LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 3D-161 „DĖL GARANTINĖS ĮMOKOS PASKOLŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. 3D-549

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. 3D-161 „Dėl Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GARANTINĖS ĮMOKOS PASKOLŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 912 „Dėl Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“, 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/2008, 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2021/452, ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. 3D-624 „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Žemės ūkio paskolų garantijų fondo individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“,

t v i r t i n u Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisykles (pridedama).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Kęstutis Navickas

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

2021-06-29 raštu Nr. (2.30Mr-43) 6V-966

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 3D-549

redakcija)

 

 

GARANTINĖS ĮMOKOS PASKOLŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklės (toliau – taisyklės) parengtos vadovaujantis 2014 m. birželio 25 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2020/2008, ir 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2021/452, ir reglamentuoja valstybės pagalbos kompensuojant garantinę įmoką, kuri mokama UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui (toliau – Bendrovė) už individualios garantijos suteikimą finansų įstaigoms dėl jų teikiamų paskolų (toliau – pagalba), teikimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Pagalbos teikimo tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas kaimo vietovėje veikiantiems subjektams pasinaudoti finansų įstaigų teikiamomis paskolomis, skirtomis investiciniams projektams vykdyti.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. kaimo vietovėje veikiantis subjektas – ūkine ir (ar) komercine veikla kaimo vietovėje užsiimantis fizinis ar juridinis asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs sau priklausančią žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;

3.2. žemės ūkio technika – traktoriai, universalios traktorių priekabos (puspriekabės), žemės ūkio mašinos, įrenginiai (gyvulininkystės, gamybinių patalpų (sandėlių, saugyklų, daržinių), darbų mechanizavimo proceso įrenginiai, kurie dažnai yra ne savarankiški vienetai, o technologinės linijos ar gamybinio proceso įrenginių dalis), įranga ir įtaisai žemės ūkio darbams atlikti. Prie žemės ūkio technikos kategorijos nepriskiriama įvairi technika, kuri iš dalies gali būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairioms ūkio šakoms arba kitoms reikmėms (kelių transporto priemonės (krovininiai ir lengvieji automobiliai, autobusai, automobilių priekabos ir puspriekabės, motociklai), kitos transporto priemonės (laivai, orlaiviai ir kt.), kelių ir statybinės mašinos (kranai, keltuvai, greideriai), įvairūs ne žemės ūkio paskirties gamybinių patalpų įrenginiai (kompresoriai, autokrautuvai, plovimo, valymo mašinos ir kt.), komunalinė, buitinė, organizacinė ir kita technika);

3.3. kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatyme, reglamente (ES) Nr. 702/2014, reglamente (ES) Nr. 651/2014 ir kituose teisės aktuose.

4. Tuo atveju, kai investuojama į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais, pagalba teikiama vadovaujantis reglamento (ES) Nr. 702/2014 14 ir 17 straipsnio nuostatomis, tuo atveju, kai investuojama į kitą veiklą, susijusią su maisto ūkiu, miškų ūkiu ir (ar) kaimo plėtra (toliau – kita veikla), – reglamento (ES) Nr. 651/2014 17 straipsnio nuostatomis.

II SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI

 

5. Pagal šias taisykles pagalba teikiama:

5.1. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš finansų įstaigų paskolas su Bendrovės individualia garantija investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produktų gamybai, žemės ūkio produktų perdirbimui ir (ar) prekybai žemės ūkio produktais;

5.2. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems iš finansų įstaigų paskolas su Bendrovės individualia garantija investiciniams projektams, skirtiems kitai veiklai vykdyti.

6. Šių taisyklių 5 punkte nurodytiems kaimo vietovėje veikiantiems subjektams garantinė įmoka kompensuojama, jei kaimo vietovėje veikiantis subjektas:

6.1. atitinka mažoms ar vidutinėms įmonėms reglamento (ES) Nr. 702/2014 I priede ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priede nustatytus kriterijus;

6.2. nėra sunkumų patirianti įmonė, kaip apibrėžta reglamento (ES) Nr. 702/2014 2 straipsnyje ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnyje, arba 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė, tačiau tapo sunkumų patiriančia įmone nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.;

6.3. ir jo sutuoktinis nedalyvavo ir nedalyvauja Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonėje „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėje „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“;

6.4. nėra gavęs pagalbos, kuri  buvo suteikta pagalbos teikėjo Lietuvoje ir Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos), buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

PAGALBOS TEIKIMO SĄLYGOS

 

7. Garantinė įmoka kompensuojama:

7.1. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, imantiems paskolas investicijoms, kurioms neteikiama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones:

7.2. jei investiciniais projektais siekiama vieno arba kelių iš šių tikslų:

7.2.1. gerinti bendrus ūkio veiklos rezultatus ir tvarumą, visų pirma, mažinant gamybos sąnaudas arba gerinant ir perorientuojant gamybą;

7.2.2. gerinti natūralią aplinką, higienos sąlygas arba gyvūnų gerovės standartus, su sąlyga, kad susijusiomis investicijomis laikomasi griežtesnių standartų nei galiojantieji Europos Sąjungos standartai;

7.2.3. sukurti ir gerinti su ūkio plėtra, pritaikymu ir modernizavimu susijusią infrastruktūrą;

7.2.4. įgyvendinti su agrarine aplinkosauga ir klimato kaita susijusius tikslus.

