Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. 1446

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, 44 straipsnio 1 dalimi, 49 straipsnio 2 dalimi, 52 straipsnio 10 dalimi, 53 straipsnio 8, 13 dalimis, 54 straipsnio 3 dalimi, 75 straipsnio 2, 3, 4 dalimis, 77 straipsnio 7, 13, 14 dalimis, 79 straipsnio 1 dalimi, 81 straipsnio 2 dalimi, 82 straipsnio 4, 5, 51, 9 dalimis, 821 straipsnio 6 dalimi ir 83 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“;

1.2. Papildyti 3.22 papunkčiu:

3.22. Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą.“

1.3. Pakeisti šio nutarimo 1.2 papunkčiu patvirtintą Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą:

1.3.1. pakeisti  4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2. paskola gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) 80 dydžių. Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 40 BSI dydžių;“;

1.3.2. pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Paskolos gavėjo bendra Aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 505 BSI dydžiai (toliau – maksimali paskolų suma).“

2. Valstybinio studijų fondo administruojamų valstybės lėšomis suteiktų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo procedūros, pradėtos iki šio nutarimo įsigaliojimo, baigiamos pagal šių paskolų suteikimo metu galiojusias teisės aktų nuostatas.

3. Šis nutarimas, išskyrus nutarimo 1.3 papunktį ir nutarimo 1.2 papunkčiu patvirtinto Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 35.1 papunktį ir 71 punktą, įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

4. Šio nutarimo 1.2 papunkčiu patvirtinto Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo 35.1 papunktis ir 71 punktas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

5. Šio nutarimo 1.3 papunktis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                Jurgita Šiugždinienė

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2020 m. gruodžio 23 d. nutarimo

Nr. 1446

redakcija)

 

VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja valstybės garantijos suteikimą leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą turinčių Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų, užsienio aukštųjų mokyklų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, taip pat mokslinių tyrimų institutų (toliau – mokslo ir studijų institucijos), studentų valstybės remiamoms paskoloms (toliau – paskolos) šių paskolų administravimą ir grąžinimą.

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme vartojamas sąvokas.

3. Paskolas administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas). Fondas planuoja lėšų poreikį paskolų palūkanoms apmokėti valstybės lėšomis, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir Aprašo 77 punkte nurodytiems įsipareigojimams (toliau – kiti įsipareigojimai) vykdyti, apmoka valstybės lėšomis paskolų palūkanas, vykdo valstybės įsipareigojimus pagal valstybės garantiją ir kitus įsipareigojimus, išieško kredito įstaigai už asmenį, gavusį paskolą Aprašo nustatyta tvarka (toliau – paskolos gavėjas), sumokėtas lėšas, nustato paskolos gavėjo skolų Fondui pripažinimo beviltiškomis, nurašymo, apskaitos ir revizavimo tvarką ir pagal ją pripažįsta šias skolas beviltiškomis ir jas nurašo, formuoja studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašus (toliau – sąrašai), studentų, pretenduojančių gauti paskolas, konkursines eiles ir studentų konkursines eiles palūkanoms apmokėti valstybės lėšomis, teikia kredito įstaigoms informaciją, kurios reikia paskoloms garantuoti ir administruoti, kaupia duomenis apie sudarytas paskolų sutartis, išmokėtas paskolas, paskolų grąžinimą ir atlieka kitas su paskolų administravimu susijusias funkcijas.

 

II SKYRIUS

PASKOLŲ RŪŠYS IR DYDŽIAI

 

4. Paskola yra su valstybės garantija, teikiama iš kredito įstaigų lėšų Aprašo nustatyta tvarka. Studentams teikiamos šios paskolos:

4.1. paskola studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies. Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;

4.2. paskola gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) 50 dydžių. Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 25 BSI dydžių;

4.3. paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI dydžių.

5. Paskolos gavėjo bendra Aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 385 BSI dydžiai (toliau – maksimali paskolų suma).

6. Siekdamas, kad maksimali paskolų suma būtų didesnė nei nurodyta Aprašo 5 punkte, studentas privalo iki prašymų gauti paskolas atitinkamą semestrą teikimo pabaigos pateikti Fondui prašymą padidinti maksimalią paskolų sumą.

7. Sprendimą dėl maksimalios paskolų sumos padidinimo priima Fondo direktoriaus sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Fondo ir studentų sąjungų (asociacijų) atstovai, taip pat gali būti įtraukiami ir kitų institucijų atstovai (toliau – Fondo direktoriaus sudaryta komisija). Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą didinti maksimalią paskolų sumą, jeigu studentas prašo paskolos studijų kainai sumokėti ir pakanka paskoloms teikti numatytų lėšų.

8. Maksimali paskolų suma didinama iki visos paskolai studijų kainai sumokėti einamiesiems studijų metams gauti studentui reikalingos sumos. Maksimali paskolų suma didinama tik studijoms pagal vieną studijų sutartį. 

9. Asmeniui, studijuojančiam valstybės nefinansuojamoje vietoje su studijų stipendija, Aprašo 4.1 papunktyje nurodytos paskolos studijų kainai sumokėti dydis per vienus studijų metus negali viršyti asmens mokamos mokslo ir studijų institucijos nustatytos studijų kainos ir jam skirtos studijų stipendijos dydžių skirtumo.

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ PASKOLOMS PASKIRSTYMAS

 

10. Paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti gali būti naudojamos Fondui šiam tikslui skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšos, taip pat lėšos, sukauptos iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kitos teisėtai gautos lėšos.

11. Valstybės remiamų paskolų palūkanoms, skaičiuojamoms studijų metu, apmokėti gali būti naudojamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

12. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1 d. Fondo valdyba valstybės biudžeto lėšas, kuriomis disponuoja Fondas, paskirsto paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti.

13. Fondas, panaudodamas lėšas iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, kasmet kaupia lėšas valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti. Sukauptos lėšos naudojamos ir jų valdymo bei prireikus investavimo išlaidoms apmokėti. Sprendimus dėl Fondo lėšų iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių panaudojimo priima Fondo valdyba, atsižvelgdama į tai, kiek reikės lėšų paskolų palūkanoms apmokėti, valstybės įsipareigojimams pagal valstybės garantiją ir kitiems įsipareigojimams vykdyti, taip pat sukauptų lėšų valdymo ir prireikus investavimo išlaidoms apmokėti.

14. Sprendimus dėl nepanaudotų lėšų perskirstymo priima Fondo direktorius.

15. Fondo lėšos, skirtos paskolų palūkanoms apmokėti, pirmiausia naudojamos apmokėti palūkanoms pagal jau sudarytas paskolos sutartis, po to – apmokėti palūkanoms studijų metu pagal sudaromas naujas paskolos sutartis.

16. Lėšos iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių, taip pat kitos Aprašo 10 punkte nurodytoms reikmėms skirtos lėšos įtraukiamos į apskaitą atskirose Fondo sąskaitose. Metams pasibaigus, šių sąskaitų lėšų likučiai į valstybės biudžetą negrąžinami.

 

IV SKYRIUS

PASKOLŲ TEIKĖJAI

 

17. Paskolas teikia finansų ministro nustatyta tvarka atrinktos kredito įstaigos, su kuriomis pasirašytos sutartys dėl paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos.

18. Kredito įstaigų atranką vykdo finansų ministro sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina Finansų ministerijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Fondo ir studentų sąjungų (asociacijų) atstovai. Ši komisija nustato reikalavimus paskolas teikiančioms kredito įstaigoms ir paskolų teikimo sąlygas (toliau – paskolų teikimo sąlygos).

19. Paskolų teikimo sąlygose nustatomos valstybės garantijos sąlygos, palūkanų tipas ir maksimalus dydis (kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maksimalus maržos dydis), paskolų grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka, standartinės paskolos sutarties su studentu sąlygos, minimali ir maksimali lėšų suma, kurią kredito įstaigos įsipareigoja ir sutinka skirti paskoloms teikti atitinkamais kalendoriniais metais, neviršijant Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto valstybės remiamų paskolų limito, kita paskoloms teikti svarbi informacija.

20. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1 d. pasirašomos trišalės Finansų ministerijos, Fondo ir atrinktų kredito įstaigų sutartys dėl paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos.

21. Sutartyse dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos be kitų sąlygų numatoma kredito įstaigos pareiga papildomai su Fondu pasirašyti bendradarbiavimo sutartis pagal Fondo pasiūlytas sąlygas ir tai, kad, nepasirašius bendradarbiavimo sutarties, valstybės garantija kredito įstaigos suteiktoms ir administruojamoms paskoloms nėra taikoma.

22. Bendradarbiavimo sutartyse nustatomos keitimosi informacija, palūkanų mokėjimo valstybės lėšomis, valstybės įsipareigojimų pagal valstybės garantiją ir kitų įsipareigojimų vykdymo sąlygos bei tvarka. Šios sutarties nuostatos negali prieštarauti Aprašo reikalavimams, taip pat sutarčių dėl paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos nuostatoms.

23. Pagal sudarytas bendradarbiavimo sutartis kredito įstaigos teikia Fondui šiuos duomenis  apie sudarytas paskolų sutartis: paskolos gavėjo asmens kodą, paskolos sutarties numerį, datą, paskolos grąžinimo pradžios ir pabaigos datą, paskolos gavėjo studijų baigimo ar nutraukimo datą, paskolos sutarties sumą, paskolos ar jos dalies išmokėjimo datą ir išmokėtą sumą, grąžintas paskolos įmokas (paskolos dalį, palūkanas) ir įmokų datas, pradelstą paskolos dalį ir palūkanas už sutartyse dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos nurodytą laikotarpį. Taip pat kredito įstaigos teikia Fondui statistinę informaciją,  kurios reikia ataskaitoms Finansų ministerijai rengti ir teikti: per ataskaitinį laikotarpį išduotų ir grąžintų paskolų sumą, per ataskaitinį laikotarpį sukauptų ir sumokėtų palūkanų sumą bei kitą paskoloms administruoti reikalingą informaciją. Tais atvejais, kai kredito įstaiga kredito įstaigų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos sprendimu nebegali sudaryti paskolos sutarties su studentu, kuris kreipėsi į kredito įstaigą Aprašo 49  punkte nustatyta tvarka, ji pateikia Fondui informaciją apie šiuos studentus.

 

V SKYRIUS

PASKOLŲ GAVĖJAI

 

24. Teisę gauti paskolas turi mokslo ir studijų institucijų  trumposios, pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studentai, doktorantai, rezidentai, profesinių studijų studentai, išskyrus Aprašo 27 punkte nurodytus studentus.

25. Paskolą studijų kainai sumokėti gali gauti studentai, mokantys visą studijų kainą ar jos dalį.

26. Paskolą dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis gali gauti studentai, kurie mokosi pagal studijų programos dalį pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

27. Valstybės remiamos paskolos neturi teisės gauti studentai:

27.1. kurių bendra Aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų ir prašomos paskolos suma, neįskaitant palūkanų, viršytų maksimalią paskolų sumą;

27.2. kurie yra sustabdę studijas mokslo ir studijų institucijoje ar yra akademinėse atostogose (toliau – laikinai sustabdę studijas);

27.3. kurie nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal jau sudarytas valstybės remiamų paskolų sutartis ir kitas su Fondu sudarytas paskolų sutartis;

27.4. kurie yra gavę paskolas studijoms pagal dvi studijų sutartis kiekvienoje studijų pakopoje, rezidentūroje, profesinėse studijose ir šias studijas yra baigę ar nutraukę;

27.5. kurie yra užsieniečiai, išskyrus Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės ir Šveicarijos Konfederacijos piliečius, taip pat Jungtinės Karalystės piliečius, kurie iki pereinamojo laikotarpio, nustatyto 2020 m. sausio 24 d. Briuselyje ir Londone pasirašyto Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos 126 straipsnyje, pabaigos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ar turinčius darbuotojo, savarankiškai dirbančio asmens statusą, taip pat tokį statusą išlaikančius asmenis ir jų šeimos narius, kitų užsienio valstybių piliečius ir asmenis be pilietybės, turinčius teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

27.6. kuriems yra iškelta fizinio asmens bankroto byla – nuo kompetentingos institucijos sprendimo iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki fizinio asmens bankroto bylos proceso pabaigos.

 

VI SKYRIUS

PASKOLŲ TEIKIMO PROCEDŪROS

 

28. Paskolos teikiamos kasmet, rudens ir pavasario semestrą. Vieno paskolų teikimo metu paskolos teikiamos tik vienoms studento studijoms.

29. Paskolos teikiamos studentui vieniems studijų metams. Paskolos studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms pavasario semestrą teikiamos likusiam einamųjų studijų metų laikotarpiui.

30. Studentas, norėdamas gauti paskolą, privalo iki prašymų teikimo termino pabaigos Fondo informacinėje sistemoje, skirtoje paskoloms administruoti, elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti Fondo nustatytos formos prašymą.

31. Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Fondas savo interneto svetainėje skelbia rudens semestro paskolų teikimo pradžią, prašymų teikimo termino pradžios ir pabaigos datas, numatomą pasiūlymo sudaryti paskolų sutartis datą ir standartines paskolos sutarties su studentu sąlygas. Apie tai jis informuoja mokslo ir studijų institucijas, studentų atstovybes ir paskolas teikiančias kredito įstaigas. Einamųjų metų pavasario semestrą ši informacija paskelbiama ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1  d.

32. Pildydamas prašymą, studentas turi nurodyti tokius duomenis: asmens kodą, vardą, pavardę, prašomos paskolos rūšį bei paskolos sumą, mokslo ir studijų institucijos pavadinimą, padalinį, studijų programos pavadinimą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamąją vietą (rajonas, savivaldybė, miestas, gatvė, namo ir buto numeris). Prašyme studentas pažymi, ar  pageidauja, kad studijų laikotarpiu palūkanos už paskolą būtų apmokamos valstybės lėšomis.

33. Pildančio ir pateikiančio Fondui prašymą studento asmens tapatybė nustatoma naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos tapatybės nustatymo paslauga.

34. Išimtiniais atvejais, jei asmens tapatybės neįmanoma nustatyti Aprašo 33 punkte nustatyta tvarka ir dėl to asmuo negali prisijungti prie Fondo informacinės sistemos ir pateikti prašymo, asmuo iki prašymų pateikimo termino pabaigos turi atvykti į Fondą ir: 

34.1. pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą, kuris, įsitikinus asmens tapatybe, grąžinamas asmeniui; 

34.2. įstaigoje prisijungęs prie Fondo informacinės sistemos užpildyti prašymą.

35. Fondas, gavęs prašymą, jame nurodytus duomenis patikrina toliau nurodytuose registruose ir informacinėse sistemose:

35.1. Studentų registre: studento asmens kodą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, duomenis apie visas studento studijas (studijų sutarties datą ir numerį, studento ir studijų identifikavimo numerį Studentų registre, būseną, mokslo ir studijų institucijos pavadinimą ir juridinio asmens kodą, mokslo ir studijų institucijos padalinio pavadinimą ir kodą, studijų programos pavadinimą ir valstybinį kodą, studijų pakopą, studijų formą, kursą, numatomą studijų pabaigos datą, studijų finansavimo šaltinį, už studijas mokamą metinę ir rudens semestro kainą, suteiktų akademinių atostogų pradžios ir pabaigos datas, semestrą, į kurį po akademinių atostogų studentas grįžo studijuoti, studijų pradžios, studijų pabaigos ir nutraukimo datą, ar studentas išvyksta studijuoti pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis;

35.2. Gyventojų registre: asmens kodą, vardą, pavardę, asmens tapatybės dokumento numerį, mirties datą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą;

35.3. Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje, studentui prašyme pažymėjus, kad atitinka Aprašo 47.1.3 papunktyje nurodytą kriterijų: ar studentas yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, socialinės pašalpos mokėjimo laikotarpį, sprendimo, kuriuo paskirta socialinė pašalpa, datą;

35.4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje, studentui prašyme pažymėjus, kad atitinka Aprašo 47.1.2 papunktyje nurodytą kriterijų: studentui nustatytą neįgalumo ar darbingumo lygį, laikotarpį, kurį galioja nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis, sprendimo dėl neįgalumo ar darbingumo lygio nustatymo datą, neįgalumą ar darbingumo lygį nustačiusios įstaigos pavadinimą;

35.5. Fondo informacinėje sistemoje, skirtoje paskoloms administruoti: skolininko požymį, jo atsiradimo ir pasibaigimo datą.

36. Studentui prašyme pažymėjus, kad jis atitinka Aprašo 47.1.2 ir 47.1.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus ir Fondui Aprašo 35.3 ir 35.4 papunkčiuose nustatyta tvarka negavus informacijos apie studento atitiktį šiems kriterijams, taip pat studentui pažymėjus, kad atitinka Aprašo 47.1.1 papunktyje nustatytą kriterijų, studentas iki prašymų teikimo termino pabaigos privalo pateikti Fondui prašyme pažymėtus  kriterijus patvirtinančių dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas. Apie pareigą pateikti dokumentus studentas informuojamas per Fondo informacinę sistemą prašymo pildymo metu. Jei nurodytus dokumentus teikia studento įgaliotas asmuo, jis Fondui pateikia ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

37. Jeigu studentas iki prašymų teikimo termino pabaigos per Fondo informacinę sistemą neužpildo ir (arba) nepateikia prašymo, taip pat nepateikia Fondui prašymo Aprašo 34 punkte nustatyta tvarka, studentas neįrašomas į sąrašą ir paskola studentui nesuteikiama.

38. Jeigu studentas iki prašymų teikimo termino pabaigos datos nepateikia Fondui Aprašo 36 punkte nurodytų dokumentų, Fondui priimant sprendimą dėl paskolos suteikimo ir (arba) palūkanų apmokėjimo valstybės lėšomis studijų laikotarpiu, prašyme studento pažymėtas kriterijus yra nevertinamas.

39. Studentas, pateikęs prašymą, bet kuriuo metu, prisijungęs prie savo pateikto prašymo, gali koreguoti jame nurodytus duomenis. Pasibaigus prašymų teikimo terminui, prašymai nėra koreguojami.

40. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymų teikimo termino pabaigos mokslo ir studijų institucija prisijungia prie Fondo informacinės sistemos ir patikrina, ar Fondas iš Studentų registro gavo teisingus prašymus pateikusių studentų studijų duomenis. Jei duomenys yra teisingi, mokslo ir studijų institucija tai patvirtina. Nustačiusi, kad iš Studentų registro gauti duomenys yra netikslūs, mokslo ir studijų institucija juos ištaiso Studentų registre. Jeigu Fondas duomenų iš Studentų registro negauna, mokslo ir studijų institucija suveda duomenis į Fondo informacinę sistemą. Suvestus ir patikrintus duomenis mokslo ir studijų institucija patvirtina Fondo informacinėje sistemoje.

41. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų teikimo termino pabaigos Fondo direktorius, atsižvelgdamas į paskoloms teikti numatytą lėšų sumą, patvirtina sąrašą. Per 1 darbo dieną nuo sąrašo patvirtinimo Fondo interneto svetainėje skelbiami paskolų sutarčių pasirašymo terminai, nurodomos kredito įstaigos, teikiančios paskolas studentams, taip pat kita su paskolų teikimu susijusi informacija.

42. Studentai apie tai, kad jiems siūloma sudaryti paskolos sutartį, informuojami per Fondo informacinę sistemą ir (arba) prašyme studento nurodytu elektroninio pašto adresu per 1 darbo dieną nuo sąrašo patvirtinimo.

43. Jeigu patvirtinus sąrašą Fondas gauna informaciją apie tai, kad Aprašo 35 punkte nurodytuose registruose ir informacinėse sistemose buvo neteisingi, netikslūs ir (arba) neišsamūs duomenys apie prašymą gauti paskolą pateikusius asmenis ar tokius duomenis Fondui pateikė mokslo ir studijų institucija, ar kitas administruojant paskolas dalyvaujantis subjektas, ir dėl to prašymą gauti paskolą pateikę asmenys nebuvo įtraukti į sąrašą arba jiems negali būti suteikta paskola, arba asmuo buvo įtrauktas į sąrašą administruojančioms institucijoms pateikus neteisingus duomenis paskolai gauti, patvirtintas sąrašas keičiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo patvirtinimo.

44. Keičiant sąrašą, į jį įtraukiami tik tie prašymus pateikę studentai, kurie prašymų teikimo laikotarpiu turėjo teisę gauti paskolą ir nebuvo Aprašo 27 punkte nustatytų aplinkybių.

45. Sąrašas Aprašo 43 punkte nustatytais atvejais keičiamas, jeigu Fondas turi pakankamai lėšų valstybės garantijoms teikti ir paskolų palūkanoms valstybės lėšomis apmokėti. Jeigu šių lėšų Fondui nepakanka, paskolos skiriamos vadovaujantis Aprašo 47 punkte nustatytais kriterijais.

46. Jeigu lėšų paskoloms teikti poreikis, nustatytas pagal prašymų teikimo duomenis, neviršija atitinkamą semestrą paskoloms teikti numatytos lėšų sumos, į sąrašą įtraukiami visi Apraše nustatytus kriterijus atitinkantys studentai, tinkamai užpildę ir pateikę Fondui prašymą.

47. Jeigu lėšų poreikis paskoloms teikti viršija atitinkamą semestrą paskoloms teikti numatytą lėšų sumą, sąrašas sudaromas pagal konkursinę eilę, laikantis šių principų (prioriteto mažėjimo tvarka):

47.1. atsižvelgiant į studento socialinę padėtį, pirmenybę gauti paskolą turi studentas, kuris:

47.1.1. yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurio abu tėvai (ar turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;

47.1.2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;

47.1.3. yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

47.2. atsižvelgiant į prašomos paskolos rūšį, pirmenybė teikiama paskolai:

47.2.1. studijų kainai sumokėti;

47.2.2. dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis;

47.2.3. gyvenimo išlaidoms.

48. Taikant Aprašo 47.1 ir 47.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus, į konkursinę eilę pagal kiekvieną iš kriterijų pirmiau įrašomas studentas, kuris pateikė prašymą anksčiau.

