duomenis iš tiekėjo, iš kurio nupirktos politinės reklamos stebėjimo paslaugos.

44.  Finansavimo posistemėje kontrolę vykdančioms institucijoms pagal kompetenciją teikiami detalūs stebėsenos duomenys, politinės kampanijos dalyviui – tik jo politinės kampanijos stebėsenos duomenys.

45.  Politinės reklamos stebėsenos duomenų pagrindu VRK nustato politinės reklamos skleidimo pažeidimus.

46.  Gavusi politinės kampanijos finansavimo ataskaitas, VRK analizuoja duomenis apie politinę reklamą, gautus iš trijų šaltinių (politinės kampanijos dalyvių, viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų bei politinės reklamos stebėsenos) siekdama nustatyti nedeklaruotas politinės kampanijos dalyvių išlaidas bei jų finansavimo šaltinius. Nustačius, kad politinės kampanijos dalyvis nedeklaravo politinės kampanijos išlaidų (jų dalies) ir (ar) jų finansavimo šaltinių (jų dalies), priimamas VRK sprendimas dėl politinės kampanijos finansavimo ataskaitos papildymo.

____________________________

 

part_37409b242f9f4957829ca529d30fdd20_end