Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 19 d. Nr. 1317

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, 44 straipsnio 1 dalimi, 52 straipsnio 10 dalimi, 53 straipsnio 8, 13 dalimis, 54 straipsnio 3 dalimi, 75 straipsnio 2, 3, 4 dalimis, 77 straipsnio 7, 13, 14 dalimis, 79 straipsnio 1 dalimi, 82 straipsnio 4 dalimi ir 83 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“;

1.2. papildyti 3.10 papunkčiu:

3.10. Paramos aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarkos aprašą;“;

1.3. papildyti 3.11 papunkčiu:

3.11. Mokslo sričių klasifikatorių;“;

1.4. papildyti 3.12 papunkčiu:

3.12. Meno sričių klasifikatorių.“

2. Šio nutarimo 1.3 ir 1.4 papunkčiai įsigalioja 2019 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras,

laikinai einantis švietimo ir mokslo ministro pareigas                     Rokas Masiulis

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. gruodžio 19 d. nutarimo

Nr. 1317 redakcija)

 

PARAMOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Paramos aukštųjų mokyklų studentams teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 10 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 69 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 35, 42, 44, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 651, 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 631 straipsniu įstatymo Nr. XII-2489 15 straipsnio 4 dalimi.

2. Lietuvos aukštųjų mokyklų (toliau –aukštoji mokykla) studentams iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gali būti teikiama (skiriama) parama studijų kainai ar jos daliai padengti, tikslinėms skatinamosioms stipendijoms mokėti.

3. Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos šiems valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų ir antrosios pakopos studentams, studijuojantiems valstybės finansuojamose studijų vietose:

3.1. pagal visuomenės saugumo studijų krypties studijų programas;

3.2. pagal jūrų technologijos studijų krypties jūrų laivavedybos studijų programą ir jūrų inžinerijos studijų krypties laivų energetinių įrenginių eksploatavimo studijų programą.

4. Parama studijų kainai padengti gali būti skiriama valstybinių aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems valstybės nefinansuojamose studijų vietose pirmosios pakopos katalikų teologijos arba religijos pedagogikos studijų programose, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus atvejus. Ši parama skiriama kasmet ne daugiau kaip 12 kiekvieno kurso abiejų studijų programų studentams bendrai, atsižvelgiant į bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas rezultatus.

5. Studentams, kurie yra atsargos kariai, garbingai ištarnavę bent 4 metus, išėję į atsargą iki 2016 m. birželio 30 d., priimtiems į aukštąsias mokyklas ne anksčiau kaip 2012 metais, teikiama parama studijų kainai ar jos daliai padengti, o studentams, kurie yra kariai savanoriai ar kiti aktyviojo rezervo kariai, pratęsę kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį papildomam 4 metų terminui, teikiama parama po 2014 m. sausio 1 d. vykusių studijų kainos daliai padengti. Ši parama teikiama pirmą kartą studijuojantiesiems pagal pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas valstybės nefinansuojamose studijų vietose, išskyrus Mokslo ir studijų įstatymo 80 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus atvejus, iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Šios paramos dydis negali viršyti atitinkamai studijų krypčiai (studijų programai) nustatytos norminės studijų kainos. Dėl šios paramos teikimo studentai gali kreiptis per 3 metus nuo kario išleidimo į atsargą dienos, o kariai savanoriai ar kiti aktyviojo rezervo kariai – nuo kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutarties pratęsimo dienos. Ši parama teikiama akademinių skolų neturintiems studentams, kurie aukštajai mokyklai pateikia Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 50 straipsnio 1 dalyje nurodytą pažymėjimą, o kariai savanoriai ar kiti aktyviojo rezervo kariai – Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų išduotą pažymą, patvirtinančią, kad kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartis buvo pratęsta papildomam 4 metų terminui. Aukštosios mokyklos iki einamųjų metų spalio 1 d. Krašto apsaugos ministerijai pateikia informaciją apie šiame punkte nurodytus akademinių skolų neturinčius studentus ir nurodo studijų programą, studijų kursą, studijų kainą ir kitą Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 69 straipsnio 3 daliai ir Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 35, 42, 44, 49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 651, 69 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 631 straipsniu įstatymo Nr. XII-2489 15 straipsnio 4 daliai įgyvendinti reikalingą informaciją.

6. Tikslinės skatinamosios stipendijos gali būti skiriamos Aprašo 3 punkte nurodytiems studentams, gaunantiems skatinamąsias stipendijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, atsižvelgiant į jų studijų rezultatus. Studentui skiriama tikslinė skatinamoji stipendija per mėnesį negali būti mažesnė kaip 1 bazinės socialinės išmokos dydis (toliau – BSI).

7. Valstybės biudžeto lėšų suma, skiriama metams tikslinėms skatinamosioms stipendijoms, apskaičiuojama Aprašo 3.1 papunktyje nurodytų studentų skaičių padauginus iš 3,73 BSI dydžio, o Aprašo 3.2 papunktyje nurodytų studentų skaičių padauginus iš 2,88 BSI dydžio. Šios lėšos skiriamos aukštosioms mokykloms.

8. Paramos studijų kainai padengti dydis per studijų metus yra lygus studento, kuriam teikiama ši parama, studijų kainos dydžiui, kuris negali būti didesnis nei norminės studijų kainos dydis, arba Aprašo 5 punkte nurodytais atvejais – studijų kainai ar jos daliai, kurios dydį kiekvienais metais, atsižvelgdamas į finansines galimybes, ištarnautus karo tarnyboje metus ir karo tarnybos rūšį (profesinė karo tarnyba ar aktyviojo rezervo tarnyba), nustato krašto apsaugos ministras. Ši parama teikiama visą studento studijų laikotarpį, kurį jis turėtų mokėti už studijas, bet ne ilgiau, nei nustatyta studijų programos trukmė, o Aprašo 5 punkte nurodytais atvejais – ne ilgiau kaip 4 metus. Paramos studijų kainai ar jos daliai padengti teikimas nutraukiamas, asmenį pašalinus iš aukštosios mokyklos, jam nutraukus studijas ar jį perkėlus į valstybės finansuojamą studijų vietą, taip pat nutraukus kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartį anksčiau nustatyto termino. Asmeniui, pašalintam iš aukštosios mokyklos arba jam nutraukus studijas, mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą atveju bei tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“, nuostatos. Paramos studijų kainai padengti teikimas taip pat nutraukiamas tais atvejais, kai asmens studijų rezultatai neatitinka Mokslo ir studijų įstatymo 78 straipsnio 4 dalyje nustatytų gero mokymosi kriterijų.

9. Studentų, kuriems teikiama parama studijų kainai ar jos daliai padengti, sąrašą tvirtina švietimo ir mokslo ministras, o Aprašo 5 punkte nurodytu atveju – krašto apsaugos ministras. Patvirtinus šiuos sąrašus, aukštosios mokyklos patikslina juose nurodytų asmenų studijų sutartis ir nurodo, kad jų studijų kaina ar jos dalis dengiama iš paramos studijų kainai padengti lėšų.

10. Paramos studijų kainai padengti suma metams apskaičiuojama pagal šią paramą gaunančių studentų skaičių ir studijų kainą ar jos dalį, kurią jie tais metais turėtų sumokėti, bet ne daugiau nei norminė studijų kaina. Šios lėšos skiriamos aukštosioms mokykloms.

11. Mokslo ir studijų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka aukštųjų mokyklų studentams iš valstybės biudžeto lėšų gali būti teikiama ir kita parama.

––––––––––––––––

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. gruodžio 19 d. nutarimo

Nr. 1317 redakcija)

 

MOKSLO SRIČIŲ KLASIFIKATORIUS

 

 

Kodas

 

Mokslo sritis

 

N 000

 

Gamtos mokslai

 

T 000

 

Technologijos mokslai

 

M 000

 

Medicinos ir sveikatos mokslai

 

A 000

 

Žemės ūkio mokslai

 

S 000

 

Socialiniai mokslai

 

H 000

 

Humanitariniai mokslai

_______________________

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. gruodžio 19 nutarimo Nr. 1317 redakcija)

 

MENO SRIČIŲ KLASIFIKATORIUS

 

 

Kodas

 

Meno sritis

 

C 000

 

Scenos ir ekrano menai

 

V 000

 

Vaizduojamieji menai

_____________________