LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIPINIŲ GRŪDŲ IR (ARBA) RAPSŲ PIRKIMO‒PARDAVIMO SUTARTIES SĄLYGŲ PATVIRTINIMO

 

2014 m. lapkričio 19 d. Nr. 3D-874

Vilnius

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymu ir  Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2003 m. birželio 4 d. nutarimu  Nr. 726 „Dėl įgaliojimo nustatyti tipines žemės ūkio produkcijos pirkimo‒pardavimo sutarčių sąlygas“: 

1. T v i r t i n u Tipines grūdų ir (arba) rapsų pirkimo‒pardavimo sutarties sąlygas (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                            Virginija Baltraitienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2014 m. lapkričio19 d. įsakymu Nr. 3D-874

 

 

tipinėS GRŪDŲ IR (ARBA) RAPSŲ  pirkimo‒pardavimo sutartiES SĄLYGOS

 

____________ Nr.__________

(data)                    

___________________

(sudarymo vieta)

 

Grūdų ir (arba) rapsų (toliau – grūdų) augintojas, toliau – Pardavėjas (fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas),  ir grūdų pirkėjas, toliau – Pirkėjas (grūdų pirkėjo – fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas), atstovaujamas (pareigos, vardas, pavardė), veikiančio pagal (dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo), toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudaro šią grūdų pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis):

I. SUTARTIES OBJEKTAS

 

1. Pardavėjas įsipareigoja patiekti nuo 20__ m. ____________ ______ d. iki 20__ m. ____________________ ____ d., o Pirkėjas įsipareigoja nupirkti iš Pardavėjo per numatytą terminą pristatytus grūdus:

 

Grūdų

pavadinimas

Kiekis

(fiziniu svoriu)

t

Lietuvos

standartas

 

Koky-

bės

klasė

Grūdų supirkimo kaina, Eur už toną

(neįskaitant PVM, bazinių kokybės rodiklių)

 

Pristatymo periodiškumas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Parduodamų grūdų kiekis gali neatitikti ( + , – ) proc. lentelėje nurodytojo kiekio.

 

II. GRŪDŲ KOKYBĖ

 

3. Pagal šią sutartį perkami:

3.1. grūdai, atitinkantys Sutarties 1 punkto lentelėje nurodytų standartų reikalavimus;

3.2. grūdai iš Pardavėjų, įregistruotų Pašarų ūkio subjektų registre.

4.  Grūdai, neatitinkantys standartų reikalavimų, grąžinami Pardavėjui arba, Šalims susitarus, priimami saugoti arba parduodami Pirkėjui taikant Sutarties 9 punkte numatytas kainos nuolaidas.

5. Pristatytų grūdų kokybė nustatoma ir jie įkainojami ne vėliau kaip per 2, o salyklinių miežių ‒ ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Grūdų kokybės rodiklius Pirkėjas nustato iš vieno ėminio, kai Pardavėjas atveža tik vieną siuntą per dieną, ir iš vidutinio paros  ėminio, sudaryto iš kiekvienos siuntos ėminių, kai atveža kelias siuntas per dieną. Laboratorinis ėminys laikomas ne trumpiau  kaip 24 val. po analizės, laiką skaičiuojant  nuo kitos paros 0.00 val.

6.  Jeigu Pardavėjas nesutinka su Pirkėjo laboratorijoje nustatytais grūdų kokybės rodikliais, tyrimai kartojami dalyvaujant Pardavėjui. Pardavėjui nesutinkant su kartotiniais tyrimais, Pirkėjas užplombuotus ir pagal aktą Šalių pasirašytus laboratorinius ėminius  turi  išsiųsti  tyrimams Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijai (skyriui) arba kitai Šalių susitarimu pasirinktai kompetentingai institucijai ne vėliau kaip per 48 val. nuo jų paėmimo (neįskaitant nedarbo dienų).

7. Jeigu atlikus tyrimus Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijoje (skyriuje) arba kitoje Šalių susitarimu pasirinktoje kompetentingoje institucijoje paaiškėja, kad Pirkėjo nustatyti kokybės rodikliai neviršija leistinų paklaidos ribų, tyrimo išlaidas apmoka Pardavėjas, o jeigu Pirkėjo nustatyti kokybės rodikliai viršija leistinas paklaidų ribas – tyrimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

Pirkėjas, naudojantis grūdų kokybei nustatyti Infratec prietaisą, Pardavėjui pateikia raštu pirminius grūdų kokybės įvertinimo rodiklius pagal prietaiso rodmenis.

8Grūdų įskaitomasis svoris, pagal kurį atsiskaitoma už perkamus grūdus,  apskaičiuojamas perskaičiavus patiektų grūdų drėgnio ir šiukšlinių priemaišų kiekio faktiškuosius rodiklius į Sutarties 1 punkto lentelėje nurodytų standartų nustatytus bazinius rodiklius pagal Grūdų, jų produktų  ir  kitų  produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisykles, patvirtintas  Lietuvos  Respublikos  žemės  ūkio  ministro  1999 m.  gruodžio 31 d.  įsakymu Nr. 479 „Dėl grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“.

9.  Už pristatytus  aukštesnės ar žemesnės kokybės,  nei Sutarties 1 punkto lentelėje nurodytų standartų nustatyti grūdų kokybės rodikliai, grūdus  Šalių susitarimu taikomos tokios kainos priemokos ar nuolaidos:

Grūdų

rūšis

Grūdų kokybės rodiklių pavadini-mas

Kokybės rodiklių normų

mato vnt.

Kokybės rodiklių normos

pagal LST

Faktiški kokybės rodikliai

Kainos priemoka už kiekvieną geresnės ko-kybės rodiklį

(+) Eur už vnt.

Kainos nuolaida už kiekvieną žemesnės kokybės rodiklį

(-)  Eur už vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TIEKIMAS

 

10.  Grūdai pagal šią Sutartį priimami (pristatomi) Sutarties 1 punkto terminais, periodiškumu  ir kiekiais. Šalių susitarimu pristatymo (priėmimo) terminai ir periodiškumas gali būti tikslinami, pridedami prie Sutarties  ir  yra  neatsiejama Sutarties  dalis.

11. Grūdai pristatomi į _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodomas artimiausias supirkimo punktas ir kieno – Pirkėjo ar Pardavėjo – sąskaita grūdai pristatomi į grūdų supirkimo punktą)

 

12. Grūdų priėmimas, kokybės įvertinimas ir dokumentų įforminimas atliekami ________________________________________________________________________________

(nurodoma kieno – Pirkėjo ar Pardavėjo – sąskaita)

 

IVATSISKAITYMO TVARKA

 

13. Pirkėjas jam pristatytų grūdų pirkimą įformina išrašydamas Pardavėjui PVM sąskaitą faktūrą, sąskaitą faktūrą ar kitą lygiavertį mokėjimo reikalavimo dokumentą. Šalių susitarimu PVM sąskaitoje faktūroje, sąskaitoje faktūroje ar kitame lygiaverčiame mokėjimo reikalavimo dokumente gali būti įrašyti ir rekomenduojami papildomi rekvizitai, nustatyti Papildomų rekvizitų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose ir kituose žemės ūkio produkcijos pirkimo dokumentuose, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 3D-80 „Dėl papildomų rekvizitų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitose faktūrose, sąskaitose faktūrose ir kituose žemės ūkio produkcijos pirkimo

dokumentuose sąrašo“.

14. Atsiskaitoma ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(grynaisiais pinigais, mokėjimo nurodymais įvykdyti kredito ir debeto pavedimus, naudojant vekselius ar kitaip)

 

15. Už grūdus numačius atsiskaityti debeto pavedimais, ši Sutartis pripažįstama Pirkėjo rašytiniu sutikimu lėšas nurašyti iš jo sąskaitos ir pervesti Pardavėjui pagal visus Pardavėjo pateiktus debeto pavedimus.

16.  Už  supirktus grūdus Pirkėjas atsiskaito vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2000 m. balandžio 6 d. nutarimu  Nr. 393 „Dėl atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją ir jos įkainojimo terminų patvirtinimo“  nustatytais terminais:

16.1.  50 procentų apskaičiuotos sumos – per 30 dienų nuo jų gavimo, įskaitant įkainojimo trukmę;

16.2.  kiti 50 procentų apskaičiuotos sumos – per 60 dienų nuo jų gavimo.

17. Šalių susitarimu už grūdus gali būti atsiskaityta ir kitaip – įskaitymo būdu pagal tarpusavio skolų suderinimo aktą ar kitą panašų dokumentą, kuriuo Šalys pareiškia savo valią įskaityti abipuses skolas, susidariusias už avansu iš  Pirkėjo gautas materialines vertybes, taip pat  kitais terminais, bet ne ilgesniais nei nurodyta šios Sutarties 16 punkte. Sutartyje numatytos atsiskaitymo sąlygos privalo atitikti įstatymų  nustatytus reikalavimus.

