LIETUVOS RESPUBLIKOS

TURIZMO ĮSTATYMO NR. VIII-667 2, 4, 41, 6, 7, 8, 15 IR 16 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. gegužės 19 d. Nr. XII-1723

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 13 dalį ir ją išdėstyti taip:

13. Kelionių pardavimo agentas – turizmo paslaugų teikėjas, priimantis užsakymus ir sutartiniais pagrindais tarpininkaujantis parduodant (įskaitant, bet neapsiribojant, nuotolinės prekybos būdu parduodant interneto svetainėse ir (ar) per grupinių apsipirkimų interneto svetaines) organizuotas turistines keliones ir (ar) atskiras turizmo paslaugas vartotojams, teikiantis jiems su parduodamomis turizmo paslaugomis susijusią informaciją.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Kelionių organizavimo paslaugų teikėjai

1. Kelionių organizavimo paslaugas teikia kelionių organizatoriai.

2. Vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą gali valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turintys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, įsteigtas (įregistruotas) Lietuvos Respublikoje (toliau – pareiškėjas), turintis Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinis turizmo departamentas) išduotą kelionių organizatoriaus pažymėjimą, patvirtinantį teisę vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą.

3. Kelionių organizatoriaus pažymėjimas, patvirtinantis teisę nuolat vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą, išduodamas neterminuotam laikui pareiškėjui, norinčiam teikti kelionių organizavimo paslaugas, jeigu jis Valstybiniam turizmo departamentui pateikia:

1) tinkamai užpildytą Valstybinio turizmo departamento nustatytos formos prašymą;

2) šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytą galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą;

3) Valstybinio turizmo departamento nustatytos formos deklaraciją, kad pareiškėjas – fizinis asmuo, pareiškėjas – juridinis asmuo, pareiškėjo – juridinio asmens – vadovai, savininkas, taip pat pareiškėjo – juridinio asmens – dalyvis, turintis juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, yra nepriekaištingos reputacijos.

4. Šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti pareiškėjo – juridinio asmens – vadovai yra:

1) vienasmenis vadovas;

2) kolegialaus valdymo organų nariai;

3) stebėtojų tarybos nariai;

4) pareiškėjo – juridinio asmens – filialų vadovai, taip pat kiti pareiškėjo – juridinio asmens – darbuotojai bei kiti asmenys, kuriems pagal pareiškėjo įstatus, kitus steigimo dokumentus, valdybos nutarimus, vienasmenio vadovo sprendimus ar administracijos darbo reglamentą yra suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus dėl turizmo paslaugų teikimo ir pareiškėjo vardu sudaryti turizmo paslaugų teikimo sutartis;

5) jeigu pareiškėjo savininkas yra juridinis asmuo arba pareiškėjo dalyvis yra juridinis asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai turi balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, – šių juridinių asmenų vadovai.

5. Šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti asmenys negali būti laikomi nepriekaištingos reputacijos, jeigu:

1) jie įsiteisėjusiu apkaltinamuoju teismo nuosprendžiu yra pripažinti kaltais dėl bet kokios tyčinės nusikalstamos veikos padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba per pastaruosius penkerius metus yra bausti už administracinius teisės pažeidimus nuosavybės, prekybos, finansų, apskaitos ar statistikos srityje;

2) per pastaruosius penkerius metus buvo kelionių organizatoriaus – juridinio asmens, kuriam buvo iškelta bankroto byla, kuris tapo nemokus ar pripažintas bankrutavusiu ir dėl tokių veiksmų atsirado žala turistams, savininku ar dalyviu, turinčiu juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, arba vadovu;

3) per pastaruosius penkerius metus buvo kelionių organizatoriaus – juridinio asmens, kurio pažymėjimas, patvirtinantis teisę nuolat vykdyti kelionių organizatoriaus veiklą buvo panaikintas dėl šio straipsnio 12 dalies 2–5 ir 8 punktuose nustatytų reikalavimų pažeidimų, savininku ar dalyviu, turinčiu juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime, arba vadovu.

6. Asmeniui, kuris pagal šio straipsnio 5 dalį nėra laikomas nepriekaištingos reputacijos, kelionių organizatoriaus pažymėjimas neišduodamas. Jeigu šioje dalyje nurodyta informacija paaiškėja jau išdavus kelionių organizatoriaus pažymėjimą, Valstybinis turizmo departamentas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo tokios informacijos gavimo dienos, panaikina tokio kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą.

7. Išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą arba pateikti motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą Valstybinis turizmo departamentas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo visų tinkamai įformintų šio straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos. Atsakymo per šioje dalyje nustatytą terminą nepateikimas visais atvejais laikomas kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimu.

8. Valstybinis turizmo departamentas privalo nedelsdamas sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą iki 10 darbo dienų, kai paaiškėja bent viena iš šių aplinkybių:

1) po sprendimo išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą priėmimo paaiškėjo faktų, dėl kurių būtų atsisakyta pareiškėjui išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 6 dalyje;

2) galiojančiame prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente nurodyta prievolių įvykdymo užtikrinimo suma neatitinka šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

3) kelionių organizatorius nevykdo šio įstatymo 7 straipsnio 9 dalies 2 punkto reikalavimų;

4) kelionių organizatorius, likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos, Valstybiniam turizmo departamentui nepateikė naujo kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento ir dokumentų, pagrindžiančių prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą;

5) kelionių organizatorius nepateikia šio įstatymo 7 straipsnio 9 dalies 3 ir 4 punktuose nurodytos informacijos;

6) kelionių organizatorius paskelbė arba kitaip raštu pranešė kreditoriams ir Valstybiniam turizmo departamentui apie tai, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų;

7) atliekant šio įstatymo 16 straipsnio 7 punkte nurodytą funkciją, nustatyta, kad kelionių organizatorius negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

9. Kai Valstybinis turizmo departamentas sustabdo kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, kelionių organizatorius nuo pranešimo apie Valstybinio turizmo departamento sprendimą sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą gavimo dienos neturi teisės prisiimti naujų įsipareigojimų turistams ir vartotojams, tačiau privalo vykdyti visus iki Valstybinio turizmo departamento pranešimo apie sprendimą sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą gavimo dienos prisiimtus įsipareigojimus turistams ir vartotojams.

10. Valstybinis turizmo departamentas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo sprendimo sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą priėmimo dienos turi raštu pranešti kelionių organizatoriui apie Valstybinio turizmo departamento sprendimą sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą. Kelionių organizatorius privalo per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie Valstybinio turizmo departamento sprendimą sustabdyti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą gavimo dienos pašalinti šio straipsnio 8 dalyje nurodytas aplinkybes. Kai paaiškėja, kad dėl objektyvių priežasčių per šioje dalyje nustatytą terminą šio straipsnio 8 dalyje nurodytos aplinkybės negali būti pašalintos, Valstybinis turizmo departamentas gali kelionių organizatoriaus motyvuotu prašymu kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

11. Kai paaiškėja, kad kelionių organizatoriaus nuosavas kapitalas tapo mažesnis negu 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, Valstybinis turizmo departamentas privalo raštu įspėti kelionių organizatorių, kad, jeigu kelionių organizatorius per 3 mėnesius nuo pranešimo apie Valstybinio turizmo departamento įspėjimą panaikinti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą gavimo dienos nepašalins šioje dalyje nurodyto trūkumo, pažymėjimo galiojimas bus panaikintas.

12. Valstybinis turizmo departamentas kitą darbo dieną panaikina kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, kai:

1) paaiškėja, kad kelionių organizatorius – juridinis asmuo – yra likviduojamas arba pasibaigia kitais įstatymų nustatytais pagrindais;

2) įsiteisėja teismo nutartis kelionių organizatoriui – juridiniam asmeniui – iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimas priima nutarimą kelionių organizatoriui – juridiniam asmeniui – bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

3) kelionių organizatorius per šio straipsnio 10 dalyje nustatytus terminus nepašalina pažeidimų, dėl kurių kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas buvo sustabdytas ir (ar) kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymas buvo pratęstas;

4) kelionių organizatorius per šio straipsnio 11 dalyje nustatytą terminą nepašalina šio straipsnio 11 dalyje nustatyto pažeidimo;

5) įsiteisėja teismo nutartis kelionių organizatoriui – fiziniam asmeniui – iškelti bankroto bylą ir jis per 10 darbo dienų nepateikia Valstybiniam turizmo departamentui teismo leidimo vykdyti individualią veiklą arba įsiteisėja teismo nutartis, kuria patvirtinamas fizinio asmens mokumo atkūrimo planas, kuriame nenumatyta, kad fizinis asmuo vykdys individualią veiklą;

6) kelionių organizatorius – fizinis asmuo – miršta;

7) kelionių organizatorius pateikia rašytinį prašymą panaikinti kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą;

8) kelionių organizatorius pažeidžia bent vieną iš šio straipsnio 9 dalyje nustatytų reikalavimų.

13. Valstybinis turizmo departamentas negali kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdyti, kelionių organizatoriaus pažymėjimo sustabdymo termino pratęsti, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinti, jeigu nesilaikoma teisės aktuose nustatytų veiklos sąlygų, tačiau pažeidimas yra mažareikšmis ir nepažeidžia turistų ir vartotojų teisių.

14. Kai Valstybinis turizmo departamentas panaikina kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, kelionių organizatorius negali vykdyti jokios kelionių organizavimo veiklos.

15. Kelionių organizatoriaus pažymėjimo, popierinės formos kelionių organizatoriaus pažymėjimo dublikato išdavimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo tvarka nustatoma Kelionių organizatoriaus licencijavimo tvarkos apraše. Šį aprašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

16. Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje skelbiama informacija apie asmenis, kuriems yra išduotas kelionių organizatoriaus pažymėjimas arba panaikintas jo galiojimas, taip pat skelbiami kelionių organizatoriai, kurių kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas yra sustabdytas. Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje skelbiami kelionių organizatoriaus – fizinio asmens – vardas, pavardė, kelionių organizatoriaus – juridinio asmens – pavadinimas, teikiamų turizmo paslaugų tipas (atvykstamasis, išvykstamasis, vietinis turizmas), informacija apie kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimą, informacija apie turimą prievolių įvykdymo užtikrinimą, veiklos vykdymo adresas ir kiti kontaktiniai duomenys: telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto, interneto svetainės adresai, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo priežastys ir terminai ar kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo priežastys.

17. Pareiškėjai ir kelionių organizatoriai prašymus, deklaracijas ir kitus šiame straipsnyje nurodytus dokumentus, susijusius su kelionių organizatoriaus pažymėjimo, popierinės formos kelionių organizatoriaus pažymėjimo dublikato išdavimu, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymu, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo pratęsimu ir kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimu, Valstybiniam turizmo departamentui gali teikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai kreipdamiesi į Valstybinį turizmo departamentą.“

 

3 straipsnis. 41 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 41 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

41 straipsnis. Kelionių pardavimo agentas

1. Kelionių pardavimo agentams taikomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – Civilinis kodeksas) ir kituose įstatymuose prekybos agentui nustatyti reikalavimai.

2. Ūkio subjektai, nuotolinės prekybos būdu parduodantys turistams organizuotas turistines keliones ir (ar) atskiras turizmo paslaugas interneto svetainėse ir (ar) per grupinių apsipirkimų interneto svetaines, laikomi kelionių pardavimo agentais.“

 

4 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje turizmo paslaugų teikimo sutartys dėl organizuotų turistinių kelionių tarp kelionių organizatoriaus, veikiančio tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus, ir turisto sudaromos vadovaujantis standartinėmis turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygomis. Siekiant užtikrinti tinkamą turisto teisių apsaugą kelionių organizatoriaus nemokumo ar bankroto atveju, turizmo paslaugų teikimo sutartyse dėl organizuotų turistinių kelionių tarp kelionės organizatoriaus, veikiančio tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentus, ir turisto privalo būti nurodyta draudimo įmonės, išdavusios prievolių įvykdymo laidavimo draudimą, arba finansų įstaigos, išdavusios laidavimą ar garantiją, rekvizitai ir kontaktiniai duomenys.“

2. Papildyti 6 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Jeigu sudarant turizmo paslaugų teikimo sutartį yra žinoma ar po jos sudarymo paaiškėja, kad prievolių įvykdymo užtikrinimas baigiasi anksčiau, negu prasideda turistinė kelionė, kelionių organizatorius privalo iki kelionės pradžios raštu (paštu, faksu, el. paštu, trumpąja žinute ar kitu sutartyje nurodytu būdu) informuoti turistą apie naują prievolių įvykdymo užtikrinimą, nurodydamas naują prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento numerį, jo galiojimo terminą ir jį išdavusios draudimo ar finansų įstaigos rekvizitus ir kontaktinius duomenis.“

3. Buvusias 6 straipsnio 2–7 dalis laikyti atitinkamai 3–8 dalimis.

4. Pakeisti 6 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Standartinės turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygos parengiamos vadovaujantis Civiliniu kodeksu ir šiuo įstatymu. Standartines turizmo paslaugų teikimo sutarčių sąlygas tvirtina Valstybinis turizmo departamentas. Informacija apie kelionių organizatoriaus turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento numerį, prievolių įvykdymą užtikrinančią draudimo ar finansų įstaigą ir prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo terminą Valstybinio turizmo departamento nustatyta tvarka yra skelbiama Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje ir yra prieinama turizmo paslaugų vartotojams.“

