DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 11 d. Nr. T1-90

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Renginių organizavimo Druskininkų savivaldybės teritorijos viešosiose vietose tvarkos aprašą, paraiškos renginiui organizuoti ir pranešimo apie organizuojamą renginį formas (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Druskininkų savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimą Nr. T1-217 „Dėl renginių organizavimo Druskininkų savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo tvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Ričardas Malinauskas

 

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T1-90

 

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS  TERITORIJOS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Renginių organizavimo Druskininkų savivaldybės teritorijos viešosiose vietose tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato renginių, nereglamentuojamų Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo, organizavimo Druskininkų savivaldybės teritorijos viešosiose vietose tvarką: renginių organizavimo vietas, laiką, reikalavimus organizatoriui, leidimų išdavimą ir organizatorių atsakomybę, taip pat apibrėžia renginius, kuriems nereikalingas leidimas. Tvarkos aprašu siekiama geriau koordinuoti bei derinti Druskininkų savivaldybės teritorijos viešosiose vietose organizuojamus renginius, atsižvelgiant į Druskininkų bendruomenės narių bei kurorto svečių poreikius.

2. Tvarkos apraše naudojamos sąvokos:

2.1. Didelės apimties renginys – organizuotas viešas žmonių susibūrimas, skirtas įvairaus amžiaus asmenims, veiksmas – koncertas, spektaklis, šventė, mugė, paroda, akcija, sporto varžybos, festivalis, valstybinių švenčių ar atmintinų datų minėjimas, cirko ar teatro vaidinimas, filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmavimas, eitynės ir kt., kurio forma nepriskiriama susirinkimo sąvokai (mitingas, piketas, demonstracija, pilietinė akcija ir kt.) bei planuojamas žiūrovų bei dalyvių skaičius – daugiau nei 100 žmonių;

2.2. Nepilnamečiams skirtas renginys – asmenims iki 18 metų skirtas renginys.

2.3. Mažos apimties renginys – organizuotas viešas žmonių susibūrimas, skirtas įvairaus amžiaus asmenims, veiksmas – koncertas, spektaklis, šventė, mugė, paroda, akcija, sporto varžybos, festivalis, valstybinių švenčių ar atmintinų datų minėjimas, cirko ar teatro vaidinimas, filmo (vaizdo klipo) masinės scenos filmavimas, eitynės ir kt., kurio forma nepriskiriama susirinkimo sąvokai (mitingas, piketas, demonstracija, pilietinė akcija ir kt.) bei planuojamas žiūrovų bei dalyvių skaičius – mažiau nei 100 žmonių;

2.4. Renginio organizatorius (toliau – Organizatorius):

2.4.1. Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kitas pilnametis fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis.

2.4.2. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo filialas, Europos Sąjungos valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų filialas.

2.5. Leidimas renginiui organizuoti – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteikta teisė organizuoti renginį savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje (toliau – leidimas). Duomenys apie leidimo suteikimą paskelbiami per Licencijų informacinę sistemą interneto svetainėje https://www.licencijavimas.lt. Kitos formos dokumentai nerengiami ir neišduodami.

2.6. Druskininkų savivaldybės teritorijos viešoji vieta – savivaldybės teritorijoje esanti valstybei ar Savivaldybei bei jos biudžetinėms ir viešosioms įstaigoms nuosavybės teise priklausanti ar kita teisėta forma valdoma teritorija(toliau – viešoji vieta), išskyrus privatiems asmenims išnuomotą ar perduotą naudotis teritoriją, skirta viešam naudojimui (gatvės, aikštės, skverai, parkai, pėsčiųjų takai, paplūdimiai, pakrantės, miškai, pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo aikštelės, stadionai, sporto aikštynai, ežerai, aerodromo teritorija, kapinės ir kitos žmonių susibūrimo vietos).

2.7. Gatvės artistas – tai asmuo, kuris nustatytose Druskininkų savivaldybės teritorijos viešose miesto vietose rengia ir atlieka meninius pasirodymus. Meninė gatvės artistų veikla apima teatro, muzikos, šokio, cirko, dailės, amatų ar kitus meninio pobūdžio pasirodymus.

2.8. Renginio koordinatoriai – Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti darbuotojai/valstybės tarnautojai, koordinuojantys renginius viešosiose vietose, atsakingi už dokumentų nagrinėjimą ir leidimų renginiui organizuoti parengimą bei atsakymų į pranešimą apie renginį parengimą (toliau – Koordinatorius).

2.9. Paraiška renginiui organizuotiraštiška Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos formos paraiška leisti organizuoti didelės apimties renginį (toliau – paraiška).

2.10. Pranešimas apie organizuojamą renginį – raštiškas Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos formos pranešimas Druskininkų savivaldybės administracijai apie planuojamą organizuoti mažos apimties renginį (toliau – pranešimas).

 

II SKYRIUS

RENGINIAI, KURIEMS NEREIKALINGAS LEIDIMAS RENGINIUI ORGANIZUOTI

 

3. Tvarkos aprašas nereglamentuoja renginių:

3.1. vykstančių fiziniams ir juridiniams asmenims teisėtu pagrindu priklausančiuose ar jų valdomose teritorijose ir uždarose patalpose;

3.2. organizuojamų Druskininkų savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei jų padalinių, jeigu jie yra pagrindiniai renginio organizatoriai.

4. Leidimo organizuoti renginį nereikia mažos apimties renginiams. Tokio renginio organizatorius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki renginio pradžios raštu pateikia Savivaldybės administracijai pranešimą apie organizuojamą renginį, nurodydamas renginio vietą ir laiką, pristatydamas renginio veiklas bei planuojamą renginio dalyvių skaičių. Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirti Koordinatoriai parengia raštišką atsakymą (el. paštu) per 1 darbo dieną nuo pranešimo gavimo, kuriame patvirtinama renginio vieta ir laikas arba informuojama apie kitą toje pačioje viešojoje vietoje vykstantį renginį, su kurio Organizatoriumi reikia susiderinti.

5. Mažos apimties renginio organizatorius privalo:

5.1. užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą;

5.2. užtikrinti, kad renginio metu nebūtų trukdomas, draudžiamas ar ribojamas transporto priemonių eismas, o renginio organizatoriai ir dalyviai laikytųsi Kelių eismo taisyklių reikalavimų;

5.3. laikytis Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinės saugos reikalavimų;

5.4. netrikdyti viešosios rimties, asmenų ramybės, poilsio ar darbo;

5.5. netrukdyti Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų bei jų padalinių organizuojamiems renginiams; 

5.6. renginio metu ir jam pasibaigus sutvarkyti renginio teritoriją;

5.7. raštiškai (el. paštu) arba žodžiu per Koordinatorių susiderinti su kito renginio organizatoriumi, kuriam išduotas leidimas organizuoti renginį toje pačioje viešoje vietoje ir tuo pačiu laiku.

5.8. pasiruošimas renginiui (palapinių, kėdžių, stalų, pakylos, scenos, meninės ar kitokios instaliacijos, konstrukcijos ar kitos renginiui organizuoti reikalingos įrangos pastatymas), renginys ir teritorijos pasibaigus renginiui sutvarkymas turi trukti ne ilgiau kaip 3 valandas, o renginio organizatorius užtikrina renginio teritorijos ir joje esančios įrangos apsaugą;

5.9. pranešimo pateikimas nesuteikia papildomų (išskirtinių) teisių ar laisvių ir negali būti pagrindas riboti kitų asmenų teises ar laisves. Jei toje pačioje vietoje tuo pačiu laiku keli asmenys siekia organizuoti kelis renginius, vėliau pranešimus pateikę asmenys turi prisiderinti prie anksčiau pranešimus pateikusių asmenų organizuojamų renginių arba jų atsisakyti, jei susitarti nepavyksta.

6. Leidimo nereikia gatvės artistams, kurie turi teisę be leidimo ir pranešimo rengti bei atlikti meninius pasirodymus viešosiose vietose.

7. Gatvės artistas, norintis atlikti pasirodymą viešoje vietoje, privalo:

7.1. laikytis Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, demokratinių gyvenimo normų, tausoti turtą;

7.2. užtikrinti, kad pasirodymo metu nebūtų trikdoma viešoji rimtis, asmenų ramybė, poilsis ar darbas;

7.3. užtikrinti, kad pasirodymo metu nebūtų trukdoma kitiems Savivaldybės teritorijoje vykstantiems renginiams;

7.4. palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti pasirodymo vietą jam pasibaigus.

8. Gatvės artistams draudžiama:

8.1. pasirodymo metu naudoti sprogstamąsias, chemines ar kitas pavojingas medžiagas, kurios galėtų sukelti pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei;

8.2. demonstruoti pasirodymus, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, terorizmą, žiaurų elgesį, smurtą ar žeidžia kitus asmenis.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKOS PATEIKIMAS

 

9. Organizatorius, norintis gauti Leidimą organizuoti renginį, raštiškai ar elektroninėmis priemonėmis, tiesiogiai arba per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt) pateikia Savivaldybės administracijai nustatytos formos Paraišką.

10. Privaloma informacija Paraiškoje:

10.1. Organizatorius (juridinio asmens pavadinimas (fizinio asmens vardas, pavardė), telefonas, teisinė forma, kodas, adresas, el. pašto adresas);

10.2. renginio pavadinimas ir turinys, forma;

10.3. laikas (data, valanda, renginio trukmė bei visa trukmė nuo pasiruošimo iki visiško teritorijos sutvarkymo);

10.4. vieta, teritorija arba maršrutas;

10.5. numatomas dalyvių ir žiūrovų skaičius;

10.6. organizatorių įsipareigojimai: užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą, nurodant būdus ir priemones; palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio vietą po renginio ir kt.;

10.7. organizatorių pageidavimai, pvz.: leisti prekybą, apriboti eismą, palaikyti viešąją tvarką ir kt.;

11. Pateikus neišsamią informaciją, Koordinatorius elektroniniu paštu informuoja apie tai pareiškėją ir nurodo terminą, iki kada pateikti papildomus duomenis, reikalingus sprendimui priimti.

12. Paraiška renginiui organizuoti pateikiama ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki renginio pradžios.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

13. Paraiškas nagrinėja Koordinatorius. Atsižvelgdamas į renginio sudėtingumą, Koordinatorius, suderinęs su Savivaldybės administracijos direktoriumi, gali į aptarimą kviesti renginio organizatorius bei Savivaldybės administracijos padalinių, policijos ir/ar kitų tarnybų atstovus. Renginio sudėtingumą lemia šios aplinkybės: numatomas dalyvių ir žiūrovų skaičius bei amžiaus grupė (atsižvelgiant į renginio vietą), ar būtini ir kokio masto eismo apribojimai ir jo organizavimo pakeitimai, ar reikalingos specialios dalyvių ir žiūrovų saugumo užtikrinimo priemonės, ar numatoma prekyba alkoholiniais gėrimais, kitos aplinkybės.

14. Atsižvelgdamas į gyventojų interesus ir kitas svarbias aplinkybes (eismo organizavimą, žmonių saugumo užtikrinimą ir kt.), Savivaldybės administracijos direktorius gali pasiūlyti kitą renginio vietą ir laiką nei prašoma. Organizatoriams atsisakius pakeisti vietą ar laiką, leidimas renginiui neišduodamas.

15. Apie atsisakymą išduoti leidimą Organizatorius informuojamas Savivaldybės administracijos direktoriaus raštu likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms iki renginio, rašte nurodomos tokio atsisakymo priežastys.

16. Išnagrinėjus paraišką, Koordinatorius rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą, kuriame nurodomi įpareigojimai Organizatoriui, Savivaldybės administracijos padaliniams, prašymai policijai, kitoms tarnyboms. Sprendimą priima savivaldybės administracijos direktorius arba jo pavaduotojas.

17. Paraiškos nenagrinėjamos, jei:

17.1. jos nėra pasirašytos Organizatoriaus;

17.2. Organizatoriaus nevykdo Koordinatoriaus reikalavimo iki nurodyto termino pateikti papildomus duomenis, reikalingus sprendimui priimti;

17.3. pateiktos likus mažiau kaip 10 darbo dienų iki renginio.

18. Apie nenagrinėjamas paraiškas Koordinatorius raštu arba el. paštu informuoja Organizatorius.

19. Jeigu po Leidimo išdavimo atsiranda aplinkybių, dėl kurių renginys nebegali vykti suderintu laiku, suderintoje vietoje, Organizatorius privalo raštu arba el. paštu informuoti Savivaldybės administraciją.

 

V SKYRIUS

RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

 

20. Renginiai viešosiose vietose gali vykti nuo 8.00 iki 23.00 val. (nepilnamečiams skirti renginiai – iki 22 val.). Renginių laikas gali būti pratęstas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, jeigu renginio Organizatorius paraiškoje argumentuoja renginio laiko pratęsimo būtinybę. Renginių laiko apribojimai netaikomi Druskininkų savivaldybės biudžetinėms ir viešosios įstaigoms bei jų padaliniams, jeigu jie yra pagrindiniai renginio organizatoriai.

21. Renginio metu 22 punkte nurodytu laiku galima naudoti civilinės pirotechnikos priemones.

22. Didelės apimties renginiuose gali būti organizuojamas prekybos ar paslaugų teikimo vietų viešas konkursas (aukcionas).

23. Organizatorius privalo:

23.1. organizuoti renginį tik turėdamas leidimą;

23.2. užtikrinti, kad renginių, kurių metu atliekama muzika, triukšmo lygis neviršytų galiojančių Lietuvos higienos normų patvirtintų akustinio triukšmo ribinių dydžių.

23.3. renginio reklamą viešinti tik tam tikslui skirtuose reklaminiuose įrenginiuose. Išorinei reklamai įrengti Savivaldybės teritorijoje Organizatorius turi teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą nustatyta tvarka;

23.4. užtikrinti renginio teritorijoje bei jo prieigose esančių dalyvių ir žiūrovų saugumą, renginyje naudojamo turto apsaugą, palaikyti švarą ir tvarką;

23.5.  renginio metu naudoti tik saugią ir techniškai tvarkingą įrangą,

23.6. išlaikyti saugų atstumą nuo scenos ir kitų įrenginių, scenos prieigas ir kitus įrenginius atitveriant laikinąja tvorele arba įspėjamąja juosta;

23.7. pagal renginio pobūdį užtikrinti teritorijos ir renginyje naudojamos įrangos priešgaisrinį saugumą ir bei operatyvų medicinos pagalbos teikimą;

23.8. atsižvelgiant į renginio formą, trukmę bei numatomą žmonių skaičių, organizatorius privalo aprūpinti reikalingu kiekiu kilnojamųjų tualetų, prausyklų bei higienos priemonių;

23.9. nedelsiant nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui;

23.10. gauti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą, jeigu renginio metu vyks užsiėmimai su gyvūnais;

23.11. gauti Civilinės aviacijos administracijos leidimą, planuojant parodomuosius aviacinius renginius (parodomuosius skrydžius, aviacijos šventes, apžvalginius žmonių skraidinimus) ar bepiločių orlaivių skrydžius renginio metu;

23.12. suderinti su Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Druskininkų agentūra, jeigu renginio metu planuojamos veiklos gali turėti neigiamą poveikį ar pasekmes aplinkai;

23.13. laikytis ir užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, nustatytų viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos ir kitų taisyklių, renginio vietoje turėti reikiamus leidimus veiklai, gerbti visuomenės priimtas moralės vertybes, vykdyti valdžios atstovų bei policijos pareigūnų reikalavimus.

24. Renginio metu naudojant 4 kategorijos fejerverkus, T2 kategorijos teatrines ar P2 kategorijos pirotechnikos priemones, organizatoriai ar civilinių pirotechnikos priemonių naudotojai privalo derinti civilinės pirotechnikos naudojimo vietą ir laiką Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRIBOJIMAI RENGINIAMS

 

25. Draudžiama organizuoti:

25.1.      renginius, kurie skirti alkoholio, tabako, narkotinių ar kitų svaiginamųjų medžiagų vartojimo skatinimui;

25.2.      renginius, kurie savo pobūdžiu yra pavojingi dalyvių ar žiūrovų sveikatai, kelia grėsmę viešajai tvarkai ir saugumui, pažeidžia dorovės, geros moralės ir etikos normas, visuomeninę rimtį;

25.3.      renginius, kurių dalyviai bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Fizinis ar juridinis asmuo, norintis prekiauti ar teikti paslaugas renginių metu, turi sumokėti rinkliavą, nustatytą Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintuose Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Druskininkų savivaldybės teritorijos viešosiose vietose suteikimą nuostatuose (2 priedas), gauti leidimą prekybai ar paslaugoms teikti renginio metu bei organizuoti prekybos ar paslaugų teikimą, vadovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos patvirtintomis Prekybos viešosiose vietose taisyklėmis. Jei prekybos ir paslaugų teikimo vietos skiriamos viešo konkurso (aukciono) būdu, nustatyta rinkliava nerenkama.

27. Savivaldybės administracijos direktorius turi teisę Organizatoriui neišduoti leidimų organizuoti renginį, jeigu Organizatoriaus (jei Organizatorius juridinis asmuo – jo vadovas) turi galiojančią administracinę nuobaudą už renginių organizavimą. Taip pat leidimas neišduodamas Organizatoriui, turinčiam galiojančią administracinę nuobaudą už viešosios tvarkos, švaros ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių, prekybos ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.

28. Savivaldybės administracijos direktorius, išdavęs leidimą renginiui organizuoti, neatsako už organizatorių prisiimtus įsipareigojimus rėmėjams, atlikėjams, dalyviams bei žiūrovams ir galimus jų pažeidimus.

29. Organizatorius atsako už renginio turinį ir kokybę.

30. Renginių organizatoriams rekomenduojama renginio dalyvius ir žiūrovus apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų.

31. Policijos pareigūnai gali nutraukti renginį, jei jo metu kyla grėsmė žmonių saugumui ir grėsmei pašalinti nėra kitų priemonių.

32. Renginio organizatoriams iškeltų reikalavimų vykdymą renginio metu kontroliuoja policijos pareigūnai, įgalioti savivaldybės pareigūnai, taip pat institucijos, išdavusios leidimus ar kitus suderinimo dokumentus, susijusius su renginiu.

33. Renginio organizatoriai ar dalyviai, pažeidę Lietuvos Respublikos įstatymus ir šį Tvarkos aprašą, teisės aktų nustatyta tvarka traukiami baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, atsako už padarytą materialinę žalą ir privalo atlyginti nuostolius.

34. Tvarkos aprašo nereglamentuoti  klausimai  sprendžiami  Lietuvos  Respublikos  teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________________

 

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T1-90

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(Renginio organizatorius (fizinis asmuo – vardas, pavardė, gimimo data; juridinis asmuo – pavadinimas, įmonės kodas), adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

 

Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriui

 

 

 

PARAIŠKA RENGINIUI ORGANIZUOTI

 

_________________________

(data)

 

Druskininkai

 

 

Renginio pavadinimas

________________________________________________________________________________

 

Renginio forma ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Renginio tikslas __________________________________________________________________

 

Renginio vieta ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Galima alternatyvi renginio vieta _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Renginio aprašymas arba programa (scenarijus) _________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Kokioms amžiaus grupėms skirtas renginys ____________________________________________

 

Pasiruošimo renginiui renginio vietoje data ir laikas ______________________________________

________________________________________________________________________________

 

Renginio data, pradžios ir pabaigos laikas ______________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Renginio vietos sutvarkymo data ir laikas ______________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Eitynių, procesijos ar parado maršrutas ________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Renginio schema (Jeigu renginio metu bus montuojami įrenginiai, kartu su prašymu privaloma pateikti įrenginių išdėstymo schemą) __________________________________________________

 

Numatomas dalyvių skaičius ________________ Numatomas žiūrovų skaičius ________________

 

 

Už renginį atsakingi asmenys – organizatoriai:

 

Pirmojo atsakingo asmens informacija:

 

Vardas __________________________________________________________________________

 

 

 

Pavardė _________________________________________________________________________

 

 

 

Telefonas, el. paštas _______________________________________________________________

 

 

Parašas _________________________________________________________________________

 

Antrojo atsakingo asmens informacija:

 

Vardas __________________________________________________________________________

 

 

 

Pavardė _________________________________________________________________________

 

 

 

Telefonas, el. paštas _______________________________________________________________

 

 

Parašas _________________________________________________________________________

 

* Pasirašydami šią paraiškos renginiui organizuoti formą renginio organizatoriai patvirtina, kad neturi galiojančios administracinės nuobaudos už renginių organizavimo, už viešosios tvarkos, švaros ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių, prekybos ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.

 

PATVIRTINTA

Druskininkų savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 11 d. sprendimu Nr. T1-90

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(Renginio organizatorius (fizinis asmuo – vardas, pavardė, gimimo data; juridinis asmuo – pavadinimas, įmonės kodas), adresas, telefonas, el. paštas)

 

 

Druskininkų savivaldybės administracijai

 

PRAnešimas apie organizuojamą renginį

20

 

-

 

-

 

 

Druskininkai

 

Renginio:

pradžia

20

 

-

 

-

 

 

 

.

 

 

 

(metai)

 

(mėnuo)

 

(diena)

 

(valanda)

 

(minutės)

 

pabaiga

20

 

-

 

-

 

 

 

.

 

 

 

 

(metai)

 

(mėnuo)

 

(diena)

 

(valanda)

 

(minutės)

 

vieta

 

forma

 

 

dalyvių skaičius

 

 

(varžybos, šventė, minėjimas, akcija ar kt.)

 

 

 

 

programa ir apibūdinimas ___________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Užtikrinsiu, kad renginio metu nebūtų kurstoma nesantaika ir diskriminacija tautybės, rasės, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymais saugomais pagrindais, nebus keliama grėsmė valstybės ir (ar) visuomenės saugumui, viešajai tvarkai, žmonių sveikatai ir (ar) gyvybei bei nebus atliekami kiti teisės aktams prieštaraujantys veiksmai.

 

Pasirašydami šią paraiškos renginiui organizuoti formą renginio organizatoriai patvirtina, kad neturi galiojančios administracinės nuobaudos už renginių organizavimo, už viešosios tvarkos, švaros ir tvarkymo taisyklių, atliekų tvarkymo taisyklių, prekybos ir kitus su vykdoma veikla susijusius pažeidimus.

 

 

 

____________      __________________________

(parašas)                                                          (vardas ir pavardė)