vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. O3-6 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 30 d. Nr. O3-416

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (2015 m. gegužės 7 d. įstatymo Nr. XII-1665 redakcija) 16 straipsnio 22 dalimi, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 18, 20, 70 straipsnių pakeitimo ir 21 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2015 m. birželio 22 d. pažymą Nr. O5-212 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:

1. Pakeisti Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 4.10 punktą ir jį išdėstyti taip:

4.10. Technologinio pajėgumo vertinimas neatliekamas Ūkio subjektams, pateikusiems prašymą išduoti leidimą Aprašo 4.1.1.4 punkte nurodytai veiklai vykdyti, taip pat nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą vykdantiems Ūkio subjektams;“

1.2. Pakeisti 15 punktą ir išdėstyti taip:

15. Jeigu Ūkio subjektas yra juridinis asmuo arba kitos valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje (išskyrus biudžetines įstaigas), jo finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:“

1.3. Pakeisti 15.1.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

15.1.2. Ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus (išskyrus Ūkio subjektus, kuriems netaikomi minėto įstatymo reikalavimai);“

1.4. Pakeisti 15.1.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

15.1.3. Ūkio subjektas (išskyrus Ūkio subjektus, nurodytus Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.2.1.5 punktuose) neturi pradelstų finansinių įsipareigojimų daugiau nei 60 dienų arba jų turi, tačiau įrodo, kad Ūkio subjekto turtas yra pakankamas pradelstiems finansiniams įsipareigojimams padengti ir kad juos padengus Ūkio subjekto finansinio pajėgumo rodikliai atitiks Aprašo 15.1.1 ir 15.1.2 punktuose nustatytus reikalavimus;“

1.5. Papildyti nauju 15.1.4 punktu:

15.1.4. Aprašo 4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.2.1.5 punktuose nurodyti Ūkio subjektai neturi pradelstų skolinių (finansinių) įsipareigojimų arba jų turi, tačiau įrodo, kad Ūkio subjekto apyvartinės lėšos yra pakankamos pradelstiems skoliniams (finansiniams) įsipareigojimams padengti ir kad juos padengus Ūkio subjekto finansinio pajėgumo rodikliai atitiks Aprašo 15.1.1 ir 15.1.2 punktuose nustatytus reikalavimus;“

1.6. Pakeisti 15.2.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

15.2.2. Ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus (išskyrus Ūkio subjektus, kuriems netaikomi minėto įstatymo reikalavimai);“

1.7. Pakeisti 18.4.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

18.4.2. kurio nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis neatitinka Akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimų;“

1.8. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Komisija Aprašo 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.2.1.1–4.2.1.4, 4.3, 4.4, 4.5.1, 4.5.2 punktuose nurodyto Ūkio subjekto (išskyrus biudžetines įstaigas) bendrąjį finansinio pajėgumo rodiklį nustato, atsižvelgdama į šiuos principus:“

1.9. Pakeisti 23.4.2 punktą ir jį išdėstyti taip:

23.4.2. informaciją apie savo pradelstus skolinius (finansinius) įsipareigojimus. Jeigu Ūkio subjektas jų turi, pateikia įrodymus, kad asmens lėšos yra pakankamos pradelstiems skoliniams (finansiniams) įsipareigojimams padengti.“

1.10. Pakeisti 6 priedo lentelės „Informacija apie Ūkio subjekto licencijuojamos ar leidimu reguliuojamos veiklos grynuosius pinigus ir jų ekvivalentus, gautinas ir mokėtinas sumas“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„2.

Gautinos sumos ataskaitinio mėnesio pabaigoje pagal sudarytas sutartis“

 

1.11. Pakeisti 6 priedo lentelės „Informacija apie Ūkio subjekto licencijuojamos ar leidimu reguliuojamos veiklos grynuosius pinigus ir jų ekvivalentus, gautinas ir mokėtinas sumas“ 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

„3.

Mokėtinos sumos ataskaitinio mėnesio pabaigoje pagal sudarytas sutartis“

 

 

1.12. Papildyti nauju 44 punktu:

44. Ūkio subjektai, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“

2. Nustatyti, jog šis nutarimas įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                              Inga Žilienė