 

V. ŠALIŲ TURTINĖ ATSAKOMYBĖ

 

18. Pardavėjas, nepristatęs grūdų Sutartyje numatytais terminais ir periodiškumu, moka Pirkėjui baudą ___________ proc. nuo nepristatytų grūdų vertės.

19. Pirkėjas, nepriėmęs grūdų Sutartyje numatytais terminais ir periodiškumu, moka Pardavėjui baudą ___________ proc. nuo nepriimtų  grūdų vertės.

20. Nepristatytų  arba  nepriimtų grūdų  vertė apskaičiuojama nepristatytą arba nepriimtą grūdų kiekį (fiziniu svoriu, įvertinus Sutarties 2 punkte numatytą leistiną neatitikimą) dauginant iš Sutarties 1 lentelėje nurodytos grūdų supirkimo kainos.

21. Pirkėjas, neatsiskaitęs už grūdus šios Sutarties 16 punkte nurodytais atsiskaitymo terminais, įskaitant įkainojimo trukmę, už laikotarpį nuo kitos dienos po šio termino pabaigos iki galutinio atsiskaitymo dienos, Pardavėjui už kiekvieną pradelstą dieną moka pavėluoto mokėjimo palūkanas bei išieškojimo išlaidų kompensaciją, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės produkciją įstatymo 12 straipsnio nuostatomis.

22. Jeigu Pirkėjas negali atsiskaityti su Pardavėju per šios Sutarties 16 punkte nurodytą atsiskaitymo terminą, Sutarties 14 punkte numatytu būdu pagal rašytinį Pirkėjo prašymą Pardavėjas atsiskaito su Pirkėju Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės produkciją įstatymo 8 straipsnio ir 5 dalyje nustatyta tvarka.

23. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui  (force majeure). Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.  Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m.  kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“.

Šalis, negalinti vykdyti prisiimtų  įsipareigojimų, privalo ne vėliau kaip per _______dienas pranešti kitai Šaliai apie susidariusias aplinkybes ir jų įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu Šalis per nurodytą terminą pranešimo neišsiunčia, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši faktiškai patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo.

Lokalūs nepalankūs hidrometeorologiniai reiškiniai, kurie neatitinka Ekstremalių įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo“, nelaikomi nenugalimos jėgos (force majeure) reiškiniais.

VI. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

 

24. Kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios galiojantiems teisės aktams ir šiai Sutarčiai:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

25. Pasikeitus bet kuriam iš šioje Sutartyje nurodytų teisės aktų, vadovaujamasi pakeitimais.

26. Sutartis gali būti nutraukta, pakeista ar papildyta Šalių susitarimu arba teismo sprendimu, jeigu Šalys nevykdo savo įsipareigojimų.

27. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.

28. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

29. Sutarties priedai, Šalių pasirašyti, yra neatsiejamos Sutarties dalys.

30. Ginčai, kilę dėl šios Sutarties, sprendžiami šalių susitarimu, o susitarti nepavykus ‒  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

ŠALIŲ REKVIZITAI

 

Pardavėjas                                                                                           Pirkėjas

_________________________________                                   ___________________________________

(fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens                         (fizinio asmens vardas, pavardė / juridinio asmens

pavadinimas)                                                                                          pavadinimas)

_____________________________________                          ________________________________________

(gyvenamosios vietos / buveinės adresas)                                      (gyvenamosios vietos / buveinės adresas)

______________________________________                       ________________________________________

(tel. / faks. /el. paštas )                                                                        (tel. / faks. / el. paštas)

_____________________________________                          ________________________________________

(banko pavadinimas, kodas)                                                            (banko pavadinimas, kodas)

____________________________________                            ________________________________________

(atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)                                                       (atsiskaitomosios sąskaitos Nr.)

_____________________________________                          ________________________________________

(PVM mokėtojo (PVM kompensacinio tarifo gavėjo)                                 (PVM mokėtojo kodas)

kodas)

______________________________________

(Pašarų ūkio subjektų registre registracijos

numeris Nr. LT AT_______________)

 

________________________________                                     _________________________________  

(parašas)                                                                                               (parašas)

A. V.                                                                                                A. V.