VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

Įsakymas

Dėl Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 1s-91 „dėl INFORMACIJOS VIEŠINIMO cENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. sausio 24 d. Nr. 1S-18

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS


ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACJOS VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 3 dalimi, 26  straipsnio 1 dalimi, 27  straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 52  straipsnio 1 dalimi, 86  straipsnio 9 dalimi, 91  straipsnio 1  dalimi ir 95 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, 38 straipsnio 1 dalimi, 39  straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 63  straipsnio 1 dalimi, 94  straipsnio 9 dalimi, 99 straipsnio 1 dalimi ir 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, 38 straipsnio 1 dalimi ir 55 straipsnio 1 dalimi:

t v i r t i n u Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašą (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. vasario 1 d.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Diana Vilytė

 

 

PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91

(Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus

2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-18

redakcija)

 

 

 

INFORMACIJOS VIEŠINIMO CENTRINĖJE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖJE SISTEMOJE TVARKOS APRAŠAS

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų (toliau kartu – pirkimo vykdytojas) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymas) ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – Gynybos įstatymas) įtvirtintą:

1.1. perkančiojo subjekto patvirtinto mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo (toliau – Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas), taip pat jo papildymų, pakeitimų bei pripažinimo netekusiu galios paskelbimo CVP IS tvarką;

1.2. planuojamų kiekvienais metais vykdyti viešųjų pirkimų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir pirkimų pagal Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą (toliau – pirkimai), išskyrus mažos vertės pirkimus, taip pat planuojamų vykdyti supaprastintų pirkimų, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalimis bei vidaus sandorių, nustatytų Viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnyje ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 19 straipsnyje (toliau – vidaus sandoriai), suvestinės (toliau – Suvestinė) ir jos pakeitimų paskelbimo tvarką ir reikalavimus;

1.3. planuojamų kiekvienais metais vykdyti viešųjų pirkimų pagal Gynybos įstatymą, nesusijusių su įslaptinta informacija, pirkimų (išskyrus Gynybos įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje numatytus pirkimus), suvestinės (toliau – Suvestinė) ir jos pakeitimų paskelbimo tvarką ir reikalavimus;

1.4. kvietimo suteikti nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių konsultacijas (toliau – Išankstinė konsultacija) paskelbimo tvarką (kai pirkimo vykdytojas nusprendžia paskelbti kvietimą Išankstinei konsultacijai) pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą;

1.5. pirkimų techninių specifikacijų projektų (toliau – Techninių specifikacijų projektai) paskelbimo CVP IS ir dėl Techninių specifikacijų projektų gautų pastabų ir pasiūlymų nagrinėjimo tvarką (kai pirkimo vykdytojas nusprendžia skelbti Techninių specifikacijų projektus) pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą;

1.6. pirkimo procedūrų metu nuslėpusių informaciją ar pateikusių melagingą informaciją apie atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir 47 straipsniuose, nustatytiems reikalavimams arba dėl pateiktos melagingos informacijos negalinčių pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 50 straipsnį, tiekėjų sąrašų (toliau – Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašai) paskelbimo CVP IS tvarką;

1.7. pirkimo procedūrų metu nuslėpusių informaciją ar pateikusių melagingą informaciją apie atitiktį Gynybos įstatymo 34, 35, 36 ir 37 straipsniuose nustatytiems reikalavimams arba ankstesnių procedūrų, atliktų Gynybos įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpusių informaciją ar pateikusių šiame punkte nurodytą melagingą informaciją, dėl ko per pastaruosius vienus metus jie buvo pašalinti iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus dėl to buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, tiekėjų sąrašų (toliau – Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašai) paskelbimo CVP IS tvarką;

1.8. laimėjusių dalyvių pasiūlymų, taip pat sudarytų pirkimo – pardavimo sutarčių (toliau – pirkimo sutartis) bei preliminariųjų pirkimo – pardavimo sutarčių (toliau – preliminarioji sutartis) ir pirkimo sutarčių, preliminariųjų sutarčių pakeitimų bei vidaus sandorių ir jų pakeitimų viešinimo CVP IS tvarką pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą;

1.9. pirkimo sutarties neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių, kaip tai apibrėžiama Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje ir (ar) Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnyje, tiekėjų (tiekėjų grupės atveju – visų grupės narių), taip pat ūkio subjektų, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio 5 dalį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 62 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti, sąrašų (toliau – Nepatikimų tiekėjų sąrašai) paskelbimo CVP IS tvarką;

1.10. pirkimo sutarties, sudarytos vadovaujantis Gynybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymu, ar koncesijos sutarties, neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių, kaip tai apibrėžiama Gynybos įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 4 punkto d papunktyje, neįvykdžiusių ar netinkamai ją įvykdžiusių tiekėjų (tiekėjų grupės atveju – visų grupės narių), sąrašų (toliau – Nepatikimų tiekėjų sąrašai) paskelbimo CVP IS tvarką;

2. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Viešųjų pirkimų įstatyme, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatyme ir Gynybos įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. INFORMACIJOS PASKELBIMAS

 

3. Pirkimo vykdytojas šiame Tvarkos apraše nurodytą informaciją ir dokumentus skelbia naudodamasis CVP IS priemonėmis.

4. Informaciją ir dokumentus turi teisę skelbti tik CVP IS registruoto pirkimo vykdytojo naudotojas.

5. CVP IS priemonėmis pateikti dokumentai turi būti suderinti su visuotinai naudojamomis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis, skelbiama informacija ir dokumentai turi būti prieinama ją priimti ir naudoti.

6. Už CVP IS paskelbtos informacijos turinio teisingumą, taip pat už šios informacijos turinio atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo, Gynybos įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams atsako pirkimo vykdytojas.

7. Pirkimo vykdytojui skelbiant CVP IS informaciją, Viešųjų pirkimų tarnyba netikrina informacijos turinio atitikties pirkimus reglamentuojantiems teisės aktams ir neatlieka jokio šios informacijos turinio tikslinimo ar taisymo. Tačiau tai nepanaikina Viešųjų pirkimų tarnybos teisės pareikšti pastabas pirkimo vykdytojui dėl CVP IS paskelbtos informacijos turinio atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo, Gynybos įstatymo, kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

8. Viešinant laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis ir šių sutarčių pakeitimus, vidaus sandorius ir jų pakeitimus, Viešųjų pirkimų tarnyba netikrina, ar viešinamuose dokumentuose nėra informacijos, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, taip pat informacijos, apie kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tačiau tai iš Viešųjų pirkimų tarnybos neatima teisės pareikšti pastabas pirkimo vykdytojui dėl paskelbtų laimėjusių dalyvių pasiūlymų, sudarytų pirkimo sutarčių ir jų pakeitimų, vidaus sandorių ir jų pakeitimų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams.

 

III. PERKANČIOJO SUBJEKTO MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO IR JO PAKEITIMŲ PASKELBIMAS

 

9. Perkantysis subjektas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą, jo papildymus, pakeitimus, pripažinimą netekusiu galios ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų patvirtinimo turi paskelbti CVP IS ir perkančiojo subjekto interneto svetainėje, specialiai tam skirtoje skiltyje, jeigu perkantysis subjektas turi savo interneto svetainę. Tuo atveju, kai perkančiojo subjekto pirkėjo interneto svetainėje, specialiai tam skirtoje skiltyje paskelbto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo (jo papildymo, pakeitimo, pripažinimo netekusiu galios) informacija neatitinka informacijos, paskelbtos CVP IS, teisinga laikoma informacija, nurodyta CVP IS.

10. Skelbdamas Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo pakeitimus, papildymus, perkantysis subjektas kartu skelbia ir suvestinę Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo redakciją su atliktais pakeitimais.

 

IV. SUVESTINĖS INFORMACIJA IR PASKELBIMAS

 

11. Pirkimo vykdytojas Suvestinę apie pirkimus skelbia kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos.

12. Pirkimų, atliekamų pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą, atveju, Suvestinėje turi būti skelbiama apie tarptautinius, supaprastintus (išskyrus mažos vertės) pirkimus, pirkimus, atliekamus per centrinę perkančiąją organizaciją (išskyrus mažos vertės), supaprastintus pirkimus pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 ir 4 dalis, taip pat apie vidaus sandorius. Suvestinėje nėra skelbiama informacija apie konkrečias pirkimo sutartis, kurias planuojama sudaryti dinaminėje pirkimo sistemoje ir konkrečias pirkimo sutartis, kurias planuojama sudaryti pagal preliminariąsias sutartis atliekant atnaujintą tiekėjų varžymąsi.

13. Pirkimų, atliekamų pagal Gynybos įstatymą, atveju Suvestinėje turi būti skelbiama apie tarptautinius ir supaprastintus (įskaitant mažos vertės) pirkimus, nesusijusius su įslaptinta informacija. Suvestinėje nėra skelbiama informacija apie Gynybos įstatymo 17 straipsnio 5 dalyje numatytus pirkimus.

14. Tais atvejais, kai juridinis asmuo tampa pirkimo vykdytoju einamųjų biudžetinių metų laikotarpiu (po kovo 15 dienos), ji turi paskelbti Suvestinę likusiam biudžetinių metų laikotarpiui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo planuojamų atlikti pirkimų plano patvirtinimo.

15Suvestinės turinys visuose paskelbtuose šaltinuose turi būti tapatus. Tuo atveju, kai pirkimo vykdytojo interneto svetainėje, specialiai tam skirtoje skiltyje (toliau – pirkėjo profilis) paskelbta Suvestinės informacija neatitinka informacijos, paskelbtos CVP IS, teisinga laikoma informacija, nurodyta CVP IS.

16Atsiradus poreikiui patikslinti einamaisiais biudžetiniais metais planuojamų atlikti pirkimų planus, reikia patikslinti ir paskelbtą Suvestinę, kurios pakeitimus pirkimo vykdytojas skelbia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pakeitimų patvirtinimo. Informacija apie konkretų pirkimą ar vidaus sandorį Suvestinėje tikslinama iki šio pirkimo ar vidaus sandorio pradžios. Jei pirkimo vykdytojas nusprendžia nevykdyti tam tikro pirkimo ar vidaus sandorio, toks pirkimas ar vidaus sandoris nėra pašalinami iš Suvestinės. Tokiu atveju pirkimo vykdytojas Suvestinėje pažymi, kad pirkimas ar vidaus sandoris nebus vykdomas. Technines ar gramatines klaidas paskelbtoje Suvestinėje pirkimo vykdytojas gali taisyti visais atvejais, tačiau jis turi užtikrinti, kad šie pakeitimai nepakeis pateiktos informacijos turinio. Ankstesniais metais paskelbtos Suvestinės iš CVP IS negali būti pašalinamos. Suvestinė einamiesiems biudžetiniams metams rengiama naujai, o ne keičiant praėjusių metų Suvestinės duomenis.

17Paskelbtos Suvestinės nereikia keisti, jeigu dėl nenumatytų aplinkybių pirkimo vykdytojui iškyla poreikis ypač skubiai vykdyti Suvestinėje nenurodytą pirkimą arba, kai konkretaus pirkimo vykdymo metu keičiasi informacija, kuri apie šį pirkimą jau buvo nurodyta Suvestinėje.

18Jeigu pirkimo vykdytojas įgalioja kitą pirkimo vykdytoją atlikti pirkimo procedūras, informacija apie šį pirkimą nurodoma įgaliojusio pirkimo vykdytojo pirkimų plane ir Suvestinėje.

19. Informacija, kuri turi būti nurodoma Suvestinėje, taip pat, pildymo aprašymas yra pateikiama šio Tvarkos aprašo priede „Suvestinėje nurodoma informacija“.

 

V. KVIETIMO IŠANKSTINEI KONSULTACIJAI PASKELBIMO TVARKA

 

20. Jei pirkimo vykdytojas nusprendžia vykdyti Išankstinę konsultaciją, kvietimas Išankstinei konsultacijai pirmiausia turi būti paskelbtas CVP IS, taip pat papildomai šis kvietimas gali būti skelbiamas pirkėjo profilyje, kitur internete ir (arba) leidiniuose. To paties dokumento turinys visur turi būti tapatus. Tuo atveju, kai pirkėjo profilyje, kitur internete ir (arba) leidiniuose paskelbta informacija neatitinka informacijos, paskelbtos CVP IS, teisinga laikoma informacija, nurodyta CVP IS.

21. Kvietime suteikti Išankstinę konsultaciją pirkimo vykdytojas nurodo šią informaciją:

21.1. reikalingos konsultacijos tikslą;

21.2. aiškiai ir tiksliai apibūdintą konsultacijos objektą bei informaciją apie tai, kokių pasiūlymų ar kito indėlio tikimasi iš nepriklausomų ekspertų, institucijų ar rinkos dalyvių;

21.3. konsultacijos būdą (pavyzdžiui, Išankstinės konsultacijos vykdymas CVP IS priemonėmis, rengiant susitikimus ar šių būdu deriniu);

21.4. konsultacijos trukmę. Pirkimo vykdytojas turi nurodyti datą, iki kurios vyks konsultacija arba konsultacijos laikotarpį (dienomis, savaitėmis, mėnesiais ir panašiai). Nurodyta konsultacijos trukmė yra suprantama kaip preliminari;

21.5. kitą, pirkimo vykdytojo nuomone, reikalingą informaciją.

 

VI. TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ PROJEKTŲ SKELBIMAS IR PASTABŲ BEI

PASIŪLYMŲ DĖL ŠIŲ PROJEKTŲ ĮVERTINIMAS

 

22. Jei pirkimo vykdytojas nusprendžia skelbti techninių specifikacijų projektus, jie pirmiausia turi būti paskelbti CVP IS, taip pat šie dokumentai papildomai gali būti skelbiami pirkėjo profilyje, kitur internete ir (arba) leidiniuose. To paties dokumento turinys visur turi būti tapatus. Tuo atveju, kai pirkėjo profilyje, kitur internete ir (arba) leidiniuose paskelbta informacija neatitinka informacijos, paskelbtos CVP IS, teisinga laikoma informacija, nurodyta CVP IS.

23. Skelbdamas Techninių specifikacijų projektą, pirkimo vykdytojas turi nurodyti jo paskelbimo datą ir laiką. Techninių specifikacijų projekto paskelbimo datą ir laiką pirkimo vykdytojas nustato tokį, kad jis būtų bent 30 minučių vėliau nei paskutinis pirkimo vykdytojo CVP IS atliekamas veiksmas skelbiant Techninių specifikacijų projektą.

24. Pirkimo vykdytojas turi nurodyti protingą terminą (datą ir laiką), iki kurio tiekėjai gali pateikti pirkimo vykdytojui savo pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto Techninių specifikacijų projekto. Pasiūlymai ir pastabos, taip pat atsakymai į juos dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų turi būti teikiami CVP IS susirašinėjimo priemonėmis iki pirkimo vykdytojo nurodyto termino, kuris negali būti vėlesnis nei pirkimo procedūrų pradžios data.

25. Pirkimo vykdytojas iki jo nurodyto termino, gavęs pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbtų Techninių specifikacijų projektų, privalo juos išnagrinėti, įvertinti pateiktų pastabų ir pasiūlymų svarbą, atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo ar Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams ir pirkimo vykdytojas nedelsdamas informaciją apie gautas pastabas ir pasiūlymus (nenurodant iš ko buvo gautos pastabos ar pasiūlymai) bei priimtą sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų skelbia CVP IS. Pirkimo vykdytojas sprendimą dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymų turi priimti ne vėliau kaip iki pirkimo procedūros pradžios.