 

5 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Kelionių organizatoriai privalo:

1) turėti šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytą galiojantį prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, pagrindžiančius prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą;

2) užtikrinti, kad prievolių įvykdymo užtikrinimo suma būtų pakankama ir prireikus prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą padidinti, kad ji atitiktų šio įstatymo 8 straipsnio reikalavimus;

3) pateikti Valstybiniam turizmo departamentui informaciją apie įsteigtus juridinio asmens ar kitos organizacijos filialus ar kitus padalinius, per kuriuos ketina vykdyti ar nustojo vykdyti prašyme išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą nurodytą veiklą, informaciją apie veiklos formos, teisinės formos, teisinio statuso, buveinės ar kitų veiklos vietų adreso pakeitimus, taip pat informaciją apie prašyme išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą ir kartu pateiktuose dokumentuose, nurodytuose šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje, nurodytų duomenų pasikeitimus per 10 darbo dienų nuo to momento, kai atitinkamą informaciją sužinojo ar turėjo sužinoti. Informaciją kelionių organizatoriai Valstybiniam turizmo departamentui gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai kreipdamiesi į Valstybinį turizmo departamentą;

4) pasibaigus atitinkamam ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, Valstybiniam turizmo departamentui pateikti informaciją, reikalingą kelionių organizavimo paslaugų teikėjo veiklos priežiūrai, įskaitant informaciją apie finansinę būklę, pateikiant metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) ir planuojamų ateinančių keturių ketvirčių įplaukų sumų už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis deklaraciją, kurios formą tvirtina Valstybinis turizmo departamentas. Informaciją, reikalingą kelionių organizavimo paslaugų teikėjo veiklos priežiūrai, kelionių organizatoriai Valstybiniam turizmo departamentui gali pateikti per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai kreipdamiesi į Valstybinį turizmo departamentą;

5) viešai skelbti aktualią informaciją apie parduodamas organizuotas turistines keliones, kitas turizmo paslaugas ir ūkio subjektus, kurių organizuotas turistines keliones ar kitas turizmo paslaugas parduoda, taip pat aktualią informaciją apie su kelionių pardavimo agentais sudarytas sutartis dėl organizuotų turistinių kelionių pardavimo. Ši informacija turi būti skelbiama kelionių organizatoriaus interneto svetainėje ar kituose viešuose nuolat atnaujinamuose šaltiniuose;

6) nedelsdami, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, raštu pranešti Valstybiniam turizmo departamentui apie tai, kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų turistams ir vartotojams;

7) nedelsdami, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, raštu pranešti Valstybiniam turizmo departamentui apie tai, kad teisme priimtas pareiškimas dėl bankroto bylos kelionių organizatoriui iškėlimo arba Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka yra pateiktas siūlymas kelionių organizatoriaus – juridinio asmens – kreditoriams bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

8) nedelsdami, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, raštu pranešti Valstybiniam turizmo departamentui apie tai, kad įsiteisėjo teismo nutartis kelionių organizatoriui iškelti bankroto bylą arba kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą kelionių organizatoriui – juridiniam asmeniui – bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

9) nedelsdami, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, raštu pranešti Valstybiniam turizmo departamentui apie tai, kad kelionių organizatoriaus – juridinio asmens – dalyviai, savininkas, kreditorių susirinkimas arba teismas priėmė sprendimą likviduoti kelionių organizatorių arba paaiškėja, kad kelionių organizatorius – juridinis asmuo – pasibaigia kitais pagrindais;

10) nedelsdami, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, raštu pranešti Valstybiniam turizmo departamentui apie tai, kad pasikeitė juridinio asmens vadovas (šio įstatymo 4 straipsnio 4 dalyje nurodytas asmuo), savininkas, taip pat juridinio asmens dalyvis, turintis juridinio asmens įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo teisių dalį, suteikiančią daugiau negu ketvirtadalį balso teisių visuotiniame dalyvių susirinkime. Taip pat per 10 darbo dienų privalo pateikti šio įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytus dokumentus.“

2. Papildyti 7 straipsnį 10 dalimi:

10. Už šiame įstatyme nustatytų reikalavimų nesilaikymą kelionių organizatoriaus – juridinio asmens – vadovas arba kelionių organizatorius fizinis asmuo – atsako Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) turisto grąžinimą į pradinę jo išvykimo vietą, įskaitant būtiną apgyvendinimą, numatytą turizmo paslaugų teikimo sutartyje, laikotarpiu, kol turistas grąžinamas į pradinę jo išvykimo vietą, ir už organizuotą turistinę kelionę turisto sumokėtų pinigų sumos, atitinkančios nesuteiktų paslaugų kainą, grąžinimą turistui, jeigu prasidėjus organizuotai turistinei kelionei paaiškėja, kad kelionių organizatorius negalės toliau vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarties;“.

2. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kelionių organizatoriaus prievolių, atsirandančių šio straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, įvykdymo užtikrinimo suma yra:

1) ne mažesnė kaip 3 tūkstančiai eurų, kai verčiamasi tik vietiniu turizmu;

2) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo planuojamų organizuotų turistinių kelionių pardavimo įplaukų sumos per ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) įplaukų sumos už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis. Visais atvejais įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 50 tūkstančių eurų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;

3) ne mažesnė kaip 7 procentai nuo planuojamų organizuotų turistinių kelionių pardavimo įplaukų sumos per ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) įplaukų sumos už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis. Visais atvejais įvykdymo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip 200 tūkstančių eurų, kai verčiamasi išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais;

4) kai kelionių organizatorius vykdo vietinio ir išvykstamojo turizmo veiklą, prievolių įvykdymo užtikrinimo suma skaičiuojama vadovaujantis šios dalies 2 arba 3 punktu.“

3. Pakeisti 8 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Kelionių organizatoriaus, kuris pirmą kartą pradeda teikti kelionių organizavimo paslaugas, prievolių, atsirandančių šio straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais, įvykdymo užtikrinimo suma negali būti mažesnė kaip:

1) 3 tūkstančiai eurų, kai ketinama verstis tik vietiniu turizmu;

2) 50 tūkstančių eurų, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, neorganizuojant kelionių užsakomaisiais skrydžiais;

3) 200 tūkstančių eurų, kai ketinama verstis išvykstamuoju turizmu, organizuojant keliones užsakomaisiais skrydžiais.“

4. Pakeisti 8 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Kelionių organizatorius turi užtikrinti, kad draudimo įmonės prievolių įvykdymo laidavimo draudimas arba finansų įstaigos laidavimas ar garantija galioja nuo pirmos kelionių organizatoriaus veiklos dienos. Naują kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą kelionių organizatorius privalo pateikti Valstybiniam turizmo departamentui ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki turimo prievolių įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pabaigos. Kartu su prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiu dokumentu kelionių organizatorius Valstybiniam turizmo departamentui privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą.“

5. Pakeisti 8 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Kelionių organizatoriaus su draudimo įmone sudarytos prievolių įvykdymo laidavimo draudimo sutarties arba finansų įstaigos laidavimo sutarties ar garantijos minimalus galiojimo laikotarpis yra trys mėnesiai. Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma visais atvejais apskaičiuojama pagal planuojamų organizuotų turistinių kelionių pardavimo įplaukų sumas per ateinančius keturis ketvirčius, bet ne mažiau kaip nuo metinių (skaičiuojant pagal paeiliui einančius paskutinius praėjusius ir pasibaigusius keturis ketvirčius) įplaukų sumas už organizuotų turistinių kelionių pardavimą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas išvykstamojo turizmo paslaugų teikimo sutartis. Visais atvejais kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma negali būti mažesnė už kelionių organizatoriaus prisiimtų įsipareigojimų sumą pagal visas kelionių organizatoriaus sudarytas, tarp jų ir dar neįvykdytas, turizmo paslaugų teikimo sutartis.“

6. Papildyti 8 straipsnį nauja 7 dalimi:

7. Jeigu kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo suma tampa mažesnė negu nustatyta šio straipsnio 6 dalyje, kelionių organizatorius privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, kreiptis į draudimo įmonę ar finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos patikslinimo ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kelionių organizatoriaus kreipimosi į draudimo įmonę ar finansų įstaigą dienos ją patikslinti bei pateikti Valstybiniam turizmo departamentui prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, pagrindžiančius prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančiame dokumente nurodytą prievolių įvykdymo užtikrinimo sumą.

7. Papildyti 8 straipsnį nauja 8 dalimi:

8. Nuo to momento, kai kelionių organizatorius kreipiasi į draudimo įmonę ar finansų įstaigą dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos patikslinimo, iki tol, kol patikslintas prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas bus pateiktas Valstybiniam turizmo departamentui, kelionių organizatorius neturi teisės prisiimti naujų įsipareigojimų turistams ir vartotojams.“

8. Buvusias 8 straipsnio 7 ir 8 dalis laikyti atitinkamai 9 ir 10 dalimis.

 

7 straipsnis. 15 straipsnio papildymas

1. Papildyti 15 straipsnio 2 dalį nauju 3 punktu:

3) tvirtina kelionių organizatorių rizikos veiksnių nustatymo ir stebėsenos tvarką;“.

2. Buvusį 15 straipsnio 2 dalies 3 punktą laikyti 4 punktu.

3. Papildyti 15 straipsnio 3 dalį nauju 4 punktu:

4) rengia kelionių organizatorių rizikos veiksnių nustatymo ir stebėsenos tvarką;“.

4. Buvusius 15 straipsnio 3 dalies 47 punktus laikyti 58 punktais.

 

8 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Valstybinis turizmo departamentas

Valstybinis turizmo departamentas atlieka šias funkcijas:

1) pagal savo kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką turizmo, kurortų ir kurortinių teritorijų plėtros srityse;

2) dalyvauja atliekant strateginį Lietuvos turizmo veiklos planavimą: pagal savo kompetenciją įgyvendina Lietuvos turizmo plėtros programos priemones;

3) rengia valstybinės reikšmės viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros, Lietuvos turizmo rinkodaros projektus ir juos įgyvendina;

4) pagal savo kompetenciją priima turizmo paslaugas reglamentuojančius teisės aktus;

5) priima administracinius sprendimus, reikalingus šiam įstatymui ir kitiems teisės aktams įgyvendinti;

6) vykdo nuolatinę turizmo paslaugų teikėjų veiklos stebėseną ir priežiūrą;

7) vykdo kelionių organizatorių kontrolę (įskaitant finansinę) Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

8) atlieka turizmo rinkų ir Lietuvos turizmo paslaugų ir produktų tyrimus;

9) rengia Lietuvos turizmo rinkodaros planą, įgyvendina jame numatytas priemones ir koordinuoja valstybės ir savivaldybių institucijų, dalyvaujančių įgyvendinant Lietuvos turizmo rinkodaros planą, veiklą;

10) pagal savo kompetenciją dalyvauja įgyvendinant turizmo srities tarptautinio bendradarbiavimo priemones;

11) tiria ir prognozuoja turizmo specialistų rengimo poreikį ir organizuoja turizmo specialistų kvalifikacijos tobulinimą, vykdo turizmo specialistų kvalifikacijų pripažinimą, rengia pavyzdines kelionių vadovų ir gidų rengimo programas;

12) teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja kelionių organizavimo paslaugų vartotojų interesams kelionių organizatoriaus nemokumo arba bankroto atvejais;

13) steigia turizmo informacijos centrus užsienyje ir koordinuoja jų veiklą;

14) pagal savo kompetenciją kontroliuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos turizmo teisės aktų reikalavimų vykdymą;

15) turizmo ir rekreacijos srityje nustato planavimo sąlygas ir koordinuoja regioninį turizmo plėtros planavimą;

16) savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie turizmo paslaugų teikėjus;

17) kreipiasi į kompetentingas Lietuvos Respublikos, kitos valstybės narės institucijas ar turizmo paslaugų teikėjus, siekdamas patikrinti turizmo paslaugų teikėjų veiklos stebėsenai, priežiūrai ir kontrolei atlikti reikalingą informaciją, taip pat informaciją apie turizmo paslaugų teikėjų finansinę būklę;

18) atlieka kitas šiame ir kituose įstatymuose nustatytas Valstybinio turizmo departamento funkcijas.“

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir (ar) jos įgaliotos institucijos iki 2015 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatos taikomos tiems asmenims, kurie kreipiasi dėl kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo po šio įstatymo įsigaliojimo.

4. Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodyti asmenys, iki šio įstatymo įsigaliojimo įgiję teisę teikti kelionių organizavimo paslaugas, atitinkantys iki šio įstatymo įsigaliojimo jiems nustatytus nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, po šio įstatymo įsigaliojimo laikomi nepriekaištingos reputacijos, jeigu po šio įstatymo įsigaliojimo neatsiranda aplinkybių, nustatytų šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje.

5. Kelionių organizatoriai privalo patikslinti ir Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos pateikti prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą iki 2015 m. gruodžio 15 d. Kelionių organizatoriui, nepatikslinusiam ir Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos nepateikusiam prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinančio dokumento, atsiranda Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 straipsnyje nurodytos pasekmės.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė