LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-161 „DĖL DALIES GARANTINIO UŽMOKESČIO KREDITŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 3D-461

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161 „Dėl Dalies garantinio užmokesčio kreditų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Kaimo vietovė –  gyvenamoji vietovė, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių.“

2. Papildau I skyrių 31 punktu:

31. Tuo atveju, kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais, pagalba teikiama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 14 ir 17 straipsnio nuostatomis, tuo atveju, kai investuojama į kitą veiklą – reglamento (ES) Nr. 651/2014 17 straipsnio nuostatomis.“

3. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Pagal šias taisykles kompensuojama 80 proc. garantinio užmokesčio:

4.1. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų kreditus su Bendrovės garantija investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produktų gamybai, žemės ūkio produktų perdirbimui ir (ar) prekybai žemės ūkio produktais;

4.2. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų kreditus su Bendrovės garantija investiciniams projektams, skirtiems kitai veiklai.“

4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Garantinis užmokestis nekompensuojamas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš kredito įstaigų kreditus investiciniams projektams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones.“

5. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. ir jo sutuoktinis nedalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – KPP) priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;“.

6. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. žemės ūkio technikos ir (ar) kitos gamybinės įrangos įsigijimas;“.

7. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai, kaip nurodyta taisyklių 4.2 papunktyje, investicijas turi sudaryti investicijos į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės kūrimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus papildomus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.“

8. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Šių taisyklių 4 punkte nurodytų kaimo vietovėje veikiančių subjektų investicinių projektų tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos šių taisyklių 8 ir 9 punkte nurodytos išlaidos, patirtos po Bendrovės sprendimo skirti pagalbą priėmimo dienos.“

9. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Bendras pagal šias ir kitas taisykles paramos intensyvumas vienam investiciniam projektui negali viršyti:

12.1. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais, – 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

12.2. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į kitą veiklą, – 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu pagalba teikiama mažoms įmonėms, ir 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms.“

10. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Teikiant pagalbą kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 702/2014 14 str. 4, 5, 7, 9, 10 ir 11 dalies nuostatos, investuojantiems į žemės ūkio produktų perdirbimą ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais – reglamento (ES) Nr. 702/2014 17 straipsnio 3, 4, 6, 7 ir 8 dalies nuostatos.“

11. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Pagal šias taisykles negali būti teikiama pagalba, viršijanti reglamento (ES) Nr. 702/2014 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą 500 000 Eur ir 1 dalies c punkte nustatytą 7,5 mln. Eur sumą bei reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą 7,5 mln. Eur sumą vieno kaimo vietovėje veikiančio subjekto vienam investiciniam projektui. Minėtos sumos neapeinamos dirbtinai išskaidant projektus.“

12. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

21. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

21.1. apskaičiuoja kompensuojamąją garantinio užmokesčio dalį ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia kredito gavėjui ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai informaciją raštu apie kredito gavėjo investiciniam projektui numatytos skirti pagalbos pobūdį ir dydį;

21.2. vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai) ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą.  Esant reikalui (Registro nuostatų 23 punkte nurodytais atvejais, taip pat, jei išmokama ne visa pagalbos suma, dėl vienokių ar kitokių priežasčių pagalba grąžinama ir t. t.) Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą per Registro nuostatuose nustatytą terminą patikslinami.“

13. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Siekdama viešo ir skaidraus pagalbai mokėti skirtų lėšų panaudojimo, Bendrovė skelbia kreditų gavėjų sąrašus ir sumas, išmokėtas kiekvienam kredito gavėjui iš valstybės biudžeto. Informacija apie kredito gavėjams kalendoriniais metais išmokėtą pagalbą paskelbiama iki kitų metų gegužės 31 d. Bendrovės tinklapyje.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2016-04-29 raštu Nr. (9.8-35) 6V-926