 

VII SKYRIUS

PASKOLOS SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR PASKOLOS IŠMOKĖJIMAS

 

49. Studentas, kuriam siūloma suteikti paskolą, arba jo įgaliotas asmuo per 20 darbo dienų nuo sąrašo patvirtinimo dienos turi kreiptis į kredito įstaigą dėl paskolos sutarties pasirašymo ir pateikti kredito įstaigai Aprašo 51 punkte nurodytus dokumentus. Iki sąrašo patvirtinimo gavęs kredito įstaigos prašymą, Fondas kreipimosi į kredito įstaigą termino pradžią nukelia ne ilgesniam kaip 10 darbo dienų laikotarpiui ir (arba) pratęsia kreipimosi į kredito įstaigą terminą iki 30 darbo dienų, jei kredito įstaiga šiame punkte nustatytu terminu negali pradėti paskolų sutarčių pasirašymo arba pasirašymui reikalingas ilgesnis laikotarpis.

50. Tais atvejais, kai Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka atrinkta kredito įstaiga, su kuria sudaryta sutartis dėl paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos, kredito įstaigų veiklos priežiūrą atliekančios institucijos sprendimu nebegali sudaryti paskolos sutarties su studentu ir (arba) nebegali vykdyti savo įsipareigojimų išmokėti paskolą ar jos dalį pagal sudarytą paskolos sutartį, Fondo direktorius patvirtina sąrašą studentų, kurie turi teisę kreiptis į kitas einamaisiais kalendoriniais metais atrinktas kredito įstaigas dėl paskolos sutarties sudarymo ir neišmokėtos paskolos sumos išmokėjimo. Per 1 darbo dieną nuo nurodyto sąrašo patvirtinimo Fondas savo interneto svetainėje paskelbia kreipimosi į kredito įstaigas dėl paskolų sutarčių sudarymo terminus. Į šiame punkte nurodytą sąrašą įtraukti studentai turi kreiptis į kredito įstaigas dėl paskolos sutarties pasirašymo per 7 dienas nuo šio sąrašo patvirtinimo ir pateikti Aprašo 51 punkte nurodytus dokumentus. Tais atvejais, kai studentas sudarė paskolos sutartį su kita kredito įstaiga šiame punkte nustatyta tvarka, paskola ar jos dalis pagal anksčiau sudarytą paskolos sutartį nebeišmokama.

51. Studentas arba jo įgaliotas asmuo kredito įstaigai privalo pateikti:

51.1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą. Jei studentas kreipiasi į kredito įstaigą elektroniniu būdu, asmens tapatybė nustatoma kredito įstaigos nustatytu būdu;

51.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą pasirašyti sutartį, jeigu sutartį pasirašo įgaliotas asmuo.

52. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprašo 51 punkte nurodytų dokumentų pateikimo kredito įstaigai studentas ir kredito įstaiga pasirašo paskolos sutartį arba Aprašo 54 ar 55 punkte nurodytais atvejais kredito įstaiga atsisako pasirašyti paskolos sutartį ir informuoja apie tai studentą.

53. Paskolos sutartyje nustatoma paskolos rūšis, suma, palūkanų tipas ir dydis (kintamų palūkanų atveju – palūkanų bazė ir maržos dydis), paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo tvarka, kitos paskolos suteikimo ir grąžinimo sąlygos. Šios sąlygos negali prieštarauti Aprašo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Mokslo ir studijų įstatymo ir jį įgyvendinančių  teisės aktų nuostatoms.

54. Paskolos sutartis nesudaroma su studentu:

54.1. Aprašo 49 punkte nustatytu terminu nepateikusiu kredito įstaigai Aprašo 51 punkte nurodytų dokumentų;

54.2. iki paskolos sutarties pasirašymo raštu atsisakiusiu paskolos;

54.3. išbrauktu iš studentų sąrašų arba nutraukusiu ar laikinai sustabdžiusiu studijas;

54.4. nepasirašiusiu paskolos sutarties per 5 darbo dienas nuo Aprašo 49 ir 50 punktuose nurodytos kreipimosi į kredito įstaigą dėl paskolos sutarties pasirašymo termino pabaigos;

54.5. kai iki paskolos sutarties pasirašymo atsiranda ir (arba) paaiškėja Aprašo 27 punkte nurodytos aplinkybės.

55. Kredito įstaiga turi teisę atsisakyti su studentu pasirašyti paskolos sutartį, paaiškėjus faktams apie studento ankstesnių skolinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

56. Mokslo ir studijų institucijos informaciją apie studentų studijų kainos pokyčius, nutraukusius arba laikinai sustabdžiusius studijas, išbrauktus iš studentų sąrašų, baigusius studijas anksčiau studijų sutartyje nurodytos pradinės studijų baigimo datos studentus, pateikusius prašymą gauti paskolą ar gavusius šią paskolą, Fondui pateikia per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.

57. Paskolą studijų kainai sumokėti kredito įstaiga perveda į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą taip:

57.1. pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už studijų semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo, tačiau ne vėliau kaip iki tų studijų metų sausio 31 d.;

57.2. antroji paskolos dalis studento prašymu pervedama per 3 darbo dienas nuo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo, tačiau ne anksčiau nei tų studijų metų vasario 1 d. ir ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 d., baigiamojo kurso studentams – ne vėliau kaip iki studijų pabaigos arba liepos 1 d., jeigu studijos baigiasi vėliau nei liepos 1 d.

58. Paskola studijų kainai sumokėti paskolos gavėjo prašymu gali būti išmokama visa iš karto pavasario arba rudens semestrą tais atvejais, kai studentas moka studijų kainą ar jos dalį tik rudens arba tik pavasario semestrą.

59. Paskola studijų kainai sumokėti ar jos dalis gali būti išmokama neprasidėjus atitinkamam semestrui tais atvejais, kai mokslo ir studijų institucija nustato, kad studijų kaina už atitinkamą studijų semestrą turi būti sumokėta šiam semestrui neprasidėjus ir studentas pateikia kredito įstaigai tai patvirtinančią pažymą.

60. Jeigu po paskolos studijų kainai sumokėti ar jos dalies pervedimo į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą paaiškėja, kad atitinkamo semestro studijų kaina ar jos dalis už studentą jau sumokėta, mokslo ir studijų institucija perveda paskolos studijų kainai sumokėti lėšas studentui.

61. Paskola gyvenimo išlaidoms pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį. Pasirašius paskolos sutartį, pirma šios paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo išmokėti šią paskolos dalį gavimo. Paskutinė paskolos dalis turi būti pervesta ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 d., baigiamųjų kursų studentams –  ne vėliau kaip iki studijų baigimo arba liepos 1 d., jeigu studijos baigiasi vėliau nei liepos 1 d.

62. Pasirašius paskolos sutartį, paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama visa iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo išmokėti šią paskolą gavimo. Rudens semestrą ši paskola pervedama ne vėliau kaip iki tų studijų metų sausio 31 d., pavasario semestrą – ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 d.. Baigiamųjų kursų studentams paskola išmokama iki studijų baigimo datos, bet ne vėliau kaip iki sausio 31 d. rudens semestrą ir liepos 1 d. pavasario semestrą.

63. Paskolos gavėjas, sudaręs paskolos sutartį, šios sutarties nustatyta tvarka turi teisę raštu atsisakyti paskolos ar jos dalies.

64. Paskola neišmokama arba jos mokėjimas nutraukiamas paskolos gavėjui nutraukus studijas, išbraukus paskolos gavėją iš studentų sąrašų, raštu atsisakius paskolos ar jos dalies, taip pat atsiradus ir (arba) paaiškėjus Aprašo 27 punkte nurodytoms aplinkybėms. Jeigu paskola neišmokama ar jos išmokėjimas nutraukiamas po paskolos sutarties pasirašymo dėl Aprašo 27.2, 27.3 ir 27.6 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, šioms aplinkybėms išnykus, valstybės remiamos paskolos išmokėjimas atnaujinamas ir išmokama likusi paskolos dalis einamųjų studijų metų laikotarpiui. Atnaujinus paskolos gyvenimo išlaidoms išmokėjimą, per paskolos išmokėjimo nutraukimo laikotarpį neišmokėtos paskolos gyvenimo išlaidoms mėnesinės dalys paskolos gavėjui neišmokamos.

65. Paaiškėjus, jog paskolos gavėjas neturėjo teisės gauti paskolos ar jos dalies, paskolos gavėjas privalo grąžinti neteisėtai gautą paskolą kredito įstaigai. Šiuo atveju neteisėtai gauta paskolos suma grąžinama visa iš karto netaikant Aprašo 69 punkto nuostatų.

66. Fondas kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos, pagal finansų ministro nustatytą tvarką teikia Finansų ministerijai paskolų panaudojimo ir grąžinimo ataskaitas.

 

VIII SKYRIUS

PASKOLŲ GRĄŽINIMAS

 

67. Už naudojimąsi paskola paskolos gavėjui skaičiuojamos palūkanos. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo paskolos išmokėjimo ir skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos dalies.

68. Palūkanas paskolos gavėjas pradeda mokėti nuo paskolos išmokėjimo datos, išskyrus Aprašo 90 punkte nurodytus atvejus. Paskola grąžinama lygiomis dalimis ir palūkanos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos dalies mokamos kiekvieną mėnesį pagal paskolos sutartyje nustatytas sąlygas.

69. Paskolos gavėjas paskolą grąžina ne vėliau kaip per 15 metų nuo paskolos grąžinimo pradžios, išskyrus atvejus, kai nurodytas terminas baigtųsi paskolos gavėjui sulaukus daugiau nei 65 metų. Tokiu atveju paskolos grąžinimo grafikas sudaromas taip, kad paskola būtų baigta grąžinti ne vėliau nei paskolos gavėjui sueis 65 metai. 

70. Paskolos gavėjas kredito įstaigai grąžina faktiškai išmokėtą sumą. Paskolos grąžinimo pradžia yra po 12 mėnesių nuo paskolos sutartyje nurodytos pradinės studijų pabaigos datos arba studijų nutraukimo datos, jei studijos nutrauktos anksčiau nei studijų sutartyje nurodyta pradinė studijų pabaigos data. Atidėjus paskolos grąžinimą Aprašo 78 punkte nustatytais atvejais, šis terminas nukeliamas paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiui. Studijų nutraukimu nėra laikomi atvejai, kai studentas tęsia studijas, nors su ta pačia ar kita mokslo ir studijų institucija pasirašo naują studijų sutartį:

70.1. kai po mokslo ir studijų institucijos nustatyto vertinamojo laikotarpio studentas netenka valstybės finansavimo studijoms arba jį įgyja;

70.2. mokslo ir studijų institucijos reorganizavimo ar likvidavimo atvejais.

71. Informaciją apie studentus, baigusius ar nutraukusius studijas anksčiau nei studijų sutartyje nurodoma pradinė studijų baigimo data, laikinai sustabdžiusius studijas (įskaitant akademines atostogas) arba išbrauktus iš studentų sąrašų, taip pat pakeitusius studijų programą, atnaujinusius studijas, Fondas gauna iš Studentų registro. Pastebėjęs, kad Fondo turimi šiame punkte nurodyti studento studijų duomenys yra netikslūs, studentas nedelsdamas kreipiasi į Fondą arba mokslo ir studijų instituciją dėl studento studijų duomenų ištaisymo Studentų registre. Jeigu dėl asmens duomenų ištaisymo studentas kreipiasi į Fondą, Fondas persiunčia studento prašymą mokslo ir studijų institucijai per 3 darbo dienas nuo jo gavimo. Nedelsiant ištaisiusi duomenis, mokslo ir studijų institucija per 3 darbo dienas informuoja Fondą ir studentą apie duomenų ištaisymą. 

