LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2013 M. RUGSĖJO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-356 „DĖL INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ SAUGOS BŪKLĘ IR DARBO VIETŲ ATITIKTĮ DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS NORMINIŲ TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS TEIKIMO (DEKLARAVIMO) VALSTYBINEI DARBO INSPEKCIJAI“ PAKEITIMO

 

2019 m. lapkričio 6 d. Nr. EV-316

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 6 punktais bei siekdamas efektyviau organizuoti Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 nuostatų įgyvendinimą:

1. P a k e i č i u Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2013 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-356 „Dėl Informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktų darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo  (deklaravimo) Valstybinei darbo inspekcijai“, priedą „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ ir šio priedo skyrių „Bendroji informacija“ papildau 7.6 papunkčiu:

7.6. darbuotojų, kurie darbo ir šeimos įsipareigojimus derina naudodamiesi lanksčiomis darbo formomis (ne visas darbo laikas, nuotolinis darbas, lankstus darbo grafikas, darbo vietos dalijimosi darbo sutartis, darbo keliems darbdaviams sutartis):

7.6.1. iš jų: darbuotojų, kuriems nustatytas ne visas darbo laikas:

7.6.2. darbuotojų, kurie dirba nuotoliniu būdu:

7.6.3. darbuotojų, kuriems nustatytas lankstus darbo grafikas:

7.6.4. darbuotojų, su kuriais sudaryta darbo vietos dalijimosi darbo sutartis:

7.6.5. darbuotojų, su kuriais sudaryta darbo keliems darbdaviams sutartis:“.

2. N u r o d a u   Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjui organizuoti:

2.1. šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre;

2.2. iki šių metų lapkričio 15 d. - klausimyno „DSS ir darbo teisės būklė. Bendrinis klausimynas“ koregavimą VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemoje, taip pat VDI Darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsenos informacinės sistemos atitinkamų pakeitimų duomenims apie darbuotojus, kurie darbo ir šeimos įsipareigojimus derina naudodamiesi lanksčiomis darbo formomis, surinkti, kaupti ir apibendrinti programavimo darbus.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui ir VDI kancleriui pagal jų administravimo sritį.

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis

valstybinis darbo inspektorius                                                                                     Jonas Gricius