ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠILALĖS R. UPYNOS STASIO GIRĖNO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJOS

 

2020 m. balandžio 3 d. Nr. T1-97

Šilalė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4, 7 punktais, 4 dalimi, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 4, 5, 6 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 21 punktu, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-6 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos“, įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrąjį planą, patvirtintą Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-31 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Reorganizuoti Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklą iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos ir įsteigiant Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos skyrių.

2.    Nustatyti, kad:

2.1. reorganizavimo tikslai – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos mokyklos veiklą organizuoti optimaliausiais žmogiškais, finansiniais ir materialiniais ištekliais, užtikrinant kokybišką priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant efektyvesnio išteklių naudojimo;

2.2. reorganizavimo būdas – prijungimas;

2.3. reorganizuojama biudžetinė įstaiga – Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla, kodas 190330372, adresas Dariaus ir Girėno g. 12, Upyna, 75246 Šilalės r., kur po reorganizavimo bus vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programos;

2.4. reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija, kodas 190328873, adresas D. Poškos g. 24, 75135 Šilalė;

2.5. po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija, vykdys priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmos dalies programas, kitas švietimo programas, su Upynos skyriumi, kuris vykdys ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas;

2.6. funkcijos, kurias įgyvendins po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga, bus nustatytos Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos nuostatuose;

2.7. po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilalės rajono savivaldybės taryba.

3. Patvirtinti reorganizuojamos Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos ir reorganizavime dalyvaujančios Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos reorganizavimo sąlygų aprašą (pridedama).

4. Įpareigoti Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigas atliekantį Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorių:

4.1. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu pranešti kiekvienam Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos mokiniui apie mokyklos reorganizavimą;

4.2. atlikti būtinas teisės aktuose numatytas procedūras ir pasibaigus reorganizavimo laikui, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., pateikti VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui teisės aktais nustatytus dokumentus, reikalingus Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos kaip juridinio asmens išregistravimui iš Juridinių asmenų registro.

5. Pavesti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriui parengti naują Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos nuostatų projektą ir paskelbti jį įstaigos interneto svetainėje, o praėjus ne mažiau kaip 30 dienų nuo viešo reorganizavimo sąlygų paskelbimo pateikti nuostatus tvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybai.

6. Pavesti Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui spręsti organizacinius klausimus, susijusius su Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos reorganizavimu.

7. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Algirdas Meiženis

 

 

PATVIRTINTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 3 d. sprendimu

Nr. T1-97

 

 

REORGANIZUOJAMOS ŠILALĖS R. UPYNOS STASIO GIRĖNO MOKYKLOS IR DALYVAUJANČIOS REORGANIZAVIME ŠILALĖS DARIAUS IR GIRĖNO PROGIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis aprašas nustato Šilalės rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos reorganizavimą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos.

2. Reorganizavimo sąlygų aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 ir 2.103 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 4, 7 punktais, 4 dalimi, 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 4, 5, 6 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. T1-6 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklą, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos“, Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu, patvirtintu Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T1-31 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

REORGANIZAVIME DALYVAUJANČIOS ĮSTAIGOS

 

3.       Reorganizuojamas juridinis asmuo:

3.1.    pavadinimas – Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla;

3.2.    teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

3.3.    buveinė – Dariaus ir Girėno g. 12, Upyna, 75246 Šilalės r.;

3.4.    kodas – 190330372;

3.5.    registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Valstybės įmonė Registrų centras.

4.       Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo:

4.1.    pavadinimas – Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija;

4.2.    teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

4.3.    buveinė – D. Poškos g. 24, 75135 Šilalė;

4.4.    kodas – 190328873;

4.5.    registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Valstybės įmonė Registrų centras.

 

III SKYRIUS

REORGANIZAVIMO BŪDAS, PASIBAIGIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA IR PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANTI BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA, REORGANIZAVIMO TIKSLAS, PO REORGANIZAVIMO VEIKSIANČIOS ĮSTAIGOS TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

 

5.       Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla reorganizuojama prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos.

6.       Po reorganizavimo Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija (adresas D. Poškos g. 24, 75135 Šilalė) su Upynos skyriumi (adresas Dariaus ir Girėno g. 12, Upyna, 75246 Šilalės r.) tęs veiklą, o Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla kaip juridinis asmuo veiklą baigs.

7.       Reorganizavimo tikslas – sudaryti vadybines prielaidas reorganizuojamos mokyklos veiklą organizuoti optimaliausiais žmogiškais, finansiniais ir materialiniais ištekliais, užtikrinant kokybišką priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant efektyvesnio išteklių naudojimo.

8.       Po reorganizavimo veiklą tęsiančiame Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos skyriuje nutraukiamas pagrindinio ugdymo programos vykdymas, o pradinio ugdymo programos, priešmokyklinio ugdymo programos ir ikimokyklinio ugdymo programos vykdymas tęsiamas. Po reorganizavimo veikiančiame Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos Upynos skyriuje dirbs 3 pradinių klasių mokytojai, ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogai. Šios pareigybės nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. perkeliamos iš Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos į Šilalės Dariaus ir Girėno progimnaziją. Po reorganizavimo veiksiančios Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendins Šilalės rajono savivaldybės taryba.

9.       Reorganizavimo pagrindimas – Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykloje mokinių, besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programą, sparčiai sumažėjo nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Nebesuformuotos 5, 6, 9 klasės, jungtinėje 7–8 klasėje mokėsi tik 8 mokiniai – minimalus teisės aktuose nustatytas mokinių skaičius jungtinėje klasėje. Tikėtasi, kad nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. daugės mokinių ir bus galima formuoti 5–8 klasės/jungtines klases. Teisės aktai neleidžia jungti klasių antroje pagrindinio ugdymo programos dalyje (910 klasės), o pirmoje pagrindinio ugdymo programos dalyje (58 klasės) galima jungti tik gretimas klases, minimalus mokinių skaičius klasėje/jungtinėje klasėje turi būti 8. Dėl nepakankamo mokinių skaičiaus 2019–2020 mokslo metais 5–8 klasės nesuformuotos, pagal pradinio ugdymo programą mokosi 31 mokinys, suformuoti trys pradinių klasių komplektai. Suformuotos atskiros ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi 24 vaikai.

Prognozuojamas mokinių skaičius 20202022 metais

 

Mokslo metai

IU

grupė

 

PU

grupė

1

klasė

2

klasė

3 klasė

4

klasė

5

klasė

6

klasė

7

klasė

8

klasė

9

klasė

10

klasė

Mokinių skaičius

Komplektai

1

1

3

-

-

-

-

-

-

5

2019–2020

17

7

9

11

5

6

-

-

-

-

-

-

55

Komplektai

1

1

3

 

 

 

-

-

-

5

2020–2021

17

7

8

9

11

5

-

-

-

-

-

-

57

Komplektai

1

1

3

 

 

 

-

-

-

5

2021–2022

16

7

7

8

9

11

-

-

-

-

-

-

58

 

PU – Priešmokyklinio ugdymo grupė

IU – Ikimokyklinio ugdymo grupė

Vieno mokinio išlaikymui 2019 m. Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykloje reikėjo 5225 Eur (2483 Eur iš MK, 2742 Eur savivaldybės lėšų).

Reorganizavus Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklą, bus racionaliau naudojamos mokymo lėšos ir savivaldybės biudžeto lėšos. Prognozuojama, kad jeigu visi reorganizuojamos Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos 4 klasės mokiniai 20202021 mokslo metais pasirinks mokytis Šilalės Dariaus ir Girėno progimnaziją, joje penktų klasių komplektų nedaugės.

IV SKYRIUS

TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMO MOMENTAS

 

10.     Pasibaigus reorganizavimui, baigiasi Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos teisės ir pareigos. Teisės ir pareigos pereis po reorganizavimo tęsiančiai veiklą Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

11.     Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla po reorganizavimo kaip juridinis asmuo pasibaigia nuo jos išregistravimo iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

V SKYRIUS

REORGANIZAVIMO ETAPAI IR VYKDYTOJAI

 

12.     Reorganizavimą vykdo reorganizuojamo juridinio asmens – Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigas atliekantis Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius ir reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens – Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius.

13.     Apie Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos reorganizavimo, prijungiant ją prie Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, sąlygų aprašo sudarymą paskelbta iki 2020 m. vasario 4 d. vieną kartą Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos interneto svetainėje https://upyna.silale.lm.lt ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos interneto svetainėje https://dariusgirenas.silale.lm.lt.

14.     VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui ne vėliau, kaip pirmą priimto sprendimo pertvarkyti Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklą paskelbimo dieną, pateikti dokumentai, reikalingi reorganizuojamo juridinio asmens statusui įregistruoti (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo ir reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).  

15.     Apie reorganizuojamos įstaigos reorganizavimo sąlygų sudarymą pranešama raštu visiems juridinio asmens kreditoriams, paslaugų teikėjams (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamas juridinis asmuo ir reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).

16.     Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigas atliekantis Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius, ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo priėmimo aktų nustatyta tvarka:

16.1.  apie mokyklos reorganizavimą raštu informuoja Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos mokinius ir jų tėvus;

16.2.  informuoja darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. arba darbo sutarčių nutraukimą, rengia konsultacijas su mokyklos darbuotojų atstovais apie darbo sąlygų pasikeitimą ir (ar) galimą atleidimą iš darbo.

17.     Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigas atliekančiam Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriui ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriui įspėjimus apie darbo sutarties sąlygų pasikeitimą ir (arba) darbo sutarties nutraukimą pasirašo Šilalės rajono savivaldybės meras.

 

VI SKYRIUS

TURTO, DOKUMENTŲ IR PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS

 

18.     Reorganizuojamos įstaigos turtas 2020 m. sausio 1 d.: Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos turtas (įsigijimo savikaina) – 700,5 tūkst. Eur, iš jų: ilgalaikis turtas (materialusis ir nematerialusis) – pastatai ir statiniai – 467,2 tūkst. Eur, gamybos mašinos ir įrengimai – 18,5 tūkst. Eur, transporto priemonės – 7,2 tūkst. Eur, baldai ir biuro įranga – 36,8 tūkst. Eur, kitas ilgalaikis turtas – 2,3 tūkst. Eur, nematerialusis turtas – 4,8 tūkst. Eur. Iš viso ilgalaikio turto: 536,8 tūkst. Eur. Pagal panaudos sutartis turtas – 38,8 tūkst. Eur, ūkinis inventorius (nebalansinė sąskaita) – 119,1 tūkst. Eur, atsargos (maisto produktai, kuras, degalai, atsarginės dalys) – 5,8 tūkst. Eur. Įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas 2019 m. gruodžio 31 d. – 0,0 tūkst. Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 0,1 tūkst. Eur.

19.     Visas nuosavybės teise priklausantis reorganizuojamai Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklai turtas bei Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ir reorganizuojamos įstaigos valdomas, naudojamas ir disponuojamas patikėjimo teise turtas Šilalės rajono savivaldybės

sprendimais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais teisės aktų nustatyta tvarka iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. (imtinai) bus perduotas Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai (atsakingas vykdytojas – reorganizuojama įstaiga). Turto perdavimo ir priėmimo aktus iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. pasirašo Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos atstovai (direktorius, už įstaigos turtą materialiai atsakingas asmuo, vyriausiasis buhalteris), Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos atstovai (direktorius, už įstaigos turtą materialiai atsakingas asmuo, vyriausiasis buhalteris) bei Šilalės rajono savivaldybės administracijos įgalioti asmenys.

20.     Reorganizuojamos Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos finansinius įsipareigojimus po reorganizavimo perims Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazija. Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos administracija sudaro biudžeto išlaidų įvykdymo ataskaitas (ketvirtinė, metinė) mokyklos, kaip juridinio asmens, pasibaigimo (išregistravimo iš Juridinių asmenų registro) dienos būkle ir jas pateikia Šilalės savivaldybės administracijos direktoriui bei pasirašo priėmimo–perdavimo aktą ir perduoda jį Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriui.

21.     Visi Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos dokumentai bus perduoti Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai teisės aktų nustatyta tvarka. Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigas atliekantis Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius sudaro dokumentų apyrašus ir perduoda iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. visus įstaigos dokumentus ir jų apyrašus pagal aktą teisių ir pareigų perdavimo momentu Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktoriui.

22.     Reorganizuojama Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla atsiskaito su paslaugų teikėjais iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

23.     Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos antspaudas ir spaudai, pasirašius turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo aktus, nustatyta tvarka sunaikinami (atsakingas vykdytojas – reorganizuojamas juridinis asmuo).

24.     Teisės aktų nustatyta tvarka iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.:

24.1.  Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokykla išregistruojama iš Juridinių asmenų registro, pateikus prašymą išregistruoti ir įstaigos registravimo pažymėjimo originalą (atsakingas vykdytojas – reorganizuojamas juridinis asmuo).

24.2.  Juridinių asmenų registre įregistruojami naujos redakcijos Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos nuostatai (atsakingas vykdytojas – reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo).

25. Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigas atliekantis Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio sprendimo priėmimo dienos  raštu informuoja Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos mokinius, jų tėvus (globėjus) apie mokyklos reorganizavimą teisės aktų nustatyta tvarka.

26.     Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigas atliekantis Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos direktorius surengia konsultacijas su darbuotojų atstovais apie darbo sąlygų pasikeitimą ar būsimą atleidimą iš darbo, kad būtų išvengta numatomų pertvarkymų neigiamų pasekmių arba jos būtų sušvelnintos.

27.     Reorganizuojamos Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos direktoriaus pareigas atliekantis Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka įspėja darbuotojus, kurių pareigybės perkeliamos į Šilalės Dariaus ir Girėno progimnaziją, apie darbo sąlygų pasikeitimą. Jei darbuotojai sutinka, sudaromas darbdavių susitarimas dėl darbuotojų perkėlimo į kitą darbovietę. Jei darbuotojai nesutinka dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jie teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiami iš darbo.

28.     Kitų Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos darbuotojų pareigybės yra naikinamos, jiems įteikiami įspėjimai apie darbo sutarties nutraukimą, ir jie teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiami iš darbo.

29.     Reorganizavimo laikotarpiu Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos vadovai neturi teisės, nesuderinę su Šilalės rajono savivaldybės administracija, priimti į darbą naujų darbuotojų.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

30.     Šilalės r. Upynos Stasio Girėno mokyklos ir Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos administracijos reorganizavimo metu privalo užtikrinti nepertraukiamą veiklą.

31.     Reorganizuojama mokykla įpareigojama sudaryti tik tuos sandorius, kurie būtini įstaigos veiklai užtikrinti iki jos reorganizavimo pabaigos, o juos sudarant, informuoti kitas sandorių šalis apie įstaigos reorganizavimą.

32.     Reorganizavimo pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 31 d.

 

___________________________