LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ, ĮGYVENDINANT 2014–2020 METŲ EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 18 d. Nr. 1V-358

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2014 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 897/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 232/2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė, nustatomos konkrečios finansuojamų tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimo nuostatos (OL 2014 L 244, p. 12) (toliau – Įgyvendinimo reglamentas), 25 straipsnio 2 dalies, 30 straipsnio 1 dalies (a) papunkčio ir priedo 1 punkto (i) papunkčio nuostatomis ir siekdamas tinkamai įgyvendinti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu C(2015) 9136, taip pat 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programą, patvirtintą Europos Komisijos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu C(2016) 8463 (toliau – 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės programos):

1. P a v e d u:

1.1. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentui ir Ekonomikos ir finansų departamentui atlikti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės programų įgyvendinimo koordinavimo Lietuvoje ir programų valdymo institucijos funkcijas;

1.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyriui atlikti 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės programų audito institucijos funkcijas, taip pat nepriklausomos audito įstaigos, kuri vertina, ar valdymo ir kontrolės sistemos, taip pat valdymo institucijos tarpinių įstaigų funkcijos, atitinka Įgyvendinimo reglamento I priede nustatytus skyrimo kriterijus, funkcijas.

2. T v i r t i n u Funkcijų paskirstymo tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės programas, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                              Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 1V-358

 

FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ, ĮGYVENDINANT 2014–2020 METŲ EUROPOS KAIMYNYSTĖS PRIEMONĖS PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Funkcijų paskirstymo tarp Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės programas, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padalinių funkcijas, vykdomas atliekant 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos ir 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – programa, programos) įgyvendinimo koordinavimo Lietuvoje ir programų valdymo institucijos bei audito institucijos funkcijas.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2014 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 897/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 232/2014, kuriuo sukuriama Europos kaimynystės priemonė, nustatomos konkrečios finansuojamų tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų įgyvendinimo nuostatos (OL 2014 L 244, p. 12) (toliau – Įgyvendinimo reglamentas), ir 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programoje, patvirtintoje Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu C(2015) 9136, bei 2014–2020 Europos kaimynystės priemonės Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programoje, patvirtintoje Europos Komisijos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu C(2016) 8463 (toliau – Programų dokumentai).

 

II SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTO FUNKCIJOS

 

3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentas, atlikdamas programų įgyvendinimo koordinavimo Lietuvoje ir programų valdymo institucijos funkcijas:

3.1. koordinuoja Programų dokumentų parengimą ir Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka teikia juos Europos Komisijai; inicijuoja Programų dokumentų pakeitimus ir papildymus;

3.2. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, reglamentuojančių programų įgyvendinimą, projektus, tipinių paramos sutarčių projektus ir kitus tinkamą programų įgyvendinimą Lietuvoje užtikrinančius dokumentus;

3.3. rengia vidaus reikalų ministro įsakymus dėl programų programavimo ir įgyvendinimo;

3.4. pagal kompetenciją prižiūri, kad būtų laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių programų įgyvendinimo tvarką;

3.5. pagal kompetenciją teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl programų projektų paraiškų tinkamumo ir projektų vykdymo būtinumo;

3.6. pagal kompetenciją užtikrina lėšų, panaudotų programų projektams įgyvendinti ir programų jungtinio techninio sekretoriato (toliau – JTS) veiklai finansuoti, kontrolės sistemos Lietuvoje sukūrimą ir jos veikimą bei užtikrina programų valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimą ir jos veikimą:

3.6.1. esant poreikiui, atlieka atrankinius programų projektų patikrinimus vietose;

3.6.2. pagal kompetenciją tikrina, ar JTS tinkamai vykdo sutarčių dėl techninės paramos lėšų skyrimo ir naudojimo nuostatas;

3.6.3. vykdo valdymo institucijos atsakomybe JTS atliekamų funkcijų priežiūrą ir kontrolę;

3.7. rengia ir teikia programų jungtiniams stebėsenos komitetams (toliau – JSK) informaciją apie programų pažangą, finansinius ir kitus duomenis;

3.8. koordinuoja programų įgyvendinimo metinių ir galutinių ataskaitų ir kitų ataskaitų apie programų įgyvendinimo eigą rengimą ir pateikimą Europos Komisijai;

3.9. tikrina programų paramos sutarčių ir susitarimų dėl jų pakeitimo projektus;

3.10. nagrinėja JTS pateiktą informaciją ir dokumentus apie projektų įgyvendinimo eigą, vykdo kitas su projektų įgyvendinimo priežiūra susijusias veiklas, numatytas Programų dokumentuose ir (arba) nacionaliniuose teisės aktuose;

3.11. nagrinėja Europos Komisijos, programas įgyvendinančių ir kitų institucijų rekomendacijas dėl programų įgyvendinimo ir rengia pasiūlymus JSK dėl rekomendacijų įgyvendinimo; rengia informaciją suinteresuotosioms institucijoms apie rekomendacijų įgyvendinimą;

3.12. viešina informaciją apie programas ir jų įgyvendinimo metu pasiektus rezultatus;

3.13. tvarko www.esbendradarbiavimas.lt svetainę ir užtikrina, kad joje būtų teikiama informacija apie programas;

3.14. pagal kompetenciją konsultuoja programų projektų vykdytojus projektų įgyvendinimo klausimais;

3.15. vykdo programų pažeidimų kontrolę;

3.16. organizuoja programų kovos su sukčiavimu priemonių parengimą;

3.17. pagal kompetenciją planuoja programų bendrojo finansavimo lėšų ir paramos lėšų poreikį atitinkamiems biudžetiniams metams;

3.18. pagal kompetenciją tikrina paraiškas valdymo institucijai dėl paramos lėšų pervedimo pagrindiniams paramos gavėjams;

3.19. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant programų kompiuterizuotą sistemą, kurioje registruojami ir saugomi kiekvieno projekto stebėsenai, vertinimui, finansų valdymui, kontrolės užtikrinimui ir auditui būtini duomenys;

3.20. rengia valdymo pareiškimus ir valdymo institucijos atliktų patikrinimų metines santraukas, rengia ir Europos Komisijai teikia mokėjimo prašymus pagal Įgyvendinimo reglamento 60 straipsnį, rengia metines sąskaitas;

3.21. rengia sprendimus ir imasi kitų teisės aktuose numatytų veiksmų dėl programų paramos lėšų susigrąžinimo;

3.22. vykdo kitas programų valdymo institucijos funkcijas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento 26 straipsnyje, ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su programų įgyvendinimo koordinavimu;

3.23. pagal kompetenciją saugo rengiamus ir gaunamus dokumentus, kurių reikia tinkamai audito sekai užtikrinti.

 

III SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS IR FINANSŲ DEPARTAMENTO FUNKCIJOS

 

4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ekonomikos ir finansų departamentas (toliau – EFD) atlikdamas programų įgyvendinimo koordinavimo Lietuvoje ir programų valdymo institucijos funkcijas:

4.1. pagal kompetenciją vykdo funkcijas, numatytas Aprašo 3.2, 3.4, 3.6.2, 3.9, 3.17, 3.18, 3.23 papunkčiuose;

4.2. tvarko programų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų apskaitą, įtraukdamas ją į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos finansinę atskaitomybę;

4.3. teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui mokėjimo paraiškas:

4.3.1. išmokėti paramos lėšas programų projektų pagrindiniams paramos gavėjams;

4.3.2. vadovaujantis sutartimi su JTS dėl techninės paramos lėšų skyrimo ir naudojimo, išmokėti techninės paramos lėšas JTS;

4.3.3. padengti techninės paramos lėšomis finansuojamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išlaidas, patirtas administruojant programas;

4.4. tvarko programų grąžintinų ir grąžintų paramos lėšų apskaitą ir pagal kompetenciją administruoja šių programų grąžintinas ir grąžintas lėšas;

4.5 pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sprendimus dėl programų paramos lėšų susigrąžinimo;

4.6. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamentui paprašius, pagal kompetenciją teikia informaciją apie EFD vidaus struktūrą ir procedūras, reikalingas programų valdymo ir kontrolės sistemos aprašui parengti ir atnaujinti;

4.7. JTS paprašius pagal kompetenciją teikia informaciją, kurios reikia programų įgyvendinimo metinėms ir galutinei ataskaitoms parengti.

 

IV SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS AUDITO SKYRIAUS FUNKCIJOS

 

5. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Vidaus audito skyrius, atlikdamas programų audito institucijos funkcijas:

5.1. rengia ir Europos Komisijai pateikia programų audito strategiją ir kasmetinius jos atnaujinimus;

5.2. užtikrina programų valdymo ir kontrolės sistemų tinkamo veikimo auditų, tinkamos projektų imties auditų ir programų metinių sąskaitų auditų atlikimą;

5.3. rengia programų audito nuomones dėl praėjusių apskaitos metų metinių sąskaitų ir metines audito ataskaitas pagal Įgyvendinimo reglamento 68 straipsnį;

5.4. atstovauja programų audito institucijai Audito grupėse, joms pirmininkauja ir organizuoja jų darbą;

5.5. dalyvauja organizuojant Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų atstovų darbo vizitus ir auditus, susijusius su programų įgyvendinimu;

5.6. prireikus dalyvauja susitikimuose su Europos Sąjungos institucijomis programų audito klausimais;

5.7. vykdo kitas programų audito institucijos funkcijas, nurodytas Įgyvendinimo reglamento 28 straipsnyje;

5.8. pagal kompetenciją saugo rengiamus ir gaunamus dokumentus, kurių reikia tinkamai audito sekai užtikrinti.

______________