RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ NUSTATYMO RADVILIŠKIO RAJONO savivaldybės švietimo įstaigose TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario 25 d. Nr. T-435

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 8 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-674 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1Patvirtinti Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašą (pridedama).

2Pripažinti netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. T-53 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais.

3.    Nustatyti, kad šio sprendimo nuostatos taikomos nuo 2021–2022 mokslo metų pradžios.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,                                                                        Mindaugas Pauliukas

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

tarybos 2021 m. vasario 25 d.

sprendimu Nr. T-435

 

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO organizavimo MODELIŲ NUSTATYMO RADVILIŠKIO RAJONO savivaldybės švietimo įstaigose TVARKOS APRAŠas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių nustatymo Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) paskirtis – nustatyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo modelius ir jų įgyvendinimo ypatumus Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – Švietimo įstaiga).

2Ikimokyklinio ugdymo (toliau – IU) organizavimo forma yra IU grupė, priešmokyklinio ugdymo (toliau – PU) organizavimo forma – PU grupė.

3Ugdymo organizavimo modelis (toliau – modelis) – tai IU ir (arba) PU grupių darbo / veiklos ypatumų visuma: ugdymo vieta, trukmė (per mėnesį, savaitę, parą), teikiamos paslaugos vaikui (švietimo pagalba ir kita), ugdomoji kalba, mokytojų (priešmokyklinio ugdymo pedagogo, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo, meninio ugdymo mokytojo, neformaliojo švietimo mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto ir kitų), dirbančių grupėje, skaičius.

4Savivaldybės taryba, įvertinusi ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų švietimo poreikius bei turimus išteklius, kasmet iki gegužės 31 d. tikslina ir tvirtina Švietimo įstaigas (atskirai – jų skyrius, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse), vykdančias IU ir PU programas, IU ir PU grupių Švietimo įstaigose skaičių ir pasirinktus konkrečius modelius, vaikų, ugdomų pagal IU ir PU programas, skaičių. Iki rugsėjo 1 d. IU ir PU grupių skaičių ir pasirinktus konkrečius modelius, vaikų, ugdomų pagal IU ir PU programas, skaičių patikslina.

5Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

6IU vykdomas pagal Savivaldybės tarybos pritartą ir Švietimo įstaigos vadovo patvirtintą IU programą, kuri yra rengiama pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – Švietimo, mokslo ir sporto ministras) patvirtintus IU programų kriterijus.

7Vienu metu IU grupėje, kurioje ugdomi vaikai nuo 1 metų amžiaus ar vyresni, turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip 1 ikimokyklinio ugdymo auklėtojas (toliau – auklėtojas).

8IU programą gali įgyvendinti auklėtojas arba auklėtojas kartu su mokytoju, turinčiu teisę vykdyti IU programos meninę dalį.

9PU vykdomas pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą PU bendrąją programą.

10Vienu metu PU grupėje turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kaip 1 PU pedagogas.

11PU programą gali įgyvendinti PU pedagogas arba PU pedagogas kartu su mokytoju, turinčiu teisę vykdyti PU bendrosios programos meninę dalį.

12Ugdymo procesas IU ir PU grupėse, nepriklausomai nuo modelio, yra vientisas, neskaidomas į atskiras sritis. Vaikų kompetencijos ir bendrieji gebėjimai ugdomi integraliai, visos spontaniškos ir organizuotos vaiko veiklos metu ne tik grupėje ar kitoje ugdymo vietoje, bet ir renginiuose, sporto varžybose, kelionėse, išvykose, taip pat namuose, šeimoje.

13.  IU ir PU grupės pagal modelius formuojamos iš to paties arba skirtingo amžiaus vaikų, užtikrinant vaikų dienos ir ugdymo režimo fiziologinius ir amžiaus ypatumus, ugdymo sąlygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje higienos normoje (toliau – higienos norma), skirtoje įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą, nustatytais reikalavimais.

14.  IU ir PU grupės pagal paskirtį skirstomos į bendrosios ir specialios paskirties grupes:

14.1. bendrosios paskirties grupėse ugdomi vaikai, neturintys specialiųjų ugdymosi poreikių, arba specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai jose ugdomi integruotai;

14.2. specialios paskirties grupėse ugdomi vaikai, turintys įgimtų ar įgytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

15.  IU ir PU grupių komplektavimas:

15.1vaikų skaičius bendrosios paskirties grupėje negali viršyti 1 lentelėje pagal amžiaus grupes nurodyto maksimalaus vaikų skaičiaus ir būti mažesnis už minimalų, išskyrus atvejus, kai grupėje integruotai ugdomi didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Tokioje grupėje vaikų skaičius mažinamas pagal principus, nurodytus higienos normoje: vienas sutrikusio intelekto, kurčias, neprigirdintis, aklas, silpnaregis, turintis judesio ir padėties, elgesio, žymių kalbos ir komunikacijos, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią vaikas ugdomas integruotai, prilyginamas dviem tos grupės, kurioje ugdomas, vaikams, todėl atitinkamai mažinamas 1 lentelėje nurodytas maksimalus ir minimalus grupės vaikų skaičius;

15.2galimas maksimalus ir minimalus vaikų skaičius bendrosios paskirties grupėje:

1 lentelė

Vaikų amžius

Maksimalus vaikų skaičius

Minimalus vaikų skaičius

Nuo 1 iki 2 metų

10

5

Nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios

12

8

Nuo 2 iki 3 metų

15

8

Nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios

16

10

Nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios

20

10

 

15.3. vaikų skaičius specialios paskirties grupėje negali viršyti 2 lentelėje pagal grupėje ugdomų vaikų turimus sutrikimus, negalias nurodyto maksimalaus vaikų skaičiaus ir būti mažesnis už minimalų, išskyrus atvejus, kai specialioje grupėje ugdomi vaikai, turintys įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinę negalią, kompleksinę negalią ir judesio bei padėties sutrikimų, aklieji. Tokioje grupėje vaikų skaičius mažinamas pagal principus, nurodytus higienos normoje: vienas vaikas, turintis įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią, aklasis prilyginamas dviem tos grupės vaikams, o turintis kompleksinę negalią ir judesio bei padėties sutrikimų – trims grupės vaikams, todėl atitinkamai mažinamas 2 lentelėje nurodytas maksimalus ir minimalus grupės vaikų skaičius;

15.4. galimas maksimalus ir minimalus vaikų skaičius specialios paskirties grupėje:

2 lentelė

Grupėje ugdomų vaikų turimi sutrikimai / negalios

Maksimalus vaikų skaičius

Minimalus vaikų skaičius

Žymūs kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimai

10

7

Įvairūs sutrikimai, negalios (mišri specialioji grupė):

vidutiniai, žymūs ir labai žymūs intelekto sutrikimai;

žymūs kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimai;

judesio ir padėties sutrikimai;

įvairiapusiai raidos sutrikimai ar kompleksinė negalia;

kompleksinė negalia (ir judesio bei padėties sutrikimai).

10

7

 

15.5. komplektuojant grupę pagal vaikų amžių, vertinama, kiek vaikui sukanka metų tais kalendoriniais metais;

15.6. kai nesusidaro grupei nustatytas minimalus priešmokyklinio ir (arba) ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius, gali būti komplektuojamos jungtinės PU ar IU grupės iš priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų. Jungtinė grupė, kurioje vaikų, ugdomų pagal:

15.6.1.   PU bendrąją programą yra daugiau, vadinama PU grupe ir joje dirba PU pedagogas(-ai);

15.6.2.   PU bendrąją programą ir IU programą, skaičius yra vienodas, vadinama PU grupe ir joje dirba PU pedagogas(-ai);

15.6.3.   IU programą yra daugiau, vadinama IU grupe ir joje dirba IU auklėtojas(-ai).

16Jungtinėje IU ar PU grupėje vykdomos IU ir PU programos.

17IU ir PU grupių veiklos trukmę sudaro laikas, skirtas tiesioginiam darbui su vaikais – vaikų ugdymui ir priežiūrai:

17.1. ugdymo laikas – tai laikas, skirtas IU ar (ir) PU bendrajai programai įgyvendinti, vaikų įgytų kompetencijų gilinimui, dienos režimui užtikrinti (pusryčiams, priešpiečiams, pietums, pavakariams, vakarienei, pietų poilsiui (miegui);

17.2. priežiūros laikas – vaikų atvedimo į IU ar PU grupę ir pasiėmimo iš jos į namus laikas iki ugdomosios veiklos pradžios ir po jos. Vaikų priežiūros metu, auklėtojas arba PU pedagogas bendrauja su vaikais ir jų tėvais, aptaria vaiko daromą pažangą, savijautą ir problemas, vaikai užsiima spontaniška veikla.

184,5 val. veiklos trukmės IU ir PU organizavimo modelių (IU – I, II; PU – I, II) įgyvendinimas:

18.1. vaikams taikomas dienos režimas be pietų poilsio (miego);

18.2. grupės darbo laikas gali būti nustatytas nuo 7.45 iki 12.15 val., nuo 8.00 iki 12.30 val., nuo 8.15 iki 12.45 val., nuo 8.30 iki 13.00 val. ar nuo 8.45 iki 13.15 val.;

18.3. 0,5 val. skiriama vaikų priežiūrai (15 min. iki ugdymo pradžios ir 15 min. po ugdymo pabaigos);

18.4. 4 val. skiriamos vaikų ugdymui pagal IU ar (ir) PU bendrąją programą.

199 val. veiklos trukmės IU ir PU organizavimo modelių (IU – III, IV; PU – III, IV) įgyvendinimas:

19.1. vaikams taikomas dienos režimas su pietų poilsiu (miegu);

19.2. grupės darbo laikas gali būti nustatytas nuo 7.30 iki 16.30 val., nuo 8.00 iki 17.00 val. arba nuo 8.30 iki 17.30 val.;

19.3. 1 val. skiriama vaikų priežiūrai (0,5 val. iki ugdymo pradžios ir 0,5 val. po ugdymo pabaigos);

19.4. 8 val. skiriamos vaikų ugdymui.

2010,5 val. veiklos trukmės IU ir PU organizavimo modelių (IU – V, VI, X, XI, XIV, XV; PU – V, VI, IX, X, XIII, XIV) įgyvendinimas:

20.1. vaikams taikomas dienos režimas su pietų poilsiu (miegu);

20.2. grupės darbo laikas gali būti nustatytas nuo 7.00 iki 17.30 val., 7.30 iki 18.00 val., nuo 8.00 iki 18.30 val.;

20.3. 2,5 val. skiriamos vaikų priežiūrai (1 val. iki ugdymo pradžios ir 1,5 val. po ugdymo pabaigos);

20.4. 8 val. skiriamos vaikų ugdymui.

21mišrios veiklos trukmės (4,5 val. ir 10,5 val.) IU ir PU organizavimo modelių (IU –VII, VIII, XII, XIII, XVI, XVII; PU – VII, VIII, XI, XII, XV, XVI) įgyvendinimas:

21.1. vaikams, grupę lankantiems 4,5 val.:

21.1.1.   taikomas dienos režimas be pietų poilsio (miego);

21.1.2.   grupės darbo laikas gali būti nustatytas nuo 7.45 iki 12.15 val.;

21.1.3.   0,5 val. skiriama vaikų priežiūrai (15 min. iki ugdymo pradžios ir 15 min. po ugdymo pabaigos);

21.1.4.   4 val. skiriamos vaikų ugdymui;

21.2. vaikams, grupę lankantiems 10,5 val.:

21.2.1.   taikomas dienos režimas su pietų poilsiu (miegu);

21.2.2.   grupės darbo laikas gali būti nustatytas nuo 7.30 iki 18.00 val.;

21.2.3.   2,5 val. skiriamos vaikų priežiūrai (1 val. iki ugdymo pradžios ir 1,5 val. po ugdymo pabaigos);

21.2.4.   8 val. skiriamos vaikų ugdymui.

22.    12 val. veiklos trukmės IU organizavimo modelio (IX) įgyvendinimas:

22.1. vaikams taikomas dienos režimas su pietų poilsiu (miegu);

22.2. grupės darbo laikas gali būti nustatytas nuo 6.30 iki 18.30 val. arba nuo 7.00 iki 19.00 val.;

22.3. 4 val. skiriamos vaikų priežiūrai (1,5 val. iki ugdymo pradžios, 2,5 val. po ugdymo pabaigos);

22.4. 8 val. skiriamos vaikų ugdymui pagal IU programą.

23Atsižvelgiant į dirbančių tėvų poreikius, Švietimo įstaigoje gali būti komplektuojama budinti 12 val. veiklos trukmės IU grupė iš skirtingų grupių vaikų, jeigu nesusidaro atskira 12 val. veiklos trukmės vaikų grupė. Budinčios grupės vaikus ir jų lankomumą Švietimo įstaiga registruoja ir apskaito atskirame dienyne, nurodant dienas ir valandas. Tėvai, pasirinkę budinčias 12 val. veiklos trukmės IU grupes, privalo užtikrinti vaikų lankomumą.

24Visų modelių IU ir PU grupes lankantiems vaikams teikiamos kitos paslaugos:

24.1. pagal poreikį ir Švietimo įstaigos galimybes teikiamos logopedo, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos pedagogo, neformaliojo švietimo mokytojo, socialinio pedagogo, psichologo (Švietimo įstaigoje arba Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto centro Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje), mokytojo padėjėjo (vaikams, turintiems vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintiems savarankiškai dalyvauti ugdymo procese) paslaugos;

24.2. vaikų sveikatos priežiūros paslaugos.

25Į IU ir PU bendrąją programą gali būti integruojamos neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programos, vykdomos ugdymo proceso metu:

25.1. NVŠ programos rengiamos vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais Bendraisiais iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijais, derinamos vadovaujantis Švietimo įstaigos nustatyta tvarka, tvirtinamos Švietimo įstaigos direktoriaus įsakymu iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.;

25.2. vykdomų NVŠ programų sąrašas skelbiamas Švietimo įstaigos interneto svetainėje;

25.3. NVŠ programas įgyvendina neformaliojo švietimo mokytojai.

26Tėvams pageidaujant, tėvų lėšomis finansuojama NVŠ paslauga gali būti teikiama ir kitų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjų, tačiau tik pasibaigus vaiko ugdymo laikui.

 

III SKYRIUS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI

 

27.  Visose Savivaldybės švietimo įstaigų IU grupėse ugdymas organizuojamas lietuvių kalba.

28.  Visiems IU organizavimo modeliams grupių veiklos ir ugdymo trukmė per mėnesį nurodyta 20–22 darbo dienų mėnesiui, grupių veiklos ir ugdymo trukmė per savaitę – 5 darbo dienų savaitei.

29I IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

auklėtojas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

1–5 m.

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

30II IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai, esant per mažam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, formuojama jungtinė IU grupė iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

auklėtojas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

1–6 m.

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

 

31III IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

1–5 m.

180–198

45

9

160–176

40

8

 

32IV IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai, esant per mažam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, formuojama jungtinė IU grupė iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė (val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

1–6 m.

180–198

45

9

160–176

40

8

 

33V IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

1–5 m.

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

 

34VI IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai, esant per mažam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, formuojama jungtinė IU grupė iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

1–6 m.

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

35VII IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai pageidauja skirtingos grupės veiklos trukmės – 4,5 val. ir 10,5 val. – per parą ir 10,5 val. grupę pageidauja lankyti ne mažesnis nei 1 lentelėje nurodytas minimalus vaikų skaičius.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

1–5 m.

 

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

36VIII IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai, esant per mažam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, formuojama jungtinė IU grupė iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvai pageidauja skirtingos grupės veiklos trukmės – 4,5 val. ir 10,5 val. per parą ir 10,5 val. grupę pageidauja lankyti ne mažesnis nei 1 lentelėje nurodytas minimalus vaikų skaičius.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

 

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

1–6 m.

 

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

37IX IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

1–5 m.

240–264

60

12

160–176

40

8

 

38X IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai grupė formuojama iš ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį; pagal poreikį – specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

1–5 m.

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

39XI IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai, esant per mažam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, skaičiui, formuojama jungtinė IU grupė iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį; pagal poreikį – specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

2–6 m.

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

40XII IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai grupė suformuojama iš ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, tėvai pageidauja skirtingos grupės veiklos trukmės – 4,5 val. ir 10,5 val. – per parą ir 10,5 val. grupę pageidauja lankyti ne mažesnis nei 2 lentelėje nurodytas minimalus vaikų skaičius.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį; pagal poreikį – specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

 

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

 

1–5 m.

 

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

 

41XIII IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai esant per mažam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, skaičiui, formuojama jungtinė IU grupė iš ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, tėvai pageidauja skirtingos grupės veiklos trukmės – 4,5 val. ir 10,5 val. – per parą ir 10,5 val. grupę pageidauja lankyti ne mažesnis nei 2 lentelėje nurodytas minimalus vaikų skaičius.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį; pagal poreikį – specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

2–6 m.

 

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

42XIV IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai formuojama mišri specialioji grupė iš ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių įvairių sutrikimų/negalių: vidutinių, žymių ir labai žymių intelekto sutrikimų, žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią, kompleksinę negalią (ir judesio bei padėties sutrikimų), sutrikusią klausą, silpnaregystę, aklumą.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį, judesio korekcijos pedagogas; pagal poreikį – socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

1–5 m.

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

43XV IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis modelis nustatomas, kai, esant per mažam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių įvairių sutrikimų/negalių (vidutinių, žymių ir labai žymių intelekto sutrikimų, žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią, kompleksinę negalią (ir judesio bei padėties sutrikimų), sutrikusią klausą, silpnaregystę, aklumą), skaičiui, formuojama mišri specialioji jungtinė IU grupė.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį, judesio korekcijos pedagogas; pagal poreikį – socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

 

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

 

2–6 m.

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

 

44XVI IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai: formuojama mišri specialioji grupė iš ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių įvairių sutrikimų/negalių (vidutinių, žymių ir labai žymių intelekto sutrikimų, žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią, kompleksinę negalią (ir judesio bei padėties sutrikimų), sutrikusią klausą, silpnaregystę, aklumą); tėvai pageidauja skirtingos veiklos trukmės – 4,5 val. ir 10,5 val. per parą –

grupės ir 10,5 val. grupę pageidauja lankyti ne mažesnis nei 2 lentelėje nurodytas minimalus vaikų skaičius.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį, judesio korekcijos pedagogas; pagal poreikį – socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

1–5 m.

 

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

45XVII IU organizavimo modelis. Šis IU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai esant per mažam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių įvairių sutrikimų/negalių (vidutinių, žymių ir labai žymių intelekto sutrikimų, žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią, kompleksinę negalią (ir judesio bei padėties sutrikimų), sutrikusią klausą, silpnaregystę, aklumą), skaičiui, formuojama mišri specialioji jungtinė IU grupė, tėvai pageidauja skirtingos grupės veiklos trukmės – 4,5 val. ir 10,5 val. – per parą ir 10,5 val. grupę pageidauja lankyti ne mažesnis nei 2 lentelėje nurodytas minimalus vaikų skaičius.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 auklėtojai, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį, judesio korekcijos pedagogas; pagal poreikį – socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

2–6 m.

 

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

IV SKYRIUS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIAI

 

46.  Visose Savivaldybės PU grupėse ugdymas organizuojamas lietuvių kalba.

47.  Visuose PU organizavimo modeliuose grupių veiklos ir ugdymo trukmė per mėnesį nurodyta 20–22 darbo dienų mėnesiui, grupių veiklos ir ugdymo trukmė per savaitę – 5 darbo dienų savaitei.

 

48I PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

priešmokyklinio ugdymo pedagogas, mokytojas, turintis teisę vykdyti PU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

5–6 m.

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

49II PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai, esant per mažam priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, formuojama jungtinė PU grupė iš priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

priešmokyklinio ugdymo pedagogas, mokytojas, turintis teisę vykdyti PU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

2–6 m.

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

50III PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojas, turintis teisę vykdyti PU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

5–6 m.

180–198

45

9

160–176

40

8

 

51IV PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai, esant per mažam priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiui,

formuojama jungtinė PU grupė iš priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojas, turintis teisę vykdyti PU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

2–6 m.

180–198

45

9

160–176

40

8

 

52V PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojas, turintis teisę vykdyti PU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

5–6 m.

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

53VI PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms. Jis modelis nustatomas, kai, esant per mažam priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, formuojama jungtinė PU grupė iš priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojas, turintis teisę vykdyti PU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

2–6 m.

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

 

54VII PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvai pageidauja skirtingos grupės veiklos trukmės – 4,5 val. ir 10,5 val. – per parą ir 10,5 val. grupę pageidauja lankyti ne mažesnis nei 1 lentelėje nurodytas minimalus vaikų skaičius.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojas, turintis teisę vykdyti PU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

5–6 m.

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

55VIII PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas bendrosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai esant per mažam priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičiui, formuojama jungtinė PU grupė iš priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, tėvai pageidauja skirtingos grupės veiklos trukmės – 4,5 val. ir 10,5 val. – per parą ir 10,5 val. grupę pageidauja lankyti ne mažesnis nei 1 lentelėje nurodytas minimalus vaikų skaičius.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, daugiafunkcis centras, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, mokytojas, turintis teisę vykdyti PU programos meninę dalį; pagal poreikį – logopedas, specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

2–6 m.

 

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

56IX PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai grupė formuojama iš priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti PU programos meninę dalį; pagal poreikį – specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per

parą

5–6 m.

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

57X PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai, esant per mažam priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, skaičiui, formuojama jungtinė PU grupė iš priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti PU programos meninę dalį; pagal poreikį – specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

2–6 m.

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

58XI PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai grupė suformuojama iš priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, tėvai pageidauja skirtingos grupės veiklos trukmės – 4,5 val. ir 10,5 val. – per parą ir 10,5 val. grupę pageidauja lankyti ne mažesnis nei 2 lentelėje nurodytas minimalus vaikų skaičius.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti PU programos meninę dalį; pagal poreikį – specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

 

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

 

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

 

5–6 m.

 

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

 

59XII PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas specialiosios paskirties

grupėms. Jis nustatomas, kai esant per mažam priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, skaičiui, formuojama jungtinė PU grupė iš priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, tėvai pageidauja skirtingos grupės veiklos trukmės – 4,5 val. ir 10,5 val. – per parą ir 10,5 val. grupę pageidauja lankyti ne mažesnis nei 2 lentelėje nurodytas minimalus vaikų skaičius.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti PU programos meninę dalį; pagal poreikį – specialusis pedagogas, judesio korekcijos pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

2–6 m.

 

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

60XIII PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai formuojama mišrioji specialioji grupė iš priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių įvairių sutrikimų/negalių: vidutinių, žymių ir labai žymių intelekto sutrikimų, žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią, kompleksinę negalią (ir judesio bei padėties sutrikimų), sutrikusią klausą, silpnaregystę, aklumą.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, progimnazija, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį, judesio korekcijos pedagogas; pagal poreikį – socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

5–6 m.

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

61XIV PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai, esant per mažam priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių įvairių sutrikimų/negalių (vidutinių, žymių ir labai žymių intelekto sutrikimų, žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią, kompleksinę negalią (ir judesio bei padėties sutrikimų), sutrikusią klausą,

silpnaregystę, aklumą), skaičiui, formuojama mišri specialioji jungtinė PU grupė iš priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį, judesio korekcijos pedagogas; pagal poreikį – socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

2–6 m.

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

 

62XV PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai formuojama mišri specialioji grupė iš priešmokyklinio amžiaus vaikų, turinčių įvairių sutrikimų/negalių (vidutinių, žymių ir labai žymių intelekto sutrikimų, žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią, kompleksinę negalią (ir judesio bei padėties sutrikimų), sutrikusią klausą, silpnaregystę, aklumą), tėvai pageidauja skirtingos grupės veiklos trukmės – 4,5 val. ir 10,5 val. – per parą ir 10,5 val. grupę pageidauja lankyti ne mažesnis nei 2 lentelėje nurodytas minimalus vaikų skaičius.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį, judesio korekcijos pedagogas; pagal poreikį – socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

5–6 m.

 

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

63XVI PU organizavimo modelis. Šis PU modelis skirtas specialiosios paskirties grupėms. Jis nustatomas, kai esant per mažam priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių įvairių sutrikimų/negalių (vidutinių, žymių ir labai žymių intelekto sutrikimų, žymių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, įvairiapusių raidos sutrikimų ar kompleksinę negalią, kompleksinę negalią (ir judesio bei padėties sutrikimų), sutrikusią klausą, silpnaregystę, aklumą), skaičiui, formuojama mišri specialioji jungtinė PU grupė iš priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, tėvai pageidauja skirtingos grupės veiklos trukmės – 4,5 val. ir 10,5 val. – per parą ir 10,5 val. grupę pageidauja lankyti ne mažesnis nei 2 lentelėje nurodytas minimalus vaikų skaičius.

 

Ugdymo vieta:

lopšelis-darželis, mokykla-darželis, pagrindinė mokykla, gimnazija.

Grupėje dirbantys mokytojai:

2–3 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojas, turintis teisę vykdyti IU programos meninę dalį, judesio korekcijos pedagogas; pagal poreikį – socialinis pedagogas, psichologas.

Vaikų

amžius

Grupės veiklos trukmė

(val.)

Ugdymo trukmė

(val.)

Per

mėnesį

Per savaitę

Per

parą

Per mėnesį

Per savaitę

Per parą

2–6 m.

 

210–231

52,5

10,5

160–176

40

8

90–99

22,5

4,5

80–88

20

4

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

64Esant poreikiui ir tinkamoms sąlygoms, Savivaldybės taryba gali nustatyti kitokius IU ir PU organizavimo modelius.

65Vaikų IU ir PU reikmių tenkinimas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės, Savivaldybės biudžeto, tėvų, rėmėjų ir kitų lėšų.

66Šio Aprašo įgyvendinimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

67Šis Aprašas skelbiamas Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 

___________________________