KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl viešosios įstaigos KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS, centro DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ, CENTRO 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ rinkinio IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-108

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

3. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų veiklos užduočių projektą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27  d. sprendimu Nr. T-108

 

Viešosios įstaigos KELMĖS rajono PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. veiklos ataskaita

 

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS.

 

1.1.Bendra informacija apie įstaigą

 

Viešoji įstaiga Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą, yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kelmės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Kelmė, Nepriklausomybės g. 2. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 162730352. Įregistruota 1997 m. spalio 31 dieną.

 

1.2. Įstaigos veiklos tikslai

 

 Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, prieinamų ir tinkamų įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas. Įstaigos veiklos uždavinys – organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.

 

            1.3. Įstaigoje vykdoma veikla

 

          Pagrindinės įstaigos veiklos sritys (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ – 226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86;

bendrosios praktikos gydytojo veikla - 86.21;

gydytojų specialistų veikla – 86.22;

odontologinės praktikos veikla – 86.23;

kita žmonių sveikatos priežiūros veikla – 86.90;

greitosios medicinos pagalbos veikla – 86.90.40

        

1.4. Įstaigos struktūra

         VšĮ Kelmės rajono PSPC sudaro Kražių ir Liolių ambulatorijos, Butkiškės, Verpenos, Pakražančio, Gailių, Stulgių, Lupikų, Maironių, Kukečių, Žalpių, Pašilės, Karklėnų, Vaiguvos medicinos punktai, GMP skyrius, Kelmės poliklinika, administracija, ūkio dalis, buhalterija.

 

1.5. Įstaigos veiklos rezultatai

 

Per 2016 metus įstaiga uždirbo 1501236,78 eurų pajamų, t .sk. iš Šiaulių TLK 1394023,31eurų. Sąnaudų padaryta 1464455,49 eurų. Įstaigos veiklos rezultatas 2016 metais – pelnas 36781,29 eurų.

 

 

1.5.1. Įstaigos veiklos rodikliai

 

Rodikliai

2015m.

2016m.

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla

Butkiškės

Gailių

Karklėnų

Kukečių

Lupikų

Maironių

Pakražančio

Pašilės

Stulgių

Vaiguvos

Verpenos

Žalpių

 

 

400

428

630

1090

1002

986

807

461

508

965

1191

425

 

X

 

 

400

428

620

1090

1024

986

805

461

508

965

1191

425

X

 

 

0

0

-10

0

+22

0

-2

0

0

0

0

0

X

Viso

8893

 

8903

 

+10

 

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius

Iš jų:

14925

X

14664

 

-261

-1,75

 

miesto gyventojai

6077

 

5994

 

-83

-1,36

kaimo gyventojai

8848

 

8670

 

-178

-2,01

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:

X

X

 

 

 

 

 

vaikai iki 1 m.

88

 

123

 

+35

+39,77

1 – 4 m.

515

 

490

 

-25

-4,85

5 – 6 m.

321

 

290

 

+31

+9,66

7 – 17 m.

1811

 

1692

 

-119

-6,57

18 – 49 m.

5799

 

5654

 

-145

-2,50

50 – 65 m.

3173

 

3176

 

+3

+0,09

virš 65 m.

3218

 

3239

 

+21

+0,65

Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius

1162

 

1070

 

-92

-7,90

Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius

88

X

123

 

+35

+39,77

Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius

238

X

218

 

-20

-8,40

Apsilankymų pas gydytojus skaičius

Iš jų:

69094

X

70444

 

+1350

+1,95

 

pas šeimos gydytojus

41099

 

43548

 

+2449

+5,96

pas vidaus ligų gydytojus

5342

 

6094

 

+752

+14,08

pas vaikų ligų gydytojus

4601

 

3353

 

-1248

-27,12

pas gydytojus akušerius - ginekologus

4220

 

4206

 

-14

-0,33

pas gydytojus chirurgus

8286

 

7539

 

-747

-9,01

pas gydytojus psichiatrus

-

-

-

 

-

-

pas odontologus

5546

 

5704

 

+158

+2,85

Gydytojų apsilankymų namuose skaičius

Iš jų:

2318

X

2695

 

+377

+16,26

 

šeimos gydytojų

1703

 

2083

 

+380

+22,31

vidaus ligų gydytojų

177

 

532

 

+355

+200,56

vaikų ligų gydytojų

138

 

80

 

-58

-42,03

kitų gydytojų

-

 

0

 

-

-

Profilaktinių patikrinimų skaičius

9664

X

8815

X

-849

-8,79

Mokamų apsilankymų skaičius

4784

X

4826

X

+42

+0,88

*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus.

 

1.5.2. Prevencinių programų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymas

 

Programos pavadinimas

Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius

Informuotų pacientų skaičius

Aptarnautų vaikų skaičius

Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga

2015m.

2016m.

2015m.

2016m.

2015m.

2016m.

Asm. sk. (proc.*)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa

2015m- 2016m

848         832

73

76

X

X

71

63

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

876        897

76

74

X

X

X

X

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa

807        826

35

50

X

X

X

X

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa

 

2614       2596

48

54

X

X

X

X

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa

1188        1160

 

X

X

32

34

X

X

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa

1879       1910

 

86

68

X

X

X

X

* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

 

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.

 

Įstaigos dalininkas Kelmės rajono savivaldybės Taryba, dalininko kapitalas 13517,37 eurų. Kapitalas per 2016 metus nesikeitė .

 

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS LĖŠAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ

 

3.1. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai.

 

Eil. Nr.

Gautų lėšų šaltiniai

Suma Eur

Pokytis (+/-)

        2015m .

 2016m.

Eurais

Procentais

Iš viso gauta lėšų:

1358795

1501237

+142442

+10.48

1.

Iš PSDF biudžeto

Iš jų už:

1264488

1394023

+129535

+10.24

1.1.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas

1077117

1154193

+77076

+7.16

1.2.

Skatinamąsias paslaugas

              79762

113095

+33333

+41.79

1.3.

Prevencinių programų vykdymą

44923

50823

+5900

+13.13

1.4.

Gerus darbo rezultatus

62686

75912

+13226

+21.10

2.

Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų

Iš jų už:

              59920

58595

-1325

-2,21

2.1.

Profilaktinius sveikatos patikrinimus

20635

24717

+4082

+19,78

2.2.

Odontologines paslaugas

7051

8756

+1705

+24.18

2.3.

Kitas medicinines paslaugas

34291

20536

-13755

-40.11

2.4

GMP paslaugos

1226

2007

+781

+63.70

2.5

Kitos pajamos

                 1893

2579

+575

+30.38

3.

Kitos gautos lėšos

Iš jų už:

41387

48619

+7232

+17.47

3.1.

Kitos pajamos

-

-

-

-

3.2.

Finansavimo pajamos

41387

48619

+7232

+17.47

3.2.1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

3.2.2.

VIP lėšos

1186

323

-863

-72,76

3.2.3.

ES ir valstybės biudžeto lėšos

1303

2286

+983

+75,44

3.2.4.

Iš kitų šaltinių

38899

46010

+7111

+18,28

 

Gautos lėšos iš PSDF biudžeto padidėjo, nors sumažėjo prisirašiusių gyventojų skaičius. Nuo antro pusmečio buvo padidintas finansavimas iš Šiaulių TLK 35.238,00 eurų, kuris buvo skirtas darbuotojų darbo užmokesčio didinimui. 2016 metais buvo atlikta daugiau skatinamų ir prevencinių paslaugų už kurias gavome papildomai 78276,03 eurų.

Finansavimo pajamos – tai nemokamai gauti skiepai ir vakcinos iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM ir Užkrečiamų ligų ir AIDS centro, kurias apmoka Valstybinė Ligonių kasa. 2016 m. pajamos iš šių įstaigų sudarė – 38934,01 euro. Gautos finansavimo sumos iš Šiaulių darbo biržos 2082,64 euro darbo rinkos programos įgyvendinimui. Per 2016 metus gauta 2% parama iš gyventojų – 534,56 eurai. Apmokėta iš draudimo už draudiminius įvykius 4781,39 euro, priskaityta nusidėvėjimo ir pripažinta finansavimo pajamomis-2159,46 euro, atiduota naudoti trumpalaikio turto pripažinto finansavimo pajamomis už 126,51 euro.

 

3.2.    Įstaigos išlaidos.

 

Eil. Nr.

Patirtų išlaidų pavadinimas

2015m.

2016m.

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Iš viso išlaidų:

1341898

X

1464455

X

+122557

X

1.

Darbuotojų darbo užmokesčiui

802413

59,70

891760

60,89

+89347

+11,13

2.

Socialinio draudimo įmokoms

248007

18,40

275616

18,82

+27609

+11,13

3.

Komunalinėms ir ryšių paslaugoms

34642

2,58

33767

2,30

-875

-2,52

4.

Draudimui

3940

0,29

3658

0,25

-282

-7,16

5.

Transportui

59231

4,41

58606

4,00

-625

-1,06

6.

Komandiruotėms

512

0,04

708

0,05

+196

+38,25

7.

Kvalifikacijos kėlimui

794

0,06

2043

0,14

+1249

+157,30

8.

Medikamentams

68620

5,11

72590

4,96

+3970

+5,78

9.

Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei

-

-

-

-

-

-

10.

Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose

35289

2,60

27356

1,87

-7933

-22,48

11

Kitos

88450

6,59

98351

6,72

+9901

+11,19

Veiklos rezultatas

16897

X

36782

X

+19885

X

 

2016 metais buvo daugiau sąnaudų darbo užmokesčiui. Buvo atleisti keletas darbuotojų (pensininkų) išmokėtos išeitinės ir nepanaudotų atostogų kompensacijos už 24078,77 euro. Pagal Vyriausybės nutarimą gavus lėšų iš Šiaulių TLK ir iš įstaigos lėšų, buvo padidintas darbuotojams darbo užmokestis 8%, be to mokama papildomai už prevencinių ir skatinamųjų programų vykdymą bendruomenės slaugytojoms ir gydytojams. Paskatinus darbuotojus buvo žymiai daugiau įvykdyta prevencinių ir skatinamų programų.

Padidėjo kitų sąnaudų, nes priskaityta daugiau nepanaudotų atostogų su priskaitymais soc. draudimui +17496,40 eurų. Padidėjus darbo užmokesčiui, padidėjo vidutinis darbo užmokestis atostogoms skaičiuoti.

 

3.2.1.      Įstaigos įsiskolinimai.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma (Eur )

                      2015m.

                       2016m.

1.

Kreditorinis įsiskolinimas:

106669,10

124208,49

1.1.

Skolos tiekėjams

10803,70

10717,69

1.2.

Sukaupti atostoginiai su priskaitymais

95854,40

113350,80

1.3

Kitos sukauptos mok.sumos

11,00

140,00

2.

Debitorinis įsiskolinimas:

77701,80

77485,81

2.1.

Gautinos sumos iš Šiaulių TLK

76813,13

76796,06

2.2.

Kitos gautinos sumos

888,67

800,71

 

 

 

 

*Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą kreditorinio ir debitorinio įsiskolinimo sumą.

 

Per 2016 metus padidėjo sukauptų atostoginių suma 17496,40 eurų, vadovaujantis LR darbo kodeksu, darbuotojai turėjo daugiau atostogauti, norint sumažinti likusias nepanaudotas atostogas, kad liktų tik už tris metus. Darbuotojai buvo informuoti keliolika kartų, bet ne visi galimybe nepasinaudojo. Sukauptos atostogų dienos lieka paskaičiuotos visos, išeinant iš darbo bus išmokama tik už tris metus, o likusios atostogų dienos, jeigu nebus pasinaudota, bus išimamos iš balanso.

            Kreditorinis ir debitorinis įsiskolinimas yra suderintas su klientais, ilgalaikių skolų nėra.

                                                                                                                                   

4.      INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

 

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

2015m. **

2016m.

Suma, Eur

Vnt.

Vertė, Eur

Suma, Eur

1.

Komp. įr. – Kompiuteris Komparsa Atomik IS81 i3-4170,Office2013HB, Windows 10Pro, monitorius22

X

1

836,11

836,11

2.

Medicin.įr. - Kardiografas ECG IK6 (kodas COCN09ECGIK)

X

3

1281,39

3844,17

3.

 

Medicin.įr. - Tri Auto Mini ZX baltas. Komp.Nr.Root ZX mini S/N EG0077(su priedais)

X

1

2000,00

2000,00

4.

 

Komp. įr. - Kompiuteris Magnum M350/2000 i5/Win10Pro/Office2016HB/ monitorius LG 24MB37PM

X

1

1294,70

1294,70

5.

 

Komp. įr. - Kompiuteris Magnum      M350/ 000 i3/Win10Pro/Office2016HB/ monitorius LG 24MB37PM

X

15

1045,44

15681,60

6.

 

Baldai - Minkštų baldų komplektas LC3 (3+2+1trivietė,dvivietė sofos,fotelis)

X

1

1580,00

1580,00

7.

 

Komp. įr. - Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 13.3 Mac OS MS Office HB 2016

X

1

1188,00

1188,00

8.

 

Komp. įr. - Mobilus telefonas iPhone 7 32GB rausvas

 

X

1

749,00

749,00

Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:

8394,06

 

X

27173,58

 

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto ilgalaikio turto sumą.

 

4.2. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą.

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

2015 m.**

2016 m.

Suma, Eur

Vnt.

Vertė, Eur

Suma, Eur

 

 

X

 

0,00

0,00

 

 

X

 

 

 

Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:

721,74

 

0,00

0,00

 

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga perleido ar nurašė ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ar nurašyto ilgalaikio turto sumą.

                                                                                                                                                                                                               

Nurašyto ar perleisto ilgalaikio turto 2016 metais nebuvo.

 

 

5. KITOS Įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus.

 

 

Eil. Nr.

Patirtų sąnaudų pavadinimas

2015m.

2016m.

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

1.

Įstaigos vadovo darbo užmokestis

18437

1,7

18470

1,58

+33

+0,18

2.

Kitos išmokos įstaigos vadovui

717

0,06

1096

0,09

+379

+34,58

3.

Įstaigos valdymo išlaidos*

55575

5,3

60228

5,16

+4653

+8,37

4.

Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

-

-

-

-

-

-

5.

Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**

-

-

-

-

-

-

*Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

 

 

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS

 

 

 

 

Darbuotojai

Ataskaitinių 2015 metų

gruodžio 31 d.

Ataskaitinių 2016 metų

gruodžio 31 d.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius  2015 metais

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2016 metais

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Administracija

4

3

4

3

4

3

3

3

Gydytojai

Iš jų:

21

19

20

17,3

21

19

20

17,3

Šeimos gydytojai

10

10

10

9,5

10

10

10

10

Vaikų ligų gydytojai

2

1,4

1

0,75

2

1,4

1

0,75

Vidaus ligų gydytojai

2

2,0

3

2,0

2

2

3

2

Kiti gydytojai

7

5,6

6

5,05

7

5,6

6

5,05

Slaugos personalas

Iš jų:

52

53

44

42,5

52

53

44

42,5

GMP bendruomenės slaugytojos

13

13

10

9,5

13

13

10

9,5

Bendruomenės slaugytojos

39

40

34

33

39

40

34

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas personalas

33

29,5

42

34,75

33

29,5

42

34,75

Iš viso:

110

104,3

109

97,55

110

104,5

109

97,55

 

Nuo 2016-07-01 d. įdarbinta nauja gydytoja terapeutė. 2016-08-16 d. pradėjo dirbti gydytojas odontologas, grįžo iš vaiko priežiūros atostogų. 2016 metais atleisti ryšium su išėjimu į pensiją gydytojai pediatras ir chirurgas. Kitas personalas nesikeitė.

 

7. Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.

 

Projekto pavadinimas

E-sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose

Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)

Įgyvendinamas

Projekto pareiškėjas

Radviliškio ligoninė

Projekto trukmė

2011-2015 metų projekto įgyvendinimas

Projekto partneriai

Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Finansavimo/paramos šaltiniai

ES lėšos

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis

 

Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)

Planuojama įdiegti elektroninės sveikatos priežiūros paslaugas Šiaulių regione

Asmuo kontaktams

Albertas Slavinskis

 

8. PAPILDOMA INFORMACIJA.

 

Reikšmingų įvykių , turėjusių įtakos metiniams rezultatams, 2016 metais nebuvo.

 

                         

Direktorė                                                                                                   Vaiva Krasauskaitė                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-108

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 METŲ  VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Vertinimo rodikliai

Siektini rodikliai 2017 m.

Pastabos

1.

Kiekybiniai vertinimo rodikliai

 

 

1.1.

Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

+1000 Eur

 

1.2.

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ar dalyvavimas projektuose (programose)

45000 Eur

 

1.3

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis

85 %

Su priskaitymu

,,SODRAI‘‘

1.4

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

8 %

Su priskaitymu

,,SODRAI‘‘

2.

Kokybiniai vertinimo rodikliai

 

 

2.1.

Pacientų pasitenkinimo įstaigų teikiamomis paslaugomis lygis ir pacientų skundų tendencijos

Negauta skundų arba gauti nepagrįsti

 

2.2.

 

Kokybės vadybos sistemos įdiegimo ir plėtojimo laipsnis:

 

 

2.2.1.

medicininis vidaus auditas

6 planiniai vidaus auditai

Galimi neplaniniai

2.2.2.

pacientų aptarnavimo standartai

Pildoma pagal poreikį

 

2.2.3.

procedūrų standartai

Pildoma pagal poreikį

 

2.3.

 

Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis, proc. per metus (tik licencijuoti darbuotojai, išskyrus išėjusius dėl pensinio amžiaus ar ligos, dirbančius nepagrindinėje darbovietėje ir pagal terminuotas darbo sutartis)

5%

 

2.4.

 

Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika:

 

 

2.4.1.

Vykdyta prevencinių priešvėžinių programų, Eur

29894 Eur

 

2.4.2.

suteikta skatinamųjų paslaugų, Eur

101283 Eur

 

2.4.3.

širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa

21950 Eur

 

2.5.

 

Informacinių technologijų diegimo ir plėtojimo lygis:

 

 

2.5.1.

įstaigos interneto svetainė

Periodiškai atnaujinami duomenys

 

2.6.

Viešoje įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas

Vykdoma pagal planą