Herbas1

 

 

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ UTENOS RAJONE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. birželio 30 d. Nr. TS-167

Utena

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 21 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio ir žemės nuomos mokesčio priedo už valstybinę žemę“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Utenos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Patvirtinti Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.   Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

3.   Nurodyti, kad šis sprendimas turi būti paskelbtas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Alvydas Katinas


 

PATVIRTINTA

Utenos rajono savivaldybės tarybos

2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-167

 

 

NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ UTENOS RAJONE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nenaudojamų, apleistų nuosavybės teise valdomų, nuomojamų (naudojamų) iš valstybės, kitos paskirties žemės sklypų sąrašo (toliau – Sąrašas) sudarymo, keitimo ir tvirtinimo tvarką.

2Aprašo tikslas – nustatyti fizinių ir juridinių asmenų nenaudojamus, apleistus kitos paskirties žemės sklypus ir jų savininkus bei valstybinės žemės nuomininkus (naudotojus), kuriems bus taikomas Utenos rajono savivaldybės tarybos nustatytas žemės mokesčio ar valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifas už nenaudojamą, apleistą žemę.

3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Žemės naudotojas – žemės sklypo savininkas arba valstybinės žemės sklypo nuomininkas (naudotojas).

3.2. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės įstatyme, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

SĄRAŠO SUDARYMAS, KEITIMAS IR TVIRTINIMAS

 

4Sąrašą tvirtina Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Administracijos direktorius) įsakymu. Į Sąrašą įtraukiami žemės sklypai, atitinkantys bent vieną iš nurodytų kriterijų:

4.1žemės sklypas yra apleistas, t. y. nesutvarkytas taip, kad jis būtų tinkamas naudoti pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį arba visiškai neprižiūrimas (pvz., žemės sklypas nešienaujamas, apaugęs menkaverčiais medžiais ir krūmynais, piktžolėmis ir pan.);

4.2žemės sklype laikomos (išskyrus tam skirtas įrengtas vietas) statybinės ir (ar) teršiančios aplinką medžiagos, statybinis laužas ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai ar pan.), kaupiamos šiukšlės;

5Į Sąrašą neįtraukiamas žemės sklypas, atitinkantis šio Aprašo 4 punkte nurodytus kriterijus, jeigu:

5.1kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas naudoti žemės sklypą ar jo dalį (išskyrus šio turto areštą, paskirtą jo savininkui dėl jam inkriminuojamos neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimo/hipotekos) ir (ar) žemės sklypu ar jo dalimi negalima naudotis ir (ar) jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo turtu, įsiteisėjimo;

5.2kai nuo žemės sklypo įsigijimo pradžios praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai.

6Utenos rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai (toliau - seniūnai) ar jų įgalioti asmenys savo seniūnijos teritorijoje, vadovaudamiesi šio Aprašo 4 punkte nustatytais kriterijais, vizualiai įvertinę žemės sklypo būklę, atrenka nenaudojamus, apleistus žemės sklypus, sudaro preliminarų Sąrašą, kurį iki einamųjų metų liepos 1 d. pateikia Administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai nenaudojamiems, apleistiems žemės sklypams nustatyti (1 priedas) (toliau – Komisija).

7Preliminariame Sąraše turi būti nurodyta: žemės sklypo adresas, unikalus numeris, žemės sklypo savininkas, nuomininkas ar naudotojas (fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo metai, juridinio asmens pavadinimas ir kodas), jo deklaruota gyvenamoji vieta ar buveinės adresas, pagal kokį Apraše nurodytą kriterijų siūloma įtraukti į preliminarų Sąrašą. Prie preliminaraus Sąrašo pridedami dokumentai ir vaizdinė medžiaga (aktai, nuotraukos, išrašai ir kt.), pagrindžiantys faktą, kad žemės sklypas yra apleistas.

8Komisija iki einamų metų liepos 10 d. apsvarsto seniūnų pateiktus Sąrašus, sudaro bendrą preliminarų Sąrašą.

9Komisija per 5 darbo dienas po bendro preliminaraus Sąrašo sudarymo informuoja žemės naudotojus apie numatomą žemės sklypų įtraukimą į Sąrašą ir Utenos rajono savivaldybės tarybos nustatytą žemės mokesčio ar valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifą už nenaudojamą, apleistą žemę:

9.1. paskelbdama informaciją apie preliminaraus Sąrašo sudarymą vietinėje spaudoje;

9.2. paskelbdama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.utena.lt į preliminarų Sąrašą įtrauktų žemės sklypų adresus, į preliminarų Sąrašą įtrauktų sklypų unikalius numerius;

9.3. išsiunčiant pranešimus paštu žemės naudotojo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, jei neįmanoma elektroniniu paštu, ir laikoma, kad jį adresatas gavo po 5 dienų nuo išsiuntimo (2 priedas).

9.4. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad žemės naudotojas jį gavo kitą dieną nuo pranešimo išsiuntimo elektroninėmis priemonėmis.

10Jei per 9 punkte nurodyta terminą Komisija neturi galimybės informuoti 9.3. papunktyje nurodytu būdu (nėra deklaruota gyvenamoji vieta ar nežinoma buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę ir pan.), laikoma, kad žemės naudotojui pranešimas įteiktas tinkamai nuo tokios informacijos paskelbimo dienos Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.utena.lt.

11Žemės naudotojai, kurių žemės sklypai numatomi įtraukti į preliminarų Sąrašą, nuo pranešimo paskelbimo ar išsiuntimo dienos, gali iki rugpjūčio 15 d., pateikti raštu seniūnijai prašymą ir dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas neatitinka Aprašo 4 punkte nurodytų kriterijų arba atitikimas šiems kriterijams yra nulemtas Aprašo 5 punkte nurodytų aplinkybių.

12Seniūnai, išnagrinėję pareiškėjo prašyme išdėstytus motyvus, pateiktus dokumentus, patikrina žemės sklypo būklę vietoje ir savo išvadas bei rekomendacijas dėl žemės sklypo išbraukimo iš preliminaraus Sąrašo pateikia Komisijai iki rugpjūčio 20 d.

13Komisija, per 3 darbo dienas išnagrinėjusi ir įvertinusi seniūnų pateiktas išvadas ir rekomendacijas, priima sprendimą dėl sklypo išbraukimo iš preliminaraus Sąrašo.

14Komisija iki einamųjų metų rugpjūčio 25 d. sudaro Sąrašo projektą, kuriame nurodomi 7 punkte nurodyti duomenys, ir pateikia Finansų skyriui ir Turto valdymo skyriui.

15Finansų skyrius:

15.1vadovaudamasis Komisijos sprendimu dėl Sąrašo projekto sudarymo, parengia įsakymo projektą dėl nenaudojamų, apleistų nuosavybės teise valdomų žemės sklypų Sąrašo tvirtinimo ir teikia tvirtinti Administracijos direktoriui. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Sąrašą ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

15.2Turto valdymo skyrius:

15.2.1. vadovaudamasis Komisijos sprendimu dėl Sąrašo projekto sudarymo, ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d. parengia įsakymo projektą dėl nenaudojamų, apleistų nuomojamų (naudojamų) iš valstybės žemės sklypų Sąrašo tvirtinimo ir teikia tvirtinti Administracijos direktoriui.

16. Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti Sąrašai per 3 darbo dienas paskelbiami (skelbiama 1 mėnesį) Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.utena.lt.

17. Administracijos direktoriaus įsakymo dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Sąrašo patvirtinimo išrašą žemės naudotojams, kurių žemės sklypai įtraukti į patvirtintą Sąrašą, Komisija per 3 darbo dienas nuo Sąrašo patvirtinimo išsiunčia Aprašo 9.3 ar 9.4 papunkčiuose nurodytais būdais. Jeigu Komisija neturi galimybės informuoti Aprašo 9.3 papunktyje nurodytu būdu (nėra deklaruota gyvenamoji vieta ar nėra žinoma buveinės vieta, deklaruotas išvykimas į kitą valstybę ir pan.), laikoma, kad žemės naudotojui pranešimas įteiktas tinkamai nuo informacijos apie Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą Sąrašą paskelbimo dienos Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.utena.lt.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18Aprašas gali būti keičiamas ar pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_____________

 

part_1b23ce82cba24d988fdcbe94253f3335_end


Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties

žemės sklypų Utenos rajone nustatymo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ

PRELIMINARUS SĄRAŠAS

 

_________________

(data)

 

 

Eil. Nr.

Žemės sklypo savininko ar nuomininko (naudotojo) vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas

Gyvenamoji vieta ar buveinės adresas

Žemės sklypo adresas

Unikalus numeris

Plotas, ha

Kriterijus, pagal kurį siūloma įtraukti į sąrašą

Žemės sklypo valdymo forma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas

____________________________ ____________________ __________________________ (Atsakingo asmens pareigos)                                                                (Parašas)                                                 (Vardas, pavardė)

part_ff375423d63e4097afcebe39d845aaf3_end


Nenaudojamų, apleistų kitos

paskirties žemės sklypų Utenos

rajone nustatymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Pranešimo forma)

 

 

Utenos RAJONO SAVIVALDYBĖS administracija

nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų nustatymo komisija

Įstaigos duomenys

__________________________________________________________________________

Žemės naudotojo adresas

PRANEŠIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (-Ų) ĮTRAUKIMO Į NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PRELIMINARŲ SĄRAŠĄ IR PADIDINTO ŽEMĖS MOKESČIO IR (AR) VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFO (-Ų) TAIKYMO

______________ Nr.

(data)

 

Informuojame, kad vadovaujantis Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų Utenos rajone nustatymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašu), patvirtintu Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio            d. sprendimu Nr. TS                (skelbiamas interneto svetainėje www.utena.lt), sklypas, kurio unikalus Nr. _________________, yra įtrauktas į Nenaudojamų, apleistų kitos paskirties žemės sklypų preliminarų sąrašą.

Jūs turite teisę per 20 darbo dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos (asmeniškai, paštu ar elektroniniu paštu) seniūnijai pateikti prašymą ir dokumentus, įrodančius, kad žemės sklypas yra sutvarkytas ir neatitinka Aprašo 4 punkte nurodytų kriterijų:

- kompetentingos institucijos sprendimu yra nustatytas apribojimas naudoti žemės sklypą ar jo dalį (išskyrus šio turto areštą, paskirtą jo savininkui dėl jam inkriminuojamos neteisėtos veikos ir šio turto įkeitimo / hipotekos) ir (ar) žemės sklypu ar jo dalimi negalima naudotis ir (ar) jį valdyti dėl teisėsaugos institucijų (kitų kompetentingų institucijų) atliekamo tyrimo ar sprendimo byloje, susijusioje su šiuo turtu, įsiteisėjimo;

- nuo žemės sklypo įsigijimo pradžios praėjo mažiau kaip šeši mėnesiai;

Informuojame, kad nenaudojamiems, apleistiems kitos paskirties žemės sklypams bus taikomas žemės mokesčio ir (ar) valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifas (-ai), nustatytas (-i) Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu (-ais).

PRIDEDMA. Žemės sklypo nuotrauka.

 

Komisijos pirmininkas                        __________________                        ___________________                                                          (parašas)                                                                (vardas, pavardė)

part_f43160477fc34c9d906370ab5c1e1490_end