KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIŲ ŽEMĖS SKLYPŲ KLAIPĖDOJE, ROKIŠKIO G., DUOMENŲ PATVIRTINIMO

 

2011 m. kovo 16 d. Nr. AD1-508

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 papunkčiu, Klaipėdos miesto tarybos 2000 m. birželio 1 d. sprendimu Nr. 32 patvirtintu kvartalo prie Kosmonautų g. tęsinio iki Pievų ir Rokiškio gatvių detaliuoju planu ir atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto žemėtvarkos skyriaus 2011-02-15 raštą Nr. 13SD-143:

1. Tvirtinu valstybinės žemės sklypų 0,0199 ha ir 0,0446 ha Klaipėdoje, Rokiškio g., ribas (1, 2 priedai).

2. Nurodau:

2.1. žemės sklypų naudojimo būdą, pobūdį – gyvenamosios teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos;

2.2. specialiąsias žemės naudojimo sąlygas pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimą Nr. 343:

2.2.1. 0,0199 ha žemės sklypo – elektros linijų apsaugos zonos – 30 m2;

2.2.2. 0,0446 ha žemės sklypo: elektros linijų apsaugos zonos – 63 m2, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos – 40 m2;

2.3. architektūrinius-urbanistinius apribojimus – sklypuose statyba nenumatoma;

2.4. kitus apribojimus ir sąlygas – sujungti 0,0199 ha žemės sklypą su pagrindiniu žemės sklypu Rokiškio g. 32 ir 0,0446 ha žemės sklypą su pagrindiniu žemės sklypu Rokiškio g. 30 per 6 mėnesius nuo pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymo.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius

Aloyzas Každailevičius