Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 815

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos  mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

2.2.                     pažymos, kuria patvirtinama Europos Sąjungos valstybės

narės piliečio teisė laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos

Respublikoje, išdavimą arba pažymos, kuria patvirtinama

Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisė laikinai arba

nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, keitimą                                   8,6“.

 

2. Pakeisti 3.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.3.                     sprendimo dėl rašytinio sutikimo ar licencijos prekiauti

civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir

ginklų priedėliais, importuoti, eksportuoti ginklus,

šaudmenis, jų dalis ir ginklų priedėlius, nuomoti ginklus

išdavimo (neišdavimo) priėmimą                                                        57“.

 

3. Papildyti 3.31 papunkčiu:

 

3.31.                   rašytinio sutikimo ar licencijos prekiauti civilinėje apyvartoje

ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais,

importuoti, eksportuoti ginklus, šaudmenis, jų dalis ir ginklų

priedėlius, nuomoti ginklus patikslinimą ar dublikato

išdavimą                                                                                             14“.

 

4. Pakeisti 3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.4.                     sprendimo dėl rašytinio sutikimo ar licencijos eksploatuoti

tirus, šaudyklas išdavimo (neišdavimo) priėmimą                              57“.

 

5. Papildyti 3.41 papunkčiu:

 

3.41.                   rašytinio sutikimo ar licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas

patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                     14“.

 

6. Pakeisti 3.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.5.                     vaistininko praktikos licencijos išdavimą                                           32“.

 

7. Pakeisti 3.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.6.                     vaistininko praktikos licencijos rekvizitų patikslinimą                       11“.

 

8. Pakeisti 3.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.7.                     vaistinės veiklos licencijos išdavimą                                                   92“.

 

9. Pakeisti 3.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.8.                     gamybinės vaistinės veiklos licencijos išdavimą                                 96“.

 

10. Pakeisti 3.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.9.                     didmeninio platinimo licencijos, nurodytos Lietuvos

Respublikos farmacijos įstatyme, išdavimą                                        217“.

 

11. Pakeisti 3.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.10.                   gamybos licencijos, nurodytos Lietuvos Respublikos

farmacijos įstatyme, išdavimą                                                            249“.

 

12. Pakeisti 3.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.11.                   vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos,

didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos

pakeitimą                                                                                            37“.

 

13. Pakeisti 3.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.12.                   licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis

asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos,

medicinos) praktika, išdavimą:

3.12.1.                 jeigu taikytinas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje

įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas:

3.12.1.1.              atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    55

3.12.1.2.              siunčiant licenciją paštu                                                                      61

3.12.2.                 jeigu netaikytinas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje

įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas:                      

3.12.2.1.              atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    29

3.12.2.2.              siunčiant licenciją paštu                                                                      36“.

 

14. Pakeisti 3.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.13.                   licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis

asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos ar

medicinos) praktika, rekvizitų duomenų patikslinimą:

3.13.1.                 atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    17

3.13.2.                 siunčiant licenciją paštu                                                                      23“.

 

15. Pakeisti 3.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.14.                   licencijos, kuria patvirtinama fizinio asmens teisė verstis

asmens sveikatos priežiūros (bendrąja slaugos, akušerijos ar

medicinos) praktika, dublikato išdavimą:

3.14.1.                 atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    14

3.14.2.                 siunčiant licenciją paštu                                                                     20“.

 

16. Pakeisti 3.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.15.                   licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį,

teisė verstis sveikatos priežiūros veikla, išdavimą:

3.15.1.                 ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla ir

bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis:

3.15.1.1.              atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    58

3.15.1.2.              siunčiant licenciją paštu                                                                      65

3.15.2.                 stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla:                               

3.15.2.1.              atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    129

3.15.2.2.              siunčiant licenciją paštu                                                                      135

3.15.3.                 ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos priežiūros

veikla:                                                                                                

3.15.3.1.              atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    158

3.15.3.2.              siunčiant licenciją paštu                                                                      165“.

 

17. Pakeisti 3.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.16.                   licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį,

teisė verstis ambulatorine asmens sveikatos priežiūros veikla

ir bendrosiomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis,

patikslinimą:

3.16.1.                 atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    54

3.16.2.                 siunčiant licenciją paštu                                                                      61“.

 

18. Pakeisti 3.17 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.17.                   licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį,

teisė verstis stacionarine asmens sveikatos priežiūros veikla,

patikslinimą:

3.17.1.                 atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    110

3.17.2.                 siunčiant licenciją paštu                                                                      117“.

 

19. Pakeisti 3.18 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.18.                   licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį,

teisė verstis ambulatorine ir stacionarine asmens sveikatos

priežiūros veikla, patikslinimą:

3.18.1.                 atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    112

3.18.2.                 siunčiant licenciją paštu                                                                      119“.

 

20. Pakeisti 3.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.19.                   licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį,

teisė verstis sveikatos priežiūros veikla, dublikato išdavimą:

3.19.1.                 atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    10

3.19.2.                 siunčiant licenciją paštu                                                                      17“.

 

21. Pakeisti 3.20 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.20.                   licencijos, kuria suteikiama asmeniui, išskyrus fizinį asmenį,

teisė verstis visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

3.20.1.                 išdavimą:

3.20.1.1.              atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    55

3.20.1.2.              siunčiant licenciją paštu                                                                      62

3.20.2.                 dublikato išdavimą:                                                                           

3.20.2.1.              atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    14

3.20.2.2.              siunčiant licenciją paštu                                                                      21

3.20.3.                 patikslinimą:                                                                                      

3.20.3.1.              atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                    50

3.20.3.2.              siunčiant licenciją paštu                                                                      57“.

 

22. Pakeisti 3.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.21.                   licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti,

perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar)

tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą

(rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį

radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias

atliekas, kurią išduoda Radiacinės saugos centras:

3.21.1.                 popierinės licencijos išdavimą                                                            192

3.21.2.                 popierinės licencijos patikslinimą, keitimą į elektroninę

licenciją ar dublikato išdavimą                                                           27

3.21.3.                 elektroninės licencijos išdavimą                                                         190

3.21.4.                 elektroninės licencijos patikslinimą                                                    25“.

 

23. Pakeisti 3.22 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.22.                   licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius,

kurią išduoda Radiacinės saugos centras:

3.22.1.                 popierinės licencijos išdavimą                                                            81

3.22.2.                 popierinės licencijos patikslinimą, keitimą į elektroninę

licenciją ar dublikato išdavimą                                                           27

3.22.3.                 elektroninės licencijos išdavimą                                                         79

3.22.4.                 elektroninės licencijos patikslinimą                                                    25“.

 

24. Pakeisti 3.23 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.23.                   licencijos prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais:

3.23.1.                 popierinės licencijos išdavimą                                                            81

3.23.2.                 popierinės licencijos patikslinimą, keitimą į elektroninę

licenciją ar dublikato išdavimą                                                           27

3.23.3.                 elektroninės licencijos išdavimą                                                         79

3.23.4.                 elektroninės licencijos patikslinimą                                                    25“.

 

25. Pakeisti 3.24 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.24.                   licencijos vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar)

radioaktyviąsias atliekas:                                                                   

3.24.1.                 popierinės licencijos išdavimą                                                            81

3.24.2.                 popierinės licencijos patikslinimą, keitimą į elektroninę

licenciją ar dublikato išdavimą                                                           27

3.24.3.                 elektroninės licencijos išdavimą                                                         79

3.24.4.                 elektroninės licencijos patikslinimą                                                    25“.

 

26. Pakeisti 3.25 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.25.                   licencijos verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės

aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją:

3.25.1.                 popierinės licencijos išdavimą                                                            81

3.25.2.                 popierinės licencijos patikslinimą, keitimą į elektroninę

licenciją ar dublikato išdavimą                                                           27

3.25.3.                 elektroninės licencijos išdavimą                                                         79

3.25.4.                 elektroninės licencijos patikslinimą                                                    25“.

 

27. Pakeisti 3.26 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.26.                   licencijos verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės

aplinkoje branduolinės energetikos objekte:                                       

3.26.1.                 išdavimą                                                                                               554

3.26.2.                 patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      36“.

 

28. Pakeisti 3.27 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.27.                   licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti,

perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar)

tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą

(rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį

radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias

atliekas, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos

saugos inspekcija:

3.27.1.                 išdavimą                                                                                               554

3.27.2.                 patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      36“.

 

29. Pakeisti 3.28 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.28.                   licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius,

kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos

inspekcija:

3.28.1.                 išdavimą                                                                                               554

3.28.2.                 patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      36“.

 

30. Pakeisti 3.36 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.36.                   licencijos organizuoti didžiąją loteriją:

3.36.1.                 išdavimą                                                                                               873

3.36.2.                 patikslinimą                                                                                          54“.

 

31. Pakeisti 3.39 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.39.                   licencijos vykdyti formalųjį profesinį mokymą:

3.39.1.                 išdavimą                                                                                               34

3.39.2.                 papildymą, patikslinimą ar dublikato išdavimą                                   17“.

 

32. Pakeisti 3.81.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.81.1.4.             branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                45 618“.

 

33. Pakeisti 3.81.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.81.2.                eksploatuoti branduolinės energetikos objektą:

3.81.2.1.              branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką arba vieno

bloko branduolinę (atominę) elektrinę                                                 78 197

3.81.2.2.              dviejų ar daugiau blokų branduolinę (atominę) elektrinę                    78 197

3.81.2.3.              neenergetinį branduolinį reaktorių                                                       78 197

3.81.2.4.              branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                33 756

3.81.2.5.              branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras               58 369

3.81.2.6.              radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    51 799

3.81.2.7.              radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras, kai licencija išduodama kitam subjektui eksploatuoti tą

pačią radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurią eksploatuoti

licencija jau buvo išduota                                                                    6 906

3.81.2.8.              radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                          70 401

3.81.2.9.              radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              58 250“.

 

34. Pakeisti 3.81.3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.81.3.4.             branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                47 076“.

 

35. Pakeisti 3.81.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.81.4.                vykdyti branduolinės energetikos objekto eksploatavimo

nutraukimą:

3.81.4.1.              branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno

bloko branduolinės (atominės) elektrinės                                            78 197

3.81.4.2.              dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                78 197

3.81.4.3.              neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                78 197

3.81.4.4.              branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras                                                                                35 868

3.81.4.5.              branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras              38 809

3.81.4.6.              radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    37 018

3.81.4.7.              radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              39 695“.

 

36. Pakeisti 3.81.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.81.5.                prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną                            51 204“.

 

37. Pakeisti 3.81.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.81.6.                vežti branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos

Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai

vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą

branduolinį kurą), priskirtos prie I arba II branduolinių

medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus,

tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos

inspekcijos viršininko                                                                           6 451“.

 

38. Pakeisti 3.81.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.81.7.                įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede,

kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės

medžiagos, priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų

kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos

viršininko                                                                                             5 128“.

 

39. Pakeisti 3.81.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.81.8.                vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas (išskyrus panaudotą

branduolinį kurą), vežti branduolines medžiagas, nurodytas

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede,

kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą

branduolinį kurą), priskirtos prie III branduolinių medžiagų

kategorijos arba nepriskirtos prie kategorijos pagal fizinės

saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės

energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias

medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės

saugos įstatymo 1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais                4 927“.

 

40. Pakeisti 3.81.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.81.9.                įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede,

kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės

medžiagos, priskirtos prie III branduolinių medžiagų

kategorijos arba nepriskirtos prie kategorijos pagal fizinės

saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės

energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir Lietuvos

Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede

nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti šiame priede

nurodytas daliąsias medžiagas                                                             3 542“.

 

41. Pakeisti 3.82.2.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.2.11.           branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklą arba

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                                            68 987“.

 

42. Pakeisti 3.82.2.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.2.12.           branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą,

išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                                            78 197“.

 

43. Pakeisti 3.82.2.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.2.13.           branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                        78 197“.

 

44. Pakeisti 3.82.2.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.2.14.           branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo

įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir

radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                          76 398“.

 

45. Pakeisti 3.82.2.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.2.15.           branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir

radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    78 197“.

 

46. Pakeisti 3.82.2.17 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.2.17.           branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              78 197“.

 

47. Pakeisti 3.82.2.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.2.19.           radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              78 197“.

 

48. Pakeisti 3.82.4.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.4.11.           branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklos arba

radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                                            68 137“.

 

49. Pakeisti 3.82.4.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.4.12.           branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos,

išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas

panaudotas branduolinis kuras                                                            68 956“.

 

50. Pakeisti 3.82.4.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.4.13.           branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių

medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas

branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo

įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir

radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                          72 249“.

 

51. Pakeisti 3.82.4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.4.14.           branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras,

ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras                                                                                                    69 876“.

 

52. Pakeisti 3.82.4.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.4.15.           branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų

saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras,

ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              73 169“.

 

53. Pakeisti 3.82.4.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.4.16.           radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų

atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis

kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus

radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų

atliekyną                                                                                              72 747“.

 

54. Pakeisti 3.82.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.82.5.                prižiūrėti du ar daugiau uždarytų radioaktyviųjų atliekų

atliekynų                                                                                              55 319“.

 

55. Pakeisti 3.83 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.83.                   nurodytų 3.81 papunktyje licencijuojamos veiklos sąlygų

pakeitimą licencijos turėtojo prašymu:                                                

3.83.1.                 pasikeitus licencijos turėtojo rekvizitams                                             59

3.83.2.                 atlikus branduolinės energetikos objekto modifikacijas,

išskyrus modifikaciją, kuri atliekama siekiant vykdyti

išmontavimo darbus                                                                             183

3.83.3.                 pereinant į kitą branduolinės energetikos objekto gyvavimo

etapą                                                                                                    78 197

3.83.4.                 siekiant vykdyti išmontavimo darbus                                                  60 077

3.83.5.                 jeigu licencijos turėtojas reorganizuojamas                                          5 454“.

 

56. Papildyti 3.851 papunkčiu:

 

3.851.                 apmokestinamųjų gaminių (baterijų ir akumuliatorių) atliekų

tvarkymo organizavimo licencijos:

3.851.1.                išdavimą                                                                                               644

3.851.2.                patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      84“.

 

57. Papildyti 3.861 papunkčiu:

 

3.861.                 elektros ir elektroninės įrangos (apšvietimo įrangos) atliekų

tvarkymo organizavimo licencijos:                                                     

3.861.1.                išdavimą                                                                                               644

3.861.2.                patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      84“.

 

58. Papildyti 3.862 papunkčiu:

 

3.862.                 elektros ir elektroninės įrangos (stambių namų apyvokos

prietaisų su šaldymo įranga) atliekų tvarkymo organizavimo

licencijos:

3.862.1.                išdavimą                                                                                               644

3.862.2.                patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      84“.

 

59. Papildyti 3.863 papunkčiu:

 

3.863.                 elektros ir elektroninės įrangos (televizorių ir monitorių

įrangos) atliekų tvarkymo organizavimo licencijos:                            

3.863.1.                išdavimą                                                                                               644

3.863.2.                patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      84“.

 

60. Pakeisti 3.106 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.106.                 licencijos gaminti II ir III sąrašų narkotines ir psichotropines

medžiagas išdavimą                                                                            103“.

 

61. Pakeisti 3.107 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.107.                 licencijos gaminti III sąrašo psichotropines medžiagas

išdavimą                                                                                             103“.

 

62. Pakeisti 3.108 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.108.                 licencijos verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių

medžiagų didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimą             104“.

 

63. Pakeisti 3.109 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.109.                 licencijos verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų

didmenine prekyba, importu ir eksportu išdavimą                             103“.

 

64. Pakeisti 3.110 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.110.                 licencijos verstis II ir III sąrašų narkotinių ir psichotropinių

medžiagų mažmenine prekyba išdavimą                                            38“.

 

65. Pakeisti 3.111 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.111.                 licencijos verstis III sąrašo psichotropinių medžiagų

mažmenine prekyba išdavimą                                                             37“.

 

66. Pakeisti 3.119 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.119.                 licencijos organizuoti stalo lošimus B kategorijos automatais:

3.119.1.               išdavimą                                                                                               873

3.119.2.               patikslinimą                                                                                          54“.

 

67. Pakeisti 3.120 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.120.                 licencijos organizuoti bingą:

3.120.1.               išdavimą                                                                                               873

3.120.2.               patikslinimą                                                                                          54“.

 

68. Pakeisti 3.121 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.121.                 licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę ir (arba) kauliukų

lošimus, taip pat lošimus A kategorijos automatais:

3.121.1.               išdavimą                                                                                               873

3.121.2.               patikslinimą                                                                                          54“.

 

69. Pakeisti 3.122 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.122.                 licencijos organizuoti totalizatorių:

3.122.1.               išdavimą                                                                                               873

3.122.2.               patikslinimą                                                                                          54“.

 

70. Pakeisti 3.123 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.123.                 licencijos organizuoti lažybas:

3.123.1.               išdavimą                                                                                               873

3.123.2.               patikslinimą                                                                                          54“.

 

71. Papildyti 3.1441 papunkčiu:

 

3.1441.               tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijos:

3.1441.1.              išdavimą                                                                                               57

3.1441.2.              patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                      14“.

 

72. Pripažinti netekusiu galios 3.147 papunktį.

73. Pakeisti 3.148 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.148.                 licencijos, kuria fiziniam asmeniui suteikiama teisė verstis

visuomenės sveikatos priežiūros veikla:

3.148.1.               išdavimą:

3.148.1.1.            atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                     26

3.148.1.2.            siunčiant licenciją paštu                                                                       33

3.148.2.               dublikato išdavimą:

3.148.2.1.            atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                     15

3.148.2.2.            siunčiant licenciją paštu                                                                       23

3.148.3.               patikslinimą:                                                                                        

3.148.3.1.            atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                     18

3.148.3.2.            siunčiant licenciją paštu                                                                       26“.

 

74. Pakeisti 4.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.5.                     sprendimo dėl leidimo laikyti ginklus išdavimo (neišdavimo),

perregistravimo priėmimą                                                                    57“.

 

75. Papildyti 4.51 papunkčiu:

 

4.51.                   leidimo laikyti ginklus dublikato išdavimą, papildymą įrašais,

patikslinimą                                                                                        2,9“.

 

76. Pakeisti 4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.6.                     sprendimo dėl neterminuoto leidimo laikyti ginklus išdavimo

(neišdavimo) priėmimą                                                                        28“.

 

77. Papildyti 4.61 papunkčiu:

 

4.61.                   neterminuoto leidimo laikyti ginklus patikslinimą ar

dublikato išdavimą                                                                             2,9“.

 

78. Pakeisti 4.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.10.                   sprendimo dėl leidimo nešiotis ginklus išdavimo

(neišdavimo), perregistravimo priėmimą                                              2,9“.

 

79. Pakeisti 4.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.11.                   sprendimo dėl leidimo įsigyti ginklą išdavimo (neišdavimo)

priėmimą                                                                                              5,7“.

 

80. Pakeisti 4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.14.                   sprendimo dėl leidimo laikyti (nešiotis) ginklą išdavimo

(neišdavimo), perregistravimo priėmimą                                              14“.

 

81. Papildyti 4.141 papunkčiu:

 

4.141.                 leidimo laikyti (nešiotis) ginklą papildymą įrašais ar

dublikato išdavimą                                                                             2,9“.

 

82. Pakeisti 4.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.15.                   sprendimo dėl neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus

išdavimo (neišdavimo) priėmimą                                                         14“.

 

83. Papildyti 4.151 papunkčiu:

 

4.151.                 neterminuoto leidimo laikyti (nešiotis) ginklus dublikato

išdavimą                                                                                             2,9“.

 

84. Pakeisti 4.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.16.                   sprendimo dėl neterminuoto leidimo nešiotis ginklus

išdavimo (neišdavimo) priėmimą                                                         2,9“.

 

85. Papildyti 4.161 papunkčiu:

 

4.161.                 ginklo pažymėjimo išdavimą                                                              2,9“.

 

86. Pripažinti netekusiais galios 4.17 ir 4.18 papunkčius.

87. Papildyti 4.191 papunkčiu:

 

4.191.                 sutikimo prekybos ginklais, šaudmenimis, jų dalimis

tarpininkui perduoti ginklų, šaudmenų, jų dalių, ginklų

priedėlių partiją išdavimą                                                                   14“.

 

88. Pakeisti 4.20 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.20.                   apsaugos darbuotojo ir (ar) inkasatoriaus pažymėjimo

išdavimą                                                                                             2,9“.

 

89. Pripažinti netekusiu galios 4.21 papunktį.

90. Pripažinti netekusiais galios 4.23 ir 4.24 papunkčius.

91. Pakeisti 4.30 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.30.                   narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų

importo ir eksporto leidimų išdavimą                                                 44“.

 

92. Papildyti 4.301 papunkčiu:

 

4.301.                 patalpų, kuriose numatoma laikyti į kontroliuojamų

narkotinių ir psichotropinių medžiagų II ir III sąrašus

įtrauktas medžiagas ar į III sąrašą įtrauktas medžiagas,

atitikties sveikatos apsaugos ministro nustatytiems

reikalavimams vertinimą ir vertinimo pažymos išdavimą:                 

4.301.1.                vaistų gamybos įmonių patalpų                                                          100

4.301.2.                vaistų platinimo įmonių patalpų                                                         90

4.301.3.                vaistinių patalpų                                                                                 50“.

 

93. Pakeisti 4.31 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.31.                   vaistinės veiklos arba gamybinės vaistinės veiklos licencijos,

didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos

informacijos ir (ar) duomenų dokumentuose, pateiktuose

licencijai gauti, vertinimą ir pakeitimą                                                23“.

 

94. Pakeisti 4.32 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.32.                   asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą norint

gauti vaistinės ar gamybinės vaistinės veiklos licenciją arba

pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis

dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti, ir pažymos

išdavimą:

4.32.1.                 pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir

pažymos išdavimą                                                                              81

4.32.2.                 vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą                                   251“.

 

95. Pakeisti 4.33 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.33.                   asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą:

4.33.1.                 norint gauti didmeninio platinimo licenciją, nurodytą

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme:

4.33.1.1.              pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir

pažymos išdavimą                                                                              136

4.33.1.2.              vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą                                   303

4.33.2.                 norint pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis

dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti:

4.33.2.1.              pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir

pažymos išdavimą                                                                              136

4.33.2.2.              vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą                                   200“.

 

96. Pakeisti 4.34 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.34.                   asmens, išskyrus fizinį asmenį, vertinimą, atliekamą:

4.34.1.                 norint gauti gamybos licenciją, nurodytą Lietuvos

Respublikos farmacijos įstatyme:

4.34.1.1.              pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir

pažymos išdavimą                                                                              203

4.34.1.2.              vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą                                   694

4.34.2.                 norint pakeisti licencijos informaciją ir (ar) duomenis

dokumentuose, pateiktuose licencijai gauti:

4.34.2.1.              pateiktos paraiškos duomenų ir informacijos vertinimą ir

pažymos išdavimą                                                                              203

4.34.2.2.              vertinimą veiklos vietoje ir pažymos išdavimą                                   500“.

 

97. Pakeisti 4.35 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.35.                   gamybos įmonių veiklos vertinimą pagal vaistinių preparatų,

tiriamųjų vaistinių preparatų, veikliųjų medžiagų geros

gamybos praktikos reikalavimus ir geros gamybos praktikos

pažymėjimo išdavimą                                                                         1 165“.

 

98. Pakeisti 4.36 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.36.                   didmeninio platinimo įmonių veiklos vertinimą pagal

vaistinių preparatų ir veikliųjų medžiagų geros platinimo

praktikos reikalavimus ir geros platinimo praktikos

pažymėjimo išdavimą                                                                         644“.

 

99. Pakeisti 4.37 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.37.                   kitų valstybių asmenų, išskyrus fizinius asmenis, vaistinių

preparatų ir (arba) veikliųjų medžiagų gamybos vietų veiklos

vertinimą pagal geros gamybos praktikos reikalavimus ir

geros gamybos praktikos pažymėjimo išdavimą                                  1 133“.

 

100. Pakeisti 4.38 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.38.                   paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai

pateikiami vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir

ikiklinikinių tyrimų rezultatai:

4.38.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                                

4.38.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             97

4.38.1.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             5 316

4.38.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.38.2.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             97

4.38.2.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             691

4.38.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.38.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             97

4.38.3.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             691

4.38.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.38.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             97

4.38.4.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             11 864

4.38.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.38.5.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             97

4.38.5.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             6 594“.

 

101. Pakeisti 4.39 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.39.                   paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai vietoj

vaistinio preparato farmacinių, klinikinių ir ikiklinikinių

tyrimų rezultatų pateikiama atitinkama mokslinė literatūra

(išskyrus tradicinius augalinius vaistinius preparatus ir

atvejus, kai parengta Europos vaistų agentūros (EMA)

Augalinių vaistinių preparatų komiteto (HCMP)

monografija):

4.39.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                                

4.39.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             97

4.39.1.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             5 316

4.39.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.39.2.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             97

4.39.2.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             719

4.39.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.39.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             97

4.39.3.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             719

4.39.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.39.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             97

4.39.4.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             11 864

4.39.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.39.5.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                             97

4.39.5.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę             6 594“.

 

102. Pakeisti 4.40 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.40.                   paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai

pateikiami veikliųjų medžiagų derinimo ikiklinikinių ar

klinikinių tyrimų rezultatai:

4.40.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                               

4.40.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.40.1.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            5 329

4.40.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.40.2.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.40.2.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            719

4.40.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.40.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.40.3.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            719

4.40.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.40.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.40.4.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            11 864

4.40.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.40.5.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.40.5.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            6 594“.

 

103. Pakeisti 4.41 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.41.                   paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai

ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų rezultatų pateikti nereikia,

įrodžius, kad vaistinis preparatas yra referencinio preparato,

kuris yra arba buvo registruotas bet kurioje Europos

ekonominės erdvės valstybėje ne mažiau kaip aštuonerius

metus, generinis preparatas, arba kai  nurodomas  referencinis

biologinis  vaistinis preparatas:

4.41.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                               

4.41.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.41.1.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            3 102

4.41.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.41.2.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.41.2.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            379

4.41.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.41.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.41.3.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            379

4.41.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.41.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.41.4.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            8 582

4.41.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.41.5.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.41.5.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            4 455“.

 

104. Pakeisti 4.42 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.42.                   paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai kito

vaistinio preparato registruotojas leidžia panaudoti jo vardu

registruoto vaistinio preparato, kuris turi tokią pačią veikliųjų

medžiagų kokybinę ir kiekybinę sudėtį bei farmacinę formą,

registravimo byloje pateiktus farmacinius, ikiklinikinių ir

klinikinių tyrimų duomenis:

4.42.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.42.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.42.1.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            3 102

4.42.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.42.2.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.42.2.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            451

4.42.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.42.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.42.3.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            451

4.42.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.42.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.42.4.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            8 582

4.42.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.42.5.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.42.5.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            4 455“.

 

105. Pakeisti 4.43 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.43.                   paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai paraiška

pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau

kito stiprumo vaistinio preparato paraiška:

4.43.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.43.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.43.1.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            998

4.43.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.43.2.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.43.2.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            191

4.43.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.43.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.43.3.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            191

4.43.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.43.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.43.4.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            1 843

4.43.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.43.5.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.43.5.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            1 021“.

 

106. Papildyti 4.431 papunkčiu:

 

4.431.                 paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai paraiška

pateikiama kartu su tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau

kitos farmacinės formos vaistinio preparato paraiška:

4.431.1.                kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.431.1.1.             pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.431.1.2.             kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            1 478

4.431.2.                kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.431.2.1.             pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.431.2.2.             kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            211

4.431.3.                kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.431.3.1.             pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.431.3.2.             kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            211

4.431.4.                kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.431.4.1.             pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.431.4.2.             kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            5 099

4.431.5.                kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.431.5.1.             pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.431.5.2.             kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            1 524“.

 

107. Pakeisti 4.44 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.44.                   paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai

pateikiama paraiška papildyti registruoto vaistinio preparato

registracijos pažymėjimą:

4.44.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.44.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.44.1.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            2 481

4.44.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.44.2.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.44.2.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            356

4.44.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.44.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.44.3.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            356

4.44.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.44.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.44.4.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            3 196

4.44.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.44.5.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.44.5.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            2 558“.

 

108. Pakeisti 4.45 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.45.                   paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma

supaprastinta homeopatinių vaistinių preparatų registravimo

procedūra:

4.45.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.45.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.45.1.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     740

4.45.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.45.2.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.45.2.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     198

4.45.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.45.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.45.3.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     198

4.45.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.45.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.45.4.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     1 952

4.45.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.45.5.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.45.5.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     871

4.45.6.                 kartu pateikiamos tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau

kitos potencijos ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio

preparato paraiškos:

4.45.6.1.              kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.45.6.1.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            48

4.45.6.1.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     386

4.45.6.2.              kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.45.6.2.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            48

4.45.6.2.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     103

4.45.6.3.              kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.45.6.3.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            48

4.45.6.3.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     103

4.45.6.4.              kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.45.6.4.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            48

4.45.6.4.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     564

4.45.6.5.              kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.45.6.5.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            48

4.45.6.5.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     993

4.45.7.                 paraiškos papildyti registruoto vaistinio preparato

registracijos pažymėjimą:

4.45.7.1.              kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.45.7.1.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.45.7.1.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     506

4.45.7.2.              kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.45.7.2.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.45.7.2.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     127

4.45.7.3.              kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.45.7.3.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.45.7.3.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     127

4.45.7.4.              kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.45.7.4.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.45.7.4.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     673

4.45.7.5.              kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.45.7.5.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.45.7.5.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     1 389“.

 

109. Pakeisti 4.46 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.46.                   paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma

speciali homeopatinių vaistinių preparatų registravimo

procedūra pagal specifinius nacionalinius homeopatinių

vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų

reikalavimus:

4.46.1.                 pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.46.2.                 kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            1 130

4.46.3.                 kartu pateikiamos tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau

kitos potencijos ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio

preparato paraiškos:

4.46.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            48

4.46.3.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            396

4.46.4.                 paraiškos papildyti registruoto vaistinio preparato

registracijos pažymėjimą:

4.46.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.46.4.2.              kokybės, saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę            730“.

 

110. Pakeisti 4.47 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.47.                   paraiškos registruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai taikoma

supaprastinta tradicinių augalinių vaistinių preparatų

registravimo procedūra arba yra parengta Europos vaistų

agentūros (EMA) Augalinių vaistinių preparatų komiteto

(HCMP) monografija:

4.47.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.47.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.47.1.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     1 162

4.47.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.47.2.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.47.2.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     241

4.47.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.47.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.47.3.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     241

4.47.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.47.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.47.4.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     5 358

4.47.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.47.5.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.47.5.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     1 287

4.47.6.                 kartu pateikiamos tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau

kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinio

preparato paraiškos:

4.47.6.1.              kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.47.6.1.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            48

4.47.6.1.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     544

4.47.6.2.              kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.47.6.2.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            48

4.47.6.2.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     128

4.47.6.3.              kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.47.6.3.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            48

4.47.6.3.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     128

4.47.6.4.              kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.47.6.4.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            48

4.47.6.4.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     701

4.47.6.5.              kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.47.6.5.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            48

4.47.6.5.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     701

4.47.7.                 paraiškos papildyti registruoto vaistinio preparato

registracijos pažymėjimą:

4.47.7.1.              kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.47.7.1.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.47.7.1.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     753

4.47.7.2.              kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.47.7.2.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.47.7.2.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     178

4.47.7.3.              kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.47.7.3.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.47.7.3.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     178

4.47.7.4.              kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.47.7.4.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.47.7.4.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     966

4.47.7.5.              kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.47.7.5.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.47.7.5.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     966“.