26. Pirkimo vykdytojas, savo iniciatyva pakoregavęs Techninių specifikacijų projektą ar nusprendęs pritarti pastaboms ir (ar) pasiūlymams gali paskelbti pakeistus Techninių specifikacijų projektus. Paskelbtuose Techninių specifikacijų projektuose pirkimo vykdytojas gali taisyti technines ar gramatines klaidas, neatsižvelgdamas į pirkimo procedūrų pradžios momentą, jeigu šie taisymai neturės esminės įtakos pirkimo objektui ar tiekėjų suinteresuotumui.

 

VII. MELAGINGĄ INFORMACIJĄ PATEIKUSIŲ TIEKĖJŲ PASKELBIMAS

 

27Pirkimo vykdytojas Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus skelbia CVP IS ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo:

27.1. Viešųjų pirkimų įstatymo 102 straipsnio 1 dalies 1 punkte, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 108 straipsnio 1 dalies 1 punkte ar Gynybos įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto termino pabaigos, jeigu tiekėjas neteikė pretenzijos ar nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo vykdytojo sprendimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros;

27.2. nuo teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimo, įsiteisėjimo dienos, jeigu tiekėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas pirkimo vykdytojo sprendimą dėl jo pašalinimo iš pirkimo procedūros.

28. Pirkimo vykdytojas, CVP IS paskelbęs Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytą informaciją, nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja tiekėją.

29Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašuose nurodoma:

29.1. duomenų įvedimo data;

29.2. data, nuo kurios skaičiuojamas 1 metų tiekėjo buvimo Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąraše terminas;

29.3. pirkimo vykdytojo pavadinimas;

29.4. pirkimo vykdytojo atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

29.5. tiekėjo pavadinimas (jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė);

29.6. tiekėjo (juridinio asmens) kodas (jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, asmens kodas nenurodomas);

29.7. pirkimo numeris (jeigu yra);

29.8. tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros data arba priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo data;

29.9. informacija apie tiekėjo nuslėptą ar pateiktą melagingą informaciją dėl atitikties nustatytiems reikalavimams (įrašomas konkretus Viešųjų pirkimų įstatymo 46 ir (arba) 47 straipsnis, dalis, punktas arba Gynybos įstatymo 34 ir (arba) 35 ir (arba) 36 ir (arba) 37 ir (arba) straipsnis, dalis, punktas), taip pat Gynybos įstatymo 34 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtinta informacija apie ankstesnių procedūrų, atliktų Gynybos įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėptą informaciją ar pateiktą šiame punkte nurodytą melagingą informaciją ir dėl to per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo procedūrų arba per pastaruosius vienus metus dėl to buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, arba informacija, kad tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą.

 

VIII. LAIMĖJUSIŲ DALYVIŲ PASIŪLYMŲ, SUDARYTŲ PIRKIMO SUTARČIŲ

IR JŲ PAKEITIMŲ, PRELIMINARIŲJŲ SUTARČIŲ IR JŲ PAKEITIMŲ BEI VIDAUS SANDORIŲ IR JŲ PAKEITIMŲ VIEŠINIMAS

 

30. Pirkimo vykdytojas laimėjusių dalyvių pasiūlymus (kai vykdomos derybos, galutinius pasiūlymus), sudarytas pirkimo sutartis, preliminariąsias sutartis bei vidaus sandorius viešina CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ar vidaus sandorio sudarymo, bet ne vėliau nei iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios. Jei pirkimo vykdytojas keičia sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį ar vidaus sandorį, šie pakeitimai turi būti paskelbti CVP IS ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo atitinkamų pakeitimų atlikimo.

31. Laimėjusių dalyvių pasiūlymai (kai vykdomos derybos, galutiniai pasiūlymai), sudarytos pirkimo sutartys, preliminariosios sutartys bei šių sutarčių pakeitimai CVP IS neskelbiami šiais atvejais:

31.1. pasiūlymas pateikiamas žodžiu arba pirkimo sutartis sudaroma žodžiu;

31.2. pirkimą laimėjusiu dalyviu nustatomas fizinis asmuo, kai pirkimas atliktas neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės pirkimų atveju – kai pirkimas atliktas neskelbiant apie jį) esant Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 dalies 5, 6, 7 punktuose arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 3 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 dalies 5, 6 ir 7 punktuose nustatytoms sąlygoms;

31.3. kai pirkimas atliktas neskelbiamų derybų būdu (mažos vertės pirkimų atveju – kai pirkimas atliktas neskelbiant apie jį) esant Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktyje arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktyje nustatytai sąlygai.

32. Taip pat, gali būti neskelbiamos tos laimėjusių dalyvių pasiūlymų, pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties dalys, kai nėra techninių galimybių šių dalių paskelbti CVP IS. Tokiais atvejais pirkimo vykdytojas turi užtikrinti, kad bus sudaryta galimybė susipažinti su tokiomis nepaskelbtomis dalimis.

33. Tais atvejais, kai pirkimo vykdytojui kilo abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, jis turi kreiptis į laimėjusį dalyvį, prašydamas įrodyti, kodėl jo pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali.  Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlyme nurodyta, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, pirkimo vykdytojas turi kreiptis į laimėjusį dalyvį, prašydamas nurodyti, kokia apimtimi pasiūlymas yra konfidencialus ir kodėl atitinkama informacija yra konfidenciali. Pirkimo vykdytojas, spręsdamas dėl informacijos pobūdžio, turi atsižvelgti į Viešųjų pirkimų įstatymo, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas bei į kituose teisės aktuose įtvirtintą pareigą išviešinti tam tikrus duomenis.

34. Tais atvejais, kai pirkimo vykdytojui kyla abejonių, kad laimėjusio dalyvio pasiūlyme yra informacijos, kurios atskleidimas galėtų turėti neigiamos įtakos teisėtiems tiekėjų interesams bei pažeistų konfidencialios informacijos apsaugą, tačiau tiekėjas minėtos informacijos nenurodė kaip konfidencialios, pirkimo vykdytojas gali kreiptis į tiekėją, prašydamas patvirtinti, kad jo pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

35. Centralizuotų pirkimų atveju sudarytą preliminariąją sutartį viešina centrinė perkančioji organizacija, o preliminariosios sutarties pagrindu sudarytas pagrindines sutartis viešina jas sudarantis ir (ar) keičiantis pirkimo vykdytojas. Centralizuotų pirkimų atveju, kai centrinė perkančioji organizacija sukuria dinaminę pirkimų sistemą, sutartis, sudarytas šios sistemos pagrindu, viešina jas sudarantis ir (ar) keičiantis pirkimo vykdytojas.

36. Bendrai atliekamo pirkimo atveju, kai toks pirkimas yra atliekamas kelių Lietuvoje registruotų pirkimo vykdytojų ir yra sudaroma viena pirkimo sutartis, laimėjusio dalyvio pasiūlymą (kai vykdomos derybos, galutinį pasiūlymą), sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį bei šių sutarčių pakeitimus viešina vienas iš bendrai atliekamo pirkimo vykdytojų pagal tarpusavyje sudarytą susitarimą. Tokiu atveju, kai bendrai atliekamą pirkimą vykdo Lietuvoje registruotas (–i) ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje registruotas (–i) pirkimo vykdytojas (–ai), Lietuvoje registruotas (–i) pirkimo vykdytojas (–ai) laimėjusio dalyvio pasiūlymą (kai vykdomos derybos, galutinį pasiūlymą), sudarytą pirkimo sutartį, preliminariąją sutartį bei šių sutarčių pakeitimus turi viešinti tik tuo atveju, jei tarp bendrai atliekamą pirkimo vykdytojų sudarytame susitarime yra numatyta, jog šiam pirkimui yra taikoma Lietuvos Respublikos nacionalinė teisė.

 

IX. PIRKIMO SUTARTIES NEĮVYKDŽIUSIŲ AR NETINKAMAI JĄ ĮVYKDŽIUSIŲ TIEKĖJŲ PASKELBIMAS

 

37. Pirkimo vykdytojas Nepatikimų tiekėjų sąrašus skelbia CVP IS ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo:

37.1. Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio 2 dalies 1 punkte, Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 99 straipsnio 2 dalies 1 punkte ar Gynybos įstatymo 55 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyto termino pabaigos, jeigu tiekėjas nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo;

37.2. teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimo, įsiteisėjimo dienos, jeigu tiekėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo;

37.3. teismo sprendimo, kuriuo tenkinami pirkimo vykdytojo reikalavimai atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, įsiteisėjimo dienos.

38. Pirkimo vykdytojas, CVP IS paskelbęs Tvarkos aprašo 39 ir 40 punktuose nurodytą informaciją, nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai informuoja tiekėją.

39. Nepatikimų tiekėjų sąrašuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymą nurodoma:

39.1. duomenų įvedimo data;

39.2. data, nuo kurios skaičiuojamas 3 metų tiekėjo buvimo Nepatikimų tiekėjų sąraše terminas;

39.3. pirkimo vykdytojo pavadinimas;

39.4. pirkimo vykdytojo atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

39.5. tiekėjo (tiekėjų grupės atveju – visų grupės narių), ūkio subjekto, kurio pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kuris su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal Viešųjų pirkimų 49 straipsnio 5 dalį arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 62 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jis buvo pasitelktas, pavadinimas, o jei tiekėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė;

39.6. tiekėjo (juridinio asmens) kodas (jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, asmens kodas nenurodomas);

39.7. pirkimo objekto pavadinimas, rūšis (prekės, paslaugos ar darbai), kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai, jeigu tokių yra;

39.8. pirkimo numeris (jeigu yra);

39.9. pirkimo sutarties indeksas;

39.10. esminį pažeidimą arba esminės sutarties sąlygos vykdymą su dideliais arba nuolatiniais trūkumais patvirtinantys dokumentai;

39.11. pirkimo sutarties nutraukimo data arba teismo sprendimo įsiteisėjimo data;

39.12. pirkimo sutarties nutraukimo priežastis (pirkimo sutarties nutraukimas arba teismo sprendimo įsigaliojimas).

40. Nepatikimų tiekėjų sąrašuose pagal Gynybos įstatymą nurodoma:

40.1. duomenų įvedimo data;

40.2. data, nuo kurios skaičiuojamas 3 metų tiekėjo buvimo Nepatikimų tiekėjų sąraše terminas;

40.3. pirkimo vykdytojo pavadinimas;

40.4. pirkimo vykdytojo atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

40.5. tiekėjo (tiekėjų grupės atveju – visų grupės narių) pavadinimas, o jei tiekėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė;

40.6. tiekėjo (juridinio asmens) kodas (jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, asmens kodas nenurodomas);

40.7. pirkimo objekto pavadinimas, rūšis (prekės, paslaugos ar darbai), kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai, jeigu tokių yra;

40.8. pirkimo numeris (jeigu yra);

40.9. pirkimo sutarties indeksas;

40.10. esminį pažeidimą arba esminės sutarties sąlygos vykdymą su dideliais arba nuolatiniais trūkumais patvirtinantys dokumentai;

40.11. pirkimo sutarties nutraukimo data arba teismo sprendimo įsiteisėjimo data;

40.12. pirkimo sutarties nutraukimo priežastis (pirkimo sutarties nutraukimas arba teismo sprendimo įsigaliojimas).

 

XBAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Pirkimo vykdytojas Tvarkos apraše numatyta tvarka viešinamus bei skelbiamus dokumentus saugo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu.

______________