LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 12 IR 64 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. spalio 14 d. Nr. XII-1231
Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Savivaldybių vykdomosios institucijos taip pat įgyvendina įstatymo deleguotą valstybės funkciją – organizuoja antrinę asmens sveikatos priežiūrą. Tretinę asmens sveikatos priežiūrą organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija. Antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros mastą nustato Sveikatos apsaugos ministerija.“

 

2 straipsnis. 64 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 64 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) organizuoja visuomenės sveikatos priežiūrą ir pirminę asmens sveikatos priežiūrą ir vykdo valstybės deleguotą funkciją – organizuoja antrinę asmens sveikatos priežiūrą;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                             Dalia Grybauskaitė