herbas

Šiaulių miesto savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL APDOVANOJIMO „ŠIAULIŲ MIESTO METŲ MOKYTOJAS“ SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 3 d. Nr. T-162

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 44 punktu ir siekdama didinti mokytojo profesijos prestižą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Apdovanojimo „Šiaulių miesto metų mokytojas“ skyrimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Artūras Visockas


 

PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gegužės 3 d. sprendimu Nr. T-162

 

 

APDOVANOJIMO „ŠIAULIŲ MIESTO METŲMOKYTOJAS“ SKYRIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apdovanojimo „Šiaulių miesto metų mokytojas“ skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja apdovanojimo „Šiaulių miesto metų mokytojas“(toliau – apdovanojimas) skyrimo tvarką, dokumentų pateikimo ir jų svarstymo, apdovanojimų skyrimotvarką.

2. Apdovanojimo tikslai: pagerbtiŠiaulių miesto mokytojus už paskutiniųjų dviejų metų lyderystę, aktyvumą, kūrybiškumą, reikšmingą veiklą miesto bendruomenei, didinti mokytojo profesijos prestižą.

3. Apdovanojimąsteigia Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba. Apdovanojimas – atminimo dovana ir premija, kuri kasmet teikiama Tarptautinės mokytojų dienos proga.

4. Premijos mokamos iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto asignavimų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programai įgyvendinti.

5. Kasmet skiriamadešimt2000 Eur dydžio premijų po penkiasskirtingų dalykų ar sričių formaliojo ir neformaliojo ugdymo(ikimokyklinio, priešmokyklinio ir kito neformaliojo vaikų švietimo) mokytojams.

 

II SKYRIUS

KANDIDATŲAPDOVANOJIMUIGAUTI TEIKIMO TVARKA

 

6. Kandidatus apdovanojimui gauti (toliau – kandidatas) gali siūlyti:

6.1. švietimo įstaigų vadovai, įstaigos savivaldos institucijai pritarus;

6.2. Savivaldybės mokyklųmokytojų metodinės veiklos būreliai;

6.3. mokytojų, mokinių, tėvų ir kitos nevyriausybinės organizacijos, asociacijos;

6.4. kiti švietimo teikėjai.

7. Pareiškėjas, siūlantis kandidatą,Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriui (toliau – Švietimo skyrius)pateikia paraišką (priedas).

8. Paraiškos kasmet teikiamos nuo einamųjų metų birželio 1 d. iki rugsėjo 5d.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲSVARSTYMO IR PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA

 

9. Pareiškėjų pateiktas paraiškas svarsto Šiaulių miesto savivaldybės švietimo taryba (toliau – Švietimo taryba).

10. Jei kandidatas yra Švietimo tarybos narys, svarstymo metu jis privalo nusišalinti.

11. Kandidatai vertinami pagal šiuos aspektus:

11.1. ugdymo(si) organizavimas, atsižvelgiant į įvairius mokinių ugdymosi poreikius, galimybių mokiniams dalyvauti ugdymo(si) proceso planavime sudarymas;

11.2. vertinimo metodų, skatinančių visų mokinių ugdymą(si) ir nuolatinę asmeninę pažangą, taikymas;

11.3. mokytojo vaidmuo diegiant dalyko metodines inovacijas, autentiškos patirties sklaida ir pagalba kolegoms, dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose;

11.4. mokytojo įgyvendintos iniciatyvos, skirtos mokyklos ir miesto bendruomenei;

11.5. socialinis, pilietinis, dorinis asmens brandinimas įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės vaiko asmenybės ūgties koncepciją, Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo modelį;

11.6. mokytojo savanoriška veikla.

12. Švietimo taryba turi teisę prašyti pareiškėjų papildomos informacijos apie kandidatų veiklą.

13. Švietimo taryba, išanalizavusi ir įvertinusi paraiškas, priimaprotokolinį nutarimą dėl siūlomų apdovanoti kandidatųir teikia Švietimo skyriui. Jeigu konkrečiais metais nėra pakankamai formaliojo ar neformaliojo ugdymo srities kandidatų, Švietimo taryba, nedidindama bendro apdovanojimų skaičiaus, gali siūlyti daugiau atitinkamos srities kandidatų.

14. Švietimo skyrius, atsižvelgdamas į Švietimo tarybosprotokolinį nutarimą dėl siūlomų apdovanoti kandidatų, rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl apdovanojimų skyrimo.

15. Apdovanojimus įsakymu skiria Savivaldybės administracijos direktorius.

16.Kandidatas, kuriamapdovanojimasnepaskirtas, gali būti pakartotinai siūlomas apdovanojimuigauti kitais metais.

17. Apdovanojimas tam pačiam asmeniui gali būti pakartotinai skiriamas ne anksčiau nei po 5 metų.

18. Apdovanojimas skiriamas nepriklausomai nuo kitų asmens gautų premijų.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Informacija apie skirtus apdovanojimus skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

20. Nuostatai gali būti keičiami ar pripažįstami netekusiais galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

____________________

part_ec86e7b0a50444f2b2ceb388dfff5d25_end


 

Apdovanojimo „Šiaulių miesto

metų mokytojas“ skyrimo nuostatų

priedas

 

 

PARAIŠKA

DĖL Apdovanojimo

„Šiaulių miesto metų mokytojas“ skyrimo

 

20__ m._____________________ d.

Šiauliai

 

 

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.1. pavadinimas_________________________________________________________________

1.2. adresas _____________________________________________________________________

1.3. telefonas _________________, el. paštas __________________________________________

 

2. INFORMACIJA APIE KANDIDATĄ

2.1. kandidato vardas, pavardė ______________________________________________________

2.2. kandidato veiklos sritis _________________________________________________________

2.3. darbovietė ___________________________________________________________________

2.4. adresas _____________________________________________________________________

2.5. telefonas ______________, el. paštas ______________________________________________

2.6. banko rekvizitai _______________________________________________________________

 

3. KANDIDATO PASKUTINIŲ DVEJŲ METŲ VEIKLOS APRAŠYMAS PAGAL NUOSTATUOSE NURODYTUS VERTINIMO ASPEKTUS

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

4. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

 

___________________________           ________________           ____________________

(pateikusio asmens pareigos)                   (parašas)                          (vardas, pavardė)

 

 

part_eb5a87393c944c0c9cbacbb5c6baf010_end