LIETUVOS RESPUBLIKOS

BIUDŽETO SANDAROS ĮSTATYMO NR. I-430 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. balandžio 26 d. Nr. XIII-2080

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Papildyti 15 straipsnio 2 dalį 7 punktu:

7) perkeliamųjų asmenų perkėlimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms apmokėti.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. birželio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė