LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. BIRŽELIO 22 D. ĮSAKYMO NR. D1-342 „dėl Verkių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. D1-362

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Verkių regioninio parko tvarkymo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. D1-342 „Dėl Verkių regioninio parko tvarkymo plano patvirtinimo“:

1. Išdėstau Verkių regioninio parko tvarkymo plano sprendinių grafinę dalį nauja redakcija (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Verkių regioninio parko tvarkymo plano aiškinamojo rašto pagrindinių teiginių 3.4.1.9. papunktį.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Mažeika