LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIO S SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 14 d. Nr. V-73

Vilnius

 

1.  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 4.3 papunktį.

1.2. Papildau 4.11 papunkčiu:

4.11. asmenims po turėto sąlyčio su sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) asmeniu Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“, 7 priede nustatytais atvejais.“

1.3. Pripažįstu netekusiu galios 5.2.3 papunktį.

1.4. Papildau 5.2.3 papunkčiu:

5.2.3. vaikams nuo 12 metų ir 2 mėnesių iki 16 metų.“

1.5. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Kiekybiniai ar pusiau kiekybiniai serologiniai imunologiniai tyrimai, kai nustatomi SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1, anti-RBD arba anti-N IgG klasės antikūnai prieš SARS-CoV-2 (toliau – serologiniai tyrimai) atliekami vieną kartą gyventojams, kurie, vadovaujantis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 284  punktu, gali būti vakcinuojami sustiprinančiąja doze:

6.1. ne anksčiau kaip po 90 dienų po vakcinacijos pagal pilną vakcinacijos schemą Nutarimo Nr. 152 3.1.1.1 papunktyje nurodytomis vakcinomis, kurie nėra vakcinuoti sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos doze ar nėra sirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (neturi diagnozės, patvirtintos teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

6.2. ne anksčiau kaip po 90 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.“

1.6. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Kiekybiniai ar pusiau kiekybiniai serologiniai imunologiniai tyrimai, kai nustatomi SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1, anti-RBD arba anti-N IgG klasės antikūnai prieš SARS-CoV-2 (toliau – serologiniai tyrimai) atliekami:

6.1. vieną kartą gyventojams, kurie, vadovaujantis Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 284 punktu, gali būti vakcinuojami sustiprinančiąja doze:

6.1.1. ne anksčiau kaip po 90 dienų po vakcinacijos pagal pilną vakcinacijos schemą Nutarimo Nr. 152 3.1.1.1 papunktyje nurodytomis vakcinomis, kurie nėra vakcinuoti sustiprinančiąja „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos doze ar nėra sirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) (neturi diagnozės, patvirtintos teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu);

6.1.2. ne anksčiau kaip po 90 dienų nuo „Comirnaty“, „Spikevax“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo, kurie persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.

6.2. ne dažniau kaip kas 30 dienų – vaikams nuo 12 metų ir 2 mėnesių iki 16 metų.“

1.7. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. ASPĮ, atliekančios šio sprendimo 6 punkte nurodytus tyrimus, turi apie tai pranešti Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai.“

1.8. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Ėminiai tiksliniams ir profilaktiniams tyrimams dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo imami:

8.1. šio sprendimo 4 punkte nurodytiems asmenims, išskyrus šio sprendimo 4.4 papunktyje nurodytus asmenis – ASPĮ (kai asmenys yra šių ASPĮ darbuotojai ar pacientai) arba mobiliuosiuose punktuose Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-390 „Dėl Ėminių paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimams ir testams atlikti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – mobiliuosiuose punktuose), nustatyta tvarka;

8.2. šio sprendimo 5.2 papunktyje nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;

8.3. šio sprendimo 4.4 papunktyje nurodytiems asmenims – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre (toliau – Medicinos centras), Užsieniečių registracijos centrą arba Pabėgėlių priėmimo centrą aptarnaujančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – aptarnaujančios įstaigos). Aptarnaujančių įstaigų nedarbo metu ar dėl didelio darbo krūvio nesant galimybės ėminių paėmimą organizuoti jose, šio sprendimo 4.4 papunktyje nurodytiems asmenims ėminiai imami mobiliuosiuose punktuose. Tais atvejais, kai vienu metu ėminius tyrimams paimti reikia daugiau nei 8 asmenims jų apsistojimo vietoje, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas informuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą ar artimiausios savivaldybės administraciją apie būtinybę organizuoti ėminių paėmimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo šių asmenų apsistojimo vietoje;

8.4. šio sprendimo 5.1 papunktyje nurodytiems asmenims – ASPĮ ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo yra įdarbintas;

8.5. Lietuvos Respublikos Prezidentui, jo patarėjams ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui, jo pavaduotojams, Lietuvos Respublikos Seimo nariams ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui ir jo patarėjams bei biuro darbuotojams, ministrams ir jų patarėjams,  viceministrams, ministerijų kancleriams ir patarėjams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kancleriui, jo pavaduotojams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui šio sprendimo 4 punkte nurodytais tikslais ir jei tyrimai reikalingi specialiųjų funkcijų užtikrinimui – mobiliuosiuose punktuose arba Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje (toliau – NVSPL);

8.6. kariams šio sprendimo 4 punkte nurodytais tikslais – mobiliuosiuose punktuose arba Lietuvos kariuomenės Dr. J. Basanavičiaus karo medicinos tarnyboje;

8.7. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūnams, kitiems valstybės tarnautojams bei darbuotojams, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesiams gelbėtojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu, taip pat statutinių profesinio mokymo įstaigų kursantams ir pareigūnams, dalyvaujantiems profesiniame, įvadiniame mokyme ar kvalifikacijos tobulinime, kurių neįmanoma vykdyti nuotoliniu būdu, bei tokius mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą vykdantiems pareigūnams ir kitiems statutinių profesinio mokymo įstaigų darbuotojams šio sprendimo 4 punkte nurodytais tikslais – mobiliuosiuose punktuose arba Medicinos centre;

8.8. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnams šio sprendimo 4 punkte nurodytais tikslais – mobiliuosiuose punktuose, NVSPL arba Medicinos centre.“

1.9. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Ėminiai serologiniams tyrimams šio sprendimo 6 punkte nustatytais atvejais imami ASPĮ, užtikrinančiose šio sprendimo 7 punkte numatytos informacijos teikimą, kurių sąrašas skelbiamas adresu www.sam.lrv.lt/.“

2.  N u s t a t a u, kad:

2.1. šio sprendimo 1.1 ir 1.8 papunkčiai įsigalioja 2022 m. sausio 24 d.

2.2. šio sprendimo 1.4 ir 1.6 papunkčiai įsigalioja 2022 m. kovo 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Arūnas Dulkys