VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MĖSOS GAMINIŲ, TIEKIAMŲ VIDAUS RINKAI, ATSEKAMUMO UŽTIKRINIMO

 

2014 m. kovo 4 d. Nr. B1-153

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 m. specialusis leidimas lietuvių kalba, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 596/2009 (OL 2009 L 188, p. 14), 18 straipsniu, siekdamas užtikrinti tiekiamų vidaus rinkai nefasuotų mėsos gaminių atsekamumą ir atsižvelgdamas į afrikinio kiaulių maro situaciją Lietuvos ir Lenkijos respublikose:

1. N u r o d a u:

1.1. ūkio subjektams, tiekiantiems vidaus rinkai mėsos gaminius (lašinius, dešras, kumpius ir kt.), užtikrinti, kad:

1.1.1. ant kiekvieno nefasuoto mėsos gaminio vieneto, skirto parduoti dalimis, būtų oficialioji etiketė,

1.1.2. mėsos gaminių lydimuosiuose dokumentuose būtų nurodytas mėsos gaminių tinkamumo vartoti terminas;

1.2. prekybos įmonėms ir atsakingiems turgaviečių asmenims užtikrinti, kad nefasuotų mėsos gaminių, skirtų parduoti dalimis, oficialiosios etiketės būtų išsaugotos iki paskutinio parduodamo tokių mėsos gaminių kiekio.

Mėsos gaminių lydimuosiuose dokumentuose nurodytas mėsos gaminio tinkamumo vartoti terminas turi atitikti mėsos gaminio tinkamumo vartoti terminą, nurodytą oficialiojoje etiketėje.

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms, direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Veterinarijos sanitarijos skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                        Jonas Milius