 

111. Pakeisti 4.48 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.48.                   paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:

4.48.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.48.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.48.1.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     946

4.48.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.48.2.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.48.2.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     262

4.48.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.48.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.48.3.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     262

4.48.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.48.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.48.4.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     1 884

4.48.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.48.5.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.48.5.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     1 884“.

 

112. Pakeisti 4.49 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.49.                   paraiškos perregistruoti tos pačios veikliosios medžiagos,

tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinį

preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos

ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės

pažymos išdavimą:

4.49.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.49.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.49.1.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     275

4.49.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.49.2.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            31

4.49.2.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     105

4.49.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.49.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            31

4.49.3.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     105

4.49.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.49.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.49.4.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     466

4.49.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.49.5.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.49.5.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     466“.

 

113. Pakeisti 4.50 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.50.                   paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis

registruotas taikant supaprastintą homeopatinių vaistinių

preparatų registravimo procedūrą:

4.50.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.50.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.50.1.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     326

4.50.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.50.2.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            31

4.50.2.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     63

4.50.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.50.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            31

4.50.3.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     63

4.50.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.50.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.50.4.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     594

4.50.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja  kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.50.5.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.50.5.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     594

4.50.6.                 paraiškos perregistruoti tos pačios veikliosios medžiagos,

tačiau kitos potencijos ir (arba) kitos farmacinės formos

vaistinį preparatą:

4.50.6.1.              kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai

4.50.6.1.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            49

4.50.6.1.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     153

4.50.6.2.              kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.50.6.2.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            12

4.50.6.2.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     47

4.50.6.3.              kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.50.6.3.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            12

4.50.6.3.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     47

4.50.6.4.              kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.50.6.4.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            49

4.50.6.4.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     335

4.50.6.5.              kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.50.6.5.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            49

4.50.6.5.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     335“.

 

114. Pakeisti 4.51 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.51.                   paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis

registruotas taikant specialią homeopatinių preparatų

registravimo procedūrą pagal specifinius nacionalinius

homeopatinių vaistinių preparatų ikiklinikinių ir klinikinių

tyrimų reikalavimus:

4.51.1.                 pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.51.2.                 kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     484

4.51.3.                 paraiškos perregistruoti tos pačios veikliosios medžiagos,

tačiau kitos potencijos  ir (arba) kitos farmacinės formos

vaistinį preparatą:

4.51.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            49

4.51.3.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     281“.

 

115. Pakeisti 4.52 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.52.                   paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų

dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos

pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą, jeigu jis

registruotas taikant supaprastintą tradicinių augalinių

vaistinių preparatų registravimo procedūrą:

4.52.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.52.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.52.1.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     484

4.52.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.52.2.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            31

4.52.2.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     89

4.52.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.52.3.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            31

4.52.3.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     89

4.52.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.52.4.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.52.4.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     1 018

4.52.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.52.5.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.52.5.2.              kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     1 018

4.52.6.                 kai paraiška teikiama perregistruoti tos pačios veikliosios

medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės

formos vaistinį preparatą:

4.52.6.1.              kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.52.6.1.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            49

4.52.6.1.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     274

4.52.6.2.              kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.52.6.2.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            12

4.52.6.2.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     57

4.52.6.3.              kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.52.6.3.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            12

4.52.6.3.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     57

4.52.6.4.              kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.52.6.4.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.52.6.4.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     546

4.52.6.5.              kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.52.6.5.1.           pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            69

4.52.6.5.2.           kokybės ir informacijos ekspertizę                                                     546“.

 

116. Pakeisti 4.53 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.53.                   paraiškos patvirtinti vaistinio preparato registracijos

pažymėjimo sąlygų keitimą, kartu pateiktų dokumentų ir

informacijos ekspertizę, kai pateikiama paraiška dėl 2008 m.

lapkričio 24 d.  Komisijos reglamento (EB) Nr. 1234/2008

dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros

pažymėjimų sąlygų keitimų nagrinėjimo (OL 2008 L 334,

p. 7) 2 straipsnio 2 punkte nurodyto neesminio IA tipo

vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo:

4.53.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:

4.53.1.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                121

4.53.1.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.53.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.53.2.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                73

4.53.2.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.53.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.53.3.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                73

4.53.3.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.53.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.53.4.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                200

4.53.4.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.53.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.53.5.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                200

4.53.5.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių registracijos

pažymėjimo (-ų) sąlygų keitimų, mokama papildomai už

kiekvieną papildomą registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygų

keitimą atsižvelgiant į keitimo tipą (kodus), bet

neatsižvelgiant į sugalvotų vaistinių preparatų pavadinimų,

įtrauktų į paraišką, skaičių.“

 

117. Pakeisti 4.54 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.54.                   paraiškos patvirtinti vaistinio preparato registracijos

pažymėjimo sąlygų keitimą, kartu pateiktų dokumentų ir

informacijos ekspertizę, kai pateikiama paraiška dėl

Reglamento (EB) Nr. 1234/2008 2 straipsnio 5 punkte

nurodyto neesminio IB tipo vaistinio preparato registracijos

pažymėjimo sąlygų keitimo:

4.54.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                               

4.54.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.54.1.2.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                120

4.54.1.3.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.54.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.54.2.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                196

4.54.2.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.54.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė: 

4.54.3.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                196

4.54.3.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.54.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.54.4.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                352

4.54.4.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.54.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.54.5.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                352

4.54.5.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių registracijos

pažymėjimo (-ų) sąlygų keitimų, mokama papildomai už

kiekvieną papildomą registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygų

keitimą atsižvelgiant į keitimo tipą (kodus), bet

neatsižvelgiant į sugalvotų vaistinių preparatų pavadinimų,

įtrauktų į paraišką, skaičių.“

 

118. Papildyti 4.541 papunkčiu:

 

4.541.                 paraiškos patvirtinti vaistinio preparato registracijos

pažymėjimo sąlygų keitimą, kartu pateiktų dokumentų ir

informacijos ekspertizę, kai pateikiama paraiška pagal darbo

pasidalijimo procedūrą (worksharing):

4.541.1.                kai paraiška teikiama dėl IB tipo vaistinio preparato

registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo:

4.541.1.1.             kai paraiška pateikiama pagal darbo pasidalijimo procedūrą

(worksharing), kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.541.1.1.1.          pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.541.1.1.2.          dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                353

4.541.1.1.3.          kelis registracijos pažymėjimų sąlygų keitimus                                  12

4.541.1.2.             kai paraiška pateikiama pagal darbo pasidalijimo procedūrą

(worksharing), kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.541.1.2.1.          pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.541.1.2.2.          dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                253

4.541.1.2.3.          kelis registracijos pažymėjimų sąlygų keitimus                                  12

4.541.2.                kai paraiška teikiama dėl II tipo vaistinio preparato

registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo:

4.541.2.1.             kai paraiška pateikiama pagal darbo pasidalijimo procedūrą

(worksharing), kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.541.2.1.1.          pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.541.2.1.2.          dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                1 300

4.541.2.1.3.          kelis registracijos pažymėjimų sąlygų keitimus                                  12

4.541.2.2.             kai paraiška pateikiama pagal darbo pasidalijimo procedūrą

(worksharing), kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip

pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.541.2.2.1.          pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.541.2.2.2.          dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                600

4.541.2.2.3.          kelis registracijos pažymėjimų sąlygų keitimus                                  12

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių registracijos

pažymėjimo (-ų) sąlygų keitimų, mokama papildomai už

kiekvieną sugalvotą vaistinio preparato pavadinimą.“

 

119. Pakeisti 4.55 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.55.                   paraiškos patvirtinti vaistinio preparato registracijos

pažymėjimo sąlygų keitimą, kartu pateiktų dokumentų ir

informacijos ekspertizę, kai pateikiama paraiška dėl

Reglamento (EB) Nr. 1234/2008 2 straipsnio 3 punkte

nurodyto esminio II tipo vaistinio preparato registracijos

pažymėjimo sąlygų keitimo (išskyrus naujas terapines

indikacijas):

4.55.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                               

4.55.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.55.1.2.              kokybės arba saugumo ir (arba) veiksmingumo ir (arba)

informacijos ekspertizę                                                                       516

4.55.1.3.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.55.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.55.2.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                468

4.55.2.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.55.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.55.3.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                468

4.55.3.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.55.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.55.4.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                1 284

4.55.4.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.55.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.55.5.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                1 284

4.55.5.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių registracijos

pažymėjimo (-ų) sąlygų keitimų, mokama papildomai už

kiekvieną papildomą registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygų

keitimą atsižvelgiant į keitimo tipą (kodus), bet

neatsižvelgiant į sugalvotų vaistinių preparatų pavadinimų,

įtrauktų į paraišką, skaičių.“

 

120. Pakeisti 4.56 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.56.                   paraiškos patvirtinti vaistinio preparato registracijos

pažymėjimo sąlygų keitimą, kartu pateiktų dokumentų ir

informacijos ekspertizę, kai pateikiama paraiška dėl

Reglamento (EB) Nr. 1234/2008 2 straipsnio 3 punkte

nurodyto esminio II tipo vaistinio preparato pažymėjimo

sąlygų keitimo (tik dėl naujų terapinių indikacijų):

4.56.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                               

4.56.1.1.              pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.56.1.2.              saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę                           748

4.56.1.3.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.56.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė: 

4.56.2.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                613

4.56.2.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.56.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė:

4.56.3.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                613

4.56.3.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.56.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė: 

4.56.4.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                1 690

4.56.4.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

4.56.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė:

4.56.5.1.              dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                1 690

4.56.5.2.              kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                               12

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių registracijos

pažymėjimo (-ų) sąlygų keitimų, mokama papildomai už

kiekvieną papildomą registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygų

keitimą atsižvelgiant į keitimo tipą (kodus), bet

neatsižvelgiant į sugalvotų vaistinių preparatų pavadinimų,

įtrauktų į paraišką, skaičių.“

 

121. Pakeisti 4.57 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.57.                   paraiškos pakeisti vaistinio preparato registracijos

pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir

informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos

išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti sveikatos apsaugos

ministro numatytą pakuotės ženklinimą arba pakuotės lapelį:

4.57.1.                 kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai                                 162

4.57.2.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė                                                 158

4.57.3.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė                                                               158

4.57.4.                 kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė                                                               404

4.57.5.                 kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė                                                 404

Pastaba. Už kelis vaistinio preparato stiprumus ir (ar)

farmacines formas, kai tuo pačiu metu teikiama (-os)

identiško registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška

(-os) ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės

rinkliava.“

 

122. Pakeisti 4.58 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.58.                   paraiškos pakeisti vaistinio preparato registracijos

pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir

informacijos ekspertizę, taip pat ekspertizės pažymos

išdavimą, kai pateikiama paraiška pakeisti vaistinio preparato

klasifikaciją:

4.58.1.                 pirminę ekspertizę (validaciją)                                                            97

4.58.2.                 dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                641“.

 

123. Pakeisti 4.59 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.59.                   paraiškos pakeisti vaistinio preparato registracijos

pažymėjimo sąlygas, kartu pateiktų dokumentų ir

informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo

arba ekspertizės pažymos išdavimą, kai pateikiama paraiška

perleisti registraciją                                                                             284

Pastaba. Už kelis vaistinio preparato stiprumus ir (ar)

farmacines formas, kai tuo pačiu metu teikiama identiško

registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo paraiška (paraiškos)

ir dokumentacija bendra, mokama viena valstybės rinkliava.“

 

124. Pakeisti 4.60 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.60.                   vaistinio preparato naudos ir rizikos santykio įvertinimą

remiantis vaistinio preparato periodiškai atnaujinamu

saugumo protokolu, kitais dokumentais ir informacija:

4.60.1.                 kai registruota taikant nacionalinę procedūrą                                     235

4.60.2.                 kai registruota taikant savitarpio pripažinimo procedūrą,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė                                                 152

4.60.3.                 kai registruota taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė                                                               152

4.60.4.                 kai registruota taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė                                                               1 023

4.60.5.                 kai registruota taikant savitarpio pripažinimo procedūrą,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė                                                 1 023“.

 

125. Pakeisti 4.61 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.61.                   kito stiprumo ar kitos farmacinės formos vaistinio preparato

naudos ir rizikos santykio įvertinimą remiantis vaistinio

preparato periodiškai atnaujinamu saugumo protokolu, kitais

dokumentais ir informacija:

4.61.1.                 kai registruota taikant nacionalinę procedūrą                                     66

4.61.2.                 kai registruota taikant savitarpio pripažinimo procedūrą,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti

Europos ekonominės erdvės valstybė                                                 46

4.61.3.                 kai registruota taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos

ekonominės erdvės valstybė                                                               46

4.61.4.                 kai registruota taikant decentralizuotą procedūrą, kurioje

Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos

ekonominės erdvės valstybė                                                               182

4.61.5.                 kai registruota taikant savitarpio pripažinimo procedūrą,

kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė

Europos ekonominės erdvės valstybė                                                 182“.

 

126. Pakeisti 4.62 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.62.                   už poregistracinio vaistinio preparato saugumo tyrimo

protokolo ekspertizę                                                                           332“.

 

127. Pakeisti 4.63 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.63.                   paraiškos registruoti lygiagrečiai importuojamą vaistinį

preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos

ekspertizę, taip pat lygiagretaus importo leidimo arba

ekspertizės pažymos išdavimą: 

4.63.1.                 pirminį pateiktų dokumentų vertinimą                                               73

4.63.2.                 pateiktų dokumentų ekspertizę, taip pat lygiagretaus importo

leidimo arba ekspertizės pažymos išdavimą                                       268“.

 

128. Pakeisti 4.64 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.64.                   paraiškos pakeisti lygiagretaus importo leidimo sąlygas, kartu

pateiktų duomenų ir informacijos ekspertizę, taip pat

ekspertizės pažymos išdavimą                                                            133

Pastaba. Už kelis lygiagrečiai importuojamo vaistinio

preparato stiprumus ir (ar) farmacines formas, kai tuo pačiu

metu teikiama (-os) identiško lygiagretaus importo leidimo

sąlygų keitimo paraiška (-os) ir dokumentacija bendra,

mokama viena valstybės rinkliava.“

 

129. Pakeisti 4.76 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.76.                   specialistams skirtos vaistinio preparato reklamos vertinimą

ir jo pažymos išdavimą                                                                       161“.

 

130. Pakeisti 4.77 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.77.                   specialistams skirtos vaistinio preparato primenamosios

reklamos vertinimą ir jo pažymos išdavimą                                        39“.

 

131. Pakeisti 4.78 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.78.                   dokumentų, kurie pateikiami norint gauti leidimą atlikti

klinikinį vaistinio preparato tyrimą, ekspertizę ir ekspertizės

pažymos arba leidimo išdavimą                                                          650“.

 

132. Pakeisti 4.79 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.79.                   gyventojams skirtos vaistinio preparato reklamos vertinimą ir

jo pažymos išdavimą:

4.79.1.                 vaistinio preparato reklamos spaudoje                                                142

4.79.2.                 vaistinio preparato reklamos per radiją                                               120

4.79.3.                 vaistinio preparato reklamos per televiziją                                          149

4.79.4.                 vaistinio preparato reklamos, skleidžiamos elektroninėmis

ryšio priemonėmis                                                                               149

4.79.5.                 vaistinio preparato primenamosios reklamos                                      42“.

 

133. Pakeisti 4.80 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.80.           licencijos, leidimo, pažymėjimo, sertifikato dublikato išdavimą               3“.

 

134. Pakeisti 4.81 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.81.                   leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos

Respublikoje radioaktyviąsias medžiagas:                                        

4.81.1.                 išdavimą                                                                                             42

4.81.2.                 dublikato išdavimą                                                                             23“.

 

135. Pakeisti 4.82 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.82.                   leidimo įvežti, išvežti, vežti tranzitu ir vežti Lietuvos

Respublikoje radioaktyviąsias atliekas, susidariusias

nebranduolinio kuro ciklo metu:

4.82.1.                 išdavimą                                                                                             42

4.82.2.                 dublikato išdavimą                                                                             23“.

 

136. Pakeisti 4.89 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.89.                   laikinojo leidimo gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti,

remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius

ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų

apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį

radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias

atliekas:

4.89.1.                 išdavimą                                                                                             126

4.89.2.                 patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                     33“.

 

137. Pakeisti 4.90 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.90.                   laikinojo leidimo montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės

šaltinius:

4.90.1.                 išdavimą                                                                                             87

4.90.2.                 patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                     33“.

 

138. Pakeisti 4.91 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.91.                   laikinojo leidimo prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės

šaltiniais:

4.91.1.                 išdavimą                                                                                             87

4.91.2.                 patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                     33“.

 

139. Pakeisti 4.92 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.92.                   laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas  ir (ar)

radioaktyviąsias atliekas:

4.92.1.                 išdavimą                                                                                             87

4.92.2.                 patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                     33“.

 

140. Pakeisti 4.93 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.93.                   laikinojo leidimo verstis veikla jonizuojančiosios

spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją:

4.93.1.                 išdavimą                                                                                             87

4.93.2.                 patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                     33“.

 

141. Papildyti 4.931 papunkčiu:

 

4.931.                 sprendimo dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies

projekto derinimo priėmimą                                                               29“.

 

142. Papildyti 4.932 papunkčiu:

 

4.932.                 sprendimo dėl elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos

plano derinimo priėmimą                                                                    29“.

 

143. Papildyti 4.1171 papunkčiu:

 

4.1171.               muitinio statuso sertifikato blanko išdavimą                                      2,6“.

 

144. Pakeisti 4.118 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.118.                 vertybinių popierių prospekto, bazinio prospekto arba jiems

lygiaverčio dokumento tvirtinimą ir patvirtinimą pažyminčio

dokumento išdavimą                                                                        868“.

 

145. Pripažinti netekusiais galios 4.119 ir 4.120 papunkčius.

146. Pakeisti 4.121 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.121.                 vertybinių popierių prospekto santraukos rašto tvirtinimą ir

patvirtinimą pažyminčio dokumento išdavimą                                   289“.

 

147. Pakeisti 4.122 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.122.                 vertybinių popierių prospekto rašto tvirtinimą ir patvirtinimą

pažyminčio dokumento išdavimą                                                       289“.

 

148. Pakeisti 4.123 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.123.                 vertybinių popierių prospekto registravimo dokumento

tvirtinimą ir patvirtinimą pažyminčio dokumento išdavimą               579“.

 

149. Pakeisti 4.124 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.124.                 vertybinių popierių prospekto arba bazinio prospekto priedo

tvirtinimą ir patvirtinimą pažyminčio dokumento išdavimą               86“.

 

150. Pripažinti netekusiais galios 4.131 ir 4.132 papunkčius.

151. Pakeisti 4.141 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.141.                 leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir

teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus:

4.141.1.               išdavimą                                                                                             165

4.141.2.               atnaujinimą (išplečiant matavimų ir (ar) tyrimų sritį)                          84

4.141.3.               atnaujinimą (pakeičiant priede nurodytą matavimo ir (ar)

tyrimo metodą)                                                                                   20

4.141.4.               dublikato išdavimą                                                                             10“.

 

152. Papildyti 4.1411 papunkčiu:

 

4.1411.               taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo:

4.1411.1.              išdavimą                                                                                             460

4.1411.2.              pakeitimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo

191 straipsnio 10 dalies 1–3 punktuose nurodytais pagrindais,

išskyrus šio įstatymo 191 straipsnio 10 dalies 3 punkte

nurodytus atvejus, kai leidimas keičiamas pasikeitus teisės

aktų reikalavimams, kitiems reikalavimams ar dokumentams            230

4.1411.3.              pakeitimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo

191 straipsnio 10 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu                         9“.

 

153. Papildyti 4.1412 papunkčiu:

 

4.1412.               taršos leidimo:

4.1412.1.              išdavimą su viena specialiąja dalimi                                                    40

4.1412.2.              pakeitimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo

192 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais pagrindais            20

4.1412.3.              pakeitimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo

192 straipsnio 6 dalies 4 punkte nurodytu pagrindu                            9

Pastaba. Jeigu taršos leidimas išduodamas su daugiau negu

viena specialiąja dalimi, už kiekvieną papildomą specialiąją

dalį valstybės rinkliavas už taršos leidimo išdavimą didėja 40

eurų.“

 

154. Papildyti 4.143.31 papunkčiu:

 

4.143.31.            požeminio geriamojo ir gamybinio vandens išteklius                          95“.

 

155. Papildyti 4.143.5 papunkčiu:

 

4.143.5.              žemės gelmių šiluminę energiją                                                            60“.

 

156. Papildyti 4.1471 papunkčiu:

 

4.1471.               Lietuvos Respublikos medžiotojo bilieto išdavimą, pakeitimą

nauju                                                                                                    14“.

 

157. Papildyti 4.1472 papunkčiu:

 

4.1472.               leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimą                        15“.

 

158. Papildyti 4.1473 papunkčiu:

 

4.1473.               leidimo įkurti zoologijos sodą išdavimą                                              145“.

 

159. Papildyti 4.1581 papunkčiu:

 

4.1581.               statybos užbaigimo akto išdavimą:                                                     

4.1581.1.              kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                     60

4.1581.2.              kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis

Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės

priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS

„Infostatyba“)                                                                                      50“.

 

160. Papildyti 4.1582 papunkčiu:

 

4.1582.               branduolinės energetikos objekto statybos užbaigimo akto

išdavimą:

4.1582.1.              kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                     120

4.1582.2.              kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS

„Infostatyba“                                                                                       107“.

 

161. Papildyti 4.1583 papunkčiu:

 

4.1583.               deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimą:

4.1583.1.              kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                     20

4.1583.2.              kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS

„Infostatyba“                                                                                       14“.

 

162. Papildyti 4.1584 papunkčiu:

 

4.1584.               pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių

statinio projekto sprendinių išdavimą:

4.1584.1.              kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                     20

4.1584.2.              kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS

„Infostatyba“                                                                                       16“.

 

163. Papildyti 4.1585 papunkčiu:

 

4.1585.               pažymos apie statinio nugriovimą išdavimą:

4.1585.1.              kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                     20

4.1585.2.              kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS

„Infostatyba“                                                                                       16“.

 

164. Papildyti 4.1586 papunkčiu:

 

4.1586.               leidimo statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar griauti

branduolinės energetikos objekto statinius išdavimą:

4.1586.1.              kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                     150

4.1586.2.              kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS

„Infostatyba“                                                                                       133“.

 

165. Papildyti 4. 1587 papunkčiu:

 

4.1587.               leidimo tęsti sustabdytą statybą išdavimą:

4.1587.1.              kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                     30

4.1587.2.              kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS

„Infostatyba“                                                                                       28“.

 

166. Papildyti 4.1588 papunkčiu:

 

4.1588.               leidimo atlikti statinio konservavimo darbus išdavimą:

4.1588.1.              kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                     21

4.1588.2.              kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS

„Infostatyba“                                                                                       18“.

 

167. Papildyti 4.1589 papunkčiu:

 

4.1589.               statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti

ypatingą statinį (statinius) išdavimą:

4.1589.1.              kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                     140

4.1589.2.              kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS

„Infostatyba“                                                                                       118“.

 

168. Papildyti 4.15810 papunkčiu:

 

4.15810.              statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti

neypatingą statinį (statinius) išdavimą:

4.15810.1.             kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                     70

4.15810.2.             kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS

„Infostatyba“                                                                                       58“.

 

169. Papildyti 4.15811 papunkčiu:

 

4.15811.              statybą leidžiančio dokumento remontuoti ar griauti ypatingą

statinį (statinius) išdavimą:

4.15811.1.             kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                     30

4.15811.2.             kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS

„Infostatyba“                                                                                       23“.

 

170. Papildyti 4.15812 papunkčiu:

 

4.15812.              statybą leidžiančio dokumento remontuoti ar griauti

neypatingą statinį (statinius) išdavimą:

4.15812.1.             kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                        20

4.15812.2.             kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS

„Infostatyba“                                                                                         15“.

 

171. Papildyti 4.15813 papunkčiu:

 

4.15813.              statybą leidžiančio dokumento statyti naują, rekonstruoti,

remontuoti ar griauti nesudėtingą statinį (statinius) išdavimą:

4.15813.1.             kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                     20

4.15813.2.             kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS

„Infostatyba“                                                                                       15“.

 

172. Papildyti 4.2001 papunkčiu:

 

4.2001.               pradinio mokymo organizacijos pažymėjimo keleivių salono

įgulos nariui rengti:

4.2001.1.              išdavimą ar pratęsimą                                                                          1 035

4.2001.2.              dublikato išdavimą                                                                              90“.

 

173. Papildyti 4.2002 papunkčiu:

 

4.2002.               keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimo išdavimą           90“.

 

174. Papildyti 4.2091 papunkčiu:

 

4.2091.               keleivių salono įgulos nario ar kandidato medicininės

pažymos atestacijai išdavimą                                                              17“.

 

175. Papildyti 4.2791 papunkčiu:

 

4.2791.               laivo žurnalų registro registravimą                                                      4,3“.

 

176. Papildyti 4.2931 papunkčiu:

 

4.2931.               Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų jūrinių avarinių

radijo plūdurų (EPIRB), veikiančių 406 MHz  dažniu

COSPAS-SARSAT palydovinėje ryšių sistemoje,

registravimą                                                                                        4,4“.

 

177. Papildyti 4.3061 papunkčiu:

 

4.3061.               vidiniais jūriniais reisais plaukiojančio keleivinio laivo

patikrinimą ir keleivinio laivo saugumo liudijimo išdavimą               159“.

 

178. Papildyti 4.3062papunkčiu:

 

4.3062.               keleivinio įvažiuojamojo laivo atitikties specialiesiems

stovumo reikalavimams patikrinimą ir keleivinio

įvažiuojamojo laivo atitikties specialiesiems stovumo

reikalavimams liudijimo išdavimą                                                      159“.

 

179. Papildyti 4.3063 papunkčiu:

 

4.3063.               laivo, kurio bendroji talpa mažiau negu 500, patikrinimą ir

laivo, kurio bendroji talpa mažiau negu 500, saugaus

plaukiojimo liudijimo išdavimą                                                          88“.

 

180. Pakeisti 4.330 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.330.                 leidimo važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir

(ar) sunkiasvore transporto priemone:

4.330.1.               išdavimą                                                                                               14

4.330.2.               antro ir paskesnio leidimo važiuoti vieną kartą valstybinės

reikšmės keliais tuo pačiu iš anksto suderintu maršrutu ta

pačia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone

išdavimą                                                                                               1“.

 

181. Pakeisti 4.366 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.366.                 geležinkelių riedmenų įregistravimą registre                                      17“.

 

182. Pakeisti 4.367 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.367.                 geležinkelių riedmenų duomenų pakeitimą registre                           3,1“.

 

183. Pakeisti 4.368 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.368.                 geležinkelių riedmenų išregistravimą iš registro                                 3,1“.

 

184. Pakeisti 4.369 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.369.                 asmenų, siekiančių įgyti pavojingųjų krovinių vežimo

geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą,

egzaminavimą ir pažymėjimo išdavimą                                              30“.

 

185. Pakeisti 4.370 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.370.                 asmenų, siekiančių įgyti pavojingųjų krovinių vežimo

geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimą,

pakartotinį egzaminavimą                                                                   28“.

 

186. Pakeisti 4.372 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.372.                 mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingųjų

krovinių vežimu geležinkelių transportu, atestavimą ir

pažymėjimo išdavimą                                                                         32“.

 

187. Pakeisti 4.373 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.373.                 saugos sertifikato A dalies:

4.373.1.               išdavimą                                                                                             218

4.373.2.               pakeitimą                                                                                            12

4.373.3.               atnaujinimą                                                                                         218“.

 

188. Pakeisti 4.374 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.374.                 saugos sertifikato B dalies:

4.374.1.               išdavimą                                                                                             122

4.374.2.               pakeitimą                                                                                            12

4.374.3.               atnaujinimą                                                                                         122“.

 

189. Pakeisti 4.375 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.375.                 įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje A

dalies:

4.375.1.               išdavimą                                                                                             218

4.375.2.               pakeitimą                                                                                            12

4.375.3.               atnaujinimą                                                                                         218“.

 

190. Pakeisti 4.376 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.376.                 atestato, kuriuo asmeniui suteikiama teisė atlikti geležinkelio

riedmenų techninę priežiūrą:                                                             

4.376.1.               išdavimą                                                                                             5,2

4.376.2.               pakeitimą                                                                                            4,2“.

 

191. Pakeisti 4.377 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.377.                 geležinkelių linijos atkarpos Lietuvos Respublikos

geležinkelių infrastruktūros registre:

4.377.1.               įregistravimą                                                                                       17

4.377.2.               duomenų pakeitimą                                                                            11

4.377.3.               išregistravimą                                                                                      8,8“.

 

192. Pripažinti netekusiu galios 4.378  papunktį.

193. Pakeisti 4.379 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.379.                 funkcinio mazgo Lietuvos Respublikos geležinkelių

infrastruktūros registre:

4.379.1.               įregistravimą                                                                                       20

4.379.2.               duomenų pakeitimą                                                                            12

4.379.3.               išregistravimą                                                                                      7,6“.

 

194. Pakeisti 4.380 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.380.                 privažiuojamojo geležinkelio kelio Lietuvos Respublikos

geležinkelių infrastruktūros registre:                                                 

4.380.1.               įregistravimą                                                                                       13

4.380.2.               duomenų pakeitimą                                                                            9,3

4.380.3.               išregistravimą                                                                                      6,3“.

 

195. Pripažinti netekusiais galios 4.381–4.389 papunkčius.

196. Pakeisti 4.390 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.390.                 darbuotojų egzaminavimą, kai jų darbas:

4.390.1.               tiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu                              7,9

4.390.2.               netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu                          7,9“.

 

197. Pripažinti netekusiu galios 4.391 papunktį.

198. Pakeisti 4.392 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.392.                 asmenų, atsakingų už krovinių krovimą ir tvirtinimą

vagonuose (darbų vadovų), egzaminavimą                                        11“.

 

199. Pripažinti netekusiu galios 4.393 papunktį.

200. Pakeisti 4.394 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.394.                 įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje B

dalies:

4.394.1.               išdavimą                                                                                             122

4.394.2.               pakeitimą                                                                                            12

4.394.3.               atnaujinimą                                                                                         122“.

 

201. Papildyti 4.3981 papunkčiu:

 

4.3981.               geležinkelių posistemių Lietuvos Respublikos patikros

procedūros atlikimą                                                                            991“.

 

202. Pakeisti 4.399 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.399.                 atestato, suteikiančio teisę sudaryti krovinių krovimo į

geležinkelių riedmenis ir įtvirtinimo juose schemas:

4.399.1.               išdavimą                                                                                             26

4.399.2.               pakeitimą                                                                                            8,7“.

 

203. Pakeisti 4.400 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.400.                 psichologo, turinčio teisę atlikti asmenų, pageidaujančių gauti

traukinio mašinisto pažymėjimą, psichologinį vertinimą,

pripažinimo įforminimą                                                                      3,6“.

 

204. Pakeisti 4.401 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.401.                 traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimo:

4.401.1.               išdavimą                                                                                             61

4.401.2.               pakeitimą                                                                                            4,2“.

 

205. Pakeisti 4.403 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.403.                 traukinio mašinistų egzaminuotojų pripažinimo pažymėjimo:

4.403.1.               išdavimą                                                                                             23

4.403.2.               pakeitimą                                                                                            6,7“.

 

206. Pakeisti 4.404 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.404.                 prekinių vagonų techninio prižiūrėtojo sertifikato:

4.404.1.               išdavimą                                                                                             71

4.404.2.               pakeitimą                                                                                            71“.

 

207. Pakeisti 4.421.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.421.2.              gyvūninio produkto, žaliavos veterinarijos pažymėjimo

išdavimą, jeigu valstybės rinkliava už valstybinę veterinarinę

kontrolę gyvūninius produktus ir pašarus siunčiančių ūkio

subjektų nesumokėta pagal 4.416 papunktį                                        2,9“.