Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. LIEPOS 11 D. NUTARIMO NR. 679 „DĖL MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. 1324

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.2. pakeisti 2 priedą:

1.2.1. pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)

6,09

 

 

;

 

1.2.2. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

5. Grupės valandų (kontaktinių ir nekontaktinių) skaičius per savaitę (h)

38,53

38,53

38,53

40,48

 

 

 

;

 

1.3. pakeisti 3 priedo 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

3. Vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas (R)

7,65

 

 

;

 

1.4. pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

Energetikos ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                     Žygimantas Vaičiūnas

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

UGDYMO REIKMIŲ KOEFICIENTŲ SĄRAŠAS

 

 

Ugdymo reikmės

Ugdymo reikmių koeficientai (pareiginės algos baziniais dydžiais)

1. Ugdymo reikmėms, finansuojamoms iš savivaldybėms skiriamų mokymo lėšų:

 

1.1. ugdymo procesui organizuoti ir valdyti:

 

1.1.1. mokiniams, besimokantiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

0,4259

1.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas

0,8519

1.2. švietimo pagalbai mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose:

 

1.2.1. pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti, prevencinėms programoms įgyvendinti

0,0952

1.2.2. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 1.2.3 ir 1.2.4 papunkčiuose

0,5089

1.2.3. specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams1:

 

1.2.3.1. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių2

3,8068

1.2.3.2. besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių2

7,5237

1.2.3.3. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių

2,667

1.2.3.4. besimokantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas ir dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių

5,2439

1.2.4. migrantams2, 3

2,6535

1.3. mokymosi pasiekimų patikrinimams organizuoti ir vykdyti4

0,0100

1.4. formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti4

0,1039

2. Ugdymo reikmės, finansuojamos iš mokykloms skiriamų mokymo lėšų:

 

2.1. vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms:

 

2.1.1. mokiniams, išskyrus mokinius, nurodytus šio priedo 2.1.2 ir 2.1.3 papunkčiuose

0,1176

2.1.2. mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas tautinės mažumos kalba (kalbos) arba valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje5

0,1411

2.1.3. mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą tautinės mažumos kalba (kalbos)

0,1235

2.2. mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam orientavimui

0,0239

2.3. mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti

0,044

2.4. informacinėms ir komunikacinėms technologijoms (IKT) diegti ir naudoti

0,0336

 

1 Taikoma specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išskyrus mokinius, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų (mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių kodai, nurodyti švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamame Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatoriuje: 2310, 2311, 2312, 2313, taip pat 2321, kai mokiniai turi nedidelių arba vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių).

2 Mokiniams, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir yra migrantai, taikomi tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams nustatyti švietimo pagalbos mokyklose ir pedagoginę psichologinę pagalbą teikiančiose įstaigose koeficientai, nustatyti šio priedo 1.2.3.1 arba 1.2.3.2 papunktyje.

3 Taikoma užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, atvykusiems gyventi į Lietuvos Respubliką, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas bendrojo ugdymo klasėse (migrantams), ne ilgiau kaip dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje ir nemoka valstybinės kalbos.

4 Šio priedo 1.3–1.4 papunkčiuose nurodytos lėšos skaičiuojamos tik mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas.

5 Taikoma mokiniams, besimokantiems pagal bendrojo ugdymo programas: tautinės mažumos kalba kalbos); valstybine mokomąja kalba daugiakalbėje aplinkoje (jeigu mokykla yra Vilniaus rajono ar Šalčininkų rajono savivaldybėje, taip pat jeigu mokykla yra Elektrėnų, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Visagino ar Vilniaus miesto savivaldybėje ir joje yra ne mažiau kaip 20 procentų mokinių, besimokančių valstybine mokomąja kalba, kurių gimtoji kalba – ne valstybinė kalba).

_________________________

 

 

Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo

4 priedas

 

SĄLYGINIS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIUS, KAI FAKTINIS MOKINIŲ SKAIČIUS MOKINIŲ SRAUTE YRA MAŽESNIS UŽ MAŽIAUSIĄ SĄLYGINĖS KLASĖS (GRUPĖS) MOKINIŲ SKAIČIŲ

 

Klasė (grupė)

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

Bendrasis ugdymas

iki 2 m.

nuo 2 iki 3 m.

nuo 3 m.

1–10 (I–II gimnazijos) kl.

III–IV gimnazijos kl. 1, 2

Faktinis mokinių skaičius mokinių sraute

1–2

3–4

1–4

5–7

1–5

6–9

1–5

6–9

1–4

5–7

1–11

Sąlyginis klasių (grupių) skaičius

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0,33

0,5

0

1 IV gimnazijos klasei priskiriamas sąlyginis klasių skaičius, lygus 1, tais atvejais, kai mokykloje nesudaromos III gimnazijos klasės atitinkama mokomąja kalba.

2 Mokyklų, ugdymą vykdančių skirtingomis mokomosiomis kalbomis, tačiau vidurinio ugdymo programą įgyvendinančių pagal šių mokyklų parengtą bendrą vidurinio ugdymo planą, III gimnazijos klasei ir IV gimnazijos klasei priskiriamas sąlyginis klasių skaičius, lygus 0,5, jei mokinių skaičius atitinkamoje klasėje, kurioje mokoma pagal bendrą vidurinio ugdymo planą, yra ne mažiau kaip 12. Šių mokyklų sąrašą tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

 

_______________________