LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  

 

 

SpREndimas

DĖL lietuvos respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. Sp-65 „DĖL VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJO AR SKLEIDĖJO DEKLARACIJOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO“ pakeitimo

 

2018 m. lapkričio 27 d. Nr. Sp-152

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 2 ir 8 punktais, nusprendžia:

Pakeisti Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. Sp-65 „Dėl Viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo deklaracijos užpildymo ir pateikimo tvarkos aprašo“:

1. Papildyti 7.3 papunkčiu:

7.3 politinės kampanijos laikotarpiu per visuomenės informavimo priemones neatlygintinai, laikantis objektyvumo ir politinės kampanijos dalyvių lygiateisiškumo principų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų skleidžiama informacija apie rinkimų programas.“

2. Pakeisti 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16. Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai elektroninių ryšių priemonėmis privalo pateikti Vyriausiajai rinkimų komisijai Deklaraciją du (tris) kartus: likus 10 dienų iki rinkimų ar referendumo dienos (likus 5 dienoms – jeigu vyksta pakartotinis balsavimas) ir ne vėliau kaip per 10 dienų nuo rinkimų (pakartotinių rinkimų) ar referendumo galutinių rezultatų paskelbimo dienos.“

 

 

Pirmininkė                                                                                                                      Laura Matjošaitytė