LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2000 M. SPALIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 407 „DĖL GAISRINĖS IR GELBĖJIMO TECHNIKOS, GAISRINĖS SAUGOS ĮRENGINIŲ IR PRIEŠGAISRINIŲ PRIEMONIŲ, GAISRINĖS AUTOMATIKOS ĮRENGINIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 21 d. Nr. 1V-795

Vilnius

 

1.Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. 407 „Dėl Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių atitikties įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO TECHNIKOS, PRIEMONIŲ IR ĮRENGINIŲ, GAISRŲ GESINIMO MEDŽIAGŲ, GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLŲ ATITIKTIES VERTINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos atitikties vertinimo įstatymo 5 straipsniu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti atitikties įvertinimo reikalavimus, paskyrimo“ 2.1 papunkčiu:

tvirtinu Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų atitikties vertinimo taisykles (pridedama).“

2. Šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                               Agnė Bilotaitė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2000 m. spalio 18 d.

įsakymu Nr. 407

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų

ministro 2021 m. spalio 21 d.

įsakymo Nr. 1V-795 redakcija)

 

GAISRŲ GESINIMO IR GELBĖJIMO TECHNIKOS, PRIEMONIŲ IR ĮRENGINIŲ, GAISRŲ GESINIMO MEDŽIAGŲ, GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLŲ

ATITIKTIES VERTINIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų atitikties vertinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technikos, priemonių ir įrenginių, gaisrų gesinimo medžiagų, gaisrinės saugos ženklų (toliau – gaisrinė įranga) atitikties vertinimą, atitikties sertifikatų galiojimo sustabdymą ir atnaujinimą, atitikties sertifikatų panaikinimą ir atitikties vertinimo darbų išlaidų apmokėjimą.

2. Privalomojo vertinimo sričiai priskirtos gaisrinės įrangos atitiktis Lietuvos Respublikoje galiojančių techninių specifikacijų reikalavimams turi būti vertinama privalomai.

3. Gaisrinę įrangą privalomojo vertinimo sričiai priskiria Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras.

4. Neprivalomojo vertinimo srityje gaisrinės įrangos (toliau – nepriskirta gaisrinė įranga) atitiktis techninėms specifikacijoms įvertinama savanoriškai, pareiškėjo iniciatyva.

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šiuose teisės aktuose ir dokumentuose:

5.1. Lietuvos Respublikos atitikties vertinimo įstatyme;

5.2. LST EN ISO/IEC 17065 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms“;

5.3. AD 5.4 „Produktų sertifikavimo įstaigų akreditavimas. Specialieji reikalavimai“;

5.4. LST EN 45020 „Standartizacija ir su ja susijusi veikla. Bendrasis aiškinamasis žodynas (ISO/IEC Guide 2:2004)“.

 

II SKYRIUS

GAISRINĖS ĮRANGOS ATITIKTIES VERTINIMAS

 

6. Privalomojo vertinimo sričiai priskirtos ar nepriskirtos Lietuvos Respublikoje pagamintos ar tiekiamos gaisrinės įrangos atitiktis vertinama gaisrinės įrangos atitikties vertinimo schemoje (Taisyklių 1 priedas) nurodytais etapais, kurie detalizuojami toliau šiame skyriuje.

7. Pareiškėjas susipažįsta su atitikties vertinimo tvarka. Pareiškėjo prašymu atitikties vertinimo įstaiga (toliau – AVĮ) suteikia bendrą informaciją apie gaisrinės įrangos atitikties vertinimą, atitikties vertinimo darbų išlaidų apmokėjimą, taip pat kitą su gaisrinės įrangos atitikties vertinimu susijusią informaciją. Šiame punkte nurodyta bendrojo pobūdžio informacija skelbiama AVĮ interneto svetainėje.

8. Pareiškėjas ar jo atstovas pateikia AVĮ atitikties vertinimo paraišką (toliau – paraiška) (Taisyklių 2 priedas). Pareiškėjas ar jo atstovas (toliau – pareiškėjas), kuris nėra gaisrinės įrangos gamintojas (toliau – gamintojas), privalo AVĮ pateikti gamintojo sutikimą vertinti gaisrinės įrangos atitiktį. Pareiškėjas taip pat privalo AVĮ pateikti ir kitus dokumentus (gaisrinės įrangos konstrukcinę, technologinę dokumentaciją, gaisrinės įrangos naudojimo instrukciją lietuvių kalba). Jeigu prašoma vertinti nepriskirtos gaisrinės įrangos atitiktį, pareiškėjas privalo nurodyti techninę specifikaciją, kurios reikalavimus turi atitikti ši gaisrinė įranga. Techninė specifikacija nebūtinai turi galioti Lietuvos Respublikoje. AVĮ pareikalavus, pareiškėjas turi pateikti šios techninės specifikacijos vertimą į lietuvių kalbą. Paraiška registruojama AVĮ paraiškų registre. Netinkamai užpildyta paraiška neregistruojama (nepriimama) ir nenagrinėjama.

9. Paraiška ir kartu pateikti dokumentai AVĮ išnagrinėjami ir AVĮ vadovo motyvuotas sprendimas pradėti ar atsisakyti pradėti gaisrinės įrangos atitikties vertinimą priimamas per 15 arba, jei prašoma vertinti nepriskirtos gaisrinės įrangos atitiktį, per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos užregistravimo dienos. Per 2 darbo dienas nuo sprendimo pradėti ar atsisakyti pradėti gaisrinės įrangos atitikties vertinimą priėmimo pareiškėjui išsiunčiama minėto sprendimo kopija.

Jei pareiškėjas per 6 mėnesius nuo paraiškos užregistravimo dienos neatlieka su gaisrinės įrangos atitikties vertinimu susijusių veiksmų, kuriuos pareiškėjas privalo atlikti (nesikreipia į bandymų laboratorijas dėl bandymų atlikimo, nesudaro sąlygų AVĮ atitikties vertinimo ekspertams (toliau – AVĮ ekspertai) įvertinti gamintojo gamybos kontrolės sistemos (toliau – GKS) ir kt.), AVĮ vadovo sprendimu paraiška anuliuojama. Per 2 darbo dienas nuo motyvuoto sprendimo anuliuoti paraišką priėmimo pareiškėjui išsiunčiama minėto sprendimo kopija.

10. Sprendime pradėti gaisrinės įrangos atitikties vertinimą nurodoma:

10.1. kokius bandymus būtina atlikti;

10.2. kokios bandymų laboratorijos gali atlikti bandymus;

10.3. kas ir kaip atliks higieninį ir (arba) radiacinį gaisrinės įrangos atitikties vertinimą (esant būtinybei arba kilus įtarimams dėl gaisrinės įrangos higieninio ir (arba) radiacinio pavojaus);

10.4. kas ir kaip įvertins gamintojo GKS;

10.5. kiti reikalavimai, susiję su gaisrinės įrangos atitikties vertinimu.

11. Priėmus sprendimą pradėti gaisrinės įrangos atitikties vertinimą, AVĮ ir pareiškėjas pasirašo atitikties vertinimo darbų sutartį.

12. AVĮ vertina gamintojo GKS:

12.1. gamintojas užpildo AVĮ pateiktą gamintojo klausimyną;

12.2. AVĮ ekspertai, dalyvaujant gamintojo atstovams, įsitikina, ar gamykloje veikia gamintojo GKS: ar vykdoma žaliavų kontrolė, ar užtenka būtinų įrenginių ir priemonių, ar kompetentingas personalas ir t. t.;

12.3. įvertinę gamintojo GKS, AVĮ ekspertai užpildo GKS patikrinimo ataskaitą, kurios kopija paliekama gamintojui;

12.4. tik esant ekstremaliajam įvykiui, ekstremaliajai situacijai, dėl kurių apribotas ar draudžiamas judėjimas AVĮ ir (arba) gamintojo šalių teritorijose, ar nenugalimai jėgai (force majeure), dėl kurių negalima atlikti tiesioginio pirminio gamintojo GKS vertinimo, siekiant išduoti naują atitikties sertifikatą, gali būti atliekamas nuotolinis GKS vertinimas (laikantis Taisyklių III skyriaus reikalavimų), kurio pagrindu gali būti priimtas sprendimas išduoti naują atitikties sertifikatą ir atidėti tiesioginį GKS vertinimą. Nuotolinio vertinimo metu tiesioginis GKS vertinimas negali būti atidėtas daugiau negu 6 mėnesiams. Jeigu pasibaigus 6 mėnesių terminui nebūna išnykusios aplinkybės, dėl kurių negalima atlikti tiesioginio GKS vertinimo, atliekamas pakartotinis nuotolinis GKS vertinimas, tiesioginį GKS vertinimą atidedant ne daugiau negu 6 mėnesiams;

12.5. gamintojo GKS įvertinama vadovaujantis AVĮ vadovo patvirtintomis gamybos kontrolės sistemos vertinimo taisyklėmis ir techninėmis specifikacijomis, jeigu jose yra reglamentuotas GKS atlikimas.

13. Gaisrinės įrangos bandinių (toliau – bandiniai) atranka:

13.1. bandinius atrenka AVĮ arba AVĮ vadovo įgaliotos įstaigos atstovai, dalyvaujant pareiškėjo ir (arba) gamintojo atstovui;

13.2. bandiniai atrenkami techninių specifikacijų nustatyta tvarka. Jeigu techninės specifikacijos nenustato bandinių atrankos tvarkos, bandiniai atrenkami AVĮ vadovo nustatyta tvarka. Bandinių atranka įforminama aktu;

13.3. atrinkti bandiniai turi būti tokios pat konstrukcijos ir sudėties ir pagaminti pagal tą pačią technologiją, kaip ir vartotojui tiekiama gaisrinė įranga.

14. Bandymai atliekami akredituotose bandymų laboratorijose arba bandymų laboratorijose, su kuriomis AVĮ yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis. Bendradarbiavimo sutartys pasirašomos AVĮ vadovo nustatyta tvarka.

15. AVĮ nustato gaisrinės įrangos atitiktį:

15.1. AVĮ patikrina su gaisrinės įrangos atitikties vertinimu susijusių pareiškėjo pateiktų dokumentų tikrumą ir galiojimo laiką. AVĮ pagal bandymų rezultatų protokolus patikrina, ar atlikti sprendime pradėti gaisrinės įrangos atitikties vertinimą nurodyti bandymai, ar gaisrinė įranga atitinka techninių specifikacijų reikalavimus;

15.2. AVĮ vadovas priima motyvuotą sprendimą išduoti arba neišduoti atitikties sertifikatą. Šio sprendimo kopija per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama pareiškėjui;

15.3. priėmus sprendimą išduoti atitikties sertifikatą, AVĮ ir pareiškėjas pasirašo atitikties priežiūros sutartį, kurią ruošia AVĮ, pagal kurią pareiškėjas įsipareigoja laikytis taisyklių, užtikrinti, kad sertifikuota gaisrinė įranga atitiktų techninių specifikacijų reikalavimus, nenaudoti atitikties sertifikato ir atitikties (sertifikacijos) ženklo pakeitus gaisrinės įrangos gamybos technologiją, žaliavas ir kt., sudaryti sąlygas atrinkti bandinius ir įvertinti gamintojo GKS, apmokėti atitikties priežiūros išlaidas, vykdyti kitus sutartyje nustatytus įsipareigojimus;

15.4. AVĮ atitikties priežiūros sutartimi įsipareigoja užtikrinti duomenų apie pareiškėjo sertifikuotos gaisrinės įrangos gamybos technologiją, bandymų ir GKS rezultatų konfidencialumą, laiku informuoti pareiškėją apie taisyklių ir techninių specifikacijų reikalavimų pakeitimą, atitikties sertifikato galiojimo sustabdymą ir atnaujinimą, atitikties sertifikato panaikinimą ir vykdyti kitas sutartyje nustatytas pareigas;

15.5. priėmus sprendimą išduoti atitikties sertifikatą ir pasirašius atitikties priežiūros sutartį, AVĮ išduoda pareiškėjui atitikties sertifikato (Taisyklių 3 ir 4 priedai) originalą lietuvių kalba;

15.6. atitikties sertifikatas registruojamas AVĮ atitikties sertifikatų išdavimo registracijos žurnale, kuriame įrašomas atitikties sertifikato numeris, atitikties sertifikato blanko numeris, išdavimo ir galiojimo datos, paraiškos numeris, pareiškėjo pavadinimas, atitikties sertifikatą užregistravusio asmens ir atitikties sertifikatą atsiėmusio asmens vardai ir pavardės. Atitikties sertifikato numerį AVĮ suteikia eilės tvarka. Atitikties sertifikatų, liudijančių privalomojo vertinimo sričiai priskirtos gaisrinės įrangos atitiktį, ir atitikties sertifikatų, liudijančių nepriskirtos gaisrinės įrangos atitiktį, numeracija turi būti skirtinga ir tarpusavyje nesusijusi;

15.7. Taisyklių 15.6 papunktyje nurodytas žurnalas, atitikties sertifikato kopija ir visi dokumentai, kurių pagrindu buvo išduotas atitikties sertifikatas, turi būti saugomi AVĮ archyve 10 metų. Pasibaigus saugojimo terminui, šie dokumentai sunaikinami Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

15.8. pastebėjus, kad atitikties sertifikate yra klaidų ar pasikeitė pareiškėjo pavadinimas, vardas, pavardė, buveinės adresas, gyvenamoji vieta, gaisrinės įrangos tipas, gamintojo pavadinimas ir buveinės adresas, AVĮ iniciatyva arba pareiškėjo prašymu išduodamas naujas atitikties sertifikatas ir paliekama ta pati atitikties sertifikato galiojimo data ir tas pats atitikties sertifikato numeris su prierašu „(1 keitimas)“. Jei išduotas atitikties sertifikatas buvo pamestas, pavogtas ar sugadintas, išduodamas atitikties sertifikato dublikatas. Tokiu atveju žodis „dublikatas“ yra išspausdinamas naujo atitikties sertifikato blanke po atitikties sertifikato numerio;

15.9. atitikties sertifikatas galioja 3 metus. Paskelbtosios (notifikuotos) AVĮ pagal darniąsias technines specifikacijas išduoto Europos Bendrijos atitikties sertifikato galiojimo laikas nenurodomas, tačiau, remiantis darniųjų techninių specifikacijų reikalavimais, atitikties priežiūros sutartyje nustatomas gaisrinės įrangos, kuriai išduotas Europos Bendrijos atitikties sertifikatas, atitikties priežiūros periodiškumas.

16. Atitikties sertifikatas ir atitikties priežiūros sutartis įpareigoja pareiškėją ženklinti gaisrinę įrangą:

16.1. CE ženklu, jei atitiktį įvertino paskelbtoji (notifikuota) AVĮ pagal darniąsias technines specifikacijas;

16.2. atitikties (sertifikacijos) ženklais GĮAŽ-01 (jei nustatoma privalomojo vertinimo sričiai priskirtos gaisrinės įrangos atitiktis) arba GĮAŽ-02 (jei nustatoma nepriskirtos gaisrinės įrangos atitiktis) AVĮ vadovo nustatyta tvarka.

17. Atitikties priežiūra:

17.1. atitikties sertifikato galiojimo metu AVĮ, laikydamasi atitikties priežiūros sutarties, periodiškai atlieka gaisrinės įrangos atitikties ir atitikties (sertifikacijos) ženklo naudojimo priežiūrą:

17.1.1. pakartotinai įvertina gamintojo GKS;

17.1.2. Taisyklių 13 punkto nustatyta tvarka atlieka sertifikuotos gaisrinės įrangos bandinių atranką ir įvertina sertifikuotos gaisrinės įrangos bandinių bandymų rezultatus ir gaisrinės įrangos atitiktį;

17.1.3. patikrina, ar atitikties (sertifikacijos) ženklo naudojimas nepažeidžia AVĮ vadovo nustatytos tvarkos dėl atitikties (sertifikacijos) ženklo naudojimo;

17.2. pakartotinė gamintojo GKS įvertinama laikantis Taisyklių 12.2–12.5 papunkčių reikalavimų ir pagal atitikties priežiūros sutartyje numatytą periodiškumą, bet ne dažniau kaip du kartus per metus;

17.3. tik esant ekstremaliajam įvykiui, ekstremaliajai situacijai, dėl kurių apribotas ar draudžiamas judėjimas AVĮ ir (arba) gamintojo šalių teritorijose, ar nenugalimai jėgai (force majeure), dėl kurių negalima atlikti tiesioginio pakartotinio gamintojo GKS priežiūros vertinimo, siekiant išlaikyti atitikties sertifikato galiojimą, gali būti atliekamas nuotolinis GKS vertinimas (laikantis Taisyklių III skyriaus reikalavimų), kurio pagrindu gali būti priimtas sprendimas atidėti tiesioginę GKS priežiūrą. Nuotolinio vertinimo metu tiesioginė GKS priežiūra negali būti atidėta daugiau negu 6 mėnesiams. Jeigu pasibaigus 6 mėnesių terminui nebūna išnykusios aplinkybės, dėl kurių negalima atlikti tiesioginio GKS priežiūros vertinimo, atliekamas pakartotinis nuotolinis GKS priežiūros vertinimas, tiesioginę GKS priežiūrą atidedant ne daugiau negu 6 mėnesiams.

18. Atitikties priežiūros metu neeiliniai sertifikuotos gaisrinės įrangos bandinių bandymai atliekami nustačius bent vieno iš toliau išvardytų atvejų pagrįstumą:

18.1. gavus gaisrinės įrangos vartotojo skundą;

18.2. pastebėjus gaisrinės įrangos neatitiktis techninių specifikacijų reikalavimams;

18.3. pakeitus žaliavas ar komponentus, naudojamus gaminant gaisrinę įrangą;

18.4. pakartotinio GKS vertinimo metu gamintojo laboratorijoje nustačius gaisrinės įrangos kontrolės ir bandymų metodų neatitiktis;

18.5. pakeitus gaisrinės įrangos gamybos technologiją.

 

III SKYRIUS

ATITIKTIES VERTINIMAS NUOTOLINIU BŪDU

 

19. Atitikties vertinimas nuotoliniu būdu atliekamas tik šių Taisyklių 12.4 ir 17.3 papunkčiuose nurodytais atvejais. Nuotoliniu būdu atliktas GKS vertinimas nepakeičia GKS vertinimo gamybos vietoje, tik jį atideda, kol pasibaigs ekstremalusis įvykis, ekstremalioji situacija, dėl kurių apribotas ar draudžiamas judėjimas AVĮ ir (arba) gamintojo šalių teritorijose, ar nenugalima jėga (force majeure), ar jų metu galiojantys judėjimo apribojimai. Pasibaigus ekstremaliajam įvykiui, ekstremaliajai situacijai, dėl kurių apribotas ar draudžiamas judėjimas AVĮ ir (arba) gamintojo šalių teritorijose, ar nenugalimai jėgai (force majeure), ar jų metu galiojantiems judėjimo apribojimams, būtina atlikti GKS vertinimą gamybos vietoje.

20. Nuotolinis GKS vertinimas gali būti atliekamas elektroninėmis ir (arba) kitomis priemonėmis (vaizdo konferencija, susirašinėjimas elektroniniu paštu, pokalbis telefonu ir pan.).

21. GKS vertinimo nuotoliniu būdu tvarka:

21.1. AVĮ pateikia gamintojui GKS vertinimo planą;

21.2. AVĮ suderina su gamintoju atstovą, kuris bendraus su AVĮ ekspertais elektroninėmis ir (arba) kitomis priemonėmis;

21.3. jeigu yra poreikis naudotis vaizdo konferencinio ryšio priemonėmis, suderinama data ir laikas (gali būti numatytas bandomasis susitikimas).

22. Atlikę gamintojo GKS vertinimą, AVĮ ekspertai užpildo GKS patikrinimo ataskaitą, kurioje nurodo neatitiktis ir trūkumus, jeigu tokie nustatyti. AVĮ ekspertų grupė pasirašytą ataskaitą persiunčia gamintojui, kuris pasirašo ataskaitą, jeigu neprieštarauja AVĮ pateiktoms išvadoms, arba įrašo savo pastabas ir pretenzijas. AVĮ ir gamintojo atstovai suderina koregavimo veiksmų atlikimo terminą.

23. Atliekant GKS vertinimą elektroninėmis ir (arba) kitomis priemonėmis, privalo būti užtikrintas konfidencialumas.

 

IV SKYRIUS

ATITIKTIES SERTIFIKATO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, ATNAUJINIMAS IR PANAIKINIMAS

 

24. Jeigu atitikties priežiūros metu nustatomi Taisyklių 25 ir 28 punktuose išvardyti pažeidimai, AVĮ vadovo sprendimu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, panaikinamas atitikties sertifikatas arba sustabdomas jo galiojimas.

25. Atitikties sertifikato galiojimas sustabdomas, kai:

25.1. sertifikuota gaisrinė įranga neatitinka techninių specifikacijų reikalavimų, kuriuos turi atitikti;    

25.2. atitikties (sertifikacijos) ženklas naudojamas pažeidžiant AVĮ vadovo nustatytą tvarką dėl atitikties (sertifikacijos) ženklo naudojimo;

25.3. gamintojas nepranešė apie pasikeitusią sertifikuotos gaisrinės įrangos gamybos technologiją, kontrolės ir bandymo būdus, žaliavas ar komponentus, naudojamus gaminant gaisrinę įrangą;

25.4. pareiškėjas reklamoje nurodo vartotojus klaidinančias rodiklių vertes, kitokias nei nustatytos atitikties vertinimo metu;

25.5. pareiškėjas neleidžia atlikti atitikties priežiūros.  

26. Pareiškėjas per 30 kalendorinių dienų nuo atitikties sertifikato galiojimo sustabdymo dienos privalo pašalinti atitikties priežiūros metu AVĮ nustatytus pažeidimus. Pareiškėjui nurodžius priežastis, dėl kurių šių pažeidimų neįmanoma pašalinti per 30 kalendorinių dienų, AVĮ vadovas, atsižvelgdamas į pažeidimo įtaką gaisrinės įrangos kokybei, gali pratęsti šį terminą iki 90 kalendorinių dienų.

27. AVĮ įsitikinus, kad pareiškėjas pašalino visus nustatytus pažeidimus, AVĮ vadovas priima sprendimą atnaujinti atitikties sertifikato galiojimą.

28. Atitikties sertifikatas panaikinamas, kai:

28.1. atitikties priežiūros metu pakartotinai nustatomi pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas atitikties sertifikato galiojimas;

28.2. pareiškėjas per AVĮ nustatytą terminą nepašalina pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas atitikties sertifikato galiojimas.

29. Sustabdžius atitikties sertifikato galiojimą ar atitikties sertifikatą panaikinus, atitikties (sertifikacijos) ženklą naudoti draudžiama.

30. Apie motyvuotą sprendimą dėl atitikties sertifikato panaikinimo, galiojimo sustabdymo ar atnaujinimo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, informuojamas pareiškėjas ir jam išsiunčiama tokio sprendimo kopija. Taip pat sprendimas dėl atitikties sertifikato panaikinimo, galiojimo sustabdymo ar atnaujinimo skelbiamas AVĮ interneto svetainėje.    

 

V SKYRIUS

ATITIKTIES VERTINIMO DARBŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

 

31. Atitikties vertinimo darbų išlaidas sudaro:

31.1. atitikties vertinimo išlaidos;

31.2. atitikties priežiūros išlaidos.         

32. Pareiškėjas apmoka visas atitikties vertinimo darbų išlaidas.         

33. Atitikties vertinimo išlaidos susideda iš:        

33.1. mokesčio už gamintojo GKS vertinimą;

33.2. mokesčio už atitikties vertinimą.        

34. Pareiškėjas atitikties vertinimo darbų išlaidas apmoka pagal AVĮ vadovo patvirtintus įkainius.

 

VI SKYRIUS

SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS

 

35. Asmenys, nesutinkantys su AVĮ sprendimais, priimtais vadovaujantis Aprašu, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

________________