LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ADVOKATŲ DRAUSMĖS BYLŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO SKELBIMO

 

2016 m. balandžio 22 d. Nr. 1R-137

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 52 straipsnio 4 dalimi,

skelbiu Teisės aktų registre Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos advokatūros 2016 m. balandžio 15 d. visuotinio advokatų susirinkimo sprendimu.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                               Juozas Bernatonis


 

Patvirtinta

Lietuvos advokatūros

2016 m. balandžio 15 d. visuotinio advokatų susirinkimo sprendimu

 

 

ADVOKATŲ DRAUSMĖS BYLŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Advokatų drausmės bylų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato advokatų drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo tvarką.

 

2. Advokatų drausmės bylos iškeliamos ir nagrinėjamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymu, Lietuvos advokatų etikos kodeksu, šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais.

 

3. Šis aprašas mutatis mutandis taikomas advokatų padėjėjams.

 

 

II SKYRIUS

DRAUSMINĖS ATSAKOMYBĖS TAIKYMO SENATIS

 

4. Drausminės atsakomybės taikymo senatis (toliau – senatis) – vienų metų terminas, kuriam suėjus advokatui už advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimą negali būti skirta drausminė nuobauda.

 

5. Senaties termino pradžia – advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo padarymo diena. Jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (advokatas neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), senaties terminas dėl pažeidimo, atlikto tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną.

 

6.  Senaties terminas nutrūksta nuo tos dienos, kurią priimamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro (toliau – teisingumo ministras) įsakymas iškelti advokatui drausmės bylą, arba kurią Lietuvos advokatūroje gaunamas skundas dėl advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo, arba kurią priimama Lietuvos advokatūros Advokatų tarybos pirmininko rezoliucija pradėti galimo advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo aplinkybių nagrinėjimą savo iniciatyva arba kreiptis į Advokatų tarybą dėl drausmės bylos iškėlimo be išankstinio nagrinėjimo.  

 

III SKYRIUS
DRAUSMĖS
BYLOS IŠKĖLIMAS

 

7.  Kiekvienas suinteresuotas asmuo (toliau – pareiškėjas) turi teisę kreiptis į Lietuvos advokatūrą su motyvuotu skundu dėl advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo. Pareiškėjų skundų priėmimas bei galimo advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo aplinkybių nagrinėjimas atliekami Lietuvos advokatūros nustatyta tvarka.

 

8. Advokatų tarybos pirmininkas turi teisę savo iniciatyva pradėti nagrinėjimą dėl drausmės bylos iškėlimo advokatui arba teikti Advokatų tarybai siūlymą svarstyti drausmės bylos advokatui iškėlimo klausimą  be išankstinio aplinkybių nagrinėjimo. Pagrindas tokiam nagrinėjimui pradėti ar drausmės bylai iškelti gali būti galimo pažeidimo duomenys, nurodyti žiniasklaidos priemonėse, pareiškėjų skunduose, teismų procesiniuose dokumentuose ar pranešimuose, kitų asmenų, įstaigų, organizacijų, institucijų raštuose ar kituose šaltiniuose.

 

9. Drausmės byla advokatui iškeliama Advokatų tarybos sprendimu arba teisingumo ministro įsakymu.

 

10. Jeigu advokatui drausmės byla keliama teisingumo ministro įsakymu, įsakymas pateikiamas Advokatūrai ir drausmės byla nagrinėjama šiame Apraše nustatyta tvarka.

 

11. Advokatų taryba sprendimą dėl drausmės bylos iškėlimo priima be išankstinio (atlikto iki Advokatų tarybos posėdžio, kuriame priimamas spendimas) advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo aplinkybių nagrinėjimo, jei Advokatų tarybai pateiktų duomenų, be papildomų aplinkybių nustatymo, pakanka sprendimui priimti.

 

12. Advokatų taryba, spręsdama drausmės bylos iškėlimo klausimą, į vieną bylą gali sujungti kelių asmenų skundus dėl drausmės bylos iškėlimo tam pačiam advokatui ir (ar) kelis galimus advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimus arba išskirti į atskiras bylas.

 

13. Advokatų taryba, išnagrinėjusi tyrimo medžiagą, turi teisę:

 

13.1. priimti sprendimą iškelti drausmės bylą;

 

13.2. priimti sprendimą neiškelti drausmės bylos;

 

13.3. priimti sprendimą skundo nagrinėjimą nutraukti ar sustabdyti;

 

13.4. priimti sprendimą skundo nagrinėjimą atidėti.

 

14. Sprendime iškelti drausmės bylą nurodoma:

 

14.1. subjektas, iškėlęs drausmės bylą;

 

14.2.  drausmės bylos iškėlimo data;

 

14.3. advokato, kuriam iškelta drausmės byla, vardas, pavardė, advokato darbo vietos pavadinimas;

 

14.4. galimo pažeidimo padarymo ir (ar) paaiškėjimo data;

 

14.5. galimo pažeidimo aplinkybės ir jas patvirtinantys duomenys (faktinis pagrindas);

 

14.6. teisės aktai, kuriuos advokatas savo veiksmais ar neveikimu galimai pažeidė (teisinis pagrindas).

 

15. Prie sprendimo iškelti advokatui drausmės bylą pridedami visi sprendžiant bylos iškėlimo klausimą surinkti dokumentai ar jų nuorašai (kopijos).

 

16. Advokatų tarybos sprendimas dėl advokato drausmės bylos iškėlimo ar neiškėlimo (be priedų) turi būti siunčiamas advokatui. Pareiškėjui siunčiamas Advokatų tarybos sprendimas arba pranešimas, kuriame nurodomi motyvai, kuriais remiantis advokatui buvo iškelta arba nebuvo iškelta drausmės byla. Jei drausmės byla iškeliama advokato padėjėjui, priimtas sprendimas ar teisingumo ministro įsakymas taip pat siunčiamas jo praktikos vadovui.

 

17. Lietuvos advokatūra Advokatų tarybos sprendimą ar teisingumo ministro įsakymą iškelti advokatui drausmės bylą kartu su visa sprendžiant drausmės bylos iškėlimo klausimą surinkta medžiaga ir advokato asmens byla (kopija) perduoda Advokatų garbės teismui. Kartu su drausmės byla Lietuvos advokatūra Advokatų garbės teismui pateikia duomenis apie pirmiau šiam advokatui iškeltas drausmės bylas ir paskirtas drausmines nuobaudas, jei šių duomenų nėra asmens byloje.

 

18. Advokatų tarybos posėdis, kuriame svarstomas advokato drausmės bylos iškėlimo klausimas, yra uždaras, jame gali dalyvauti tik į posėdį pakviesti asmenys. Advokatų tarybos posėdžio, kuriame svarstomas advokato drausmės bylos iškėlimo klausimas, garso ar vaizdo įrašas gali būti daromas tik Advokatų tarybai leidus. Advokatų tarybos sprendimo dėl drausmės bylos iškėlimo priėmimo metu patalpoje gali dalyvauti tik Advokatų tarybos nariai ir posėdžių sekretorius. Informacija apie tai, kaip dėl drausmės bylos iškėlimo balsavo Advokatų tarybos nariai yra konfidenciali ir nėra teikiama nei pareiškėjui, nei advokatui, dėl kurio veiklos yra svarstomas drausmės bylos iškėlimo klausimas.

 

19. Advokatų taryba gali priimti sprendimą nutraukti skundo (galimo advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo) nagrinėjimą šiais atvejais:

 

19.1. kai asmuo, kurio atžvilgiu pradėtas nagrinėjimas, miršta arba yra išbraukiamas iš asmenų, pripažintų advokatais, sąrašo;

 

19.2. kai pareiškėjas pateikė atsisakymą nuo skundo, pareiškėjas – fizinis asmuo – mirė arba pareiškėjas – juridinis asmuo – likviduojamas ir nėra pagrindo advokato drausminei atsakomybei kilti;

 

19.3. kai paaiškėja, kad suėjusi drausminės atsakomybės taikymo senatis;

 

19.4. kai Advokatų taryba nustato kitą objektyvų pagrindą nutraukti nagrinėjimą.

 

20. Advokatų taryba priima sprendimą sustabdyti skundo (galimo advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo) nagrinėjimą šiais atvejais:

 

20.1. kai advokatas, kurio atžvilgiu pradėtas nagrinėjimas, išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų, tačiau lieka asmenų, pripažintų advokatais, sąraše,

 

20.2. kai advokato padėjėjas, kurio atžvilgiu nagrinėjamas skundas, išbraukiamas iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo;

 

20.3. kai negalima nagrinėti skundo (galimo advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo), kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas ar išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka;

 

20.4.  kitais atvejais, kai Advokatų taryba pripažįsta, kad skundo (galimo advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo) nagrinėjimą sustabdyti yra būtina.

 

21. Sustabdytas skundo (galimo advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimo) nagrinėjimas atnaujinamas Advokatų tarybos sprendimu išnykus aplinkybėms, dėl kurių jis buvo sustabdytas, nagrinėjime dalyvaujančių asmenų prašymu arba Advokatų tarybos iniciatyva.

 

 

IV SKYRIUS

PASIRENGIMAS NAGRINĖTI DRAUSMĖS BYLĄ ADVOKATŲ GARBĖS TEISME

 

 

22. Gautą advokato drausmės bylą Advokatų garbės teismo bylų registracijos žurnale įregistruoja Advokatų garbės teismo referentas, kurį skiria Lietuvos advokatūra (toliau – Advokatų garbės teismo referentas).

 

23. Gautą ir įregistruotą drausmės bylą Advokatų garbės teismo referentas artimiausiame Advokatų garbės teismo posėdyje perduoda Advokatų garbės teismo pirmininkui, kuris paskiria bylos pranešėją.

 

24. Apie Advokatų garbės teismo posėdžio datą, laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų pranešama advokatui, kurio drausmės byla bus nagrinėjama, pareiškėjui, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, kai drausmės byla advokatui iškelta teisingumo ministro įsakymu, advokato padėjėjui ir advokato padėjėjo praktikos vadovui, kai bus nagrinėjama advokato padėjėjo drausmės byla.  

 

25. Drausmės bylos iškėlimas įpareigoja advokatą stebėti drausmės bylos nagrinėjimo eigą, taip pat nedelsiant raštu informuoti Advokatų garbės teismą apie savo darbo, gyvenamosios vietos adreso, elektroninio pašto adreso, fakso ar kitos elektroninio ryšio priemonės pasikeitimą.

 

26. Advokatų garbės teismas į vieną drausmės bylą gali sujungti kelias drausmės bylas, kurios iškeltos tam pačiam advokatui, kelis galimus advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimus arba išskirti į atskiras drausmės bylas.

 

V SKYRIUS
GARBĖS TEISMO POSĖDŽIO EIGOS FIKSAVIMAS

 

27. Kiekviename Advokatų garbės teismo posėdyje yra rašomas protokolas arba daromas posėdžio garso įrašas. Advokatų garbės teismo posėdžio garso įrašas yra sudedamoji drausmės bylos dalis, kai protokolas nerašomas.

 

28. Kiti asmenys neturi teisės daryti Advokatų garbės teismo posėdžio garso ar vaizdo įrašo.

 

29. Advokatų garbės teismo posėdis yra uždaras.

 

 

VI SKYRIUS

DRAUSMĖS BYLOS NAGRINĖJIMO ATIDĖJIMAS, BYLOS SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS

 

30. Advokatų garbės teismas atideda drausmės bylos nagrinėjimą, kai nustato, kad drausmės bylai teisingai išnagrinėti reikia išsiaiškinti papildomas aplinkybes ir pateikti jas patvirtinančius ar paneigiančius įrodymus, kurių surinkti per Advokatų garbės teismo posėdį nėra galimybių, kitais Apraše nurodytais atvejais, taip pat kitais atvejais, kai Advokatų garbės teismas pripažįsta, kad bylą atidėti yra būtina.

 

31. Atidėdamas bylos nagrinėjimą Advokatų garbės teismas gali atlikti būtinus bylos nagrinėjimo veiksmus.

 

32. Atidėdamas bylos nagrinėjimą Advokatų garbės teismas paskiria kito posėdžio laiką ir apie tai pasirašytinai praneša atvykusiems asmenims. Neatvykusiems asmenims apie kito Advokatų garbės teismo posėdžio laiką pranešama šio Aprašo 72 punkte nustatyta tvarka.

 

33. Advokatų garbės teismas nutarimu sustabdo drausmės bylą šiais atvejais:

 

33.1. kai advokatas, kuriam iškelta drausmės byla, išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų, tačiau lieka asmenų, pripažintų advokatais, sąraše;

 

33.2. kai advokato padėjėjas, kuriam iškelta drausmės byla, išbraukiamas iš Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašo;

 

33.3. kai negalima nagrinėti drausmės bylos, kol bus baigtas ikiteisminis tyrimas ar išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka;

 

33.4. kitais atvejais, kai Advokatų garbės teismas pripažįsta, kad bylą sustabdyti yra būtina.

 

34. Sustabdyta drausmės byla atnaujinama išnykus aplinkybėms, dėl kurių ji buvo sustabdyta, Advokatų garbės teismo nutarimu pagal byloje dalyvaujančių asmenų pareiškimą ar Advokatų garbės teismo iniciatyva.

 

35. Advokatų garbės teismas nutarimu gali nutraukti drausmės bylą šiais atvejais:

 

35.1. kai miršta advokatas, kuriam iškelta drausmės byla;

 

35.2. kai panaikinamas sprendimas pripažinti asmenį, kuriam iškelta drausmės byla, advokatu ir jis išbraukiamas iš asmenų, pripažintų advokatais, sąrašo;

 

35.3. kai pareiškėjas pateikė skundo atsisakymą, pareiškėjas – fizinis asmuo – mirė arba pareiškėjas – juridinis asmuo – likviduojamas ir nėra pagrindo advokato drausminei atsakomybei kilti;

 

35.4. kitais atvejais, kai Advokatų garbės teismas objektyviai pagrindžia ir nustato, kad drausmės bylą nutraukti būtina.

 

36. Advokatų garbės teismas sprendimu nutraukia drausmės bylą, kai nustatoma, kad:

 

36.1. nėra advokato drausminės atsakomybės pagrindo;

 

36.2. baigėsi drausminės atsakomybės taikymo senatis.

 

VII SKYRIUS

DRAUSMĖS BYLOS NAGRINĖJIMAS

 

37. Advokatų garbės teismas drausmės bylas nagrinėja, jei Advokatų garbės teismo posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip trys nariai.

 

38. Advokatų garbės teismo posėdžiai vyksta žodinio proceso tvarka. Advokatų garbės teismas gali atskiras drausmės bylų kategorijas ar atskiras drausmės bylas nagrinėti rašytinio proceso tvarka, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims apie posėdžio laiką ir vietą Apraše nustatyta tvarka, tačiau nekviečiant jų į Advokatų garbės teismo posėdį. Jei advokatas iki paskirto rašytinio nagrinėjimo pateikia Advokatų garbės teismui rašytinį prašymą drausmės bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, Advokatų garbės teismas gali paskirti šios bylos žodinį nagrinėjimą.

 

39. Advokatų garbės teismo posėdyje, kuriame nagrinėjama drausmės byla žodinio proceso tvarka, privalo dalyvauti advokatas, kuriam iškelta drausmės byla, advokato padėjėjas, kuriam iškelta drausmės byla, ir advokato padėjėjo praktikos vadovas, kai drausmės byla iškelta advokato padėjėjui. Advokatui, kuriam iškelta drausmės byla, Advokatų garbės teisme gali atstovauti advokatas. Jei advokatas, kuriam iškelta drausmės byla, negali dalyvauti Advokatų garbės teismo posėdyje dėl svarbių priežasčių ir pateikia šias priežastis patvirtinančius dokumentus bei prašymą posėdį atidėti, Advokatų garbės teismo posėdis atidedamas. Jei Advokatų garbės teismas nepripažįsta advokato neatvykimo į garbės teismo posėdį priežasčių svarbiomis arba advokatas nepateikia neatvykimo priežastis patvirtinančių dokumentų, arba nepateikia prašymo posėdį atidėti, drausmės byla gali būti nagrinėjama advokatui nedalyvaujant, išskyrus atvejus, kai Advokatų garbės teismas nusprendžia, kad drausmės byla negalės būti tinkamai išnagrinėta nedalyvaujant advokatui. Jei į Advokatų garbės teismo posėdį neatvyksta advokatas, kuriam iškelta drausmės byla, ir jam apie drausmės bylos nagrinėjimo datą, vietą ir laiką tinkamai nepranešta, Advokatų garbės teismo posėdis atidedamas ir apie kito teismo posėdžio laiką pranešama šio Aprašo nustatyta tvarka. Advokato atstovo ir advokato padėjėjo praktikos vadovo neatvykimas į Advokatų garbės teismo posėdį nėra kliūtis nagrinėti drausmės bylą, išskyrus atvejus, kai Advokatų garbės teismas nusprendžia, kad šių asmenų dalyvavimas yra būtinas.

 

40. Advokatų garbės teismo posėdyje, kuriame nagrinėjama drausmės byla žodinio proceso tvarka, turi teisę dalyvauti pareiškėjas ir (ar) jam atstovaujantis advokatas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas, kai drausmės bylą advokatui iškėlė teisingumo ministras. Šių asmenų neatvykimas į Advokatų garbės teismo posėdį nėra kliūtis nagrinėti drausmės bylą, išskyrus atvejus, kai Advokatų garbės teismas nusprendžia, kad šių asmenų dalyvavimas yra būtinas.

 

41. Advokatų garbės teismui nutarus, į posėdį gali būti kviečiami ir kiti asmenys, kurie gali pateikti paaiškinimus ar duomenis, reikalingus nagrinėjant drausmės bylą, taip pat liudytojai. Kitų asmenų ir liudytojų neatvykimas į Advokatų garbės teismo posėdį nėra kliūtis nagrinėti drausmės bylą, išskyrus atvejus, kai Advokatų garbės teismas nusprendžia, kad šių asmenų dalyvavimas yra būtinas.

 

42. Jei byloje dalyvaujantis asmuo nemoka valstybinės kalbos, jis turi teisę Advokatų garbės teismo posėdyje savo sąskaita naudotis pasirinkto vertėjo, mokančio valstybinę kalbą, paslaugomis.

 

43. Visi nagrinėjant drausmės bylą dalyvaujantys asmenys gali kreiptis į Advokatų garbės teismą ir parodymus bei paaiškinimus duoti sėdėdami.

 

44. Advokatas, kuriam iškelta drausmės byla, pareiškėjas, jiems atstovaujantys advokatai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas, advokato padėjėjas, kuriam iškelta drausmės byla, advokato padėjėjo, kurio drausmės byla nagrinėjama, praktikos vadovas, dalyvaudami Advokatų garbės teismo posėdžiuose, turi teisę reikšti nušalinimus, prašymus, teikti įrodymus, pasisakyti visais nagrinėjamos drausmės bylos klausimais (pareiškėjas turi teisę pasisakyti tik su juo ir jo skundu susijusiais klausimais), duoti paaiškinimus žodžiu ir raštu, prašyti papildomai surinkti įrodymus, užduoti klausimus asmenims, dalyvaujantiems nagrinėjant drausmės bylą, prieštarauti šių asmenų prašymams ir paaiškinimams. Advokatų garbės teismas gali pašalinti pareiškėją, jam atstovaujantį advokatą, pareiškėjo pasirinktą vertėją, kitus asmenis ir liudytojus iš posėdžio salės, kai posėdyje nagrinėjami klausimai, nesusiję su pareiškėju ir pareiškėjo skundo dalyku, kuriais paviešinus duomenis galimai bus pažeistas asmens privataus gyvenimo ar nuosavybės slaptumas, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumas, taip pat bus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis.

 

45. Nušalinimas Advokatų garbės teismo nariui, nurodant priežastis, dėl kurių Advokatų garbės teismo narys negali dalyvauti nagrinėjant drausmės bylą, gali būti pareikštas iki Advokatų garbės teismo uždaro pasitarimo, kuriame priimamas sprendimas, pradžios.

 

46. Jei procesas rašytinis, nušalinimas turi būti pareiškiamas raštu. Advokatų garbės teismo nario nušalinimo klausimas tokiu atveju sprendžiamas rašytinio proceso tvarka, išklausius nušalinamą Advokatų garbės teismo narį arba susipažinus su jo rašytiniais paaiškinimais, jeigu jie pateikti.

 

47. Advokatų garbės teismas, spręsdamas dalyvaujančių asmenų prašymus, išklauso advokato, kuriam iškelta drausmės byla, advokato padėjėjo, kuriam iškelta drausmės byla, ir advokato padėjėjo, kurio drausmės byla nagrinėjama, praktikos vadovo, pareiškėjo ir jiems atstovaujančių advokatų, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovo, kai jie dalyvauja Advokatų garbės teismo posėdyje, nuomonę.

 

48. Advokatų garbės teismo posėdis pradedamas posėdžio pirmininko pranešimu, kokia drausmės byla bus nagrinėjama. Advokatų garbės teismo referentas patikrina ir tai nurodo protokole, kai jis rašomas, arba pagarsina, kas atvyko į Advokatų garbės teismo posėdį. Sprendžiama, ar galima nagrinėti drausmės bylą be neatvykusių asmenų. Iš posėdžių salės pašalinami iki apklausos atvykę liudytojai ir pašaliniai asmenys.

 

49. Posėdžio pirmininkas posėdyje dalyvaujantiems asmenims pristato Advokatų garbės teismo sudėtį ir Advokatų garbės teismo referentą, išaiškina teisę pareikšti nušalinimus ir kitas teises, jeigu jos nebuvo išaiškintos anksčiau, pasiūlo pateikti papildomus dokumentus ar kitus įrodymus, susijusius su nagrinėjama drausmės byla.

 

50. Posėdžio pirmininkas arba paskirtas pranešėjas glaustai pagarsina sprendimą (įsakymą) iškelti advokatui drausmės bylą ir surinktus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius advokato kaltę dėl jam inkriminuojamo pažeidimo, ir suteikia teisę pasisakyti dalyvaujantiems byloje asmenims.

 

51. Pirmasis duoda paaiškinimus, pateikia prašymus ir juos pagrindžiančius argumentus advokatas, kurio drausmės byla nagrinėjama, ir (ar) jam atstovaujantis advokatas, vėliau – advokato padėjėjo, kurio drausmės byla nagrinėjama, praktikos vadovas, paskui – pareiškėjas ar jo advokatas bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas, taip pat kiti asmenys, jei jie dalyvauja nagrinėjant bylą. Drausmės byloje dalyvaujantys asmenys turi teisę užduoti vieni kitiems klausimus, papildyti paaiškinimus. Po to tiriami kiti įrodymai.

 

52. Prieš baigiant posėdį, išsprendžiami nauji drausmės byloje dalyvaujančių asmenų prašymai.

 

53. Advokatų garbės teismas baigęs posėdį iki sprendimo priėmimo pripažinęs, kad reikia nustatyti naujas aplinkybes, turinčias reikšmės drausmės bylai, arba ištirti naujus įrodymus, gali atnaujinti drausmės bylos nagrinėjimą iš esmės.

 

 

VIII SKYRIUS

ADVOKATŲ GARBĖS TEISMO NUTARIMAI IR SPRENDIMAI

 

 

54. Advokatų garbės teismo nutarimai ir sprendimai posėdyje priimami dalyvaujančių teismo narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Advokatų garbės teismo pirmininko balsas.

 

55. Advokatų garbės teismas tam tikrais klausimais, kuriais drausmės byla neišsprendžiama iš esmės, priima nutarimus. Posėdžio metu Advokatų garbės teismas turi teisę priimti rašytinius arba žodinius nutarimus. Žodinis nutarimas priimamas pasitarus vietoje arba uždarame pasitarime ir įrašomas į teismo posėdžio protokolą arba fiksuojamas garso įrašu. Rašytinis nutarimas priimamas uždarame pasitarime ir surašomas kaip atskiras dokumentas. Nutarimą pasirašo visi dėl nutarimo balsavę Advokatų garbės teismo nariai. Nutarimas įsiteisėja nuo jo paskelbimo.

 

56. Advokatų garbės teismas drausmės bylą iš esmės išsprendžia priimdamas sprendimą. Advokatų garbės teismas nėra varžomas Advokatų tarybos sprendime ar teisingumo ministro įsakyme iškelti drausmės bylą nurodyto teisinio pagrindo. Priimdamas sprendimą, Advokatų garbės teismas įvertina advokato kaltės laipsnį, pažeidimo pobūdį ir jo padarymo aplinkybes, pažeidimo padarinius ir galiojančias advokatui paskirtas drausmines nuobaudas.

