LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 85 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gegužės 24 d. Nr. XIII-1186

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 85 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 85 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Valstybės kontrolė atlieka valstybinių mokslo ir studijų institucijų auditą teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybinių mokslo ir studijų institucijų, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga, finansinių ataskaitų auditas turi būti atliekamas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme nustatytais atvejais.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

2. Šis įstatymas taikomas 2018 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių valstybinių mokslo ir studijų institucijų, veikiančių kaip viešosios įstaigos, finansinių ataskaitų rinkinių auditams.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė