ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ AKCINEI BENDROVEI „ŠIAULIŲ ENERGIJA“ IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI SUTEIKIMO   

 

2011 m. kovo 24 d. Nr. T-113

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi ir Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, Nr. 117-6488), 108, 109, 110, 111, 113, 114, 119, 212 ir 213 punktais, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Įgalioti akcinę bendrovę „Šiaulių energija“ teikti valdytojui, pastato, buto savininkui, vartotojui ir Savivaldybei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse (toliau Taisyklės) nustatytas išvadas, išklotines, pažymas, susijusias su pageidavimais atjungti šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo šildymo bei karšto vandens sistemų ir kito jų šildymo būdo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdo įgyvendinimu:

1.1. išvadas, kad dėl sekcijos (bloko), buto ar kitų patalpų šildymo ir karšto vandens sistemų atjungimo nuo daugiabučio namo šildymo bei karšto vandens sistemų ir kito jų šildymo būdo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdo kiti to daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai nepatiria papildomų išlaidų, arba šių išlaidų išklotinę;

1.2. pažymas, kad dėl pakeisto pastato, individualaus arba dvibučio namo, daugiabučio namo, buto, sekcijos (bloko) šildymo jame ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdo bus nepažeidžiamos ar pažeidžiamos kitų pastatų (namų), butų, kurių šilumos įrenginiai prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar atjungiamo pastato (namo) šildymo ar karšto vandens sistemų, savininkų teisės ar teisėti interesai;

1.3. išvadas, ar vartotojų šildymo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo įgyvendinimas padidintų (nepadidintų) žalos aplinkai, ir šios žalos skaičiuotes.

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punkte nurodytų dokumentų rengimo išlaidas apmoka vartotojai, teikiantys pageidavimus.

3. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių vykdyti Taisyklių 109, 111, 113 ir 213 punktuose Savivaldybei priskirtas funkcijas, susijusias su vartotojų pageidavimais atjungti šilumos ir (ar) karšto vandens įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų ir kito jų šildymo būdo ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdo įgyvendinimu.

4. Įpareigoti Savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti Šilumos vartotojų, pageidaujančių rekonstruoti pastatą, daugiabutį namą (inžinerines sistemas) atjungiant prijungtus prie šilumos perdavimo tinklų šilumos įrenginius ir keisti šildymo būdą, prašymų gauti prisijungimo (atsijungimo) sąlygas tiems darbams atlikti nagrinėjimo tvarkos aprašą.

5. Pripažinti netekusiais galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. T-314 „Dėl Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo centralizuoto šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemos ir pastato, atskirų butų ar kitų patalpų daugiabučiuose namuose šildymo būdo pakeitimo taisyklių“ 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 punktus.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Genadijus Mikšys