Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

Sprendimas

Dėl pasvalio raJono savivaldybės tarybos 2021 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo

 

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. T1-259

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T1-216 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 184 ir 185 punktais, Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia

patvirtinti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. pirmojo pusmečio darbo planą (pridedama).

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Gintautas Gegužinskas


 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T1-259

 

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 M. PIRMojo pusmečio darbo

planas

 

Eil. Nr.

Numatoma posėdžio data

Posėdžiai

Numatomi svarstyti klausimai

Atsakingas

1.

2021 m. vasario 17 d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2021 metų planuojamų vykdyti priemonių lėšų sąmatos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono 2021 metų valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų programos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Pasvalio rajono bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų direktorių 2020 metų veiklos ataskaitos

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo

Kontrolės komitetas

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. veiklos ataskaitos

Kontrolės komitetas

 

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

 

2021 m. vasario  d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

Pasvalio rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo tvarkos aprašo rengimas

 

 

2021 m. vasario  d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

Pasvalio rajono savivaldybės sportininkų ir trenerių skatinimo tvarkos aprašo rengimas

 

 

2021 m. vasario  d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2021 m. vasario  d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2021 m. vasario d

Kontrolės komiteto posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2021 metų veiklos programos patvirtinimo

 

 

 

 

 

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 m. veiklos ataskaitos

 

 

2021 m. kovo 24 d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

 

 

 

 

 

Pasvalio rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vadovo 2020 metų veiklos ataskaita

Savivaldybės administracija

Pasvalio rajono kultūros įstaigų direktorių 2020 metų veiklos ataskaitos

Savivaldybės administracija

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų skaičiaus nustatymo Pasvalio rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais nustatymo

Savivaldybės administracija

Pasvalio rajono socialinių paslaugų įstaigų ir Visuomenės sveikatos biuro direktorių 2020 metų veiklos ataskaitos

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 2020 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų sąmatos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos 2020 m. finansų kontrolės būklės ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracija

 

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

 

2021 m. kovo d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

Pasvalio rajono sporto strategijos rengimas

 

 

2021 m. kovo d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

Komiteto išvyka į Pasvalio kultūros centrą.

Pasvalio rajono sporto strategijos rengimas

 

 

2021 m. kovo d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2021 m. kovo  d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

3.

2021 m. balandžio 28 d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ataskaitos už 2020 m.

Savivaldybės administracija

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės veiklos ataskaitos už 2020 m.

Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio vandenys“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio butų ūkis“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas“ 2020 metų finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Pasvalio knygos“ 2020 metų finansinių atskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Dėl viešosios įstaigos Pasvalio ligoninės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Dėl viešosios įstaigos Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos veiklos ataskaitai

Savivaldybės administracija

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narių ataskaitų pateikimas rinkėjams. (Jei Tarybos narys pasirenka atsiskaitymo rinkėjams būdą – veiklos ataskaitos paskelbimą Savivaldybės interneto svetainėje, tai ne vėliau kaip iki balandžio 20 d. privalo pateikti savo veiklos ataskaitą ir jos skaitmeninę versiją Administracijai. Pateiktos veiklos ataskaitos ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje.)

Savivaldybės tarybos nariai

 

 

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

 

2021 m. balandžio d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2021 m. balandžio d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

Komiteto išvyka į Pasvalio muzikos mokyklą

 

 

2021 m. balandžio d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2021 m. balandžio d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

4.

2021 m. gegužės 26 d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Dėl 2022 metų žemės mokesčio tarifų ir 2021 metų neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo

Savivaldybės administracija

Dėl 2022 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo

Savivaldybės administracija

 

 

 

Dėl 2021 metų žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo

Savivaldybės administracija

 

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

 

2021 m. gegužės d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2021 m. gegužės d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

Komiteto išvyka į Pasvalio rajono savivaldybės švietimo pagalbos tarnybos Suaugusiųjų švietimo skyrių.

 

 

2021 m. gegužės d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2021 m. gegužės d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

Komiteto išvykos į Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro padalinius.

 

5.

2021 m. birželio 30 d.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis

Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. antrojo pusmečio darbo plano

Savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas

Savivaldybės tarybos komitetų posėdžiai

 

2021 m. birželio  d.

Biudžeto, ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2021 m. birželio  d.

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2021 m. birželio  d.

Teisėtvarkos ir visuomeninių organizacijų komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

2021 m. birželio  d.

Socialinių reikalų, sveikatos ir aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Parengtų Savivaldybės tarybos sprendimų projektų svarstymas

 

 

Pastaba. Į Pasvalio rajono savivaldybės tarybos darbo planą įrašyti tik pagrindiniai klausimai, kuriuos Taryba planuoja svarstyti 2021 metų pirmąjį pusmetį, todėl per pusmetį Tarybos posėdžių darbotvarkės bus pildomos.

_____________________________