LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO NR. A1-169 „DĖL INFORMAVIMO APIE KOMANDIRUOTUS DARBUOTOJUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 23 d. Nr. A1-258

Vilnius

 

 

1.  P a k e i č i u Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. A1-169 „Dėl Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 109 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindama 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą (IMI reglamentas) (OL 2014 L 159, p. 11) nuostatas,“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Informavimo apie komandiruotus darbuotojus tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatyme vartojamas sąvokas.“

1.2.2.   Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Užsienio valstybės jurisdikcijai priklausantis darbdavys, komandiruojantis darbuotoją laikinai dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgesniam kaip trisdešimt dienų laikotarpiui arba dirbti statybos darbų, nustatytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, pateikia komandiruoto darbuotojo darbo funkcijos atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui nustatytos formos pranešimą apie komandiruotą darbuotoją (tvarkos aprašo priedas) (toliau – pranešimas) lietuvių kalba.“

1.2.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Pranešimas elektroniniu paštu, paštu, faksu arba naudojantis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinė darbo inspekcija) Elektroninių paslaugų darbdaviams sistema turi būti pateiktas ne vėliau kaip likus vienai darbo dienai iki komandiruoto darbuotojo darbo Lietuvos Respublikos teritorijoje pradžios.“

1.2.4.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Kai pateikus pranešimą pasikeičia komandiruotam darbuotojui taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose numatytos nuostatos ir (ar) komandiruotės trukmė, kitos komandiruotės sąlygos, darbdavys per vieną darbo dieną nuo komandiruotės sąlygų pasikeitimo dienos tvarkos aprašo 5 punkte nustatyta tvarka pateikia patikslintą pranešimą, o kai komandiruotės atsisakoma, darbdavys nuo komandiruotės atsisakymo dienos privalo raštu per vieną darbo dieną apie tai laisva forma informuoti komandiruoto darbuotojo darbo funkcijos atlikimo vietos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių.“

1.2.5.   Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Valstybinė darbo inspekcija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos darbo kodekso 109 straipsnio 3 dalies reikalavimus, teikia informaciją ar kitaip bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingomis institucijomis.“

1.2.6.   Pakeičiu priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Informacija apie komandiruotę 

Komandiruotės pradžia ir pabaiga (komandiruotės pagrindas pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 108 straipsnio 1 dalį)

Numatomas komandiruotės laikotarpis

Komandiruotės vieta

Komandiruoto darbuotojo įsipareigojimai / darbo funkcijos

Komandiruoto darbuotojo darbo dokumentų (darbo sutarties, informaciją apie darbo užmokestį patvirtinančių dokumentų, darbo laiko apskaitos žiniaraščių kopijų) laikymo vieta

Kita informacija

 

1.2.7.   Pakeičiu priedo parašo rekvizitą ir jį išdėstau taip:

 

„____________________________       ____________       _______________________

Darbdavys - fizinis asmuo arba darbdavio atstovas (parašas)                        (vardas ir pavardė) “.

 

2Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis