TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL CENTRALIZUOTO BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

 2011 m. vasario 18  d. Nr.A1-216      

Telšiai 

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 3 punktu,

t v i r t i n u Telšių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto biudžetinių įstaigų  buhalterinės apskaitos skyriaus  veiklos nuostatus  (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                   Kęstutis Trečiokas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Ilma Gintalienė

2011-02-17

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybė administracijos direktoriaus

2011 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. A1-216 

 

 

TELŠIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTO
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

IBENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.   Šie nuostatai reglamentuoja Telšių rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus  uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą.

2.   Centralizuotas biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – skyrius) yra Telšių  rajono savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija)  struktūrinis padalinys, atliekantis Telšių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų (toliau – biudžetinės įstaigos) (priedas – įstaigų sąrašas) buhalterinę apskaitą.

3.   Skyriaus veiklos nuostatus, skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus ir pareigybių aprašymus tvirtina  savivaldybės administracijos direktorius.

4.   Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybės administracijos direktoriui.

5.   Skyrius   savo  veikloje   vadovaujasi   Lietuvos   Respublikos   Konstitucija,     Lietuvos
Respublikos įstatymais, Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais, kitais  teisės  aktais, Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau — tarybos)  sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir  šiais nuostatais.

6.   Skyriaus steigėjas yra savivaldybės taryba.

7.   Skyrius turi dokumentų blankus ir savo anspaudą.

 

II. SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. Skyriaus tikslai:
      8.1.  tvarkyti biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą;
      8.2. kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojamos lėšos;
      8.3. vykdyti išankstinę ir einamąją finansų kontrolę.
      9. Skyriaus uždaviniai:
      9.1.  užtikrinti biudžetinių įstaigų finansinių ir ūkinių operacijų vykdymą;
      9.2. užtikrinti, kad visos biudžetinių įstaigų lėšos būtų naudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teisės aktų, steigėjo bei įstaigos nustatyta tvarka;
     9.3. užtikrinti tinkamą biudžetinių įstaigų turto apskaitą;
     9.4. užtikrinti biudžetinių įstaigų inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą;
     9.5. užtikrinti ataskaitinių duomenų parengimą ir pateikimą laiku bei kitą atsakomybę, nustatytą rašytinėse sutartyse su  biudžetinėmis įstaigomis.

 

III. SKYRIAUS FUNKCIJOS

10. Įgyvendindamas nustatytus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:
    10.1. rengia biudžeto lėšų  poreikio paskaičiavimus, derina juos su biudžetinių įstaigų vadovais ir pateikia rajono savivaldybės administracijos Finansų  skyriui administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais;
     10.2. rajono savivaldybės tarybai patvirtinus biudžeto asignavimus, sudaro biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatas pagal  joms patvirtintus asignavimus, vykdomas programas bei LR  Finansų ministerijos patvirtintą išlaidų valstybinių funkcijų ir ekonominę klasifikaciją;
    10.3. tvarko biudžetinių įstaigų kasinių ir faktinių išlaidų apskaitą pagal asignavimų valdytojus, jų vykdomas programas;

10.4. apskaito pajamas, gautas už teikiamas paslaugas bei ilgalaikio turto nuomą ir Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savivaldybės tarybos nustatyta tvarka bei terminais perveda į Telšių rajono savivaldybės biudžetą;
   10.5. tvarko biudžetinių įstaigų sąskaitas bankuose;
   10.6. savalaikiai ir teisingai apskaito biudžetinių įstaigų turtą;
   10.7. vykdo  biudžetinių įstaigų gautinų ir mokėtinų lėšų apskaitą;
   10.8. biudžetinių įstaigų vadovų sprendimu, inventorizacijos rezultatus įrašo į atitinkamas buhalterinės apskaitos sąskaitas;
   10.9. rengia biudžetinių įstaigų finansines atskaitomybes Lietuvos Respublikos teisės aktų bei savivaldybės nustatyta tvarka ir terminais ir jas teikia rajono savivaldybės administracijos Finansų  skyriui;
  10.10. vykdo sutartyse su biudžetinėm įstaigom nustatytas finansų kontrolės funkcijas;
  10.11. teikia biudžetinių įstaigų vadovams pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
  10.12. užtikrina tinkamą buhalterinių dokumentų saugojimą ir jų perdavimą, sutartyse su biudžetinėmis įstaigomis nustatyta tvarka, į archyvą;
  10.13. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų bei sutartyse su rajono savivaldybės biudžetinėmis įstaigomis nustatytas funkcijas.

 

IV. SKYRIAUS TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

11. Skyrius, siekdamas įgyvendinti jam pavestas funkcijas ir uždavinius, turi teisę:
 11.1. pareikalauti iš biudžetinių įstaigų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti ir finansinei kontrolei stiprinti;
 11.2. gauti iš biudžetinių įstaigų pagal administracijos direktoriaus patvirtintą tvarkos aprašą  apskaitai reikalingą ir kitą informaciją;
 11.3. kelti kvalifikaciją iš savivaldybės biudžeto lėšų;
 11.4. turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatytų teisių.
 12. Skyriaus darbuotojai atsako už priskirtų funkcijų, numatytų skyriaus nuostatuose ir jų pareigybių aprašymuose, tinkamą vykdymą.

 

V. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Skyriui vadovauja vedėjas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas rajono Savivaldybės administracijos direktoriui.
14. Skyriaus darbuotojai tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi skyriaus vedėjui.
15. Skyriaus vedėjas, vadovaudamasis skyriaus nuostatais:
15.1. organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus rajono Savivaldybės administracijos direktoriui;
15.2. atsako už skyriaus vidaus darbo tvarką;
15.3. palaiko profesinius ryšius apskaitos organizavimo ir tvarkymo klausimais su valstybinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis savo veiklos klausimais;
15.4. pataria rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovams apskaitos organizavimo, skyriaus specialistams — apskaitos tvarkymo klausimais;
 15.5. nustatytu laiku parengia ir pateikia rajono savivaldybės administracijos direktoriui metinę skyriaus veiklos ataskaitą.
 16. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja vienas iš skyriaus vedėjo pavaduotojų ir vykdo pareiginiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.

 

____________________________

 

 

 

Priedas  

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTAS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIUS

 

Įstaigų sąrašas:

Įmonės kodas                              Įstaigos pavadinimas

288657930

Telšių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

190586368

Telšių rajono Buožėnų pagrindinė mokykla

190582494

Telšių rajono Eigirdžių pagrindinė mokykla

190558041

Telšių rajono Janapolės pagrindinė mokykla

9058287

Telšių rajono Kaunatavos pagrindinė mokykla

290558380

Telšių rajono Luokės vidurinė mokykla

190560836

Telšių rajono Nevarėnų vidurinė mokykla

190561361

Telšių rajono Pavandenės pagrindinė mokykla

290589130

Telšių rajono Ryškėnų pradinė mokykla

190597382

Telšių  suaugusiųjų vidurinė mokykla

190581620

Telšių rajono Ubiškės pagrindinė mokykla

190584926

Telšių rajono Upynos pagrindinė mokykla

190581816

Telšių rajono Viešvėnų pagrindinė mokykla

190581969

Telšių rajono Žarėnų "Minijos" vidurinė mokykla

190599052

Telšių rajono Ubiškės  lopšelis - darželis "Pušelė"

190598865

Telšių rajono Upynos lopšelis - darželis

291847740

Telšių rajono Varnių lopšelis - darželis "Raudonkepuraitė"

190588942

Telšių rajono Rainių mokykla - darželis

190597610

Telšių lopšelis - darželis "Saulutė"

190597425

Telšių lopšelis - darželis "Berželis"

190598299

Telšių lopšelis - darželis "Mastis"

190597763

Telšių lopšelis - darželis "Eglutė"

191552867

Telšių "Saulėtekio" pradinė mokykla

195430921

Telšių dailės mokykla

190590637

Telšių muzikos mokykla

190590822

Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokykla

301581554

Telšių sporto ir rekreacijos centras

302443296

Telšių rajono priešgaisrinė tarnyba

195431261

Telšių švietimo centras

290554930

Telšių „Atžalyno'' vidurinė mokykla

190554559

Telšių „Germanto''  vidurinė mokykla

180703499

Telšių rajono  vaikų su negale centras

190599052

Telšių lopšelis-darželis „Nykštukas''

191553054

Telšių mokykla-darželis „Žemaitukas''

19817372

Telšių  Jaunimo mokykla

190553261

Telšių Žemaitės gimnazija

191873143

Telšių „Ateities “ vidurinė mokykla,

190555846

Telšių „Kranto “ vidurinė mokykla,

290555270

Telšių „Džiugo“ vidurinė mokykla,

190581588

Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinė mokykla

190557473

Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija

180890668

Telšių  socialinių paslaugų centras

180707024

Telšių rajono  senelių ir laikini vaikų globos namai

190599586

Telšių rajono  Žemaitės  dramos teatras

190599771

Telšių rajono   savivaldybės Žemaičių muziejus „ Alka''

190599629

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka

300014597

Telšių rajono savivaldybės  Degaičių  kultūros centras

300075689

Telšių rajono savivaldybės Luokės   kultūros centras

300014348

Telšių rajono savivaldybės Nevarėnų  kultūros centras

300014679

Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centras

300014540

Telšių rajono savivaldybės Tryškių seniūnijos  kultūros centras

300014800

Telšių r.savivaldybės Varnių seniūnijos jaunimo ir kultūros centras

190599629

Telšių rajono savivaldybės kultūros centras

302571709

Telšių rajono savivaldybės Viešvėnų  kultūros centras

 

 

________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Lina Buzeliene

2011-02-08