LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. V-425 „DĖL VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 26 d. Nr. V-2410

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-425 „Dėl Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Papildau nauju 12.16 papunkčiu:

12.16. vykdo VTPT Utenos ekspertiniame skyriuje laikomų suimtųjų asmenų, kuriems paskirta stacionarinė teismo psichiatrijos ekspertizė, apsaugos organizavimą;“.

1.2. Buvusį 12.16 papunktį laikau 12.17 papunkčiu.

2. Į g a l i o j u Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorių pasirašyti pakeistus Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su šių nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                          Arūnas Dulkys