Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

įsakymas

DĖL BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMO TERMINO PRATĘSIMO

 

2019  m. liepos 3 d. Nr. DV-389

Pasvalys

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 4 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. DV-391 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo Pasvalio rajono savivaldybėje“ (su visais aktualiais pakeitimais), atsižvelgdamas į tai, kad nebuvo butų ir kitų patalpų savininkų raštu pareikštų pageidavimų spręsti bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo klausimą iš naujo ir nėra gauta gyventojų pagrįstų nusiskundimų dėl administratoriaus veiklos:

1.    Pratęsiu Administruojamų daugiabučių namų sąraše, patvirtintame Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. DV-391 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo Pasvalio rajono savivaldybėje“ (su visais aktualiais pakeitimais) (toliau – Sąrašas), išvardintų daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus UAB „Pasvalio butų ūkis“ (įmonės kodas 169176222, buveinė – Gėlių g. 5A, LT-39136 Pasvalys, PVM mokėtojo kodas LT691762219) paskyrimo terminą penkerių metų laikotarpiui.

2.    Pavedu:

2.1. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus šilumos energetikos inžinierei Drąsutei Baliūnienei šio įsakymo vykdymo kontrolę ir paskelbti informaciją apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo termino pratęsimą Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje;

2.2. bendrojo naudojimo objektų administratoriui UAB „Pasvalio butų ūkis“ paskelbti informaciją apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo termino pratęsimą daugiabučių namų laiptinėse esančiose skelbimų lentose ir UAB „Pasvalio butų ūkis“ interneto svetainėje.

Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių                                                               Paulius Petkevičius