 

57. Sprendimu Advokatų garbės teismas gali:

 

57.1. nutraukti drausmės bylą, nes nėra drausminės atsakomybės pagrindo arba baigėsi drausminės atsakomybės taikymo senatis, arba

 

57.2. apsiriboti drausmės bylos svarstymu, pažeidimo konstatavimu ir drausminės nuobaudos neskirti, arba

 

57.3. paskirti vieną iš Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo numatytų drausminių nuobaudų ir (ar)

 

57.4. laikinai uždrausti advokato veiklą.

 

58. Sprendimą sudaro įžanginė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalys. Įžanginėje dalyje nurodoma: sprendimo priėmimo laikas ir vieta, Advokatų garbės teismo sudėtis, bylos pranešėjas, Advokatų garbės teismo referentas, advokato, kurio drausmės byla nagrinėjama, vardas ir pavardė, darbo vieta, duomenys apie ankstesnes drausmines nuobaudas, pareiškėjas, posėdyje dalyvavę asmenys. Aprašomojoje dalyje nurodomos drausmės byloje nustatytos ir ištirtos aplinkybės. Motyvuojamojoje dalyje nurodoma: advokato veiklos ir (ar) profesinės etikos pažeidimų teisinis kvalifikavimas, Advokatų garbės teismo motyvai, nuobaudos paskyrimo motyvai. Rezoliucinėje dalyje nurodoma galutinė Advokatų garbės teismo išvada ir sprendimo apskundimo tvarka.

 

59. Sprendimas priimamas uždarame Advokatų garbės teismo pasitarime, dalyvaujant tik Advokatų garbės teismo nariams. Sprendimą pasirašo visi drausmės bylą nagrinėję Advokatų garbės teismo nariai. Advokatų garbės teismo narys, nesutikęs su sprendimu, turi teisę raštu išdėstyti savo atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie drausmės bylos.

 

60. Advokatų garbės teismo sprendimas priimamas ir paskelbiamas tą pačią dieną, kai buvo išnagrinėta byla. Atsižvelgdamas į išnagrinėtos drausmės bylos sudėtingumą ir apimtį, Advokatų garbės teismas gali atidėti sprendimo priėmimą ir paskelbimą iki kito Advokatų garbės teismo posėdžio.

 

61. Skelbiant sprendimą Advokatų garbės teismo posėdyje visų Advokatų garbės teismo narių dalyvavimas nebūtinas. Sprendimą gali paskelbti vienas Advokatų garbės teismo narys. Žodžiu paskelbiama rezoliucinė sprendimo dalis ir glaustai išdėstomi motyvai.

 

62. Sprendimo kopija ne vėliau kaip per keturiolika dienų po sprendimo paskelbimo išsiunčiama advokatui, kurio drausmės byla buvo išnagrinėta, ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, kai drausmės byla buvo iškelta teisingumo ministro įsakymu. Pareiškėjui siunčiamas pranešimas, kuriame nurodomi su jo skundu susiję motyvai, kuriais remiantis advokatui buvo arba nebuvo skirta drausminė nuobauda. Advokatų garbės teismui nusprendus, pareiškėjui gali būti siunčiama Advokatų garbės teismo sprendimo kopija.

 

63. Advokatų garbės teismo sprendimą vykdo Advokatų taryba.

 

64. Advokatų garbės teismo sprendimas skundžiamas Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo nustatyta tvarka. Advokatų garbės teismo sprendimas įsiteisėja pasibaigus jo apskundimo terminui, jeigu sprendimas nėra apskųstas. Tuo atveju, jei Advokatų garbės teismo sprendimas apskundžiamas bendrosios kompetencijos teismui, Advokatų garbės teismo sprendimas įsiteisėja nuo bendrosios kompetencijos teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

 

65. Tuo atveju, jei Advokatų garbės teismo sprendimas yra apskundžiamas teismui, Advokatų garbės teismas informuojamas apie civilinės bylos pradžią persiunčiant Lietuvos advokatūroje gautą procesinio dokumento kopiją Advokatų garbės teismo referentui, kuris privalo nedelsdamas jį pateikti visiems Advokatų garbės teismo nariams. Advokatų garbės teismas privalo per septynias kalendorines dienas nuo procesinio dokumento kopijos gavimo dienos pateikti Lietuvos advokatūrai savo rašytinę nuomonę dėl ieškinio, kuriuo skundžiamas Advokatų garbės teismo sprendimas, pagrįstumo. Rašytinė Advokatų garbės teismo nuomonė dėl ieškinio pagrįstumo pateikiama Advokatų garbės teismo referentui, kuris nedelsdamas ją perduoda Lietuvos advokatūros atstovui civilinėje byloje.

