VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 19 D. ĮSAKYMO NR. B1-487 „DĖL PRODUKTŲ TIEKIMO RINKAI RIBOJIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 17 d. Nr. B1-578

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinančiu direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL 2004 L 338, p. 4), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju1 skirsniu įstatymu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 9.3.10 ir 20.3 papunkčiais:

1.   P a k e i č i u:

1.1.      Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.1. pripažįstu netekusia galios 3 punkto šeštąją pastraipą;

1.1.2. pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. VMVT įgaliotieji pareigūnai, vadovaudamiesi Produktų saugos įstatymo 14 ir 16 straipsnių arba Maisto įstatymo 11 straipsnio 6 dalies ir 121 straipsnio nuostatomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų ar pašarų (toliau – produktai) saugą, priima šiuos sprendimus dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo:

8.1. Sprendimą laikinai uždrausti tiekti, siūlyti tiekti rinkai, demonstruoti produktą (-us) (1 priedas);

8.2. Sprendimą dėl leidimo tiekti produktą (-us) rinkai (2 priedas);

8.3. Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo (3 priedas).“;

1.1.3. pakeičiu 12.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.4. nustatoma, kad su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos į maistą išskiria medžiagas, kurios gali kelti pavojų žmonių sveikatai, pakeisti maisto sudėtį arba pabloginti jo organoleptines savybes;“;

1.1.4. pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. VMVT įgaliotajam pareigūnui priėmus Sprendimą dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo ir pritaikius Aprašo 20.1, 20.2, 20.3, 20.4 ir (ar) 20.5 papunkčiuose nurodytą (-as) tiekimo rinkai ribojimo priemonę (-es), VMVT pareigūnas turi tik ištyręs ir įvertinęs nesaugių produktų tiekimo rinkai aplinkybes bei nustatęs atsakingus asmenis surašyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos Maisto įstatymo pažeidimo protokolą ir jį kartu su reikalingais įrodymais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduoti VMVT, arba surašyti Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolą, kurio forma nurodyta Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento, patvirtinto Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 1-169 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“, 1 priede, ir jį kartu su reikalingais įrodymais ne vėliau kaip per 3 darbo dienas perduoti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.“;

1.1.5. pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Jei yra pagrįstų įtarimų, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) vartotojų ar gyvūnų sveikatai, ūkio subjektai, vadovaudamiesi reglamentu (EB) Nr. 178/2002, Maisto įstatymu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. B1-308 „Dėl informacijos apie nesaugų ar galimai nesaugų maistą, su maistu besiliečiančius gaminius ir medžiagas ar pašarus teikimo“, apie tai turi pateikti informaciją VMVT ir vartotojams.“;

1.1.6. pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. VMVT įgaliotieji pareigūnai su priimtais sprendimais dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo pasirašytinai turi supažindinti ūkio subjektą. Jei nėra galimybės pasirašytinai supažindinti ūkio subjekto su priimtu sprendimu dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo, šis sprendimas ūkio subjektui turi būti išsiunčiamas registruotu laišku, ūkio subjekto faktiškai vykdomos veiklos vietos adresu, ir (ar) paskelbiamas VMVT interneto svetainėje http://vmvt.lt/. Kai ūkio subjektas neturi veiklos vietos, sprendimas turi būti išsiunčiamas ūkio subjekto buveinės (juridiniam asmeniui) ar deklaruojamos gyvenamosios vietos (fiziniam asmeniui) adresu, o jei pastarojo nėra – nuolatinės gyvenamosios vietos adresu.“;

1.2. Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarko aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. B1-487 „Dėl Produktų tiekimo rinkai ribojimo priemonių taikymo tvarko aprašo patvirtinimo“, 1 priedo antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

nustačiau, kad yra pagrįstų įtarimų, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) vartotojams ar vartotojams ir gyvūnams ir neatitinka teisės aktų reikalavimų _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodyti teisės akto pavadinimą, priėmimo datą; duomenis, rodančius, kad vartotojai, vartoję maistą, apsinuodijo ar maistas kitaip pakenkė jų sveikatai arba dėl to juos ištiko mirtis; duomenis, kad pašarai yra pagaminti iš maistinių gyvūnų, iš kurių gauti produktai nėra saugūs žmonėms vartoti; duomenis, kad su maistu besiliečiantys gaminiai ir medžiagos į maistą išskiria medžiagas, kurios gali kelti pavojų žmonių sveikatai, pakeisti maisto sudėtį arba pabloginti jo organoleptines savybes; kitus pagrįstus įtarimus, kad produktas (-ai) yra nesaugus (-ūs) vartotojams ar vartotojams ir gyvūnams ir neatitinka teisės aktų reikalavimų; kitus teisės aktų nustatytus šio sprendimo taikymo pagrindus)“.

2. Pavedu:

2.1. įsakymo vykdymą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padaliniams, nurodytiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1743 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos struktūros patvirtinimo“, 12.8 papunktyje ir 21–71 punktuose;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

Direktorius                                                                                                                          Jonas Milius