Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 24 d. Nr. 987

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažinti netekusiu galios 4.220 papunktį.

1.2. Pripažinti netekusiu galios 4.222 papunktį.

1.3. Pakeisti 4.225.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.225.2.      vietoj prarasto išdavimą                                                                         4“.

 

1.4. Pripažinti netekusiu galios 4.235 papunktį.

1.5. Papildyti 4.2631 papunkčiu:

4.2631.           juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių, siekiančių atlikti burinių jachtų technines apžiūras, atestavimą    32“.

 

1.6. Pripažinti netekusiu galios 4.287 papunktį.

1.7. Pakeisti 4.354 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.354.         nacionalinio transporto priemonės tipo patvirtinimo mažomis serijomis liudijimo išdavimą                      144“.

 

1.8. Pakeisti 4.356.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.356.1.      liudijimo arba pranešimo apie liudijimo pripažinimą išdavimą:“.        

 

1.9. Papildyti 4.4041 papunkčiu:

4.4041.         teisės mokyti fizinius asmenis, kurių darbas tiesiogiai arba netiesiogiai susijęs su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovus:

4.4041.1.        suteikimą                                                                                              5,8

4.4041.2.        deklaracijos duomenų pakeitimą                                                          4,5“.

 

1.10. Papildyti 4.4053 papunkčiu:

4.4053.       teisės atlikti bepiločio orlaivio arba bepiločio orlaivio sistemos (UAS) atitikties vertinimą suteikimą    85“.

 

1.11. Papildyti 4.4054 papunkčiu:

4.4054.         asmens reputacijos patikrinimo pažymos išdavimą:                           

4.4054.1.        su  Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenimis            5,8

4.4054.2.        be  Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų                 5,4“.

 

1.12. Papildyti 4.4111 papunkčiu:

4.4111.         specialiojo leidimo naudoti I, II ir (ar) III sąrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniam tyrimui:                                                                                                  

4.4111.1.        išdavimą                                                                                                362

4.4111.2.        pakeitimą                                                                                              153

4.4111.3.        patikslinimą                                                                                           38“.

 

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1.11 papunktis įsigalioja 2022 m. sausio 2 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė