NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS mokytojų iniciatyvų SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. T1-136

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 69 straipsnio 5 dalimi,  įgyvendindama Ugdymo ir sporto veiklos programos, patvirtintos Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-12 „Dėl Neringos savivaldybės 2019–2022 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 2.1.1.8 priemonę „Pedagogų kompetencijų tobulinimas“,  Neringos savivaldybės taryba nusprendžia

patvirtinti Neringos savivaldybės mokytojų iniciatyvų skatinimo tvarkos aprašą (pridedama).

Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Darius Jasaitis

 

 

PATVIRTINTA

Neringos savivaldybės tarybos

2020 m. rugsėjo 24 d.

sprendimu Nr. T1-136

 

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS mokytojų iniciatyvų SKATINIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Neringos savivaldybės mokytojų iniciatyvų skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Neringos savivaldybės (toliau – savivaldybė) švietimo įstaigų pedagogų (toliau – mokytojai) iniciatyvų skatinimo tvarką.

2. Mokytojų iniciatyvų skatinimo tikslas – įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos inovacijoms.

3. Mokytojų iniciatyvos skatinamos kasmet skiriat tris 1000 Eur dydžio premijas (toliau – skatinamoji premija), kurioms lėšų kasmet numatoma savivaldybės biudžete.

4. Skatinimo premija skiriama mokytojams, dirbantiems pagal formaliojo ir neformaliojo (išskyrus neformaliojo suaugusiųjų) švietimo programas, ir pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingus nuopelnus profesinėje veikloje, mokinių pasiekimus ir pažangą, darbus švietimo srityje.

5. Skatinimo premija savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skiriama iš savivaldybės tarybos patvirtintos Ugdymo ir sporto programos lėšų.

 

 

II SKYRIUS

Kandidatų SKATINIMO PREMIJAI GAUTI atrankos kriterijai

 

6. Kandidatų skatinimo premijai gauti atrankos kriterijai:

6.1. pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, bendražmogiškųjų vertybių diegimas, nuostatų pozityvumas kuriant atvirą, įtraukią mokyklą, užtikrinant mokiniams lygias galimybes ir socialiai teisingas ugdymosi / mokymosi sąlygas;

6.2. meistriškumas ugdomojoje veikloje: motyvuojanti mokytojo ir mokinio sąveika, mokinių pasiekimai ir pažanga (pvz., kompetencijų ugdymo, kiekvieno mokinio pažangos, įtraukiojo ugdymo, mokymosi sunkumų turinčių ir / ar talentingų mokinių ir kiti sėkmingo ugdymo rezultatai);

6.3. pedagoginis profesionalumas – vertingi, inovatyvūs mokytojo metodiniai darbai (pvz., mokytojo sukurtos ugdymo programos; mokymo priemonės, užduočių aplankai, ugdomųjų veiklų / pamokų įvairiose edukacinėse aplinkose aprašai; inovatyvios ugdomosios aplinkos; individualios mokinio pažangos, formuojamojo vertinimo instrumentai; nacionaliniai ir tarptautiniai projektai; autentiškos patirties sklaida už mokyklos ribų ir kt.);

6.4. pedagoginė lyderystė – aktyvi, veiksminga ir kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje (pvz., bendradarbiavimo su mokyklos darbuotojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) (toliau – tėvai) mokinių ugdymo klausimais, veiklos darbo grupėse ar komisijose, mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimo, mokyklos projektų integraliam ir įtraukiajam ugdymui rengimo ir jų įgyvendinimo, dalykinių ir metodinių inovacijų diegimo, švietimo pagalbos mokiniams ir jų tėvams rezultatai);

6.5. reikšmingas dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant švietimo strategijas (pvz., savivaldybės, regiono, šalies dokumentai, projektai, programos ir kt.);

6.6. aktyvus dalyvavimas savivaldybės ir šalies pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje projektinėje, eksperimentinėje, visuomeninėje veikloje (įvairios organizacijos, asociacijos, ekspertų komisijos, konsultacijos, savanorystė, straipsniai leidiniuose ir periodinėje spaudoje ir kt.).

 

III SKYRIUS

SKATINIMO PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

 

7. Kandidatūras skatinimo premijai gauti turi teisę siūlyti savivaldybės bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo ugdymo įstaigų (toliau – mokyklų) vadovai, mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai, mokiniai, tėvai ir jiems atstovaujančios organizacijos, socialiniai partneriai.

8. Kandidatūros raštu teikiamos mokyklos, kurioje mokytojas dirba, vadovui.

9. Mokyklos vadovas, susipažinęs su teikimu, pristato kandidatūrą mokyklos savivaldos institucijai – mokyklos mokytojų tarybai ir, esant pritarimui, rengia nustatytos formos rekomendaciją (Aprašo 1 priedas), kurią teikia Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui iki einamųjų metų rugsėjo 30 d. Kartu su teikimu būtina pateikti kandidato sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (Aprašo 2 priedas).

10. Kandidatūras svarsto Neringos savivaldybės mokytojų iniciatyvų skatinimo atrankos komisija (toliau – komisija), sudaryta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš 5 asmenų.

11. Komisija svarsto ir vertina pateiktas kandidatūras, atitinkančias atrankos kriterijus, komisijos posėdyje pasirašę Nešališkumo deklaracijas (Aprašo 3 priedas) atviro balsavimo būdu:

11.1. skirdama skatinamąsias premijas trims kandidatams, gavusiems daugiausiai balsų;

11.2. balsuodama antrąkart dėl kandidatų, gavusių vienodą balsų skaičių; komisijos pirmininkas turi sprendžiamojo balso teisę.

12. Komisijos posėdis protokoluojamas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai komisijos narių.

13. Komisijos sprendimai dėl skatinimo premijos skyrimo teikiamoms kandidatūroms priimami iki einamųjų metų spalio 3 dienos. 

14. Komisijos sprendimai įforminami protokolu. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius.

15. Komisija užtikrina, kad jos vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

16. Skatinamoji premija skiriama savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu atsižvelgiant į komisijos teikimą.

17. Skatinamoji premija teikiama kiekvienų metų Tarptautinės mokytojų dienos proga. Kartu su skatinimo premija teikiama savivaldybės mero padėka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Skatinimo premija tam pačiam mokytojui teikiama ne anksčiau kaip po dvejų metų.

19. Apie skatinamosios premijos skyrimą mokytojui visuomenė informuojama Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

20. Visi su skatinimo premijos skyrimu susiję dokumentai saugomi Neringos savivaldybės administracijoje vadovaujantis Dokumentų saugojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V‑100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais.

 

_________________________

 

 

Neringos savivaldybės

mokytojų iniciatyvų skatinimo

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

_______________________________________________________________________________

(Įstaigos pavadinimas)

 

REKOMENDACIJA SKATINIMO PREMIJAI GAUTI

 

1. Vardas ir pavardė _______________________________________________________________

2. Darbovietė, pareigos _____________________________________________________________

3. Elektroninio pašto adresas, telefono numeris__________________________________________

4. Gimimo data ___________________________________________________________________

5. Veikla, atitinkanti atrankos kriterijus:

Eil. Nr.

Kriterijus ir veikla

Nuorodos

1.

Pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, bendražmogiškųjų vertybių diegimas, nuostatų pozityvumas kuriant atvirą, įtraukią mokyklą, užtikrinant mokiniams lygias galimybes ir socialiai teisingas ugdymosi / mokymosi sąlygas.

 

 

2.

Meistriškumas ugdomojoje veikloje: motyvuojanti mokytojo ir mokinio sąveika mokinių pasiekimai ir pažanga (pvz., kompetencijų ugdymo, kiekvieno mokinio pažangos, įtraukiojo ugdymo, mokymosi sunkumų turinčių ir / ar talentingų mokinių ir kiti sėkmingo ugdymo rezultatai);

 

 

 

3.

