LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2018 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-149 „DĖL GYDYTOJO SPECIALISTO IR SLAUGYTOJO KONSULTACIJŲ PACIENTAMS, KURIEMS NAMUOSE ATLIEKAMA DIRBTINĖ PLAUČIŲ VENTILIACIJA, TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO IR DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ PACIENTAMS, KURIEMS NAMUOSE ATLIEKAMA DIRBTINĖ PLAUČIŲ VENTILIACIJA, TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 19 d. Nr. V-486

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2018 m. balandžio 5 d. nutarimą Nr. DT-3/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2018 m. gegužės 1 d.:

1. P a k e i č i u Dienos stacionaro paslaugų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-149 „Dėl Gydytojo specialisto ir slaugytojo konsultacijų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir Dienos stacionaro paslaugų pacientams, kuriems namuose atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija, teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 16 punktą išdėstau taip:

16. Už DPV dienos stacionaro paslaugas mokama lentelėje nurodytomis bazinėmis kainomis:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Bazinė kaina (balais)

1

DPV dienos stacionaro paslauga A

161,60

 

2

DPV dienos stacionaro paslauga B

139,06“

 

 

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                   Aurelijus Veryga