72. Valstybės remiama paskola ir palūkanos už valstybės remiamą paskolą gali būti apmokėtos iš įstaigų, įmonių, organizacijų arba fizinių asmenų, taip pat iš valstybės arba savivaldybių lėšų.

73. Paskolos gavėjas gali pradėti grąžinti arba grąžinti visą paskolą pirma laiko, t. y. studijų metu, per 12 mėnesių po studijų baigimo, nutraukimo ar paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų, taip pat nepasibaigus paskolos grąžinimo terminui, nustatytam paskolos sutartyje. Tokiu atveju paskolos gavėjui baudos ar kiti mokesčiai netaikomi.

74. Paskolos gavėjas atleidžiamas nuo pagal vieną studijų sutartį gautų paskolų studijų kainai sumokėti ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis ar jų dalies grąžinimo, jei jam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis.

75. Norėdamas būti atleistas nuo paskolų grąžinimo, Aprašo 74 punkte nustatytus kriterijus atitinkantis paskolos gavėjas kreipiasi į Fondą su prašymu, kai baigia, pašalinamas iš mokslo ir studijų institucijos ar nutraukia studijas, kurioms buvo skirta paskola, nuo kurios grąžinimo prašoma atleisti. 

76. Fondas per 20 darbo dienų nuo prašymo atleisti nuo paskolos grąžinimo gavimo išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl paskolos gavėjo atleidimo nuo paskolos grąžinimo. Paskolos gavėjas raštu informuojamas apie priimtą sprendimą per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo.

77. Atleidus paskolos gavėją nuo paskolos grąžinimo, paskola kredito įstaigai grąžinama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.

78. Paskolos grąžinimas paskolos gavėjui atidedamas kredito įstaigos sutikimu arba, esant Aprašo 81 punkte nustatytoms aplinkybėms, Fondo sprendimu. 

79. Kredito įstaiga, sutikusi atidėti paskolos gavėjui paskolos grąžinimą, per 5 darbo dienas bendradarbiavimo sutartyje nustatyta tvarka privalo apie tai informuoti Fondą. Bendras paskolos grąžinimo atidėjimų, kuriuos vykdo kredito įstaiga, laikotarpis negali viršyti 3 metų. 

80. Paskolos gavėjas, kuriam kredito įstaiga atidėjo paskolos grąžinimą, paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu palūkanas kredito įstaigai moka paskolos sutartyje nustatyta tvarka.

81. Paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui pastaruosius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį, pirmiausia kreipiasi į kredito įstaigą dėl paskolos grąžinimo atidėjimo. Kredito įstaigai atsisakius atidėti paskolos grąžinimo terminą, paskolos gavėjas turi teisę pateikti prašymą Fondui atidėti paskolos grąžinimo terminą. Kartu su prašymu paskolos gavėjas turi pateikti Fondui šiuos dokumentus: kredito įstaigos atsisakymą atidėti paskolos grąžinimą, Fondo nustatytos formos pajamų deklaraciją už paskutinius 6 mėnesius, darbdavių išduotas pažymas apie paskolos gavėjo bei jo šeimos narių darbo užmokestį, pažymas apie šeimos narių valstybinį socialinį draudimą, kitą informaciją apie paskolos gavėjo ir jo šeimos narių pajamas, kurios nenurodytos paminėtuose dokumentuose. Asmens šeimyninę padėtį ir nepilnamečių vaikų skaičių Fondas pasitikrina Gyventojų registre. Jeigu asmens šeimą sudaro asmenys, apie kuriuos Fondas iš Gyventojų registro duomenų negavo, paskolos gavėjas papildomai pateikia Fondui pažymą apie šeimos sudėtį.

82. Sprendimą dėl paskolos grąžinimo atidėjimo priima Fondo direktoriaus sudaryta komisija per 20 darbo dienų nuo paskolos gavėjo prašymo gavimo.

83. Fondo direktoriaus sudaryta komisija paskolos grąžinimą atideda vienų metų laikotarpiui. Jam pasibaigus, paskolos gavėjas turi teisę pakartotinai kreiptis dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo. Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimu paskolos grąžinimas paskolos gavėjui atidedamas ne daugiau kaip 5 kartus.

84. Paskolos grąžinimas dėl Aprašo 81 punkte nurodytų aplinkybių nėra atidedamas, kai kredito įstaiga atsisako atidėti paskolos grąžinimą dėl to, kad paskolos gavėjas atsisakė kredito įstaigai sumokėti įsiskolinimą, susidariusį iki jo kreipimosi į kredito įstaigą dėl paskolos grąžinimo atidėjimo dienos ir (arba) sutarties keitimo mokestį, ir (arba) palūkanas paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu, ir (arba) kitus mokesčius, kurie yra nurodyti paskolos sutartyje ir kuriuos kredito įstaiga taiko paskolos gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka.

85. Fondas informuoja paskolos gavėją apie dėl jo prašymo priimtą sprendimą jo prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat išsiunčiant pranešimą prašyme nurodytu paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

86. Fondo direktoriaus sudarytai komisijai priėmus sprendimą atidėti paskolos grąžinimą, paskolos grąžinimą paskolos gavėjui paskolos sutartyje nustatyta tvarka atideda ir paskolą suteikusi kredito įstaiga. Paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiu paskolos gavėjas kredito įstaigai moka paskolos sutartyje nustatyto dydžio palūkanas.

87. Per 20 darbo dienų nuo Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimo atidėti paskolos grąžinimo terminą priėmimo paskolos gavėjas privalo kreiptis į kredito įstaigą dėl paskolos grąžinimo termino atidėjimo įforminimo. Paskolos gavėjui per šiame punkte nurodytą terminą nesikreipus į kredito įstaigą, Fondo direktoriaus sudarytos komisijos sprendimas atidėti paskolos grąžinimą netenka galios.

88. Paskolos gavėjui mirus, jo įsipareigojimai įpėdiniams neperkeliami, o paskola kredito įstaigai grąžinama pagal valstybės garantiją.

 

IX SKYRIUS

PASKOLŲ PALŪKANŲ APMOKĖJIMAS VALSTYBĖS LĖŠOMIS

 

89. Jeigu metinė palūkanų, skaičiuojamų studijų metu už naudojimąsi paskola studijų kainai sumokėti, norma viršija 5 procentus, šių palūkanų dalis, viršijanti 5 procentus, apmokama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Ši nuostata netaikoma Aprašo 90 punkte nurodytais atvejais, kai apmokamos visos palūkanos. Palūkanos, viršijančios 5 procentus, apmokamos Fondo lėšomis iki studijų sutartyje nurodytos pradinės studijų pabaigos datos.

90. Palūkanos, skaičiuojamos studijų metu, gali būti apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas, iki pradinės studijų sutartyje nurodytos studijų baigimo datos arba studijų nutraukimo datos, jei studijos nutrauktos anksčiau paskolos sutartyje nurodytos pradinės studijų pabaigos datos.

91. Palūkanos gali būti apmokamos tik studijoms pagal vieną studijų sutartį kiekvienoje studijų pakopoje.

92. Jeigu lėšų palūkanoms apmokėti poreikis viršija šiam tikslui skirtas lėšas, palūkanos apmokamos pagal konkursinę eilę, laikantis Aprašo 47 ir 48 punktuose nustatytų principų.

93. Tai, kad paskolos palūkanos studijų metu studentui bus apmokamos valstybės lėšomis, nurodoma sąraše.

94. Paskolos gavėjui, laikinai sustabdžiusiam studijas ar nutraukusiam studijas, Aprašo 89 ir 90 punktuose nurodytos palūkanos valstybės lėšomis neapmokamos.

95. Paaiškėjus, jog Fondas apmokėjo kredito įstaigai palūkanas paskolos gavėjui laikinai sustabdžius ar nutraukus studijas, taip pat po pradinės paskolos sutartyje nurodytos baigimo datos, kurioms gauta paskola, kredito įstaiga grąžina palūkanas Fondui ir įgyja atgręžtinę teisę atitinkamos sumos pareikalauti iš paskolos gavėjo.

 

X SKYRIUS

PASKOLŲ GARANTAVIMAS

 

96. Valstybė garantuoja paskolų grąžinimą kredito įstaigoms. Valstybės garantijų paskoloms apskaitą vykdo Fondas.

97. Valstybės garantijos teikimo sąlygos išdėstomos sutartyje dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos. Šioje sutartyje nurodomos valstybės garantijos suteikimo procedūros, įvykiai, kuriems įvykus kredito įstaiga įgyja teisę reikalauti įsipareigojimų pagal suteiktą valstybės garantiją įvykdymo, ir įvykiai, kuriems įvykus kredito įstaiga šios teisės neįgyja, valstybės garantijos išmokos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, terminai ir kitos sąlygos.

98. Valstybės garantija dėl visos paskolos sumos ir palūkanų teikiama visą paskolos ir palūkanų grąžinimo laikotarpį. Kredito įstaigai atidėjus paskolos grąžinimą Aprašo 78 punkte nurodytais atvejais ir nukėlus paskolos grąžinimo terminą Aprašo 70 punkte nustatyta tvarka, valstybės garantija pratęsiama paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiui.

99. Fondas vykdo valstybės įsipareigojimus kredito įstaigoms pagal valstybės garantiją iš tam tikslui skirtų valstybės biudžeto asignavimų, Fondo sukauptų lėšų iš grąžinamų paskolų, palūkanų ir delspinigių. Tais atvejais, kai šių lėšų nepakanka, Finansų ministerija pagal Fondo pateiktą paraišką įvykdo kredito įstaigoms įsipareigojimus pagal valstybės garantiją teisės aktų nustatyta tvarka.

100. Fondas, įvykdęs garantinius įsipareigojimus kredito įstaigai pagal paskolos sutartį, turi reikalavimo teisę į tokią paskolos gavėjo lėšų sumą, kuri buvo sumokėta paskolą suteikusiai kredito įstaigai už paskolos gavėją.

101. Apie tai, kad Fondas kredito įstaigai už paskolos gavėją sumokėjo atitinkamą lėšų sumą ir pareigą šias lėšas grąžinti, Fondas paskolos gavėją informuoja per 3 darbo dienas nuo sumokėjimo išsiųsdamas pranešimą paskutiniu žinomu paskolos gavėjo gyvenamosios vietos adresu ir (arba) elektroninio pašto adresu.

102. Jeigu paskolos gavėjas nevykdo įsipareigojimo grąžinti Fondui už jį kredito įstaigai sumokėtą sumą, šis įsiskolinimas išieškomas iš paskolos gavėjo teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

103. Apraše nurodyti asmenų duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu valstybės garantijos valstybės remiamoms paskoloms suteikimo ir administravimo tikslu.

_________________