PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO
NR. 1-338 „DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1-556

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 10.15 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.15. Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950;“.

1.2. Papildau 10.16 papunkčiu:

10.16. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250;“.

1.3. Papildau 10.17 papunkčiu:

10.17. Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 1-45;“.

1.4. Papildau 10.18 papunkčiu:

10.18. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66;“.

1.5. Papildau 10.19 papunkčiu:

10.19. Priešgaisrinės saugos užtikrinimo standartą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 354.“

1.6. Papildau 461 punktu:

461. Ant statinio stogo įrengiant terasų, automobilių saugyklų ir panašias vaikščioti arba važinėti skirtas grindų dangas, stogo konstrukcijų atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis kaip statinio aukštų perdangų atsparumas ugniai. Šio punkto nuostatos nėra taikomos, kai ant statinio stogo įrengiami paklotai, takai stogo elementams ir (ar) inžinerinei įrangai prižiūrėti.“

1.7. Pakeičiu 3 lentelės antraštinę eilutę ir ją išdėstau taip: 

 

 

„Angų užpildų priešgaisrinėse užtvarose atsparumas ugniai(1)

3 lentelė

Priešgaisrinės užtvaros atsparumas ugniai

Durys, vartai,

liukai, langai ir stoglangiai, užsklandos

(2)(3)(4)(5)(6)(7)

Angų, siūlių sandarinimo priemonės

Inžinerinių tinklų kanalų, šachtų ir priešgaisrinių sklendžių atsparumas ugniai(8)

Konvejerio sistemų sąrankos

Nevarstomi langai ir stoglangiai, vitrinų, skaidrių pertvarų ir skaidrių atitvarų komplektai(7)“.

1.8. Papildau 3 lentelę (8) pastaba:

(8)  Angose ir ortakiuose, kertančiuose priešgaisrines užtvaras, priešgaisrinių sklendžių atsparumas ugniai parenkamas pagal Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisykles [10.16].“

1.9. Pakeičiu 73 punktą ir jį išdėstau taip:

73. Kai rūsyje ir cokoliniame aukšte įrengtos Ckategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpos ir į jas tiesiogiai leidžiasi liftas, prieš liftus reikia įrengti EI 45 atsparumo ugniai priešgaisrinius šliuzus, kuriuose kilus gaisrui sudaromas oro viršslėgis [10.12].“

1.10. Papildau 911 punktu:

911. Ant I ir II atsparumo ugniai laipsnio statinių BROOF (t1) klasės stogų įrengiant vaikščioti arba važinėti skirtas grindų dangas, jų degumo klasė turi būti ne žemesnė kaip BFL. Ant III atsparumo ugniai laipsnio statinių stogų įrengiamoms vaikščioti arba važinėti skirtoms grindų dangoms degumo reikalavimai nekeliami. Šio punkto nuostatos nėra taikomos, kai ant statinio stogo įrengiami paklotai, takai stogo elementams ir (ar) inžinerinei įrangai prižiūrėti.“

1.11. Papildau 93.31 papunkčiu:

93.31. Jungiant skirtingo atsparumo ugniai laipsnio pastatus į vieną gaisrinį skyrių, kai tai neprieštarauja Taisyklių 93.1, 93.3 papunkčių ir 3 priedo nuostatoms, skaičiuotinas gaisrinio skyriaus maksimalus plotas Fg vertinamas pagal žemesnio atsparumo ugniai laipsnio pastatams keliamus reikalavimus;“.

1.12. Papildau 93.32 papunkčiu:

93.32. Jungiant skirtingo atsparumo ugniai laipsnio pastatus į vieną gaisrinį skyrių, kai tai neprieštarauja Taisyklių 93.1, 93.3 papunkčių ir 3 priedo nuostatoms, priešgaisriniai atstumai tarp kitų pastatų (už nagrinėjamo gaisrinio skyriaus ribų) turi būti vertinami pagal Taisyklių 6 lentelėje pateikiamus atstumus kiekvienam pastatui atskirai. Schemoje pateikiamas priešgaisrinių atstumų tarp nagrinėjamo gaisrinio skyriaus ir gretimai esančių skirtingo atsparumo ugniai laipsnio pastatų vertinimo pavyzdys.

“.

1.13. Pakeičiu 105.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

105.7. iš P.2.1–P.2.6, P.2.10–P.2.21 grupių pastatų, kai pastato aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m, o žmonių aukšte, kuriame įrengiamas vienas evakavimo(si) kelias, yra ne daugiau kaip 20. Kai prie šios (šių) grupės (-ių) pastato (-ų) yra numatomas šiame papunktyje nurodytų grupių pastato korpusas, taikomi analogiški reikalavimai – leidžiama įrengti vieną evakavimo(si) kelią,  kai aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m, o žmonių aukšte yra ne daugiau kaip 20;“.

1.14. Pakeičiu 105.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

105.9. iš P.1.3 grupės pastatuose įrengtų butų per du aukštus, kai buto aukščiausio aukšto grindų altitudė viršija 15 m, evakuaciniai išėjimai rengiami iš tokio buto kiekviename aukšte;“.

1.15. Papildau 105.10 papunkčiu:

105.10. iš P.1.1–P.1.4 grupės pastatų, išskyrus Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklėse [10.2] nustatytus atvejus.“

1.16. Pakeičiu 111 punktą ir jį išdėstau taip:

111. Evakavimo(si) keliuose draudžiama įrengti laiptus, turinčius skirtingą pakopų aukštį ar plotį, išskyrus Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklėse [10.2] ir Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklėse [10.17] nustatytus atvejus.“

1.17. Pakeičiu 117 punktą ir jį išdėstau taip:

117. Evakuacinių išėjimų iš patalpų tiesiai į lauką, koridorių ar į kitą gretimą patalpą durų varčios plotis (išskyrus evakuoti(s) skirtų laiptinių lauko duris, taip pat vestibiulių ir tambūrų duris, pro kurias iš laiptinių evakuojama(si) į lauką) turi būti ne mažesnis kaip:

117.1. 0,8 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) 15 ir mažiau žmonių;

117.2. 0,9 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) nuo 16 iki 50 žmonių;

117.3. 1,2 m, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) 51 ir daugiau žmonių.

Durų varčios pločiui, išskyrus naujai statomų statinių, leidžiama iki 5 proc. paklaida.“

1.18. Pakeičiu 118 punktą ir jį išdėstau taip:

118. Evakuacinių išėjimų durų varčia turi atsidaryti evakuacijos kryptimi. Leidžiama projektuoti duris, atidaromas į patalpų vidų, kai pro evakuacinio išėjimo duris evakuojasi (yra evakuojama) ne daugiau kaip 15 žmonių.“

1.19. Pakeičiu 121 punktą ir jį išdėstau taip:

121. Evakuoti(s) skirtų laiptinių lauko durų varčia neturi būti siauresnė už normatyvinį minimalų laiptų plotį, reglamentuotą teisės aktuose [10.2, 10.7, 10.13, 10.17]. Toks pat reikalavimas durų varčios pločiui taikomas visoms vestibiulių ir tambūrų durims, pro kurias iš laiptinių evakuojama(si) į lauką. Durų varčios pločiui, išskyrus naujai statomų statinių, leidžiama iki 5 proc. paklaida.“

1.20. Papildau 1211 punktu:

1211. Naujai statomų statinių, rekonstruojamų statinių, kai yra naujai įrengiamos laiptinės, evakuoti(s) skirtų laiptinių  atidaroma durų, vedančių į laiptinę, varčia neturi susiaurinti normatyvinio laiptų ir jų aikštelių pločio, reglamentuoto teisės aktuose [10.2, 10.7, 10.13, 10.17].“

1.21. Papildau 1212 punktu:

1212. Esamų statinių, keičiant jų naudojimo paskirtį, taip pat remontuojamų, atnaujinamų (modernizuojamų) ir rekonstruojamų statinių, kai nėra naujai įrengiamos laiptinės, durų, vedančių į laiptinę, varčia maksimaliai atidarytoje durų padėtyje neturi susiaurinti normatyvinio laiptų ir jų aikštelių pločio, reglamentuoto teisės aktuose [10.2, 10.7, 10.13, 10.17], ir neturi užtverti numatyto evakavimo(si)  kelio iš kitų statinio aukštų.“

1.22. Papildau 1213 punktu:

1213. Neįgaliesiems įrengiami keltuvai neturi susiaurinti normatyvinio minimalaus evakavimo(si) kelių pločio. Šiuo atveju evakavimo(si) kelio, kuriame įrengiamas keltuvas, plotis vertinamas, kada keltuvu nesinaudojama.“

1.23. Pakeičiu 139 punktą ir jį išdėstau taip:

139. Aukštuose ir labai aukštuose statiniuose (žr. Taisyklių 30 punktą) su neuždūmijamomis laiptinėmis dūmų ir šilumos valdymo sistemos įrengiamos vadovaujantis Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.12].“

1.24. Pakeičiu 3 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. I atsparumo ugniai laipsnio pastatų, kurių aukščiausio aukšto grindų altitudė neviršija 6 m, gaisrinio skyriaus plotas gali būti neribojamas, jeigu stacionarioji gaisrų gesinimo sistema kartu su A tipo GAS sistema (adresuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema) įrengiama visose pastato patalpose neatsižvelgiant į teisės aktuose [10.4, 10.18] nurodytas išimtis, leidžiančias tam tikrose patalpose ar jų dalyse neįrengti stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų, gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų.“

1.25. Pakeičiu 3 priedo 2 lentelę ir ją išdėstau taip:

 

Gaisrinės saugos įvertinimo dalinių koeficientų vertės

2 lentelė

Priemonės, darančios įtaką gaisrinio skyriaus normatyviniam plotui

Gaisrinės saugos įvertinimo daliniai koeficientai

Gaisrinės saugos įvertinimo dalinių koeficientų reikšmės

Visose gaisrinio skyriaus patalpose, vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.4], įrengta stacionarioji gaisrų gesinimo sistema, išskyrus teisės akte [10.4] nurodytas patalpas ar jų dalis, kuriose nėra privalu įrengti stacionariąją gaisrų gesinimo sistemą

G1

2,0

Gaisrinio skyriaus patalpų pastovioji ir laikinoji suminė gaisrinė apkrova neviršija 200 MJ/kv. m

G2

0,15

Artimiausia priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos komanda iki objekto yra mažesniu kaip 2 km atstumu, jį matuojant privažiavimo prie objekto keliu, arba, neatsižvelgiant į atstumą, kai vykimo iki objekto laikas neviršija 10 minučių, važiuojant vidutiniu skaičiuotinu 40 km/val. greičiu

G3

0,27

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra tinkamai aprūpinta ir parengta galimiems ekstremaliesiems įvykiams objekte likviduoti, turima visa reikiama technika gaisrams gesinti ir gelbėjimo darbams atlikti: automobilinės kopėčios, automobilinės platformos, vandens siurblinės, putų automobiliai, automobilinės cisternos, žarnų automobiliai ir kt. [10.19]

G4

0,13

Atstumas nuo artimiausio vandens šaltinio (gaisrinio hidranto, vandens rezervuaro ar pan.) iki projektuojamo pastato perimetro tolimiausio taško neviršija 100 m. Šis atstumas matuojamas pagal ugniagesių tiesiamą vandens liniją

G5

0,12

Visose gaisrinio skyriaus patalpose, vadovaujantis Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis [10.18], įrengta A tipo GAS sistema (adresuojama gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema), išskyrus teisės akte [10.18] nurodytas patalpas ar jų dalis, kuriose nėra privalu įrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą

G6

0,12

Gaisriniame skyriuje, vadovaujantis Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių [10.12] (toliau – DŠVS taisyklės) 1 priedu, įrengta mechaninė dūmų ir šilumos valdymo sistema.

Tais atvejais, kai DŠVS taisyklės [10.12] nenumato poreikio įrengti dūmų ir šilumos valdymo sistemas, gaisrinio skyriaus visų aukštų evakavimo(si) keliuose (koridoriuose, vestibiuliuose, fojė ir pan., išskyrus laiptines) turi būti įrengta mechaninė dūmų ir šilumos valdymo sistema

G7

0,11

Objekte įrengta automatinio pranešimo apie gaisrą valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai sistema

G8

0,10“.

 

1.26. Pakeičiu 4 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:

„4. Šio priedo reikalavimai netaikomi II atsparumo ugniai laipsnio statiniui, jei jis nuo kitų pastatų statomas ne mažesniu kaip 15 m atstumu.

 

Statinio stogo plotas viename gaisriniame skyriuje, kurį viršijus

privaloma įrengti BROOF (t1) klasės statinio stogą

 

Statinio grupė

Statinio stogo plotas (kv. m)

P.1

600

P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.5, P.2.6, P.2.7, P.2.10, P.2.11, P.2.12, P.2.13, P.2.14, P.2.15, P.2.16

1400

P.2.8, P.2.9, P.2.19 (Asg ir Bsg kategorijos)

600

P.2.8, P.2.9, P.2.19 (Cg kategorijos)

2000

P.2.8, P.2.9, P.2.19 (Dg ir Eg kategorijos)

6000

P.2.17, P.2.18, P.2.20, P.2.21

3000

P.3, P.4

2000“.

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                        Saulius Greičius