8. Teikiant pagalbą kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems:

8.1. į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 702/2014 14 str. 4, 5, 7, 9, 10 ir 11 dalies nuostatos;

8.2. į žemės ūkio produktų perdirbimą, kai perdirbus žemės ūkio produktą taip pat gaunamas žemės ūkio produktas, ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 702/2014 17 straipsnio 3, 4, 6, 7 ir 8 dalies nuostatos;

8.3. į kitą veiklą, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 651/2014 1 straipsnio 3 punkto nuostatos.

 

IV SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

9. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, nurodytiems taisyklių 5.1 papunktyje, investicinių projektų tinkamos finansuoti išlaidos yra:

9.1. nekilnojamo turto statyba, jo įsigijimas arba atnaujinimas; su žeme susijusios išlaidos gali būti tinkamos finansuoti tik tuomet, jei jos neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų;

9.2. žemės ūkio technikos ir (ar) kitos gamybinės įrangos įsigijimas;

9.3. kompiuterių programinės įrangos įsigijimas ar kūrimo ir patentų, licencijų, autorių teisių ir prekių ženklų įsigijimas;

9.4. bendrosios išlaidos, susijusios su taisyklių 9.1 ir 9.2 papunkčiuose nurodytomis išlaidomis, pvz., atlygis architektams, inžinieriams ir konsultantams, mokesčiai, susiję su konsultacijomis, kaip siekti aplinkosaugos ir ekonominio tvarumo, įskaitant galimybių studijas; išlaidos galimybių studijoms tinkamos finansuoti net ir tuo atveju, jei remiantis jų rezultatais nėra patiriama išlaidų pagal taisyklių 9.1 ir 9.2 papunkčius.

10. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, nurodytiems taisyklių 5.2 papunktyje, investicinių projektų tinkamos finansuoti išlaidos yra:

10.1. investuojant į materialųjį turtą – išlaidos, susijusios su investicijomis į žemę, pastatus, mašinas, įrenginius ir įrangą;

10.2. investuojant į nematerialųjį turtą – išlaidos, susijusios su intelektine nuosavybe (pvz., patento teisės, licencijos, praktinė patirtis ir kt.), jei tenkinami reglamento (ES) Nr. 651/2014 17 straipsnio 4 dalyje išdėstyti reikalavimai.

11. Investicinių projektų, skirtų kitai veiklai, kaip nurodyta taisyklių 5.2 papunktyje, vykdyti investicijas turi sudaryti investicijos į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą, susijusį su naujos įmonės kūrimu, esamos įmonės plėtimu, įmonės produkcijos įvairinimu, kai įmonė ima gaminti naujus papildomus produktus, arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu keitimu.

12. Šių taisyklių 5 punkte nurodytų kaimo vietovėje veikiančių subjektų investicinių projektų tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos šių taisyklių 9 ir 10 punkte nurodytos išlaidos, patirtos po Bendrovės sprendimo suteikti individualią garantiją priėmimo dienos.

 

V SKYRIUS

PAGALBOS DYDIS IR INTENSYVUMAS

 

 

13. Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams kompensuojama 80 proc. garantinės įmokos.

14. Bendras pagal šias ir kitas taisykles paramos intensyvumas vienam investiciniam projektui negali viršyti:

14.1. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į pirminę žemės ūkio produktų gamybą, žemės ūkio produktų perdirbimą ir (ar) prekybą žemės ūkio produktais, – 40 proc. tinkamų finansuoti išlaidų;

14.2. kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, investuojantiems į kitą veiklą, – 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu pagalba teikiama mažoms įmonėms, ir 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai pagalba teikiama vidutinėms įmonėms.

15. Pagal šias taisykles negali būti teikiama valstybės pagalba, viršijanti reglamento (ES) Nr. 702/2014 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą 500 000 Eur ir 1 dalies c punkte nustatytą 7,5 mln. Eur sumą bei reglamento (ES) Nr. 651/2014 4 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą 7,5 mln. Eur sumą vieno kaimo vietovėje veikiančio subjekto vienam investiciniam projektui. Minėtos sumos neapeinamos dirbtinai išskaidant projektus.

16. Skaičiuojant bendrą investicinės paramos dydį, turi būti tenkinamos reglamento (ES) Nr. 702/2014 8 straipsnio ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 8 straipsnio nuostatos dėl paramos sumavimo.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO, PAGALBOS SKYRIMO IR LĖŠŲ  IŠMOKĖJIMO TVARKA

 

 

17. Šių taisyklių 5 punkte nurodyti kaimo vietovėje veikiantys subjektai (toliau – paskolos gavėjas) moka garantinę įmoką Bendrovei už individualios garantijos suteikimą finansų įstaigai.

18. Paskolos gavėjas, norėdamas gauti garantinės įmokos kompensaciją, finansų įstaigai kartu su teikiama paraiška dėl individualios garantijos suteikimo ir kitais dokumentais pateikia paraišką dėl garantinės įmokos už paskolas, skirtas investicijoms, kompensavimo (toliau – paraiška) (paraiška turi būti pildoma lietuvių kalba, paraiška turi atitikti reglamento (ES) Nr. 702/2014 6 straipsnio 2 dalies ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, paraiškos formą nustato Bendrovė ir skelbia interneto svetainėje adresu www.garfondas.lt).

19. Priėmus sprendimą suteikti individualią garantiją finansų įstaigai dėl jos paskolos gavėjui teikiamos paskolos, Bendrovė apskaičiuoja už individualios garantijos suteikimą mokamos garantinės įmokos dydį.

20. Bendrovė:

20.1. pagal paskolų gavėjų pateiktus dokumentus, nurodytus taisyklių 18 punkte, ir apskaičiuotą pagalbos dydį, įvertina paskolos gavėjo tinkamumą garantinės įmokos kompensacijai gauti;

20.2. priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo. Priėmus sprendimą skirti pagalbą, kaimo vietovėje veikiantis subjektas tampa pagalbos gavėju.

21. Jei priimamas sprendimas skirti pagalbą, Bendrovė:

21.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl pagalbos skyrimo priėmimo dienos išsiunčia paskolos gavėjui informaciją raštu apie pagalbos gavėjo investiciniam projektui skirtos pagalbos pobūdį ir dydį;

21.2 vadovaudamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai) ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Suteiktos pagalbos duomenų tvarkymo taisyklės) per Registro nuostatuose nustatytą terminą pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui (toliau – Registras) duomenis apie suteiktą pagalbą. Registrui pateikti duomenys apie suteiktą pagalbą tikslinami Registro nuostatuose nustatyta tvarka ir terminais.

22. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, Bendrovė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia šį sprendimą paskolos gavėjui. Sprendimas dėl pagalbos neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.

23. Paskolos gavėjui sumokėjus garantinės įmokos dalį (be kompensuojamosios dalies) Bendrovė suteikia individualią garantiją finansų įstaigai ir pateikia Žemės ūkio ministerijos (toliau  –Ministerija) administracijos padaliniui, atsakingam už  finansų valdymą, pažymą apie lėšų poreikį paskolų gavėjų garantinei įmokai kompensuoti (priedas).

24. Ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už finansų valdymą, pažymą apie lėšų poreikį paskolos gavėjų garantinei įmokai kompensuoti pateikia Ministerijos padaliniui, atsakingam už dokumentų finansų kontrolę ir teikiamų mokėjimo dokumentų finansinių dimensijų tinkamumą, kurių pagrindu atliekami mokėjimai ir fiksuojami ūkiniai įvykiai Ministerijos atskaitomybės dokumentuose.

25. Privalomos grąžinti lėšos, kurios pagalbos gavėjams buvo neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, ir su minėtomis lėšomis susijusios palūkanos administruojamos Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

 

26. Paskolų gavėjai, neteisėtai gavę pagalbą pagal šias taisykles, arba asmenys, prisidėję prie jos neteisėto gavimo (sąmoningai pateikė klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

28. Atsižvelgiant į einamaisiais metais pagalbai skiriamas lėšas, kompensuojama garantinės įmokos dalis gali būti mažinama.

29. Siekdama viešai ir skaidriai panaudoti pagalbai išmokėti skirtas lėšas:

29.1. Bendrovė:

29.1.1. skelbia informaciją apie pagalbos gavėjus, kuriems skirta ir išmokėta pagalba, nurodydama pagalbos gavėjo (juridinio asmens) pavadinimą, apskritį, savivaldybę, priemonę bei skirtą ir išmokėtą pagalbos sumą. Informacija apie kalendoriniais metais suteiktą pagalbą paskelbiama iki kitų metų gegužės 31 d. Bendrovės internetiniame puslapyje ir viešinama dvejus metus nuo jos paskelbimo;

29.1.2. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia Žemės ūkio ministerijai reglamento (ES) Nr. 702/2014 III priede ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 III priede nurodytą informaciją apie suteiktą pagalbą reglamento (ES) Nr. 702/2014 9 straipsnio 2 dalies c punkte ir reglamento (ES) Nr. 651/2014 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytais atvejais;

29.2. Žemės ūkio ministerija ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo 29.1.2 papunktyje nurodytais atvejais dienos pateikia informaciją apie suteiktą pagalbą į Europos Komisijos valstybės pagalbos skaidrumo svetainę adresu https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

30. Bendrovė privalo ne trumpiau kaip 10 metų nuo paskutinės pagalbos suteikimo dienos saugoti visą su pagalbos teikimu susijusią informaciją ir dokumentus.

______________