TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

 DĖL BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. vasario 23 d. Nr. A1-251

Telšiai 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 str. 8 d. 3 p.,

t v i r t i n u Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus  veiklos nuostatus  (pridedama).

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                        Kęstutis Trečiokas                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Ilma Gintalienė

2010-02-23                                                                                            

 

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. vasario 23 d. įsakymu Nr.A1-251

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VEIKLOS NUOSTATAI

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1.   Šie nuostatai reglamentuoja Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus uždavinius, funkcijas, teises, pareigas ir darbo organizavimą.

2.   Telšių rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau —  skyrius) yra Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau — savivaldybės administracijos) struktūrinis padalinys.

3.   Skyrius pagal jo kompetenciją priskirtus klausimus sprendžia vadovaudamasis Telšių rajono savivaldybės tarybos (toliau — tarybos) sprendimais,  Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau — administracijos direktoriaus) įsakymais ir šiais nuostatais, vykdo administracijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus.

4.   Skyriaus veiklos nuostatus, skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus ir pareigybių aprašymus tvirtina administracijos direktorius.

5.   Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitą ir skyriaus veiklos nuostatais, patvirtintais  administracijos direktoriaus.

6.   Skyrius turi antspaudą su savo pavadinimu.

 

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI   IR FUNKCIJOS

 

7.  Skyrius vykdo šiuos uždavinius ir funkcijas:

7.1. organizuoja savivaldybės administracijos ir Telšių rajono savivaldybės administracijos seniūnijų (toliau — seniūnijų) buhalterinę apskaitą ir išlaidų sąmatų sudarymą;

7.2. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

7.3.  užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė pateikiama laiku;

7.4. užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą savivaldybės administracijoje;

7.5. kontroliuoja ar teisingai ir efektyviai panaudojamos biudžeto, specialiųjų programų, pavedimų ir fondinės lėšos;

7.6. atlieka išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustato, ar ūkinė operacija yra teisėta, ar dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu yra tinkamai parengti ir ar jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų. Pagal patvirtintus pareigybių aprašymus vykdo paskesniąją finansų kontrolę;

7.7. apskaito savivaldybės administracijos, savivaldybės tarybos ir seniūnijų pinigines lėšas, trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą, laiku fiksuoja buhalterinės apskaitos operacijas, susijusias su lėšų cirkuliacija;

7.8. kontroliuoja, ar laiku inventorizuojamos piniginės lėšos, trumpalaikis ir ilgalaikis turtas, skolos;

7.9. kontroliuoja, ar nustatytu laiku išieškomos skolos, ar laikomasi mokėjimo drausmės;

7.10. apskaito visas biudžeto išlaidas, skirtas savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos ir seniūnijų išlaikymui bei programų vykdymui;

7.11. apskaito savivaldybės administracijos privatizavimo fondo lėšas;

7.12. apskaito specialiųjų programų pajamas ir išlaidas pagal atskiras sąmatas;

7.13. apskaito savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšas pagal patvirtintas programas ir sąmatas;

7.14. apskaito pavedimų lėšas pagal jų gavimo šaltinius ir išlaidų paskirtį;

7.15. apskaičiuoja ir laiku perveda mokesčius į biudžetą ir valstybinio socialinio draudimo fondą;

7.16.  tvarko atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, debitoriais ir kreditoriais apskaitą;

7.17. skaičiuoja valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokestį, vykdo jo išmokėjimą;

7.18.  rengia paraiškas savivaldybės administracijos Finansų skyriui dėl lėšų pervedimo;

7.19. metų eigoje analizuoja išlaidas, jų pobūdį, kaupia informaciją apie išlaidas sąmatų sudarymui;

7.20. pildo pajamų deklaravimo dokumentus, išduoda pažymas apie darbo užmokestį;

7.21. išrašo sąskaitas – faktūras už turto ir patalpų nuomą  bei kompensuojamoms išlaidoms už sunaudotą elektrą, vandenį, šilumą;

7.22. sudaro buhalterinės apskaitos dokumentų archyvo metinę bylų nomenklatūrą bei vykdo buhalterijai pavestas archyvo tvarkymo funkcijas;

7.23. derina savivaldybės tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus, sutartis ir dokumentus, kuriuose atsispindi skyriuje apskaitomų lėšų panaudojimas;

7.24. administracijos direktoriui teikia skyriaus veiklos metines ataskaitas;

7.25. dalyvauja įvairių komisijų darbe. Pagal kompetenciją nagrinėja organizacijų ir piliečių prašymus bei skundus;

7.26. nustatyta tvarka pristato savivaldybės tarybai, savivaldybės merui, administracijos direktoriui sprendimų, potvarkių, įsakymų projektus, dalyvauja jų svarstyme;

7.27. vykdo kitas savivaldybės tarybos sprendimais bei administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

 

III. SKYRIAUS TEISĖS

 

8. Skyrius, siekdamas įgyvendinti jam pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1. inicijuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, projektų rengimą;

8.2. gauti iš kitų Savivaldybės administracijos skyrių ir Seniūnijų informaciją bei dokumentus apskaitos klausimais;

8.3. teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus darbo tobulinimo;

8.4. dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją.

 

IVDARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius. Vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

Skyriaus vedėjas:

9.1. organizuoja skyriaus darbą pagal funkcinį ir teritorinį veiklos principą;

9.2. atsako už skyriaus veiklą, tinkamą pareigų atlikimą ir jo kontrolę;

9.3. nustato skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis,  veiklos sritis, paskirsto jiems darbą ir jį kontroliuoja;

9.4. atsako už dokumentų ir bylų, kaupiamų skyriuje, iki jos perduodamos į savivaldybės archyvą, saugumą;

9.5. pasirašo skyriaus raštus valstybės, savivaldybių institucijoms ir įstaigoms ir atsakymus į skyriaus gautus asmenų prašymus ir skundus;

9.6. veikia skyriaus vardu, atstovauja jam valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;

10. Už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą skyriaus darbuotojai atskaitingi skyriaus vedėjui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Skyrius gali pasibaigti arba būti pertvarkomas įstatymų nustatyta tvarka.

_______________________

 

Rengė:

 

Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja

Adelė Pociuvienė