 

66. Teismui panaikinus Advokatų garbės teismo sprendimą, drausmės bylą Advokatų garbės teismas nagrinėja iš naujo. 

 

67. Advokatų garbės teismo paskirta drausminė nuobauda galioja vienus metus nuo Advokatų garbės teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. 

 

 

IX SKYRIUS

DRAUSMĖS BYLOS MEDŽIAGOS VIEŠINIMAS

 

 

68. Viešą informaciją apie drausmės bylą turi teisę teikti Advokatų tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo, Advokatų garbės teismo pirmininkas ir Advokatų garbės teismo pirmininko pavaduotojas.

 

69. Advokatas turi teisę susipažinti su savo drausmės bylos medžiaga, daryti jos kopijas ir išrašus.

 

70. Kiti drausmės byloje dalyvaujantys asmenys, norėdami susipažinti su drausmės bylos medžiaga, daryti jos kopijas ar išrašus, Advokatų tarybos pirmininkui arba Advokatų garbės teismo pirmininkui turi pateikti prašymą ir jame nurodyti savo arba įgalioto atstovo vardą, pavardę (atstovo įgalinimus įrodantį dokumentą), kontaktinę informaciją (pvz., el. pašto adresą, gyvenamąją vietą ar darbo vietą, tel. numerį) ir susipažinimo su drausmės bylos medžiaga tikslą. Advokatų tarybos pirmininkas arba Advokatų garbės teismo pirmininkas ar jų pavaduotojai gali leisti susipažinti su drausmės byla ar jos dalimi, kurią paviešinus nebus pažeistas asmens privataus gyvenimo ar nuosavybės slaptumas, informacijos apie žmogaus sveikatą konfidencialumas, taip pat nebus atskleista valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar kita įstatymų saugoma paslaptis.

 

71. Advokatų garbės teismo sprendimai gali būti skelbiami Advokatų garbės teismo ataskaitose ir (ar) drausmės bylų apibendrinimuose, jeigu teisės aktai nenumato kitaip.

 

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

72. Advokatui, advokato padėjėjui, kurio skundas ir (ar) drausmės byla nagrinėjama, advokato padėjėjo praktikos vadovui Advokatūros pranešimai ir kiti dokumentai siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis Lietuvos advokatūrai nurodytu elektroninio pašto adresu. Pareiškėjui ir teisingumo ministrui, kai drausmės byla iškelta įsakymu, Advokatūros pranešimai ir kiti dokumentai siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis, jeigu jie yra Advokatūrai žinomi. Įteikiant asmeniui dokumentą elektroninio ryšio priemonėmis, jo įteikimo diena laikoma pirma darbo diena po dokumento išsiuntimo dienos. Jei per tris dienas po išsiuntimo gavėjas nepatvirtina dokumentų elektroninėmis ryšio priemonėmis gavimo, dokumentai siunčiami paštu arba įteikiami pasirašytinai.

 

73. Išnagrinėtos advokatų drausmės bylos, padarius atitinkamą įrašą Advokatų garbės teismo bylų registracijos žurnale, perduodamos Advokatų tarybai, kuri jas tvarko Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

74. Bylose pagal skundus dėl Advokatų garbės teismo sprendimo kartu su Lietuvos advokatūros atstovu Lietuvos advokatūrai gali atstovauti Advokatų garbės teismo pirmininkas ar Advokatų garbės teismo narys, buvęs pranešėju drausmės byloje, kurios sprendimas yra ginčijamas.

 

75. Šis Aprašas taikomas teisiniams santykiams, atsirandantiems jam įsigaliojus. Esant teisiniams santykiams, atsiradusiems iki šio Aprašo įsigaliojimo, šis Aprašas taikomas toms teisėms ir pareigoms bei teisinėms situacijoms, kurios atsiranda jam įsigaliojus, taip pat toms teisėms ir pareigoms, kurios, nors ir atsirado iki šio Aprašo įsigaliojimo, bet įgyvendinamos jam įsigaliojus.

 

76. Šis Aprašas įsigalioja 2016 metų rugsėjo 1 dieną.

 

_________________