Pedagoginis profesionalumas – vertingi, inovatyvūs mokytojo metodiniai darbai (pvz., mokytojo sukurtos ir administruojamos interneto svetainės; ugdymo programos; mokymo priemonės, užduočių aplankai, ugdomųjų veiklų / pamokų įvairiose edukacinėse aplinkose aprašai; inovatyvios ugdomosios aplinkos; individualios mokinio pažangos, formuojamojo vertinimo instrumentai; nacionaliniai ir tarptautiniai projektai; autentiškos patirties sklaida už mokyklos ribų ir kt.).

 

 

4.

Pedagoginė lyderystė – aktyvi, veiksminga ir kūrybiška veikla mokyklos bendruomenėje (pvz., bendradarbiavimo su mokyklos darbuotojais, tėvais (globėjais, rūpintojais) (toliau – tėvai) mokinių ugdymo klausimais, veiklos darbo grupėse ar komisijose, mokyklos renginių ar tikslinių edukacinių veiklų organizavimo, mokyklos projektų integraliam ir įtraukiajam ugdymui rengimo ir jų įgyvendinimo, dalykinių ir metodinių inovacijų diegimo, švietimo pagalbos mokiniams ir jų tėvams rezultatai).

 

 

5.

Reikšmingas dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant švietimo strategijas (pvz., savivaldybės, regiono, šalies dokumentai, projektai, programos ir kt.).

 

 

6.

Aktyvus dalyvavimas savivaldybės, šalies pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje, tyrimų, eksperimentinėje ar kitoje veikloje (pvz., draugijos, asociacijos, ekspertų komisijos, konferencijos, konsultacijos, savanorystė, straipsniai leidiniuose ir periodinėje spaudoje ir kt.).

 

 

 

PASTABA. Rekomendacijos apimtis – ne daugiau kaip 4 A4 formato lapai. Rekomendacijoje pateikiamos nuorodos į interneto svetaines ar socialinius tinklus.

 

 

 

Įstaigos vadovas___________________________________________________________________

(Vardas, pavardė, parašas)

 

20    m.                             mėn.     d.

 

 

_________________________

 

 

Neringos savivaldybės

mokytojų iniciatyvų skatinimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

____________________

(Data)

Aš, _____________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris)

sutinku, kad Duomenų valdytojas – Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius (toliau – Skyrius), tvarkytų mano asmens duomenis (pažymi duomenų subjektas):

vardą, pavardę, pareigas, darbovietę – svarstyti mano galimybę gauti Metų mokytojo premiją ir administruoti jos skyrimo procedūrą;

telefono numerį, elektroninio pašto adresą – siųsti man pranešimus telefonu ir / ar elektroniniu paštu, prireikus siekiant suteikti ir (ar) gauti papildomos informacijos;

gimimo datą – identifikuoti mane;

vardą, pavardę, pareigas, darbovietę – paviešinti informaciją apie Metų mokytojo premijos skyrimą man.

Mano asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro priimtų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, nuo mano sutikimo gavimo momento.

Suprantu, kad turiu teisę atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, tokiu atveju suprantu, kad prarandu galimybę pretenduoti į Metų mokytojo premiją.

Pažymi duomenų subjektas:                           □ sutinku                           □ nesutinku

 

 

_______________________________                                              ____________________

(Vardas, pavardė)                                                                                                   (Parašas)

 

 

Esu informuotas (-a), kad galiu bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą.

Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turiu teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma, naudojant tokius identifikatorius kaip: vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.

 

–––––––––––––––––––

 

 

Neringos savivaldybės

mokytojų iniciatyvų skatinimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA

____________________

(Data)

 

 

Aš, __________________________________________________________, būdamas (-a)

(Vardas, pavardė)

Neringos savivaldybės mokytojų iniciatyvų skatinimo atrankos komisijos (toliau – komisija)
nariu (-e), pasižadu:

1. Savo pareigas atlikti objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-si) įstatymų viršenybės, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo principais.

2. Informuoti komisijos pirmininką apie galimą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje sprendimų priėmimo procedūroje.

 

Esu informuotas (-a), kad, kilus šališkumo ar interesų konflikto grėsmei, galiu būti nušalintas (-a) nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje.

 

 

_____________________________             __________________              ____________________

(Pareigos komisijoje)                                         (Parašas)                             (Vardas, pavardė)

 

 

 

_________________________