PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. GEGUŽĖS 7 D. ĮSAKYMO ,,DĖL PAKRUOJO RAJONO BENDRUOMENIŲ PROJEKTŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. gegužės   d. Nr. AV –

Pakruojis

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Pakruojo rajono savivaldybės mero 2019 m. balandžio 24 d. potvarkiu Nr. MV-19 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenių projektų vertinimo komisiją“,

              p a k e i č i u Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. AV-333 ,,Dėl Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenių projektų vertinimo komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. S u d a r a u Pakruojo rajono savivaldybės bendruomenių projektų vertinimo komisiją (toliau – komisija):

                      1.1. Virginija Kazlauskienė – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narė, komisijos pirmininkė;

                      1.2. Valdas Kanišauskas – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos narys;

1.3. Ramūnas Ražauskas – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos narys;

                      1.4. Kazimiera Klabienė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos ekologė (vyriausioji specialistė), komisijos narė;

                      1.5. Rima Juozapavičienė – Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro direktorė, komisijos narė.

                      1.6. Lilija Savickienė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos narė;

                      1.7. Virginija Petruškevičienė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus buhalterė-apskaitininkė, komisijos narė.“

          Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė                                                                                        Ilona Gelažnikienė